3 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü sayımız 16 ASay./adır —— Hlân işleri Tel: 20335 —S 1 eletoa 13!/2 - BSene: T - Sayı: 2195 — Müdafaa bütçemiz Bu yıl geçen seneden 15 milyo lirafazla Büyi fük Milet M ba 3 MA R T 1938 Eersembe Avusturyanın ılhakı_kararı : Berlinde verilmek üzeremi m Fon Ribentrop bu iş tahakkuk ettikten sonra Londraya gidecek (Göring'in nutku D heyecan uyandırdı Londra 1 kış tatilini bi. toplantılatına B Lı'!ı Hazirana kadar devam edeçek toplantı devresinde yeni yıl bütçesi ile birçok mühim kanun müzakere edecektir. Hazırlanmış olan 938 - yılı bütçesi- gem Devamı 12 incide İ ISpanvcıdakı ecnebi - Sönüllüler meselesi : Sovye'ler, Ingilterenin teklifini Eeas ilibariyle kabul ett'ler liz diplo - olunduğdna büyük elçisi Mayiskinin lerin geri çekilme ümetinin kabul ettiğine lâyihalarını Havas ajansı mah Harlol. ropun anşlus 1 ilhak etme vel Londra serdet- rlinde 1 Henderso. ya . İngiliz - İtal. mr zamahda İn. nda n nın imkânsızlığını g Ger Devamı 12 incide Holivüt sular allında |Bir çok sinema yıldız- ları evi erlndt— mahsur A — Düört üvve Hııllı dun Alman Hariciyo Nasrı fon Ribentrop Naşır tayin edilen Amiral Reder Sovyet Rusyadaki muhakeme Müddeiumumi 21 idam kararı istedi "| Maznunlardan yalnız biri kaba- hatli olmadığını söyledi Moskova, 2 (A. A.) habiri bildiriyor: 21 Troçkist ve sağcının muhakeme. sine bugün öğle Üzeri başlanmıştır. 'ada mezkür projeyi ancak esas ç göbul etmişleri kadar gönüllünün geri meselesi heniz har a ÜECSETESİ CU Hn—ır—nıl-*'ıvv 2,5 milyon dolar tah. | min edilmektedir. | j mpl.ım Er n h 8 i -| z kronikl gecetesi şunla- | Ş | ktadır: — Havas mu Sovyetlerin Londra - elçisi bir karikatürü *”Subayıarm terfii Mayski'nin | lerine kapi Devarmı 4 üncüde Losanfjeles istikametinde yapılmak- ı dür. rab nlmu-aıır Çocuk Bundan son. komiser muâ- an kanunu değişiyor q gtunf haddin üçte biri müddetince kıta- x.k_._lımet etmiyenler terfi edemiyecekler | et 3 — Subaylara mahsus terfi k"hıq dün bazı maddelerini değiştiren Nn bir'inci maddesinin değiştirik kümet — tarafından : verilmiştir. Yalaki esaslara göre, hiçbir su- bay mensup bulunduğu sımıf rütbesine zit müddet'n en az üçte biri kadar krta- | da bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemi- yecektir. Kadro mucibince rütbesinin mukabili İytsat bulunmıyan subayların 5e- Devamı 4 üncüde AEER ın yeni tefrikası Markuz Aşk, sejakat ve saz Bompadur macera vomanı Yazan: Mişel Zevako ":mı_dc for.ca şeklinde vermekte olduğumuz “Kahraman Kız,, aç güne kadar bitiyor. Onun yerine gene Mişel Zevakonun Leserlerinden “Markiz dö Pompador,, u tefrika etmeğe başlıya- "'ne bir kitap kazanmış olacaklardır. Eserin güzelli;” hakkında söz Küzamsuz buluyoruz. | S ! ı : U reman da farma şeklinde verilocek ve oluyucularımız tefrika Mişel Zevako okuyucularımızın meçhulü Büyük macera romancısı, on beşinci Lüi devri " Frantasmı 'ı.._' fevkalâde heyecanlı bir şekilde canlandırmağa - muvaffak — ol- bu z Pek yakında — | lf yerlerine saplamıştır. Ağır surette îapon";radaki cinayetleri 13 yaşında bir çocuk arkadaşını öldürdü İ Diğer bir çocuk da | ağır yaralı | Sultanahmette Akbryık mahallesin- | Alboyacılar —80 numaralı | evde oturan Nazmiyenin evine gitmiş. Nazmiyenin oğlu Mehmetle oyuna baş. lamışlardır.! Bir müddet sonra iki ço- dünden bir - geçirdiği es. nin muhte- cuk arasında oyün yi ga çıkmış, Mehm ki ve kırık bir bi yaralanan Fovzi hi mış, diğer çocuk ) 13 yaşındaki katil velkli akşam Balatta bir cinayet İ , küçük bir çocuk arkadaşını | müştür. taneye — kaldırıl- lanmıştır. ndadır ve adı Tev. 1 fabrikasr enç de on ye getirli. | Devamı 4 öncüde ecnebiler Casus ve fesatçı telâkki ediliyor Ber Yazısı 12 incide P lunmadım,, diye bağırmıştır. uyandırarak, y nerji ile “hayır, ben Troçkist değilim, hayır, ben casus deği Leon Troç- kinin © Sedov ile görüşmelerde bu. müddeiumumisi Viçinski BDEer Dovamı 12 incide Divamharb Radyolu otomobiller Şoför — Allah Allah, bu parazit de — nereden çıktı?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: