March 3, 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

March 3, 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ. ; MART mışmııı: 1928 GUNDELIK SİYARAL GAZETE. Kamutay Çalışmalarına Başladı. 4ükümet Kültür, Ziraat, Sağlık İşlerinede Fazla Tahsisat Ayrıldı. 1938 Bütcesini Kamutaya Tevdi Etti. MÜDAFAA BÜTCEMİZ ARTIRILIYOR.. Bunda Geçen Yıla Nazaran: Bütcenin Yekünu: 248 Milyon 300 Bin Liradır. Kamulayın dünkü toplartısırda memurin kanunucun bazı maddelerinin Ankıara, 2 kış miş ve bugün tekrar çalış malarına başlamıştır Hökümet 1938 yılı büt cevibvi Kamutaya vermiştir Bâtce, 1937 yılı bütcesine nezaran on yedi milyon faz İasile iki yüz kırk sekiz mil- (A A.) tatilini Ka mutay, bitir yon Üç yüz bin liradır Büt- | cede memleketin müdafaası için on beş milyon, Kültür, Sağlık —ve Zıraat gibi fay dalı işler için de geçen yıl bütcesine nazaran altı mil yon beş yüz bin İira kadar Fazla tahsisat konu'muştur Proğramlara — bağlanmış olas demiryolları laşaatı ve sanaşileşime için icabeden karşılıklar da ayrıca — temin edilmiştir Ankara, 2 (A.A.) vü uuı.ı Meclisi A luı tatil | İ irilmesine dalr İâyıha kabul edildi. Yugoslav. | Başvekili Eılııılı döndü Büyük Millel Meclisi Toplanlı Halinde bitirerek mesaisine devama başlamış tur, Fikret Sılayın ğında — yapılan bü ilk top- lantıda ruznamede bulunan devresini bugün başkanlı arada memurin kanununun, B4 ve 85 inci maddeleri bü- değ'ştirilmesina alt kanun İüyihası da kabul edilmiştir kümlerinin Kamutay cuma gönü top İ DonanmaK uvvetlerınıA rtırıyor ııuhıolf nıııddeln ve bu | |ınacıılıııı Almanyar.ın AtacağıHer Adımltal- ya İçin Bir M ağlübiyet midir? Almanyanın manlaatierı, kendisini çenuba ve Âkdanzn yeşil Sahillerime ıev:i' ıiııuı ılılyaım manfeztleri ise Alman dalyısını Alp dağlarında tu'maklasır. * B. HİTLER Timpul gazetesi Brlin ibresi, — başlığı altın Beşrettiği bir yazıda ez Simle şöyle diyor: "Gezeteler, bir müddetten- ı Avıupı siyasetinde dsişme'er olduğunu ve yeni dGMıılılııııı da bir ibreye bağ lıdııtm muttasıl yezmak Ü lar- Vaziyeti bitarafane türette tablil edersek Vön çocukca bir hareket “Roma | göstermektedir B MUSSOLİNİ ibresinin mağ- etti Hn - Roma lâp olmıyacağını ler Halbuki doğru bir mü hakeme vaziyeti başka türlü ilân Dinmizin dolu iki cut vaziyetlerin kati karar ları karşısında kalmak gibi genç millet, mev | bir muhalefete tesadür et Merkezi Avsvru paya ve şarka doğru ken dilerine tek bir yol kalmış tır Oda Tuna yoludur Bu havalide pancerman iktisadi mektedirler izm ve neolatisize *İdtunu görürüz İtalya ile | ve siyasi rekabet dolayisile ÜĞN v elele verereb Her | daima çarpışacaklardır. Al ) | manyanın attığı bir ndım | İtalya için bir mağlübiyet | olacağı gıbi, bunun aksi de |D Almanya için aynı olacaktır i | Çin firkasının, ( Sonu ikinci sayfada ) Belgrad, 2 (Radyo) Yugoslav Başvekili B. Sto- yadinoviç — Belgrada dön müştür Başvekil; nazırlardan me buslardan ve bir çok büyük zevattan müteşekkil bir he yet tarafından karşılanmış tır. İ İ İngiltere Bir Yılda a 150 Harp Gemisi Ve Mühim Miktarda Tayyare İnşa Etti ON İKİNCİ YIL SAYI: 3793 ZeytinyağFabrikaları- na Dair Bir Karar.. | Noksan 'E;l;ı;ı Fabrikaların Muafiyet Ruhsatnameleri İptal Edilmiyecek. B. ŞAKİR KESEBİR Ankara, 2 (AA) — İk tisat Veküâletinden edilmiştir. 935 ve 936 Yıllarında zeytin mahsuliünün azlığın tebliğ dan dolayı zeytin yağı fab bir noksan çalıştığı ve kısmının da hiç — çalışmadığı laşılmış ve bu - fabrikaların rikalarından, kısınının mabsul azlığı dolayisile yu karıda yazılı yıllarda çalış maları mücbir bir sebep ola- rak kabul edilmiş olduğun | dan zeytinyağı fabrikaları- nın muafiyet ruhsatnamele ri sınıflarının bu yüzden ten zil veyahut - ruhsatnameleri nin iptal edilmemesi takar- rür etmiştir. İngilterenin Bütcesi | Almanyayı Bir Mılyar Sterlıng.. İngı!tere Hava, Deniz A Aşırı Ve İngiliz Harp Gemlleri Londra, 2(AA) —İ - Sovyet Ademi Tecavuz Misakı.. ' Misak, Daha Müessir Bir Yar- dım itilâfı İle Zenginleştirilecek. Şanghay, 2 (Radyo) Japonlar; Jepon ordularının | (Sanj) ve doğru ilerlemekte | olduğunu ve on dokuzuüncu | mütemadi J ettiğini, 70 bin Çın kuvvelinin muhasara edilmek üzere bu yen ricat kişilik bir | lunduğucu yazıyorlar yako gazetesinin Mdıvdığl Tokyo, 2 (A.A ) 1 ne göre müfrit sağ "nıhi ' ye müfrit rol cenah partile- | aümayişler ri tarafından — tertip edilen menedilmiştir Bundan maada miliüi sefer berliğe muarız olanlara hü cum eden sağ cenah parti eri tarafından — duüvarlara lan iâlnlardak! “Kabrolsun Müuhalifler, gibi şiddetli cü imlelerin yazılması da mene dilmiştir Londra, 2 (AA) — Ha vâs sjansına İLeningrattan bi'diri diğine, göre ivi haber alan mehafiller, geçan yıl Çin ile Soyyetler Bırliği ara sında imza edilen edemi te cavüz misakının daha müce- sir bir yardım itilâfile zen- | ginleştirilmiş olduğunu be yan etmektedirler. üi MAĞ Dost mümessiler - gitti, Ankara. 2 (AA) — Yu nan Başvekili ile Romanya Hariciye Müsteşarı, dün ak şam — tezahürler — arasında İstanbuldan memleketlerine dönmüşlerdir | İ gilterenin 938 bütcesl bir milyar isterlingi geçmiştir Yüöz elli harp gemisi inşa | edilmiştir. 936 Nisanından beri anavatan hava kuvvet- leri elli ikiden yüz yirmi üçe çıkarılmıştır. Donanma ve deniz aşırı hava kuüvvetleri de artırıl maktadır Londra, 2(Radyo) — Ga zeteler, bilhassa Deyl Meyl ve Niyöz Kronikli, yeni sene büdcesinin bir milyar İngiliz lirasını geçeceğini yazıyor lar Deyi Meyi, deniz büdce- | sinin 120 milyon İogiliz li rasımı geçeceğini.Nilüz Kro- | akli de 938 39 deniz tahsisa tının cuma günü neşroluna- cağını, büyük, küçük elli harp gemisinin yapıla cağını haber veriyorlar Yeni gemiler. tezgâha ko- | waber 150 den Ffazla olacak, bunlar arasında S zırhli, 5 tayyare gemisi, 17 denizaltı gemisi, nulacaklarla yüz | Viğdare edenler tahrikâlla- [ m bulunuyorlar? Paris, 2 (Radyo) — Av- rupa vaziyetini tedkik eden gezeteler Alman — milletini ldın edenlerin tahrikâtta I bulunduklarını yazıyorlar Tokyo, 2 (Radyo) Çin l kıtaatı dün bir şehiri geri | almıştır. Japonlar bazı taarruzlar da bulunmuşlarsa da, vazi- | yette kayda şayan bir de gişiklik husule gelmemiştir. eemn a — Hitlerin Roma> Soyahatı Milâno, 2(Radyo) — Hit lerin, İtalya seyahatı müna sebetile — hazırlıklar — yapıl- maktadır. Milâno ve Roma- | da, Hitlerin ikametine mah |sun ikametgâhlar hazırlan | | | miştir gezttescca -.. Z Küçük Haberler —£ | Yeun a c nv e c an aa ee HK aa $ Balkan Antantrile alâ kadar Türkiye - Yunanistan askeri ittifakı — Parlı iyi * Belgrad Demiryolu üze rinde bir kaza oldu, trenler gecikti * İktisadi Küçük Antantın Bükreş toplantısında, hava münakalâtı işleri de görüşü lecektir * Muhaceret işinin'inkişa | fanı temin meselesini tedkik edecek olan konferans, bu sabah Cenevrede açılmıştır Konferansa. muhacir celbe den ve mubacir sevkeden 18 memleket eksperleri iş trak etmişlerdir. # Suriye hükâümeti ile Şam bankası, altın kar | şiliğim yözde ondan — yüzde otuza çıkaran bir anlaşma imza etmişlerdir

Bu sayıdan diğer sayfalar: