March 6, 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

March 6, 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Kurutş » Telefoa: 23872 — Sene: 7 - Sayı: 2198 Alman şa Solan ( Oldan Üübaren: Müddelemumi Viçk ski, mazmunlardan Krestinshi, Bukarin, Moskova muhakemesi — Londra elçisi Entellicens servis memuru imiş! Stallnl öldürecek adam cürmünü itiraf etti ve ibtilâlcilerin plânını anlattı Der Yazısı 8 Incide 4| | Tuk kralının kaz Kardeşlerk. A'navutluk kralının kız kardeşleri Âmerikaya koca | için gitmemişler “Kiş, N ğez, " * (Hususi) — Fransızca Paris ı t&n; Küzetesine Nevyorktan bildiril- *n;wwc Arnayutluk kralt Zogonun 'I.,g u'!_ı"î Prenstes Müzeyyen, Ruhi- *ı, a dide Nevyorka vasıl olmuşlar- # Si Pa ve rıhtıma Bücüm eden A- n ; z—hı_ Râzetecileri prenseslerle gö- e $ Müvaffak olamamışlardır. On- Sitan yolda seyalıat yorgunluğu ve sıkıntısı çekmedikleri mânasında tefisir etmişler- dir . Sefir, prensselerin Amerikaya ren- gin birer koca bulmak için geldikleri yolundaki şaylalardan çok — müteessir olduklarını söylemiş, böyle . bir G NN gazeteciletle görüşen Arna- | PUU bahsolmadığını bildirmiştir. k Aşington elçisi Faik Konitza Prensesler, Amerikan kız izcileri w"'*ılı _bır Şey söylememiş, yalnız | Merkezini ziyaret etmişlerdir. Arnavut İ ,dik“n “seyahate rağmen güzel | kız izcileti reisi olan prenses Malde, ' leri münasında tefsir etmişler- t ne izci düğümü yapmak âyrete düşürmüştür , MrREot ae N i surotiyle ler bu cümleyi, prenseslerin İaponya 14 bin tonluk CE_p kruvazörleri Inşa ettiriyor kan bahriyesinin Ingiltere bahriyesi Üsavi olmasını Japonya İstemiyor : B Yazısı 3 incide İ # 3 v # İme, İlş şeyin | Amerikan izci kızlacı önünde, gayet ma- | | | | h işâret ve tenkidinde ismini giz | Yeni bütçe 2 milyar | tetkikinden anlaşıldığına göre, İtalya- 6 MART 1938 PAZAR rtların muharririnin bu fevkalâde meraklı romanmı neşre, ; (Pardayanlar) yarın başlıyoruz. Okuyucularımız, ? kitap şeklinde verilecek olan bu | eseri kesip saklamakla, kütüpha- ı nelerine heyecanlı bir. roman kka- i zandırmış olacaklardır . İ Hatay meselesi Yarın Cenevrede görüşülmeğe başlanıyor Cenevre, 5 (A.A.) — Hatay mesele- sini tetkik etmek üzere, Türk, Fransız, veç ve Belçikalı delegeleriden | tagiliz, İ rürekkep beşler TT Yoplanarak mestisinebeşleyacaktır. Italyanın yeni harp gemileri i3B milyon liret Roma,, 5 (A.A.) — Deniz bütçesinin da 1 Kânunusani 1936 da 35 bin ton- dle 1600 tonlük 12 tor. pida muhribi, 700 tonluk 16 torpido, 800 tonluk 4 avizo, 12 si Okyanos ti- pinde ve sekizinci Akdeniz tipinde ol- mak üzere 22 demzaltı gemisi inşa ha- linde bulunmakta idi. Bu rakama, inaşasına son zaman- larda kârar verilmiş olan 35 bin tonluk diğer iki l1 ile 2000 tonluk 12 dest- röyer ve birkaç denizaltı gemisinin de lukiki zırt | ilâvesi icap eder. 1938 — 39 bütçesi iki milyar 13 mil- yon lirete baliğ olmaktadır. BIR KAÇ SATIRLA TKabahatli kim ? Anlıyalım ! “Ulus,, arkadaşımızın 8 mart tarihli sa- yısında okuduk “Dün gabah (yani 4 mari) — malbaaya geldiğimizde bir gün evvelki — (yani 3 mart) İstanbul gazetelerini gözden geçi- riyorduk. Bir de ne görelim? Moskovada- | Ki 21 maznundan 20 si idama mahküm e- dilmiştir ve Krestinski de bernat — etmiş- tir. Halbaki eve gelen “Ülus,, — gazetesinde kemenin benüz devam ettiğini öku- zi okümüş olah: karşı bu 1âuba- *“Cumhuriyet,, m böyle bir gafı dalma büyüklük k merakında olan “Cumhuriyet,, dem başkasının yapması da pek böklene- mezdi. Fakat acaba Ulüs arkadaşımız hak- *“Cüurahuriyet,, in arak bütün Tatanbul gazete- göstermek halasına neden lerini suçlu gi Evvelki gün “Ulus,, et vcuzluğundan ya- pılan neşriyat — dolayısile de gene böyle bir acı tenklid yazmış, fakat o zsaman da muhatabının kim olduğunu tasrihe lüzüm görmemişti. "Ulus,, arkadaşımızdan ten- kidlerinde isim tasrih etmesini beklerir. Kabahatli kimmiş, anlayahnı! —HABER— llân işleri Tel: 20335 ı İngiltere kabul edecek mi? Sovyet Rusya ile alâkalarını kesmedikçe Almanya, Fransa ve İIngiltere ile katiyen anlaşamazmış Çekoslovakya ve Avusturyada Hitler reyiâm yapıl- masını İstiyor Londra, 5 (A.A.) — Niyüz Kronikl gazetesin'n Berlin muhabiri, Von Rib- bentropun Londraya muayyen tekliller, muhtevi liste ile giderek Chamberlaine vereceğini yazıyor: Muhabirin zannettiğine göre, görüş- meler şu mesclelere taallük edecektir. 1 .— Müstemleke meselexi, 2 —— Propaganda meselesi, Hitler bir İngilir — Alman matbuat paktı istemek- tedir. » BEr- Devamı 8 incide | Istanbulda liman ücretleri indiriliyor Istanbul yakın şarkın en faal limanı h ek aline getirilec D Yeni tedbirlerden smara Kmanımız ha raretli bir faaliyet merkezi olacaktır BE- Yazısı $ üncüde 33133 çakmak taşile Iki kaçakçı dün Taksimde yakalandı Ka H, " Yakalanan kaçakçı Abdülkerim ile Mehmet BDer Yazım ( öncüde Filistinde Inoilizlerle arapların muharebesi Çetelerle Ingiliz kara ve hava kuvvetleri mücadele hâilinde... DY Yarısı 8 incide'

Bu sayıdan diğer sayfalar: