4 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İ (uma 4 İngiliz z büyük elçisiyle beraber tik meseleleri tetkik etti Hitler |n9i|_i umumi poli Fakat havası Ulus Basımevi Çankırı caddesi Ankara Telgraf: Ulus - Ankara TELEFON ş MART Başmuharrit a 1938 Tealer. — 1062-1063 müdürlüğü — 1061 5 KURUŞ Atölye n verdiği bir habere bâkılirsa ibbentrop Anşlus tahakkuk etmeden Londraya gitmiyecek 1938 mali yılı büdçesi — Umumi bir tahlil — 1938 mali yılı büdeesi, 1 mart 1938 de, Kamutaya verilmiştir. Cumturi- yetin 15 inci büdecesi olan bu büdcede, evelki büdeelerde olduğu gibi, “denk büdce,, prensipine uygun — hazırları - mıştır. Büdcede masarif ve varidat kdiğerine müsavi olmak üzere 248 gpilyon lira tahmin edilmiştir. 1937 frak tesbit edilmiş olduğü yeni " yal büdcesinde 17 milyon lira bir faz- Talık bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk büdcesi olan 1924 malt yılı büdcesinde masarif 140 Milyon lira tahmin edilmişti. 1924 - den 1930 yılıma kadar büdce rakam- ları devamlı olarak inkişaf etmiş ve 1930 da 222 milyon liraya kadar yüks telmişti. Bütün dünya memleketleri- nİ sarsan büyük bukranın 1930 yılın- da memleketimizde de tesirleri du- Yulmuş ve bu yıldan sonra 1933 yılı- na kadar hazırlanan büdeelerde mas- raflardan tasarruflar yapılmış ve büd €e rakamlarında da kayda değer ek- #ilmeler hasıl olmuştu. 1933 yılından itibaren buhranın tesirleri azalmış ve memleket ekono- Misindeki kalkınma daha mahsüs bir Hekil almış ve büdceler de memleket- teki bu kalkınma seyrini takib ederek tekrar inkişaf eylemeğe başlamıştır. 1936 mali yılı büdcesi, 1930 mali yılı büdcesine, 222 milyona karşı 212 mil- Yon lira ile yaklaşmış ve 1937 büdce- Bi ite 1930 büdcesini, 231 milyonla, 10 milyon lira kadar aşmıştır. 1938 mali yılı büdcesi 248 milyon lira ile bağlandığına göre, bu büdece, €umhuriyet devri büdcelerinin ca ge- DİŞ ve en parlak büdcesi olmuştur. 1938 malt yılr büdeesinin 1924 büd- Götine göre artma nisbetit 9p 77,8, 1930 dcesine göre 96 11.7 ve 1937 büd- tesine göre de Te 7,4 Ü bulmaktadır. | u nisbetler doğrudan doğruya büd- €e rakamlarına göre besab edilmiş- tir. Bu hususta daha iyi bir fikir ha- Sıl edilebilmek için şunlar: da göz ö- Dünde bulundurmak lâzımdır: — 1930 malf yılr büdce rakamların:, bugün tUmum? büdceye dahil olmıyan, posta, telgraf ve telefon idaresinin 5.B35.210 lira tutan büdcesi kabartmakta idi. 1930 büdcesine, bundan başka, bugün Mülhak bir büdceye maledilmiş olan, devlet ormanları hasılâtı da dahil bu-| lunuyordu. Bunları da mukayesede hesaba kattığımız takdirde, 1938 ma- N yalr büdcesinin, 1930 büdcesine gö- | ;'- artma nisbeti 9ç 16,6 a çıkmakta- ır, .. Büdcelerin normal olarak - kabar- masında belli başlı iki mübim &mil| görülür: Biri, âmme ihtiyaçlarının Çoğalması ve devletin buaları mevcud kaynaklarından temin edeceği hası- Tât ile önleyememek zorunda kalma- #r. Bu hal, bir taraftan masarifin art- Masını ve diğer taraftan yeni varidat iynakları aranmasını veya mevcud Londra, 3 — Berlinden bildirildiğine göre, Hitler bugün İngiltere- nin Berlin büyük elçisini kabul etmiş ve iki memleketi alâkadar eden mevzular üzerinde umumi bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmaların şümulü ve tefer- İçuatı hakkında Londrada henüz ma- lümat yoktur. Fakat öyle tahmin e- diliyor ki, iki memleketi alâkadar e- den meseleler arasında, Almanyanın sömürge istekleri, Avusturya, İspan- ya ve orta Avrupa işleriyle umumi sulh meselesi de vardır. Gene Berlinden verilen malüma ta göre bu görüşmelere Lord Hali faks'ın birkaç ay evel Berlinde yap- tığı görüşmelerin bir devamı —mahi- yeti verilmektedir. e Diğer taraftan Havas ajansı mu- habiri şu dikkate değer haberi ver- miştir. Siyast görmenler, fon Ribbentrop- n anşlus tahakkuk etmeden — önce, serdetmektedirler, Bu —mü; Berlindeki ingiliz sefiri Sir Nevil Henderson'un alman — makamlariyle yapmış olduğu son görüşmelerin in- giliz - italyan konuşmalariyle aynı zamanda İngiltere ile Almanya ara- sında müzakereler icrasının imkânsız İrğınr göstermiş olduğunu bildirmek- tedirler, B. fon Ribbentrop, vödana- mesini takdim etmek üzere Londraya gelmesinden istifade ederek sömürge- (Sonu 8 inci sayfada) Ribbentrop japon delegeleriyle beraber komünist aleyhtarı paktı imzalarken İngiltere - İtalya görüşmeleri Gönüllüleri çekmekte prensip itibariyle bir anlaşma var! Fakatf nisbef meselesinde uyuşulamıyor Londra, 3 (A.A.) — İngilterenin Roma büyük elçisi cumartesi günü Romaya hareket edecektir. İngiliz - i- talyan görüşmelerinin, büyük elçinin Romaya muvasalatını müteakib hemen j:ıhal başlıyacağı ümid olunmakta- er. Havas ajansı muhabirinin verdiği malümata göre İngiltere büyük elçisi- me, hariciye nezareti İtalya işleri dal- ılcn şefi B. İngram da refakat edecek- tir. | Bu hal ingiliz baş vekilinin ingiliz - italyan görüşmelerinde azimkâr dav- ranacağını göstermektedir. İngiliz - ltalya görüşmeleri İyi malümat almakta olan angiliz mahfilleri İtalya ile yapılmakta olan görüşmelerin İspanyadaki yabancı gö nüllülerinin geri çekilmesi meselesi- nin hallinden önce bir neticeye iktiran etmesi halinde, Roma ile yapılacak ©- lan anlaşmanın pürüzlü noktaların tes viyesine kadar elde tutulacağını, gün- kü Çemberlayn'ın 22 şubatta İspanya meselesinin hallinden önce İtalya ile biç bir anlaşma akdedilmiyeceğini beyan etmiş olduğunu söylemektedir. Gönüllülerin geri alınması işi İtalyaya ne gibi şartlar altında kredi verileceğini izah eden ingi- liz maliye nazırı Con Saymen Vergilerin ağırlaştırılmasını intaç e- eder, Diğeri, varidat kaynaklarının memleketin ekonomik bünyesinde hu- ÇSonu 8. inci sayfada) İspanyadaki gönüllülerin geri alın- 3, üncü sayfamızda ingiliz milli Müdafaa büdcesine aid tafsilât masına dair olan ingiliz projesini <- 1 bul etmek için İtalya, Almanya ve Por- Sonu 8. inci sayfada) —at Başbakanımız B. Celâl Bayar C. H. P. Kamutay grus puna gelirken | f VÜŞ g LUEONALERI —B. Metaksasın Başbakanımıza çektiği telgraf Yunan başvekili sınırda büyük tezahürle karşılandı Atina, 3 (A.A.) — Atin; diriyor: Başvekil Metak heyetini götüren husus! türk treni dün sabah Pition sınır istasyonuna vınııı'h)ahu.'" Vekili ve Parti Genel ve bakanlardan Kurentis, Spiıidoniı,[ Sekreteri B. Şükrü Kaya ve Dr. ( Sont 8. inci sayfada ) Aras Kamutay grupuna gelirken YaR a HL Türkiye - Fransa ticareti nasıl inkişaf edebilir ? B. ŞAKİR KESEBİRİN BEYANATI Fransa - Türkiye ticareti üçüncülükten sekizinciliğe düştü. Biz ticareti inkişaf ettirmeğe hazırız. Fakat 4 milyonluk bloke hesapları temizlemek lâzımdır | İktisad vekili Kesebir, - Pariste çı- kan ajans Ekonomike Finansiyer'in Türkiye işleri direktörüne iki memle- ket arasındaki ticaret mübadelelerine ;iı:r aşağıdaki beyanatta bulunmuş- ür: “— Bir kaç senedenberi memleketi- mizin Fransa ile olan ekonomik müna- sebetleri azdır. Bu azalışın sebeblerini izaha lüzum yoktur, Herkesçe bugün malâm olan sebeblerdir. 1923 denberi Fransa, Türkiye ile o- lan ticaret mübadelelerinde Üçüncü- lükten sekizinciliğe düştü. İki memle- ketin imkânlarına nisbetle ticaret mü- badedelerimizin nisbetini düşük bir badde indiren filt bir vaziyet karşısın- da bulunuyoruz. Ticaret münasebetlerini inkişaf ettirmek Eko ğ K muhtemeldir 'nomi :“"“'f' B. Şakir Türk « fransız mübadelelerini inki- esebir (Sonu 8 inci sayfada) ğ dünmet eZ Ddi ç YS 1 YENİ CIKTI : Meşhur fransız edibi *Ulus”da basılmıştır. Fiatı 100 kuruştur Balzak ı roman şaheseri Öjeni Grande -Alman görüşmelerine doğru C.H.P. Kamutay grupunda Başbakan ve dış bakan Politik hâdiselere dair izahat verdiler Hükümetin hareket tarzı ittifakla tasvib edildi Ankara, 3 (A.A.) — C. H. P. Kamutay Grupu bugün “3 mart 1938” Trabzon Saylavı B. Ha- san Saka'nın reisliğinde toplan- dı : Büyük Millet Meclisinin tatili ete fasında cereyan eden siyast hüdises ler ve ahiren Ankara'da toplanan Bal- kan ittifakı konseyinde alıman karar- lar üzerinde Başbakan Celâl Bayar ve Hariciye Vekili doktor Aras be- yanatta bulundu. Hükümetin bu beyanatı ve hattı hareketi grupça müttefikan tasvib ©- Tundu. Başvekilimiz Ekonomi bakanına vekâlet ediyor Viyanaya giden Ekonomi Bakanı ve Ziraat Bakan Vekili B. Şakir Ke- sebir'in avdetine kadar Ekonomi Bae kanlığı vekâletini Başbakan B. Celâl Bayar, Ziraat Bakanlığı vekâletini de Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. Râna Tarban'ın yapması yüksek tas dika iktiran etmiştir. Yarın 16 sayfa İlâvemiz GÜZEL SANATLAR Akademide nasıl çalışıliyor? Tanınmış türk ressamları- nın en güzel tabloları Sovyet Rusyada Suykasd davası Moskova, 3 (A.A.) — Suykasd man znunlarının dün görülen davâsında (Sonu 8. inci sayfada) Sergi evinin arkasında açılan patinaj yeri büyük bir rııh_t görmektedir. Her gün bir çok kimseler buzlu saha üzerinde kayarak eğlenmektedir. Yukarıdaki re- gT ” A ”Z U C YS Hai S Deebi- simde gayet mükemmel surette patinaj yapan ikı usta patinajcıyı görüyorsunuz. Diğer resimler 7, İnci sayfak 4 FN P Ş Ş A

Bu sayıdan diğer sayfalar: