6 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarin 12 sayfa | Sayısı heryerde YIL: 21-3 Bayı: 7236-1326 ISTANBUL — Ankara Caddesi İZ Telgraf aöresi: Kurün Tsfanful i a, Posta kutusu: 46 (İstanbul) s.s. ! Wa Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) i ingilt er e, Almanya ile de Atatürk tarih fakültesinde anlaşma yolunda... İngiliz kabinesi Çarşamba günkü toplantısında görüşme esaslarını hazırlayacak Ribentrop Salı günü Londraya gidiyor Ribentrop, demokratik devletler Sovyetlerle teşriki mesaiye nihayet vermedikçe, ingiltere- Fransaile hiç- ir yaklaşmanın mümkün olmıyacağını bildirecektir ii ken en em m il ti esnasında rüz ettirmekle iktifa eylemektedir- meşgul olmuştur. k Önderin fakülteyi Balkanlarda Di nin bir ışık 5 (A.A.) — 8 Martta bu- Bid Vm Antantı ari konseyinin Ankara toj Von Ribbentrop ğu . . İngiliz ve Alman efkârrumumiyeleri Fi | ist n d e ki in u h a r 2 b p arasındaki gerginliği izale etmek ü- l.ve lantısı her ta- zere Başveki riciye Nazırı ile yla mma sanı il tahin mia kirslz akr. Tayyarelerin Gy si ilerleyen ingiliz İçi, isler arasında bi bizim lendiğine göre Nevil Hender- eğer ri asen Söyle: son ya maya m daha Tedhi İŞÇİ Ee ağır | ide anlaşmı minen zayiat verdiriyor i iii ayr esi ae yol hi bulgaca (Zarya) p Kudüs, 5 (A.A.) — Yammun ve U-| lan eği ve krtaat çeteyi dağrts. © m neşriyatı arasında rek ipini a günkü| nelfalnu kasabaları civarında yapı Tayyare ateşinden en ağ | (Kuru! sütunl e tplatrda Hitler ile Henderson | muharebe tedhişçilerin tenkili için | 12 gele öldüğü tahmin edilmekte «. Bu! hâdiselerini ve 4 asındaki malla. neticelerini | yapılan harekâtın başlangıcındanberi | dir. | elerini salâhiyet ile takip eden | . Londraya sil olan Ribbentrop Gibi edecek ve Von örülmemiş derecede şiddetli olmk| > oo... e oi arkadaşı- yakında ze görüşmeleri ha-| istidadını göstermektedir. A . HE l Berlin, 5 (A. — Siyasi mahfel e kasa .. > yönde iye ri kayrak. yn mz NN Maverayi Şeria hudut kuvvetlerinin merika silâh i ini | günü Hitler ile Henderson arasında yettar mahfeller bu görüş-| ve askeri tayyarelerin himayesinde i- satı or j nasebetile Atatirkün Bal- |. zntildikat 5 Londrada | melerin İngiliz» Alman müzakerele- | lerliyen yale. kıtaları tedhişçileri V > seir İngiliz. Alman konuşmalarına yol | Fipin kab surette âçıliniş'old a Şubat ayr “İİ erek şöyle demiştir: açmıştır. nasımı tazammun etmediğini kaydet. | verdirmeğe En etmektedirler, zarfında hariciye nezareti tarafından v bu kadar güzel sözler | © Lord Halifaksın Berlini ziyaretin. | mekte ve meselâ matbuat tarafından | (o Hayfa,5 (A.A.) — Filistindeki İn- | verilmiş iirasek vesikalarnn tetkiki 1k ei balkan ittifakı hakika-| dön sonra bir çıkmaza girmiş' olan | Yapılan AMA rm düri gibi | giliz kuvvetlerinin başkumandanı ge « | neticesinde hı malzemesi alıcıları aşan n müstakil “milletlerin de | bu konuşmalarm İngiltere - Alman. | “manevi” bazı neticeler we neral Wavell, tayyare ile Cenin mmta- | arasında Çin ile ee ilk safda ya münasebâtlerinde bir'salâh husu- ğini tasrih etmektedirler. kasındaki harekât sahasma gitmiştir. | geldikleri anlaşılmı Mm izetesinin bu.cümlesi | la getirmesi mühtemelâir. İngiltere hükümeti her ne kadar - mamtakaya gece takvi; Çin kei 613 ön midi tramazc (Le Temps) Tan gaze. | Siyasi mehfeller bununla * bera. |, İDSİliz matbuatına talimat veremez unuyordu. malzemesi ve bilhassa askeri tayyare yaş Balkan Antantı dalmi konse- | ber yn erik gpry ise de gazetecileri milli menfaat na- “ Zamedikiğine sn ip lp ö&|J ler ayar İ kal ararları üzerine yazılan ma- | büyük etiğe bekldmemek lâzr mına Almanyaya karşı yapılan hü-| lenlerin miktarı 25 kişidir, Arap Japonya > 1.184.950 dolar kıymes © batırlattr. geldiği Gn e er. cumların durması lâzımgeleceğine | sinin iki yüz girilir mürekkep ik tinde bilhassa tayyare ve motör satın ay iki gün evvel aynen tercitme- Balâlilyettar niahfeller ise bu hu- m edebilir. ğu tahmin edilmektedir. almıştır. ği Miz Kene bu sütunlarda neşrettiği. | susta pek Ihtiyatir davranmakta ; ve nm Ribbentrop e ancak 4$ Kudüs, 5 (A.A.) — Ceninini batı Harp malzemesi alıcıları My minin bir fıkrasında | beynelmilel'matbuatin “beynelmilel . kalabilecek ve gelecek hafta 50- | sında Yammun köyü yakınmda dün bundan sonra 237 bin dolar kıymetin © deniliyo; konuşmaların inkişafı hakkında ma- | nunda Berline dönmüş ye vukubulan bir müsademede bir İngiliz | de malzeme alan Avusturayla ile Bre >—K; limat alamaması lâzım'geldiği hak- Fr. zabiti hafifce lanmış ve bir İn -| zilya ve Sovyetler Birliği gelmekte « w Ne rae hk ei ei kında Hitlerin son' beşanatını teba- (Sonu: Sa, 6 Sü. 8)” Gil sakar Şir askeri li Telsizle çağrı -* dir. Raye an bu İni harken a in .; Rusyadaki muhakeme ömer Seyfeddin'in le etin er İr m m umsRakofski ve Roznhotz| hatırasına hürmet ! ve bl Köylsnat, Bkü -İCürümlerini itiraf Bu büyük Türk edibini onsekiz yıl | o ale > önce bugün kaybetmiştik mm Bu değişikliğin Nyon an- eti | Ömer Seyfeddin sağ olsaydı bugün da olduğu gibi Montrö Bo- I er B4 yaşında olacak ve bugün ölşeydi: mü gö- eklen” Fakat bu değişiklikten | o Troçkiye her sene 300 bin doları kim | Halbuki 18 yal eveel, 86 yaşmda ök bu gö dü. Meşrutiyete, 24 yaşmda bir genç İşt, ie kadar tahakkuk etme- nderiyormuş... zabit olarak kavuşan Ömer, Balkan AHA araş nm ü (AA) — “Havas ajan. | muharebelerine iştirak etti. ret tan bügş, 1 hayal inkisarma uğra- sının muhabiri bildiriyor,, hayatı rdi, Hakiki hüviyet ve el seler olmuştur. Bir aralık Moskova mahkemesi esnasında Ra- | şahsiyetiyle hatırası milli mefahir Oaray, ie WEP ir kovski cürmünü itiraf etmiştir, Maz. | arasma ığı ise 9-10 yıl i yn İkiye yi alkan Antantı devletle nun 933 senesi eylülünde kızılhaç | gibi kısa bir zaman içinde, adımı © elong bile a ak için Kongresine iştirak etmek üzere Sovyet | debiyatımızın tarihin . İl Acai, nlere gelmi: m s heyetinin başında Tokyoya | (9-10 bi i SOY, i Ikan Ölme ttiği zaman Kati surette casusluğa | mahsulüolan eserler, yazıldıkları Men, Yu nkara toplantısından dö- atıldığını ii ve Piyat tara. mün tazeli; edi; | Börü, iç lavya Başvekil! ii f fendi mektubu Yurenefe | Bugün onları belki ilk okuduğumuz | Motan, ko, lar Başvekili Köseiva- wn ilâve den di bir zevkle, bir Yay Bazek çala İan sonra (Zar. Bu mektupta Troçki lehinde propa- | teheyyüçle okuyoruz. I esere Miz, iğ parayı | lan açlığımızı giderecek sayfaları Merhum Ömer Seyfeddin , Ömer hayatı pek seviyordu. Pek ö > lâzım geldiği bildirilmekte ve baki kalmanı m ermiş müs- tesna ye Di de Ömer Seyfeddin'dir. Varlığını cemiyi Kasim ln ve kii sayfal Büyük Mdibo Zİ ASIM US rika genç genin de

Bu sayıdan diğer sayfalar: