4 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirem” yedinet yı! No 7448 Cuma 4 Mart 638 İngilterenin, hava ve deniz kuvvetlerine verdiği ehemmiyet büyüktür Silâhlanma faaliyeti, İngilterede gün- den güne artmağa başlamıştır Yeni mali senenin hava kuvvetleri tahsisatı, 73 milyon beş yüz bin İngiliz lirası olarak tahmin ediliyor Basmane.Konak tramvayları Elektrik santralının genişletilmesi mev. zuubahstir Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya İsmirin bergün artaa elekirik verfiyatı karşısında çimdikt elektrik santralı günün hisinda ihtiyacı kar: Şiölkmeyücük bir veniyete gelecektir. Ba sebeple İsmirdeki elekirik sant vehığıü tevsil mevsucbahatir, N Vekllöri, ba motele ve İzmirin di ger meseleleri bakkında malümat ve yeni bazı kararlar almak ürere çoh- Timlisdeki alâkadarlatı Ankataya de Vet elmiştir. Bu münasebeile Basmane hattı. Bun İşleameğe açılmanı meselesi de halledilecektir. Konuktan Basmane hattına bağlanacak tramvay — rayları. zın meredan geçirileceği benüa kav'i yekllde kararlaştırılınamıştır. — Fakat bunün içla iki yol vardır Birinci Yeyk ikiacikordon.. “Vekkler, hangi projeyi muvalık götürse İzmir tramvay — ve elektrik yirketi, orsdan rayları döşeyecek - ve BaumeneKonak iramyayları bu hat — Sonuü 6 ncı sahifede — —— Hergün sabahları (İzmir) Ce çıkar, siyasal gazetedir 73599000 / eterlin — oli edilmektedir. Bu miktar geçen sene $6,509,000 vterl Donanmasın hava kavretleri için " ne baliğ olan bir fazlalık vazdız. Brinton tarafından * hasırlanan bir muhtırada 1936 secesinde tayya: Te endüstrisinde — 30,000 - kişi çalıpı makta iken şimdi takriben 90,000 in çelışığı — kaydedilmek Rudden Başka bir —şek İkişiler Ve veçiimet işlarimde çelışmaktedırlar. Svimton tekrar — vilkklanmak | Ödemişte müthiş bir cinavet xx Genç kadını öldü- ren haydud Ceset üzerine odun kömürü yığ- miış ve ateş vermiştir Ödümiş közüüinin' Kirüz Bübiye. olada Çanakçi köyü ' civarındaki dağı Giden gitti Kaybolan tay- yare bulunamadı Araştırmalarda bu.unan tayyare filoları, kar fırtına yüzünden geri Vaşington, 3 ( Radyo ) — Kaybolan büyük - yolcu tayyar resi, henüz bulunamamıştır. İki günden beri araştırmalar yapmakta olan tayyare filoları, kar fırtınası yüzünde bir netice L tlde edememişler ve geri dön- döniüler €. Kaliforniyada | Sular altında on bin ev yıkıl- miış, yüzlerce insan boğulmuştur.. Telefon: 2776 - ——— —— — Senato, mühim bir toplantı yapacak Avrupanın umumi siyasetinde müşah?de olunan değişiklikler de müzakere edilecek 1935 missmındanberi — apavatan hata kuvretleri 52 — filodaa 123 fi- koya çıkerılmıştır. Ba filoların 68i bombardımsn, 304 muherip, 15 Â keçif ve totyille bombardıman, I0 a ordu İle teşriki messi birlikleridir. Dönanma ve deniz aşım bava kuvvetleri de artıtılacaktır. Lendra, 3 (AA) — Ordanan esace tahmimatı — 65.357,000 — İiraya baliğ olmuş bulunmaktadır. Yani 22,237,900 lira artısıştır. Ba miktar 19£2 venerindenberk büyük bir fark ile kaydedilen en büyük yekânder, — sonu 6 ıncı sahifede — leketlerde yapılan tayyare- de elen yedi tip tayyae- relerden memnun / olduğunu - ilâve eylemiştir. Vilâyet Mecl 'si müzakereleri Kazalar, otomatik telefon- la Izmire bağlanacak |(Ziraat memurlarının çalışma şe- killeri konuşuld k hasta- a F der e SD egll 5 B gildn Liğgyerldi” 4 Moskovada başlı- —a T z ei yan casusluk davası Yilâyet Umumt meclisi dün e: . ga nn ati Fransız sosyalistleri telgraf çektiler, Amerika âyan meclisi binası Vaşiagton, 3 (Radyo) — Amerika Ayanının, yeakında mübim bit şoplantı yaparak, Avrupanın umumf siyasetinde müçahede oluzan değiiklikler hak- kında müzekerelerde Halunacağı söy eniyor, Alikadar mebafil, sevatopun bu içtimsında Comhurreksi B, Rusveltin, Amerikada yeniden başgömteren ikturdi babramıa sebepleri hakkında - be» yanatta boluprcefını ve yevi Lit proji eeejğini bildiriyorlar. Zitaat büdeosinin imüzekeresi w rerımda, BiZAA! mücadele memurları . Mi ziraal memutu unvanımı — alina. ları bakkında vilâyet ziraat müdürü: nün “İzahı ve gösterdiği sebepler 938 büdeesini 7,499,360 Jira olarak ve Ceseğmenin — basırladığı şekilde kabal etmiştiz. bu dava, hertarafta fena akisler uyandırmıştır.. muvalık balunmüş ve bu şekil kar bul edilmiştir, Memurlara zam yas pilması isteamişse de büna imkân görülememiş; B. Müsir Bizsel, zirsat memurlarından beklenilen raadıman alınamadığımı söylemiş ve: — Müntehiplerim bana daima bu memurların İyi “ çalışmadıklarını sörlüyorlar. Kendilerini şabsen ta mmanı bilç.. Fakat onları daha faz. V4 yaşımığa sevketmeliyin. Demiştir. B. Kemal (Menemen), - bo me- murlara daha bir büro bile verilme. diğini, çalısacak yorleri bile bulüm. madığımı beyan etmip vali B. Fazlı Güleç ceraben memurlarıa piğalı olarak, zirsat müdürlüğünce çalıştı. rıldıklarını söylemiştir. “Nöilcede sirait ve-baytar - büd. eeleri aynen kabal edilmiş, sonra da sıhbat büdcesinin müzakeresine ge- çilmiştir. Bürüa ibtiyaçlara —imkda da mütbiş bir cimeyet “olmuştar, Çanakçı , köyü ha Rusyayı idare edenler apada Ümamü Gezere zasılamıştır. Ğı..ı.... — Yazısı 3 cü sahitemizde beri araları açık Ve , kavgalı olduğu için Mustafa, bu'defa da kadıma çat. miş, elindeki — keskin tahra ile ba- gına üç kuvvetli darbe indirmiştir. Ümmt - Gererin - bapı, ç yerinden yarılmış, / zavallı kadın — ölmüştür. Katil Müstala, kadını öldürmekle kenmamış olacak ki, dağda Bulunan olan alı vel Gzerine dökmü, 'İkruvazöründe Feci bir kaza olmuş, '|bir subay kazana dü. meğe mecbur olmuşlardır. Manhaza, tayyarenin düşüp parçalandığı kanaati, gittikçe kuvvet bulmaktadır, Tayyarede 9 kişi vardı. Araş: tırmalara devam edilip edilmi- yeceği belli değildir. şerek diridiri yandı Belgrad, 8 (Kadyo) — Yaposlar Himenlarını siyaret ederek Dabretni. ke gelen Alman Kmdan kruvasörün: de feci bir keza olmuş, genç biz subay mamsedi geminin kesasına meedinin cenamesi merasimle kak dırılmıştir. Merasime Emden zabitan ve mürettebatı ile Yugoslav — bahri: yöelileri İştirzak evmişlerdir. misbetiade cevab verecek çekilde ba. vulanan bu Lüdce Örerinde görüp meler kısa sürmüştür. Mubtelif masraflar — büdcerinde banı tadiller yapılmıştır. — Kazalarda Halkevleri tesle masrafı olarak — oa bin lira ayrılmaş; bütün vilüyet halı kıma İstifadesi çartilte belediye ço. cuk haştahanesi iaşantına da oa bin lira yazdım kabul edilmiş, —mülha. kattakt hastabanelarin adları yataklı dispansere — çevrilmiştir. — Vilâyette mevcud telefonların islahı için ayrı lan 2500 liralık tahsisat üzerinde dürülmüş, veli Bay Fazlı Güleç bu hususta izahat vererek, bülün vilâ. yet kazalarını ve köylerini otomatik telefon şebekesi ile merkeze — bağla. mak için bir proje hazırlamak Öze. te büdce nizımanmesine — istiaaden meclisten salâhiyot “İistiyeceğini söy. lemiştir. Bu projenin bazırlanmanı ve Na: fa Vekâletince tardikini müteakıp, gelecek sanelerde faaliyete geçilebi. Teceğini beyan eyliyen B. Farlı Cü. leçi bütün ba tesisat için G0 bin liraya İhtiyaç oldoğa ve bu paramın taksitlerle * ödecebileceğini, esasen telefon Varidatile masrali — çok kısa bir zamanda karçılamak imkdaı mev. ead bulunduğunu anlatmıştır. Meclis, yalinin —bu szehatımı memnuniyeile karşılamış, kazoları. *Sonu 6 1ncı sahifede- Salı Mmızda Ah, bu gönül Güzide yazı arkadaşımız Saime Sadinin nefis bir romanı ANADOLU karilerinin gyakından tanıyıp sevdiğ' bu imzayı, bir roman Üzerinde ilk defa göreceksiniz. Fakat hakikt titizlikle ve uzun bir hazırlama devresinden son> râ çıkan bu roman, Aer okuyanı bilâkaydüşart ken- disine çekecek, heyecanla saracak ve düşündürecektir. Zengin ve nefis bir üslüp üstünde ede. bit, güzel bir roman Salı nüshamızda

Bu sayıdan diğer sayfalar: