March 4, 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

March 4, 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

â HAKKI O OCAKOĞLU ABİ RAİTI 4. AM MÜDDETİ üzel isin | Hariç için e 2900 Altı ay 1653 N, HATİ ( 5 ) KURUŞTUR Ekmek W- GAZI BULVARI İZMİR - — ——— 7 ———— İmtiyaz Geni ŞEVKET BİLGİN Başmuharrir ve w neşriyat müdürü; Cümhürıyenn ve Cümhüriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir iati her yerde SE BELLA, Yor Bala alna, i Bir tayyare daha ka De A) Bir nakliye garşamba günü San Fra skoda mel de iin, sein Eirbe muştr. Havanın kapal olması halihazırda araştırmalar yapılmasına müsait değildir. amam ra yaaa em ği YEN ASIR Matbaasında NLASIR Matmasunla hammer bir « olacak İmei Başladiği iğ semereli neticeler “vermeğe başladı ler şehirde birer resmi Is- ühlâk kooperatifi acılacak Kongre ye Buhran Hazırlanırker Ve Müvazene Ez şitün mevzuu” etra- ergileri için da esaslı tetkiklere bir teklif İ X ihtiyaç Vr ar ın zirdnt get rn nik lele? tada mak: i teşkil? mler rüznameyi teşkil! 5. aj Mmevzulâr etrafında. tetkiklere Ba gi yi uşlai ii Peleler idi iş Sie mesi, memleketi e müzakere “edilecek İzin mümkün m t yasmin tütün ekiminin Fatleri le sat ide ele un Gatleri day vi rinleştirilen tet- a susta ez cereyan hevsit-! hayatı ucuzlatma mücadele-| Hazine Vekâleti mi kurulacak? istanbul, 4 emir — a 8 va iletinin “ ri mamları ida di ii veli : bir Kale veya nim resmi mkkiyilen hiç öç bir ber yoktur. KALIFORNIA FELÂKETI Los Angelos ve Holivud- a muhabere kesildi. Za- ZIRAAT VEKİLİ KİM OLACAK? di İnam İmgesi ” nazar üzerine bu vekâle- e m şiir me. Alinin getirilec: B. Şükrü bes söyleniyor. üzerind. — SONU me 'SAHİFEDE ütahassısların bir kısmı rekol- emadiyen yül ük: mere ki me Mü AVAM ani BIR SUAL Ni Italyan istikrazı için rar otuz milyon dolardır tuğyanları felâket şeklini almıştır. Şim-|nubi diye kadar 50 ölü kaydedilmiş ve yüz- lerce kişi yersiz yurdsuz kalmışlardır. | To Asişel Heli k uların i se“ bebiyle birçok yerlerde evlerin. çatılari üne veya ağaçlara olani çal a in bir öyehegi Boğ m içinden çıkılmaz bir düve lecektir. ücnaleyh mevzuu enmz bir İle) işi 2 GE “lemek zarureti varı e di olma: tütün Mamalar der nl e in ia kl7 bö in bu rl Saplı yili Ki bir mia 3. — isi ye Bl oma, 6 fatının bildi rdiği ni 7 Bun Dz i mahafili aka Londra ve)zeteleri pazartesi günü Romi mimardır vermesini beklemi Amele mebusları İngiliz Maliye nazırından teminat istediler ş- )dirl arasında başi lr yacak müzake- dağa yi bu eee er ki onbir kalemlerde Şii bizlikve bi ber: di için yardım. ktedirler. ale ll İle b sehir şimdi tecrid edilmiş vaziyettedir.) - SONU | - SONU 3 ÜNCÜ. SAHİFEDE - Kral Karol'un Londra Seyahati İngiliz - Rumen işbirliği m ile alâkalı mı? Viz iş birl izakerelerinin başlamış olduğu buglnlerde müzakerelerin iyi bir ere nesine matuftur. rek 28 marta pi l - Romanya in - Di duan örme, er a j milel sahada te laklı i haki gazetesine şu haberi bildir-| yardım esaslı sile e © İmektedir meyanda m savaş filosu arolun. bu seyahati bir meza-| Karadenizde bir üsstibahri nm v «Kral K: jket ziyaretinden ziyade Rumen ve Ingi- İ BÜYÜK RÖPORTAJ < v görüşülüyor. i bir merasimde Diğer taraftan Fransız gazeteleri — SONU ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE — lerden sonra taayyün ey- İngiltere “Beyaz kitap,, da neden silâhlanma- dan bahsetmedi Dünya hapishanelerinde ME e 4 (ÖR) — Mili müdafan beyaz da meşredildn kitapta 1938. ehir alında bulunan bir emi Ka yaş Km 39 ni ilen pm kind! ROMANYA ; TETKİKLER İten pyeye tâbidir. Eyi tütün ire 5 i i ser! Ea Szmmemamammnam N ha bölgelerin ve lak İçi e ğ bebi muhtelif devletler si Avustur ya diğ m ndeki y ğ RE Gi yi Muhaf ız Gücü Izmirde Mi m İngilterenin de tes-. > BU ROPORTAJ çi b Deliğini: gibi bu e EM e fi il ni ve li bu sene tese! Macaristan Medeni e. hak, Evininde çok ha vran- - üz tim: hapishane teşkilâtlarını enfi bir el aa mısafır t f P vü rma Gelem ap) “7 Bug un akım fi | Polin ahkümların yaşama İi gazetesine göre liz ordusuna gönüllü 1 disi li k e âhökimiyet Vererek Yâ: JÜ k kaydı Tüzumu görüleri dereceyi bolma:! Almanya tarzlarını, plin usu Ni idin çak faydalı olac ço la maçını yapıyor — 306 57 de saa, 1087 - LAMA lerini resimli ve cağli nz gönüllü yazılmıştır. ” .. . yaran bir Sütler bii Bütüne be “küresi kiye emi hi 1808» 29 demde de! Amerika olarak göstermektedir. a lere yapılanı ekimden müte-| Türk ordusunda spor. yakamı en vasati 30.000 kadar gönüllü yazılacaktır.' 5 | Ve <> Ki bu kadroya dakilir | Halbuki ingiliz her sene 80; 5 memleketlerinhapir. z ve bu yol kemerini zf Ee yüne ys yerı. Ae. ibarelerin et Yarn Gazetemizde tahsil korunmuş ola: yapacakları maç elbette bu suretle mevcudu ihtiyaç limen. ri a lan na OKUYACAKSINIZ ün N i

Bu sayıdan diğer sayfalar: