4 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE Sayı : 955 Faşistlerle anlaşma kararı inkişaf halind En ton Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan o -| kuyucularımız Son Telgroj'ın bi -| rinci smıf dahiliye mütehassısı ta -| rafından Beşiktaşta tramvay du -| rağında 59 numarada cumartesi, pa-| zartesi, çarşamba günler saat 15 deni ıeıevon No. 20827 7 — İkonra muayene ve tedavi edilirler. t. Nurosmaniye Cvidesi, — ea e - İngiltere, İtalya ile uzlaşırken Almanya ilede müzakereye girişecek ve he mesele üzerind B Amerika Cumhurrelsi Ruzvelt Amerikada: Yeni bir Seferberlik Kanunu Yapıldı 4 ayda 1,230,000 Asker çıkartı- labilecek Bugün gelen Paris Suvar gazetesi -| Londra 4 (Son Telgraf) — İtalya mvıWmıbhıuıhCumhunn,anmubfu- yeisi Ruzvelt tarafından da tasvib e- jresmen Landrada dilen yenirye mühlür Bir - seferberlik tır, Roma sefiri Lord Pert cumartesi plânı ü Harbiye Neza. İngilterenin Roma seriri Lort Pert 1 İngiltere - İtalya : hazırlanmıştır. Birleşik Amerika Tetinin yaplığı bu plâna göre dört |Romaya hareket edecektir. (Devamı 2 inci sahifemizde) İedecekler ve hep bir arada yapılacak Rusyada: Yeni bir fesad cemiyeti Eski suçlular tekrar muhakeme ediliyor, yeni tevkifat yapılıyo Rusyada vatana hiyanet, casusluk ve memleketi parçalamak suçlarile | P7 Maznun 21 kişiden 20 si hakkında | idam kararı verildiğini, 21 nci olan | * eski Berlin sefiri Krestinskinin bu iş- | | derde rolü olmadığı anlaşıldığını dün kü sayımızda haber vermiştik. Dün akşam ve bugün Rusyadan gelen telgraflar vaziyetin, Kristenskinin| | birdenbite berşeyi açıkça söylemeğe| başlaması üzerine tamamile değiş -| Miş, tivanıharb de 20 kişi hakkında- | ki hükümlerini tehir ederek muha -| | kemeye devama karar vermiştir. Diğer taraftan Moskovada cere -| Yan eden muhakeme bütün dünyada! Muhtelif tefsirlere yol açmıştır. Bu| trada İngiliz gazeteleri Moskava hü-| kümetinin hattı hareketini tenkid et-| Mekte, Almanlar ve İtalyanlar bu va Ziyeti bolşevikliğe hücum için yeni bir vesile sayarak fırsattan istifade |. eylemekte, Fransızlar heyecanla va-| Rüyeti takib etmekte, Sovyet muhibbi #lan bazı memleketler de suçluların | Wfedilmeleri için Moskovaya müra- Yedi kişi ' Moskova 4 — Kristenskinin yeni li e Vergil ergiller İitadesi üzerine maznunların bugüne ği Wer |kadar yakalanan 21 kişiden ibaret ol- Tenzilâtın yalnız İmayıp tanınmış Sovyet - erkânından ;ymı kişinin daha bu gibi suçlarla a- Âz maaşlılara .__,,.ı'ıakışı bulunduğu tesbit edilmiş, bu Hasredilmesi yedi kişi de yakalanmıştır. Bunlar a- (Yazısı 2 inei Müddelumumi viçinsk eaat etmektedirler. Moskovadaki muhakeme hakkında gelen telgrafları aşağıya yazıyoruz: asında eski orman ve ziraat kami- z de vârdır. Habeşistan Son kararların işleri kolaylaştıracağı ve Roma e iyi tesirler bırakacağı Ç bir # için Habeşistan mesclesini Lord Pers |günü Hariciye Nezareti İtalya işlcri! İşefi İngram olduğu halde doğruca| Lord | ayıa 1230000 asker selerber edile -|Pert ve İngram bugün son defa ola -| bilecektir. Harb vukuunda, hususi rak Çembelrayn ve Halifaksı ziyaret r ikisini muvazi olarak yürütecek.. î]jılâ ea Zorluk Var h Harb vaziyeti yeni- *| den şiddetleniyor Londra 4 (Son Telgraf) — İspanya ») İmeselesinin halli için İngiliz teklif - ! İlerinin Sövyet Rusya tarafından da " ea 3 |kabulü burada iyi karşılanmıştır. Bu Kadınlardan mürekkeb bir! Çin müfrezesi Çinde: Sarı 'Nehri (Geçmek İçin side halledildi tahmin ediliyor toplantıda bulunduktan sonra kat'i Riğa e Şi Y imatı alacaklardır. Hükümet, mü Zakeratın manasız yere uzamaması tali tin mdüzakereye girişmesinden önce halletmeğe karar vermiştir. Bu mak« sadla icab eden formalitilerin yapıl « nası için çalışmalara başlanılmış bu- tunmaktadır. Lord Halifaks, dün Negüsü Hari« y davet ederek hükümetin bu kararından kendisini resmen haber » dar etmiştir. Habeşistan ilhakının filen tanın « masile İtalyanın İngiltereye karşı waziyetinin büsbütün değişeceği bek- Henmektedir. (Devamı ikinci sahifede) SON TELGRAF . Bugün bir yaş Daha büyüdü! Son Telgraf müessesesi -bugün ikinci yaşını dolduruyor. Ökuyu - cularından gördüğü yardımla ve || vatnız çalışmasının ve alın teri « İ| nin müküfatlandırmasile — İstan - bul'un en çok satılan ve okunan hakiki akşam gazetesi olan — Son Telgraf hiç şüphe yok günden gü- ne tekâmülünü tamamlıyarak o - kuyucularının daha çok zevklene- ceği bir gazete haline gelecektir. Yalnız okuyucularının malı o - lan ve her türlü yardımı yine on- ların şevk — ve memnunluğundan bekleyen «SON TEGRAF» bir ve- | sile ile kendi sürurunu okuyuct. larının sevincinden arar ve anları tebrik eder. eli Alman Hariciye naziırı RiIbbentrop İngiltere-Almanya : | Londra 4 (Son Telgraf) — Hltle » rin ecnebi diplomatları kabul etm Berlin sefiri Hendersonu kabul ey - lemiş ve Hariciye Nazırı Ribbentrop da yanında olduğu halde kendisile u- zunuzadıya görüşmüştür. Bu görüş - meler esnasında Avusturya müstem- | leke ve İspanya meselelerile İtalya- (Devamı 2 inci sahıifemizde) e nĞmüsetüketndü 'Tokyo, 4 (Son Telgraf) — Çinliler | bütün kuvvetlerile Japon kıt'alarının | Sarıt nehri geçmelerine mâni olmuya| çalışmaktadırlar. Bunun için en son|Sayede İspanya işinin daha kolaylık- güyretlerini ve kuvvetierini sarfedi-|la ve daha seri halledilmesi imkâni yorlar, Mamafi Japon kıtaatı bu son|hasıl olmuştur. Bununla beraber ha- mukavemeti de kırmıya armetmiş bu Zırlanan plânının tamamile tahak « Frânko hükümetinin Hariciye Nazırı Jardona ! ilunmaktadır, %hık edebilmesi için daha bazı mühim Bütün gaye Çin kuvayı külliyosini Müşküller mevcuddur. Bunlar ara - İdağıtarak Çinlileri sadece çete har -(SInda en başta gönüllülerin geri çe- bi yapacak bir vaziyelte sokmaktır.| SAA ( Desamı 2 inci sayfamızda, _'—m__—_.m Sıhhat Vekâletinin yerinde bir kararı : ea aai A S ee aa GA Köylerde helâlar, şe- hirlerde kanalizasyon yaptırılacak Istanbulda bu iş için yılda 3 milyon lira harcanacak Köy evlerinde artık çukur açılması tarihe karışıyor Ş İran etmeğe başlamıştır. HRe ee UT aa G D e aha gX R A aa Ban e. Bu meyahda, Hazine Vekâletine İş :m*ğî“" ,'“"d'm #EPCÜR — YÜ G öerkide büylük. bir oli olan maları için icab eden proje ve plân - Bankası Umum müdürü Bay Muam .| 4 Bibiler hakkında polisçe takibata ğ İ proj N y |başlanmıştır. kanalizasyon işile çok esaslı ve ehem Jarın esasını hazırlamak ve mahalli mer Erişin getirileceği ve diğer ta »| Dün, Kapalıçarşının Bitpazarı kıs- miyetli surette meşgul olmaktadır, belediyelerle temas ederek yerinde meb'üslardan 'Bay Şükrü Âl- mında bu suretle seyyar sigara sat -| Bu cümleden olmak üzere şehir Devamı 2 nic saçfamızda) nin de Ziraat Vekâletine tayin olu -|tığı haber alınan Salih oraya giden nacağı söylenmektedir. | (Devamı ikinci sahifede) Tuzlaların tesisatı - aslah ediliyor Bu, maliyet fiyatlarını ucuz- latmak maksadile yapılıyor İzmir Çamaltı tuzlalarında tetkik - proje hazırlanmıştır. Şimdilik bu pro lerde bulunan İnhisarlar tuz işlerijenin tatbikında alınacak neticeler müdürü Cavid şehrim!'ze dönmüştür.(üzerinde tecrübeler yapılmaktadır. bülün tuzlaların son sis- 'Tecrübelere bu yaza kadar dov tla islah edlmeleri için bir| (Devamı ikinel sx | Yakalanan kacakcılar Fazine, maliye Ve ziraat Vekâletleri Maliye Vekâletinin Hazine ve Ma- yı semtlerinde köylerden getirdik - liye Vekâletleri namile 2 ya ayrılma- İeri inhisar idaresinin köylüye mah-i 181 hakkındaki şayialâr tekrar deve » 54S Sigaralarını kaçakolarak fiya -| Köylü sigarası | Satarken : Bir müddettenberi şehrin bazı kı-| Yoplarıtda bulunan sucular Sucular cemiyeti bu sabah mükim bir toplantı yaptı (Yazısı 2 inci sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: