4 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekmek ve zahire Fiatlarında ucuzluk — Yazısı (3) üncü sayfamızda — L : s 3 Kuruş - Telefon! 23872 — Sene: 7 - Sayı: 2198 4 MART 1938 CUMA tlân işleri Tel: 20735 ——— 0 X — IĞ Sovyet Rusyadaki komplolar Han İT OO E X amidiyeye çarpıp Yeni bir fesat batan geminin merkezi,, daha y|süvarisi mahkemede Deniz Ticaret Müdürlüğünün raporu ve meydana çıkarıldı şahitlerin bir kısmı kaptanı suçsuz buluyor t Köhne geminin sürati akıntıyı Skı ziraat nazırı, Alman casusluk teşkilâtından 150 bin ruble aldıgını mahkemed ıtıraf etti yenemiyecek kadar azmış Staline suikast Teşebbüslerinde üç Yeneral şeriki cürüm | tayfanın ölmesiyle neticelenen Ordu BEe- Devamr 4 üncüde % '& 4 (ALA.) — Havas ajansı | Krestinski mukavemeti kırılarak cür- * irinden: Ordu vapuru faciası | elçisile görüştü ngiltere, Italya ile muzakereler- | de azimkârane !davranacakmış Ingilterenin anlaşma siyaseti Ka eT Y geee ASA AAA aa AA e lemlı vt azea e n ae SA A münü tamamile itiraf etmiştir. Hitler, Ingîliz q&'munyet müddelumumisi Vişin- Bıkı isticvapları karşısında BF Devamı 8 incide » ı t Londra, & (Hususi) — Hitler dün — İği Balkan antantının kuvveti fagilterenin Berlin — buyük elçisini u B ÜUŞ DA AT TLRPEMR MA P AA VP T PY i K, di ular üzerinde nf Bıç Yugoslav gazetesi diyor kl : y Fllaasi a YaRlmldk ” K Alınan — habarlere göre, Hitlor Ö| İngiliz matbuatının son haftalarda Almanyaya karşı kullandığı Hsan- gdan şiküyet etmiştir. Bundan birkaç ay evvel Lord Ha- HNUZ Hfaksın Berlinde açtığı müzakerele- za z Ü re dünkü ziyaretile İngiliz olçisinin Masmunlardan Rikof devam etmek istediği zannediliyor. Her iki tarafca da — mükâlemelerin Hukumetın yet muhafaza ediliyorsa da umumi (ğ siyaseti tasvip edildi Ankara, 3 (AA.) —C. H. Partisi bir noktal nazar teatisi mevzuubahs olduğu zannediliyor. Binaenaleyh, kat'i kararlar beklenmiyor. Hitlerin İngiliz büyük elçisile Berlinde yaptığı — konuşmaların şü- Kimse dokunamaz! Yunan Başvekili Trakyada » Mühim bir nutuk söyledi N.W 4 (A.LA.) — Ankarada top. “Görmek için gözleri ve işitmek için M_:_'u Balkan antantı konferansı | kulakları olanlar için Ankara konfe- N,ı « tefsirlerde bulunan (yari | ransı bir ders teşkil etmektedir. iğinde toplandı. Bu konferans Balkan antantı dev- Büyük Millet Meclisinin tatili esta- ,'.’o üprava,, gazetesi göyle ! lx ©e Dovamı 8 incide| sında cereyan eden siyasi hâdiseler ve |* | ı Parti grupunda movzuu hakkında &ıkı bir kotuml- | ı mulü ve teferrüatı hakkında Londra ğ p da henüz malümat — yoktur. Fakat AKLNA DA Devamı 8 incide İngilterenin Roma olçisi Lord Pert Kamutay grupu bugün (3 Mart 938) LN ğ 'Trabzan saylavı Hasan Sakanın reisli- ahiren Ankarada toplanan Balkan ittifa- .. » ğ Spanyadaki gönül- ::zdzzarzu kili Doktor Aras beyanatta bulundu. lüler nasıl geri — SSzx>zu çekilecek ? :o'&'el Rusya ve Fransa Frankonun Uhariplik hakkı verilmesi için 20 bin | Bönüllü çekilmesini şart koştular | İi — HABER, muhterem okuyucuları- İ na pazar günü bitecek olan KAH- RAMAN KİZ romanınım yerine, kü- tüphanelerini zenginleştirecek yeni bir eser takdimini kararlaştırmış — bulunuyor. ;MAâKız Pompadur, ! î Aşk, sejahat ve macera romanı Yazan: Mişel Zevako Büyük macera romancısı, bu eserin- de, on beşinci Lüi devri Fransasını fev kalâde heyecanlı bir şekilde canlandır- maktadır, Okuyucularımız, forma şek- linde verilecek olan Markiz dö Pom- padur'u da tefrika sonunda bir kitap yapabileceklerdir. Simon mahkemede Cüce Simonun muhakemesi | Bu sabahki celsede maznunun ! başka mahkemeye verilmesi | istendi | Şile muhafaza — memurlarmdan Hayriyi tabanca kurşunu ilo yara- layan cüce Simonun muhakemesine BEF Devarıı 8 incide i Pazartesi günü başlıyoruz ı. ,——W Moğhur manastır sön harplerden sonra... gepe Yarısı $ İncide |

Bu sayıdan diğer sayfalar: