4 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GUMA MART 1938 YIL: 21-83 3ayı: 7234 -13241 > hala Mena mama Balkan antantı konseyınden sonra 'ANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (Jstanbul) General &mleketimizden ayrılırken Başveki-| limize ve haric Metaksas iye vekiline çok samimi telgraflar gönderdi Atina, (Hususi i) — Bâşv acne hudut istas, Sekmişçi ekil Metak- yonundan Baş- Bayara aşağıdaki telgrafı iri ye hararetli İden derin bir surette mütehassis yönelimi aa mm kabulünü ve “Pes tee da bildirilmesini e #derim, Tenik Diğer Teki Bay Metaksas, iin it, ştü Arasa da aşağıdak; te : önlem e müttefik Türkiyeden ayrı - bag” Hip vi ea gerek hararetli ka- n ve i çok büyük ve çok ve» tinin kararları üzerine lar iü ieöyinin. ii debi 4 yes ima; mda bir başmakale ştir. Bu mühim makaleyi “y M koyuyoruz: day, Ban Başvekili Ma ei tezi ği iile ölür ka, mp a 9 toplanan Balkan Antantı dp Ma Meyi çalışmasını tahminden Ming yoğ Balkan Antan- | rimli müşterek esere olan kıymetli lerimi arzederim. BAŞVEKİLİN HALKA HİTABI Bay M etaksas, Yunanistana a iz bir nutukta iştir ki: lie antantı konseyi toplantısın & © dönerken, tamamen e dört Balkan : devletinin Yeni eden bu.antantın bi milletlerinin arzusuna uygun olduğunu (Sonu Sa. 6, Sü 3) ınızdan dolayı hararetli teşekkür - din, 3 (Hususi) — Atina ajansı akyanın her ida ine hiz ” ez: zelmle de - liâvemizle beraber NEZ 4 Telgrat sâresi: Kurun, İstanbul ... | <8 * Melet 21413 (Yaz) 24570 (idare) ara, 3 (A.A.) — İktisat yeli 'ktö caret & mühalelr ver aşağıdaki beyanatta bulunmuştur “Birkaç sen edenberi memleketimi » beple, 3 denberi Fran: iye ile 0- lan ticaret mübadelelerinde üçüncü - kten sekizinciliğe düştü. İki memle- ketin imkânlarma ni ticaret mü- badelelerimizin misbetini mebdedeki | bir hadde .. ği bir vaziyet kar. Rumelihisarındaki mezarlık Yeniden kaldırılmasına karar verilen me- zarlar için nakil müddeti uzatıldı Rumelihisarı mesarlığından bir kemikler çıkarılırken. $ısmde bulun Türk sil öhbğekisiini inki- gaf ettirmenin mümkün olduğu, Fran- sız ziraat siyasetinden doğan müş- re Bu rakam mühim olmamakla beraber Yarın 24 sayfa Sayısı heryerde İktisat vekilimizin Fransız iktisat ve maliye ajansı Direktörüne mühim beyanatı Fransa ile ticaret münase- batımızı düzeltebiliriz Bunun için Fransanın arzu göstermesi lâzım ihracat siyasetimize yeni bir şekil vermek isti yoruz yi ifade eder - Türkiye hükümeti mübadilelerde €- saslı bir in ancak tedrici o- Tabileceğiti kabul ederek, bir taraftan iki memleket arasındaki ticaret milba- ini diğer tai araftan Pranss ndüstri veya na, i- i vaç verebilecek umumi bir plânı tetki- â bulunmaktadır. Türkiyenin ekonomik yroğraniı mü- him gayrimenkulleri de icap ettir - mektedir, Türkiye hükümeti bu proğ- ii ancak memnun olabilir, lessese! yap hek ii seri ae kısmen Türk Ti- 'k ihracat malları ile 2 yebl. Türk le ödenecek kısım bu işler pilsemei ecnebi gruplarnm "Türkiyede yapacakları masraflara te- 7Sonu Sa, 6 Sü; 3) Moskovadaki muhakeme rr olduğunu itiraf, fakat o rihte Taş terketmiş olduğunu Ni ve etmişti, Bemioni Söz almış, Kr. ei Sonri s- ki'nin inkârlarma ak mek, kar- ze 5 A 5 & © a 8 Z 5 5 E in e eb Mr yisomelim maktır. da Bulga- maktadır SIM us (Sonu: Sa; 6 Si. 4 iktisatvezraat vekâletleri Birleştir; iyor. Ankara,, 3 (Telefonla) — Yeni ka- by teşekkülü sırasında İktısat 'aat Vekâletlerinin Bileği ril mal ğini Haber aldığımı- a göre, bu m n bu fikirden vazgeçil. mi Li unuyı İktisat Mala B. Şakir Kesebir tarafından vekâleten idare edilmek te olau Ziraat Vekâletine yeni bir ve- kil tayini bahse mevzu olmaktadır. Eski Alman veliahti Almanyaya gidiyor Venedik 3 (AA. nı sabah Dos- ra: Bârline o götürecek olan hususi bir tren beklemektedi d ie rağmen görünüş ve kaldırılacak mezarlardan teyit etmiştir. (Yassı 3 üncü soinfamızda) Besenof, ili rejimini devirmek i- çin bir çare maksadile Kres - K b j G tinski ile eörükmelr yapmış olduğunu ay o an ene- söylemiştir. (Sonu: sa. 6 si 5) ralin davası Ukraynada “Milli Fa- şist teşkilâtı,, varmış Eski maliye komiseri Alman Faşistleri ile olan münasebatını anlattı Troçki Generatin karısı Casusluk suşile e veriliyor ok sma akrrreğnu amyi ırılmaları, general rağ eşkilâtımın ajanı olduğu, ma yardım etti- ajan- ortaya Tu: bir karşılaş .U. ları tarafından okaçırıldığnı kaya bu suretle itham edile- ikinci ilâvemizi yarın veriyOruz Bu ilâvemizde Yeni bir şekilde daha fazla münderecatla hazırlanmış olan Çocuk sayfalarımızla beraber Mes'ut olmak bizim elimizde değilmi? Büyük bir alâka ile okuyacağınız bir yazı, ve diğer birçok âkalı yazılar —

Bu sayıdan diğer sayfalar: