6 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

6 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ömerin eski bir resmi Mart, Ömer Seyfediinin öldü canlılığ ii, ne il ya- d öğ millet var oldukça, göğüsler. ani başlarda düşünce kaldık Biter, vim sağdırlar. Sözleri dilimizdi uları eli süs “a ete kafalar: ine erin, » İşte ii Da büyük bah İş e Ardandı. Onu il anıdığım gün, ika ev €vvelki bir geçmiş gibi içim Sürüyor. Selânik İttihat ve Te- ba, merkezi uy; m elini Ji Canip, beni ona yle a dahi İrmişti, ii dimi li Zi 1 g hi er Seyfed: zasil ka, n sahibi ederim itü bir Kily, X Vardı. O güzel hatta hadi Shi, Yİ bütün Hakkile kullanalım, “© ni © gö. yrı ayri ii de güzel da hal Bini lar Hep bir araya ta ek, link bir ek vi el İcin Le sevimli <üveriyord, kN ve ayr râyrı muziplikler yap- Maş Un hayli maddi zara- Şe e ğimiz akl enn hiç- > b). i Önü in eyi ö- ta, İste ae. idama tit € yer tutmuştu, rüsü “Cancağı. ölçi e erin ö üm YİL Kan ederken hiç cümlelik Mya, e Pir sarsın iz RR yar > Nitekim benim de hay- bam iz sâat siirmü la , tane Yazan sanatkâr gö- tanrıyı Ni ,0nun bir türlü ömer Seyfeddin'in “ömer Seyfeddin,, in yeis dönümü! ve işe karışmadığını, kendi inanış- ir nükte a bir »> eri ikhıyor mu Köle rai in sanatkâr tara. fıma gelince: daki n - sevmiş, uzun saksısında yeni yeni U Sevgi em onun ise besledi elisi) kadar Ji- ma girinze hemencecik solar körpe hayal fidanları. Ömer, bu narin, ince yapılı nn kanallatından zeki sının usaresini den hayata ündeki enginlik, bir harika 'Naimâ, birkaç Ni denilteşie ,, dan sa- okumak, onun bir “Ferman, bir “İ sai kaftan,, bir “Topuz, gibi enfes hi. kâyeler doğurmüsına sebep urdu.. nik ünen üslübuna katlı akmalı, un bu gösterişsiz üslübu arkasında, Hömerin tasvirlerini andı- ran, renkli kımıldanışlar sakirdı bir ei gibi rgun tasvir etmez, sanatınm adese. Sis ine bir'sinema şeridi gibi bicökeeiei içindeki değişmeleri, kaynaşmaları" sez “ermeden esra b. 8 & itapçı Ahmet Haliele in m Ben, spy öremi eh) için sayardim. sahne kia ona yeni bir ei daha alaka ış! Dediği gimi hatırlıyor! Hakikaten de öyle bi Eğer ecel, bu kadar pe onu aramızdan koparıp almnaydı, kim bilir al neler ME cek ve ir emizde ne zengin piyesi e Bitiri; biyat . muhitimizden birinde, ör ei ia :k beklediğimi söylemek isterim. Ömerin leş BE yalnız gazete ek onun ânıl- masile o kalmı evle, ni de ul pe ize 9 mertçe veren adama karşı, çok küçük bir karşılık olur, Hakka Süha GEZGİN Ömer Seyfeddinin bu ancak Yin Seyredin in ili halindeki eser- leri şunlardır. H OR LER — Yüksek eler mabed, ei ve Kelebekleri ROMANLAR — Harem, Biraz Bey, Es- habı kalin KÜLTÜR NEŞRİYATI — Türklük mefs Gizli 5 — KURUN © 6—MART— 1938 hatırasını saygı ile anıyoruz işe ve cimnastik Evvelâ Ordu.. (Ömerin bu yazısı 1908 Meşrutiyet ild- ninin Tik ayt içinde ve Balkan muharebe- sinden 3 yü e kil m mi nun için yazt bir miniisila adla eğ olr muştitr.) ii ul tee “Tensikata nerden aşlayalım?”” sualini irat ediyor. “Her aran ceran; ea GE e ayni kuvvel tensikata kün değildir. Bil bir kere ez, saniyen çabuk yorulmak Dü üşününüz, ve şeh ba evle abıtan ri ar ye leri, ğe yokkei e ilim yaşla Kuşdilin- in araya Meş« lin kendir sinden biraz büyücek t. Bun» n ukları vardı g z 5 B zi 3 S zi BE ö bizim terakkiyatımızı çekle arzu etmez; fazl ik di in iddia e Neticede muvaff; irili i Bundan sakin ve müsterih hareket eder. Biz azeleleri okuyarak, kanunuesasi le gaz. ve hürriyetimizden nın, Fransanın, batiâ alyan memnun olduklarına inanırız, değil in öso Bu izhar olunan memnu- nlar ei li Klğıları İcinde bizim ahva vahim göstermeyi i rüşvek miklarını mübeyyin pusula çıkmadı mı? Bulgaristan ikide birde askerini toplar, Heyecanlı haberler biribiri bii Dk yadan gelir. Kâmil paşa beyanatında, yal. mız Bulgaristan meselesi; i eze e rür nikbinane kendini eder, Biz Türkler biraz lâkayt olduğumuzdan müteheyyiç olmayız; fakat bu lâkaydi bi. zim ciddiyet-.i icraatımıza tesir etmemeli- dir. Dahilde galebe çaldık. relten kur. tulduk. Hürriyeti kazandık. Hariçte İs: Henüz asla? v e korkacak şimdilik yalnız hariç Hariç İsterse bizi va kiyat ve irilâraızda serbesi * bei kacak, a ükemmel bir kuvvete e malik olmaz. vE gene esir kalacağız tabii... Hattâ galip olsak bile. riç, yani Avrupa bizi tanımalı, bizi kai etmelidir. Bunun rimi ezyin elmek, caddele fabrikalar açmak, maarif için yasta Ra lâzımsa Di ek ei ai, bugün büyü! ii öyle sırasına ordusiyle erdi, İşte bizim de is- tikbalimiz ordudadır. senedir sükün ve esaretle Te âhküm ordu, diğer Avrupa arkadaşi gibi a ayr ye etmelidir. üç nda et-ü ehemmiye! m iste lm darılır belki” Te Sonunu kendi “İlk ders Jâzı olan belimin in 49 na Klaliylni; emin etmeye kalkıştılar. Bana sordular: — iz kırık mıdır Ri öle siye Ye Mütehay- yir: dim. yeme Vi ben, ai ellerinde beş ön Sa lil düzeltildim. Daha son- ra muallime benzeyen en büyi ükleri küçük dizini binler nazik belceğime dayayarak: “Haydi!” kumandasını verdi. Diğer ikisi kalçaları: omuzlarıma şiddetle bastı- lar. Beli ozi ar duy r etmişlerdi. Hiç epilirinla ae yet vermeyerek! — Sus, sus, küçük bey; şimdi geçer, ağlama! sikiyim si erke diler, Ben de eve geldim min acısı- nı tekdir b iski ei bir kedi tahammuliyle sakladım. Bu hakikaten di fakat li önlere hocalarımın gedik ai bir “şimdi” zarfında değil, bir- kaç > vi Ör ze e arkasına döri, imi peri atmaya ır ilerledi. Verildiği nie, mekle. El emen ocasının Kiler le. evvelâ. perende; atma, me MP İni gösler- e iy yi içinde mein misin hali- müthiş bir dığı adin Derdik kleri biri m yn ri vetli pençeleriyle sıkarak; — Artık sas, derdi ni bi İşle ri, ne peni ile. susturduğu bu arkadaşının ikrine gelmiş görüyoruz. Zaman geçip le ifralı, lefriti kendi kafasiyle muhakemey başlayınca bizim © zamanki cimnastik İutumumuzun yanlış larını anladı. (Sağlam akıl. sağlam vücutta bulunur) hük- ünün doğru olabilmesi t cut a pie üz Ip fabii istidat ve kabili. e olan OR me e ll sk iktidardadır. Buna nesini yk Yetumdır; derin. altında vahsi rahat eray za den vam ederiz. Hariçten Mz havfı- azalır, ve Eli simi — aristan bu e bir mü. metinle ei w biraz belim izi doğ- sak... demeyor muyuz? Ve bu minimi- nl Yi şunun hatırası bizim için tuhaf ve isim ma? verilemez bir sıkıntı olmayor ru müphe: vaki her türlü ıslâhata ihtiyaç var: maarife, birçok şeye... Fakat mi olabildi kadar çabuk deefimek için ev- duya... in matbunt arkadaşlarımızla > birlikte çalışalım. Ordunun tensiki dl ybedilen bir dakikanın müthi ve telâfi kabul etm ir asır olduğun duğunu söylemekle beraber hep bir dan ilân edelim ağız. de rın hepsi arap harfleriyle basılmış Sie “icin, öğretmen Ahmet Halit kitabe, vi Ömerin ed Türk e yeni- den toplayı! re başlam; (Yüksel ii basıldı, Gi mabed) (Bahai Kelebekler) a basılmak üzere Olduğu gibi şimdiye kadar Gole hikâ- elerinden bir kısmı (İlk dü; k) adile şredil ir. kısmıda silzadeler), (Mahçupluk İmtihanı) adile toplanacaktır, vük hikâyeleri de onu takip edecekti merin muhtelif ei seçmel de Ali Canibin güzel ışlığı İle gene r ba; Ahmet Halit kitabevi bd neşredil. Ve r Seyfeddinin bu fikir mahsulleri mi ei gaerl de kızı Güner'dir, Bir süvari ner şimdi in dır. ne. evvel, 1905 1 Ti biri ile o zaman Harbi- Pimi ve li uşadasında redif edilmiş, 20 « 91 yaşında yazı ER siklet siiri ri bir vücu lancı ve sun'i bir vücut, ne de- Sal nin ii bir e iyi “Haya! in a vüct un güzelliğini kaybetmesi düşünülürse ab ihmal etmekten e mes ik bu ihmal olmasa ona mantıki im s.s. En güzel Bere nn tabiattir: Muhitim NN Pa Kg Va X İşareti evin kapısını gösteriyor zin bize açtığı sahnei içtimalder derse Ağır tabii hareketlerin daha başka yararların ir. reelerin tesi rini doktor olmadığım için bilmem; fakat ya tadıkça e FSIZ iz ukça bir fikirle in mi eli azli. iin vize çikar ğım vi lan ei li iğim Merkür'ün bir heykeline enseyi da; sıhhat mel vw a alıp fayda ümit etmek gibi bir il "at tabiate takaddüm edemez. Çok yaşayanların edın tetkik edioyoruz, Umumiyetle elde edilen netice: (Her de itidal ve tabii yaşamak) tır. Çok yaşa- ee mesutların e şimdiye kadar ne ni, ir idman pehli , me fevkalâde kuvr- Si bir sp kl ne şiki ie görme- yoruz. see ikis bu mı 5 daima onla: mai gr ta- eden bil ii ye” üler, her şeyden bihaber kadınlar teşkil edi- yor. Bundan başka fevkalâde adaleliliğin fi- kir ve dimağ üzerindeki fena tesirinden de Mp (Lâffen sayfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: