4 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1020 KURUŞ AHMET A BAŞMUHARRIRİ: EMİN YALMAN Satılık Villâ vay durağında. 6000 metre marisinde yapılmış güzel Fenerbançe — Kalamış caddesi üzerinde tram murabba çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi bir VİA satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Liman hanında Asma kst 63 müm; rada Umum Emlâk İşlerine müracaat edilmesi. Telefan: 227 Rusyadaki Muhakeme Heyecan Uyandırdı! Plânlı Ziraate Doğru.. Zirai Islahat Kanunu Hazırlıkları Tamamlandı ZiraaHe Kemalist Prensipler Ahmet Emin YALMAN (Toprak kanunu adı altında mü- zakeresine başlanılan zirai asla hat kanunu projesi, zirai prog- rTamlaşma sahasındaki çalışma larla birleşerek Türk istihsal ha için yepyeni bir devir a taktır.) T ürkiyede on Iki milyondan faz la vatandaşın geçim yolu zi- Yaattir, Türk iktisadi bünyesindeki Asıl esaslı değişiklik, zirsi istihsal ha- Yatımızı verimli bir hale getirmek su Petile temin edilebilir. Bugüne kadar bu sahada en kötü ir mirasyedilik hüküm sürmüştür Monteskiyö, istibdat idarelerini şöyle tarif etmiştir: “Meyvesini daha ke-| lây toplamak için ağacı kesen idare. Osmanlı idareleri, iktısadi sah: tr şer ÇÜ üiimiysi idaresi, müstahsili korumak ve kendine el uzat- Mak ihtiyacını her şeyden üstün tut- Müştur, Bü maksatla birtakım fayda- hı İşler de yapmıştır. Fakat bu çalışma İar dağınık kalmıştır. Plânlı, prog- Tamlı, toplu, hazırlıklı çalışmalara mahsus verimi, istikrarı, (oemniyeti kuramamıştır. İktısadi kalkınma hareketimizde her şeyden evvel ziraate sarılmak mantıklı bir gidiş olurdu. Fakat dün- Ya buhranının gelip çatması, bizt nor- mal şartlar altında daha önce gelme- #i lâzımgelen ziraati biraz geri Birak Mya, sanayi hareketini ilk plâna al- Miya mecbur etmişti. Bunu yapma- Saydık, yüksek fiyatlara mal olan toprak mahsullerimize memleket için de mahreç bulamıyacaktık. Bunları arice, bazan maliyetten düşkün bir fiyata satacaktık. pamuk gibi mah- Sullerimize kolayca müşteri bulamı- Yacaktık. Bulsak bile elimize geçecek Para, hariçten birçok ihtiyaçlarımız beraber şekerimizi, dokumalarımı almıya kâfi olmıyacaktı. Sözün kı- Sasi, iktisadi müvazenede denk gele- Miyecektik. Zaten milli müdafaa ih- tiyaçları da sanayi hareketini ilk plâ- Ba almayı mecburi kılıyordu. pan uzağı görür bir Önder sıfatile zirai sahayı hiçbir za- Man gözden uzak bırakmadı. Hı $wlh imzalanır imzalanmaz, Atatür Hin çiftçi sıfatile bizzat faaliyete geç- tiğini gördük. Atatürk, istihsal saha- Sında da yeni ve mühim çığırlar aç- Miştır. Millete hediye ettiği kıymet Yalniz şu kadar milyon değerinde çift İkten ibâret değildir, on üç senelik Sili, canlı bir tecrübe hazinesi de he- İye etmiştir ki, önümüzdeki prog - Famli çalışmalara temeltaşı olabile - cektir. Yat, ! Atatürk. ziral kalkınma için ne yol- #N gidilmesi lâzımgeldiğini gördü! VE mili terdi. Bu yolda; şunlar Vardir; İlmi araştırmalardan ve ha kiki ihtiyaçlardan doğan. vaklt vakit Şhuslarla döğişmiyen bir mill prog- am, toprağa sahip ve majındamremir, bir çiftçi, daha yüksek sfviyede zE ye temin edecek vasıta ete (Devam: 10 uncuda) Çiftçiye Toprak Yeni Kanun İstihsal Hayatımızda Mühim Bir Inkılâp Yapaca Memlekette ilk plânlı ziraati b: - o Zirsatimizde toprak davasını hal. letmek üzere bir kaç ay evvel bir encümen kurulmuştu. Her vekâlet en kuvvetli unsurlarından birini en- cümene göndermişti. Devlet ziraat işletme teşkilâtının başına geçen Kas tamonu mebusu Bay Tahsin de en - cümende bulunuyordu. Encümen toprak kanunu adlı bir kanun hazırlamak niyeti ile işe başi lamıştır. Fakat pek çabuk şu kana- ate varmıştır: Yalnız toprak mesele si hakkında yapılacak bir kanun da- k izzat tatbik eden vayı halledemez. Muhtelif memle ketlerde (Zirai ıslahat hareketi) İdını alan hareketleri göz önünde tut- mak ve (Zirsi ıslahati kanunu adlı daha geniş ve şümullü bir kanun ha- zırlamak lâzımdır. Bu gaye ile üç ay kesif ve alâkalı bir şekilde çalışılmıştır. Neticede 165 | maddeli mühim bir kanun meydana çıkmıştır. Buna ek olan 25 maddeli teşkilât kanunu da hesaba katılırsa yekün 190 maddeyi bulur. (Devamı 10 uncuda) Romada Müzakere Başlıyor İngiltere, Akdenizde Tam Serbesti Istiyor Berlinde İngiltere sında Görüşmeler İle Almanya Ara- Oldu, Anşlusun Ta hakkuk Yolunda Olduğu da Söyleniyor ? 4 vi r “ Almanya Hariciye Nazırı Londra, 3 (Hususi) — Ingilterenin Roma büyük elçisi Lord Perth cumar tesi günü Romaya hareket edecek ve Romaya muvasalatı ile Ingiliz — Ital yan konuşmaları başlıyacaktır. Ko- nuşmalar neticesinde Itilâf hasıl ol- duğu takdirde Ispanya meselesinin halli beklenecektir. Çünkü Mister Chambeflain 22 şubatta, Ispanya me selesinin halinden evvel Italya ile hiç bir itilâf yapmıyacağını söyle - mişti. Italya, Almanya ve Portekiz: Ispanyadaki gönüllüleri geri almak hakkındaki Ingiliz projesini esas iti- barile kabul etmekle beraber bir ta-| kım ihtirazi kayıtlar ileri sürmekte | ve bunlar Ingiliz — Italyan konuş - | maları üzerinde meşüm tesir yapan güçlükler vücude: getirmektedir. Ingiliz kabinesi Lord Perth'e veri- lecek talimatı dün tasvip etmiştir Lord Perth bilhassa şu noktalara © || hemmiyet verecektir: Ingilterenin Akdenizde bütün hava ve deniz ha- reketlerinin tam serbestisi. Ingilte - renin seyyar ve sevkülceyş kuvvetle || rinin eksiltilmesi mevzuu bahis de- (Devami 9 uncuda) İvat Moskova, 3 (Radyo) — Sovyet şef- lerine suikast, muhtelif (şekillerde a hiyanet ve halka düşmanlık suçlarile zan altında bulundurulan Troçkist bloku azalarının aleni mu- hakemesi büyük bir halk kütlesi ve içlerinde bir çok dünya gazetelerinin mümessilleri ve kordiplomatiğin mev cut bulunduğu kalabalık bir dinleyi- ci grupu karşısında devam etmiştir. Ulricb'in reisliğinde celse açılır a- çılmaz ithamname okunmuş ve reis, maznunların hepsine birer birer müc rim olduklarını kabul edip etmedik- lerini sormuştur. Dün cürmünü in- kâr etmekte ısrar eden Krestinski de nihayet itiraflarda bulunmuş ve Troç kist bloku azalarile müşterek hareket İettiğini söylemiştir. Maznunlardan Besenof, 1912 sene- sinden 1918 senesine kadar sosyalist bulunduğunu ve 1920 senesinde ko- münist partisine intisap ettiğini. Ber Mahkemenin Müddeiumumisi Vishinsky Sorgu Devam Ediyor Suçlular, Harp Çıkararak Sovyet Rejimini Devirmek İstediklerini Itiraf Etmişler Muhakeme her tarafta acıklı akisler yapıyor, Belçika amelesi bu kıtale nihayet verilmesini Stalinden istedi linde ticaret mümessilliği yaptığım i- fade etmiştir. Krestinskinin kati inkârlarını, ni- hayet yumuşak itiraf haline getiren âmil de Besenofun ifade ve izahatı- dır. Maznuri, Sovyet rejimini devir. mek için bir çare bulmak maksadile Krestinski ile olan münasebetlerine dair izahat vermiştir. Krestinskinin kendisini Moskovada bulunan mühim bir ecnebi şahsiyete takdim etmiş ol duğunu beyan etmiştir. Mahkeme re- isi bu şahsiyetin isminin ortaya atık mamaâsina karar vermiş olduğundan hafi bir celse aktedilerek Grinkonun Hşaatı dinlenecektir. Buharin de Troçkist ve sağcılarla beraber olduğunu itiraf etmiştir. Bü- tün diğerlerile birlikte bu maznun dâ maksatlarının Rus - Fransız pak- tına hücum ederek bunun bozulması için hare iştir. ete geçmek olduğunu söy- ler (Devamı 10 uncuda) isgihssede- Mali Temaslar | Merkez Bankası Direktörü de Londraya Gitti B. Salâhattin ÇAM Cümhuriyet Merkez Bankası Ge- nel direktörü Salâhaddin Çam. dün akşamki semplon ekspresileLondraya hareket etmiştir. Orada bulunan İş Bankası Genel direktörü Muammer Erişle ve Etibank genel direktörü İL (Devamı 9 uncuda/ İtikat, vi Terakki Yarım Asır Önce Nasıl Kurulmuştu? ini YAZAN: Dr. Hüseyin Zade “Ali İttihat ve Terakkinin ilk kuru- luş günlerine ait hâdiseleri, U- beydullah Efendinin rollerini. ilk İttihatçılardan doktor Hüse- ih zade Alinin kaleminden oku- yacaksınız. Lütfen ikinci sayfa - Türk - Fransız Ticareti İktisat Vekili, Iki Memleket Ticaretinin Inkişaf Yollarını Anlattı Ankara, 3 (A.A.) — İktisat Vekili B..Şakir Kesebir, Pariste çıkan A- jans Ekonomik ve Finansiyalin Türki Fransız ziraat siyasetinden doğan Jrsüşküllere rağmen, son iki sene içim- de tesyyüt etmiştir. 1035 senesine ye işleri direktörüne, iki memleket a- | nisbetle 2.264.000 liralık bir tezayüt taşındaki ticaret mübadelelerine dair | vardır. Bu rakam mühim olmamakla aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: “ — Birkaç senedenberi memleketi- mizin Fransa ile olan ekonomik mü- nasebetleri azdır. Bu azalışın sebep- lerini izaha lüzum yoktur. Herkesçe bugün malüm olan sebeplerdir. 1923 tenberi Fransa, Türkiye ile olan ticaret mübadelelerinde üçün- cülükten sekizineiliğe düştü. İki mem leketin imkânlarına nisbetle ticaret mübadelelerimizin nisbetini düşük bir hadde indiren fili bir vaziyet kar- ısında bulunuyoruz. Türk - Fransız mübadelelerini in- kişaf ettirmenin mümkün olduğu, | beraber yine bir tezayüt ifade eder, Türkiye hükümeti mübadelelerde esaslı bir iyileşmenin ancak tedrici olabileceğini kabul ederek, bir taraf- tan iki memleket arasındaki ticaret mübadelelerini ve diğer taraftan Fransız sermayesile endüstri veya na fa işleri şeklinde işbirliği imkânları- na revaç verebilecek umumi bir plâ- nı tetkike âmade bulunmaktadır. Ecnebi sermayesine iş Türkiyeniri ekonomik programı mühim gayrimenkulleri de icap et - tirmektedir. Türkiye hükümeti bu (Devamı 10 uncuda) Parti Grupunda Hürici Siymasi i Hükümetin Hareketi Grupta Tas vip Edildi Son konseyin dö

Bu sayıdan diğer sayfalar: