3 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T PERŞEMBE İstanbul, Ankara Çiddi ÜÇÜNCÜ YIL — No. 3 TELGRAF : TELEFON : MART 1938 5 ANEVİ-.5 TAN, 21318. 2 KURUŞ BAŞMUHARRIRI: :AH MECLİSTE TOPLANTI BASLADI Yeni Bütçenin Fasılları: Milli Müdafaa 8? Milyon Borçlar 591, Maarif te 14. 1938 Bütçesini Karşılarken — Ankara, 2 (Başmuhar- ririmizden, telefonla ) ükümet 1938 bütçesini dün Kamutaya verdi. | Bu bütçe, Cümhuriyet Hüküme- tinin ilk gündenberi sadık kal-| dığı çok mühim esasa uygundur. | Yani denk bir bütçedir. Son senelerin bütçe hareketinde gördüğümüz inkişaf istidadını bu defaki bütçe projesinde de görüyo - Tuz: Her sene bütçemizde 20 milyo- ha yakın bir artış var. Bundan baş- ka, memleketteki inkişaf imkânları Bazari tahminleri o kadar aşıyor ki bütçe fazlası gibi bir hâdisenin şa- hidi olabiliyoruz. Eski günlerde bu- Du tasavvur etmeğe bile imkân.yok- tu. Buhranların ıztırabını çeken bir | çok memleketler için “bütçe fazla- 8” bugün de bir rüyadır. #foştarda” BİP kaynağının yeri yoktur. Bunun aksine olarak buhran, müvazene ve yvan vergileri gibi bir kısım ver- Bilerde, Atatürkün nutkundaki di- ve mucibince, bir hafiflik var- Hafifliğin derecesini henüz bilmi- Yoruz. Yapılacak işlerin çokluğu, bil bassa maaş sahiplerinin üstüne top - lanan bir kısım yükü birdenbire pek gok hafifletmeğe belki de imkân ver memiştir. Bununla beraber hüküme- fin bu istikamete doğru yürümesi ve ilk hamlede az da olsa yükü hafif - letmesi; memnuniyetle karşılanacak Ve maddi ve manevi bir derahlık hissi doğuracaktır. tiyaçlarımız çoktur. Bunla - rın hepsi birdenbire tahak - kuk etsin, diye çırpınıyoruz. Birimiz $u işin, diğerimiz şu işin derhal'ya- Pılmasını istiyoruz. Çok lüzumlu say diğımız bir çok işleri bir hamlede Yapamadığımıza azap duyuyoruz. Bununla beraber, istikbal hakkın- da çok nikbin olmağa hakkımız var- dir. Türk milli bünyesinin bugünkü Verimi, senelerce harple geçiren is - tihsal sermayesine kadar her kaybeden, her şeyi yeniden kuran memleketin, canlı bir iktisadi ve Mali siyaset sayesinde az bir zaman- du. elde ettiği neticelerden ibaret - » Bünyenin esasını değiştirirken, derniryol larımıza, yollar limanlar i- İâve ederek, su işlerimizi başararak Ve bilhassa zirai ıslahatımızı yapa - Yak geniş şartlar hazırlarsak bugün- Ankara, 2 (Tan muhabirinden) zi Büyük Millet Meclisi kış tatilini bitir © Oİ Yeni Kanun Lâyihalârı Orman Kanunu Köylümüz Lehine Tadil Ediliyor Iillet Meclisi geçen devrelerde içtima halinde yeni yıl bütçesi ile beraber daha bir İçok mühim kanun lâyihalarını mü - MET EMİN YALMAN Teftiş Heyeti ti | asıl Bir i eticeye Vardı Gazetemizin neşriyatı üzeri- ne, belediyenin icrdatı hakkında tefkikat ve tahkikat yapmak ü- zere şehrimizde bulunan teftiş heyeti, tahikikatını üç kısım Üze- rinde toplamıştır. Bunlardan bi- rineisi, otobtüs işidir. Teftiş he- yeti, bu mestleye ait olarak vap- tığı tahkikat üzerine- Vali Mu- hittin Üstündağa birçok noktalar hakkında elliyi aşan sualler sor- muştur. Vali, bir aydan fazla bir müddet geçtiği halde tetkikleri- irmediği İçin bu suallere hâlâ cevap vermemiştir. Teftiş i | heyeti, kendisinden bu ayın on beşine kadar rutlaka cevap ver mesini istemiştir. | $ “rettiş heyetinin tetkik ettiği İŞ iltinci mesele Ermeni mezarlığı İ $ meselesidir, Heyetin bu mesele İ3 Hakkında sorduğu sunllere de Vali henüz cevap vermemiştir. Üçüncü mesele, asri mezarlık işidir. Vali, bu mesele hakkında ulan sunllere cevap verdiği in teftiş heyeti tahkikatımı bi iş, fezlekesini tanzim ede- Vekülete göndermiştir. İ Teftiş heyeti reisinin Ankara- Yâ gitmesi de bu mesele ile alâ- kadar olsa gerektir. O e Yeni Müşteri Bulmak San'atı Dr. Gasson diyor kir “Mer tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek swretile bir. iki sene gibi kusa bir zaman içinse müsterilerin adedini bir misli bımda size bu annati öğretiyorum... artırabilir. ri. Harp veya Sulh! Avrupa Bundan Sonra Ne Olacak ?.. (YAZAN: LLOYD GEORGE) Makale muharriri Cebelüttarık üzerinde ehemmiyetle duruyor (Eski İngiliz Başvekilinin makalesi onuncu sayfadadır) Fransanın Harici Taahhütleri di ve bugünden itibaren yaz devresi |zakere edecek, bunlardan bir kismı- toplantılarına başladı. Hazirana ka -|nı karara bağlıyacaktır. dar devam edecek olan bu toplantı devresi esnasında Millet Meclisimiz, (Devamı 10 uncuda| sm Başvekilimizi Atinada Sevinçle Bekliyorlar Atina, 2 (A.A. Atina Ajansı) — Ga Jşıldığı üzere, konsey kararlarına hu- zeteler Balkan Antantı toplantısının | susi bir ehemmiyet atfetmektedirler. neticelerindeki ehemmiyeti kayda de| Btnos gazetesi, B. Stoyadinoviçin, vam ediyorlar. Balkan Antantının bütün Avrupada Estiya gazetesi, Ankara toplantısı- en mühim bir kuvvet teşkil ettiğine nın bütün Avrupada akisler hâsıl et-| dair olan sözlerini bilhassa kayıt ve tiğini yazıyor ve diyor ki: işaret ediyor. X Londra, Roma, Paris ve Berlin, bu memleketlerin radyo postaları tara- fından verilen haberlerden de anla- nan milletinin Türk - Yunan munzam (Devamı 10 uncuda) İtirafta Bulundular Fakat Suçlulardan Krestinski Heyecanlı Itirazlarda Bulundu Moskova, 2 (A.A) — Havas muha- (o ew biri bildiriyor: 21 Troçkist ve sağcının muhakeme sine bügün öğle üzeri başlanmıştır. İthamname okunduktan sonra, re- Önce 1938 bütçemizden bahsede - Vradini ve Atinaka gazeteleri, Yu-| Moskovada Başlıyan Muhakeme! Rusyada SiyasiSuçlular kıyas kabul etmiyecek neticeler |is Ulrih, 21 mahküma, suçlarım ka- #labiliriz. Onümüzde çok geniş mey- İbul edip etmediklerini sormuştur. dan vardır. Suçlulardan Buharin, Rikof ve Ya- Bu sene bütçeye ilâve ettiğimiz 17 | goda, biribiri arkasına “evet,, demiş- Milyondan 15 milyonunu milli mü İlerdir. Bundan Sonra, sabık Hariciye aya ayırıyoruz. Geri kalan iki | halk komiser muavini Krestinski, şid Milyona ilâve olarak geçen seneki İdetli bir heyecan uyandırarak, ye- Pühteit bütçelerrlan 4,5 milyon ke- | rinden kalkmış ve enerji ile: Yoruz. Bunu ziraat, kültür, sağlık | “— Hayır, ben Troçkist değilim. Bibi faydalı ve verimli işlere ayırı - | Hayır. ben casus değilim. Leog Troç- Yoruz. ki'nin oğlu Sedov ile görüşmelerde Yeniden kurulması lâzım gelen bu | bulunmadım!,, diye Bâğirmıştır. Memleket için; iktisat, kültür, sağ- | Reis, zabıtlarda ik; muhacir celbi gibi işlere çok faz- |rini hatırlatarak Paralar ayırmak elbette bir ihti- izi kesmiştir. im Ne çare ki dünyanın bugün- | “— Hayır, istikrarsız . ve emniyetsiz hali, | tekrar etmi (Devamı 7 inside) İlar, sele Hariciye Nazırı, Sadakat Teyidinde Bulundu A.) — Hariciye Nazırı oDelbos âyan meclisi ha riciye encüme - ninde enternas- yonal vaziyet ve Fransız - İngi- | liz konuşmaları hakkında mufas sal izahat vere- rek, geçen gün mebusan mecli- sinde yaptığı be yanatı tekrar et miş ve hükü - metin her husus ta Fransa tara- fından girişilen taahhütlere ka tiyen sadık ka- B. Şnlan İlacağını bir daha teyit eylemiştir. Subaylar İçin Yeni Bir Terfi Lâyihası Ankara, 2(TAN Muhabirinden) — Subaylara mahsus terfi kanununun bazı maddelerini değiştiren kanunun birinci maddesi, hükümetin hazırla- Görüşmeler Devam Ederken.. Tandra 7 Günd) Nazırı Lord Helifax, İngüt talya müzakerelerini idare edecek ©- lan Roma sefiri “Lord Perth'i kabul etmiş ve kendisiyle uzun uzadıya gö- rüşmüştür. Lord Perth'in haftaya Romaya dönmesi bekleniyor. Bugün toplanan kabine, Lorda ve- rilecek son talimatı kararlaştırmış- tır. Talimatın mahiyeti gizli tutul- maktadır. Lord Berth'e yalnız Ingiliz menfaatle rinin himayesi için değil, ayni zaman da Akdenizdeki İngiliz ve Fransiz münakalâtının emniyet ve hürriyeti- nide nazarı dikkate alması lâzım İngiliz Harp Bütçesi 343 Milyon Sterlin! — a dair kendis talimat ves İ-İrildiği anlaşılıyor. Bundan başka İn- gilterenin hedefi, İtalyanın İspanya işine karışmamak prensipine riayet etmesi ve İspanyanın mülki ve siya- si tamamlığım ihlâl etmemesidir. Anlaşılan İngiltere | İtalyadan Leros ve Rodos adalarını tahkim etmemesini istiyecek, buna muka- bil Kibris adasını tahkim etmeme- yi kabul edecektir. İngiltere kabinesinin bugünkü top lantısına Lord Halifax iştirak etmiş- tir. Bugün Londra gazetelerinden biri (Devamı 10 uncuda) 1 - Türk CeSusu M. SIFIR'ın Mütareke Hâtıraları bay, mensup bulunduğu sınıf rütbe- sine alt müddetin en az Üçte biri ka- dar bilfiil hizmet görmedikçe terfi e- demiyecektir. Hakkında kadro muci bince rütbenin mukabili kıtaat bu- lunmuyan subayların terfileri sicille- ri üzerinden yapılacaktır. Harp Akademisi ve yüksek İeva- zım mektebi tahsilinde bulunan su- baylarla kurmay stajiyer ve subay- mektebine gireceklerin bu mektebe tahsilden sonra memur edilecekleri muhtelif muharip kıta kumandanlık larında ve levazım sınıfı için kıta sa-! yılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas! sınıfları kıta hizmetlerinden sayıla- caktır. Alelümum muavin sınıflar | mensuplarından harp akademisini muvaffakıyetle bitirebilenler piyade Recebileceklerdir. dığı yeni bir kanunla değiştirilmek-| tedir. Yeni lâyihaya göre, hiçbir su-| ların Akademiye ve yüksek levazım | girmeden evvel tahsil esnasında ve; İşgalde salgıncılara casusluk ve kılavuzluk yapan KARA YÜZLÜLER kimlerdi?. Bun- lar hangi kapıların kölesiydi?. nasıl çalışırlardı?.. Nerelerde ve Bunların salgıncılara ver- dikleri haberler, jurnallar, dosyalar girilmesi mümkün olmıyan kapılardan nasıl çıkardı?. Hangi gizli eller çıkarırdı. Yeni tefrikamızda: bu esrarlı işlerin içyüzlerini: bu gizli ellerin kimler oldukların Mim SIFIR'in lisanından dinliyecek ve hayret edeceksiniz!, 2 - ŞEYH ŞAMİL B u Türk kahramanının meraklı hayat hikâye- sini, muharrir arkadaşımız Ziya Şakirin ka- leminden zevkle okuyacaksınız. Sizi baştan sonuna kadar heyecan içinde bırakacak olan bu yeni tefrika- mız hakkında yakında daha geniş tafsilât vereceğiz. i lk len. ii, İİ | | | #düklünizm,

Bu sayıdan diğer sayfalar: