March 4, 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

March 4, 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayfa Saf ve tabii limon çiçeklerinden yapıl- mıştır. İngiltere, Fransa, ve Almanyanın en meşhur kolonyalarından üstündür. Denilebilir ki dünya üzerinde Hasan Ko lonyası ve Losyonları mükemmeliyet ve nefasette bir kolonya yoktur. İnsana ha- yat veren leylâk, yasemin, menekşe, ner- kis, milflör, revdor, bahar çiçeği, çam, origan, lâvanta, şipr, fujer çiçeklerinden ve-esanslarından yapılmış olup her bi« rerlerinin Wriyat âleminde menendine tesadüf edilmez. Nesrin kolonya ve losyonları Hasan kolonya ve losyonlarının ayni evsafına malik olmakla beraber dereceleri daha hafiftir. Nesrin markası çok satılıyor. Çünkü onun mükemmeliyetile ve ucuz. luğile rekabet edilemez. HASA!_KULGNH ve LOSYONLARI Nezle Bütün göğüs bastahkı- larına yol açabilir : Fakat bir tek GRİPİN Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en kat'i şekilde dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve em- sali bastalıklara karşı bilhassa müessirdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir İsim vo markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve Bağı akikaten Ba- H yanları âdet zamanlarında — bü- yük rahata kavuş- turan, vücutlarına her türlü serbesti veren, cilt- lerini ter ve taze tutan rahim; illhap akıntı ve ağrı, sancı ve kaşıntılarından koruyan kıymeti ölçülmez bir idealdir. ve BAĞI Bu sıhhi, pratik âdet bezleri her ticarethanede sayın ba- yanlarımızın hizmetlerine ha- zırdır. NDA OKT e l OSMANLI BANKASI SON POSTA T as v Lâle, şipr, divinya, nergis, vi# milflör, leylâk, güller, revdor, origt yasemin, krep döşin, neroli, suar de Pe ris, aşk gecesi, dağ çiçekleri, anber, fulyalar, gençlik, senkflör, a#7 rita, kadın eli, nadya, fujer, Şanel, Must Florami, İskanda!. Flördamur, çiçek d meti, Kokuları insanı cennet M gibi yaşatan harikalardır. Bayanlar | ve seve, bayıla bayıla kullanıyorlar. Av rupa kelimelerile süslü ve yalancı ıtriff ta ve yaldızlı etiketlere aldanmayıdık Hasan markasna dikkat ediniz. Krem, briyantin, pudra, sürme, v allık ve sabunlarızı en iyisi mutlaka HX san markasını taşıyanıdır. YOKTUR D A';ıâj'- Ş BOYA TİYEN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESİS TARİHİ : 1863 Bermayesi: 10,000,000 İngiliz ilrmsi Kaşelerinin tesirini Öğrenenler roma” tizma ve adale _ağrılarını unuturlar 'Türkiyenin başlıca şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şubeleri, Yugoslavya, Bomanya, Suriye ve Yunanistanda Filyalleri vardır. Ş Her türlü banka muameleleri yapar. Te İlân Tarifemiz Birinci — sahife 400 kuraş İkinci sahife 256 — » Üçüncü — sahife 200 Dördüncü sahife 100 İç sahifeler 60 Son sahife 40 NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE DGAÜ HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'i 15 tanelik ambalâjlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. icabında günde 3 kaşe alınabilir. n —a sam sam c ee a Dr. HAFIZ CEMAL Son Posta Matbaası (Lokman Hekim) Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp et Dahiliyo mütehassısı: Pazardan — maada hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te- 8. Ragıp EMEÇ .kl:)mı"ul!l - 044 A. Ekrem UŞAKM ALMAN KOKU ——MMLMLTMTM—ELELEMLMMM—EML—”: — Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen en iyi ALMAN KOKLARININ satışına başlandı. Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. DEPODA TESLİM TONU 26 L_ira Müracaat yeri: - p A. M. Kooperatif Şirketi İstanbul irtibat bürosu: Sirkecide Yalıköş caddesinde Mühürdar zade hanında numara 32, Telefon: 23074 Deposu: Kuruçeşme Altın Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür deposu: Muayyen bir müddet zarfında fazla. ca mikdarda ilân yaptıracaklar ayrıca tenzilâtlı tarifemizden istifade ede- ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa ilânlar için ayrı bir tarife derpiş edilmiştir. Soön Posta'nın ticari ilânlarına ald işler için şu adrese müracaat edil. melidir: Hâncılık Kolleklif Şirketl, Kabramanzadı SAHİBLERİ:

Bu sayıdan diğer sayfalar: