6 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

6 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

içer eğreti ( — EUR ö— MART — 1938 ASRIN ÇOCUKLARI veni önc Y 3 Ferenç Körmendi Ömer Seyfeddinin güzel bir hikâyesi: KERAMET angın beri devam &- ete Fakat mahallenin ahalisi iki ev sonra söneceğine kaildiler. hai —-l — Kış şiddetli oldu. Günler geçtik, Bi g 5 5 ğ “tutarak di te babası da pek seyrek gider- ba Noel ii ziyafet çok nı güzel m geçti. Gi GNAklar ai or- asında, insanm aklmdan çıkarama ie o şey hatıra gelince si yün, sap - | Barı kesildi, herkesin zevki kaçtı. Ay- | ni zamanda Paulanın yaş günü olan yılbaşı daha acıklı oldu. Birçok hısım | akraba ve ahpap gelmişti ama o kos- | koca salonda çıt yoktu. ai e teşri- | mievvelde, o acıklı sa etra- |, fında toplandıklarını trk. | O gün Paula dokuz yaşını doldurdu. yor, artık bü- | | | Kendine mahsus fikirler, şuurlu sevgi | soğukluk gibi hisler edinmeğe başla- i Sdi. Masal dinlemek alışkanlığı, oyun Ç Oynamak arzusu azaldı. Elinde bir > © tap; saatlerce bir köşede oturduğu ği Turdu; ama, okurdu. Gk pi nür, anlaşılır, mantıklı eyi meş- £ gül olduğu da pek görülmezdi. Düşü- | inik ere Üci ei aşama kadar Paulanın kendisine ver- ? diği tereyağlı ekme! başka hiç bir | sey yiyemiyecek kadar fakir oldukla- rını söyler ve bununl: ri Dört kardeş bir larmış. Anneleri ile babalı: rem , tahta üzerindeki bir öl - “de yatıyorlarmış. İki yataktan başka yatakta e - SAF HAYAT takları yokmuş, Bunları anlatırken içi iftihar er bu çocuk? — Görsen gülmekten ire yordu: geceleri ei gelip yatan bi var, bir telefon amelesi, bizim im lak ta zina” e nasıl Ser Bi- irrsin, Eli ina, ablam. Hani şu, kutu fabrikasın ii ablam.. a üç ve söğnü bir kiz. oldu b n bun! Se E li bir Me bile, mağ. ayıp bir ii değil, ie ulan cuk! Emilia teyzeyi üşünüy or, Emi şısındakinin mahiyeti hakkında bir fi- kir edinir. Paula yahut da Elmir dayıyı düşü- nür. Elmir dayı son defa olarak onla- ra geldi üç gün horuldadı; babalarına belki yüz kere: — Kızma, Laszlo ,diye tekrar etti, kızma... geleceğim ve her şe- yi yoluna koyacağım! ili ki ari mi Özü. aş Ve r me ği ne ni - dar zorluk çekecek! György öyle z0r- m uya a ki! n yabancı doktor mors mişti, György anla - ni gesi öldü ai bu. Devamı var) Bu hafta ROMANO SARAY gösterdiği ve JENNY JUGO ile RiCHARD ve li Ge büyük eğlenceli, sinemasının i NAPOLEON 'un CAPKINLIKLARI bütün seyircileri gaşyetm: İlâveten: FOKS JURNAL DUNYA AAMİR bir değil, 8 emeği indi ie kıble 7 ir. maç bii ları sai gi vi alarmı, türbenin üzerine, ile evlerin Çar GE üryorl İtfaiye bölüğü, tulumbalar tlerini sarfedi- yorlardı. Polisler ii ek vi ii mışlar, kaçırılan eşyanın meyda nvermiyorlardı. gın demek vurgun ekti. Amı halle çok fakirdi. Biliyordu ki şu ya- nan zavallı e içinde yatak yorgandan başka bir şey yoktu. Hal- buki Süne âdet “yükte hafif, pa- hada ağır şeyler,,i bulmaktr. Allah belâsmı versin! Faydasız yangın < Diye başını salladı. Ahali türbenin önüne toplanmıştı. eri gelince söner! Diyorl vi e 0Z ee yeşil bo- yalı türbeni sokuldu, Kör bir kandilin | ğa aylaktağı sandukeye baktı. Başrucunda iki bü- yük şamdan duruyordu. Sandukanm iki tarafında iki seccade yayılı idi, Açık yer ei Kuranıkerim ler beşerden on... Kitaplar mutlaka yazmadır. Yirmi de onlar, et- tielli.. Dedi. Yeşil boyalı kapıya gitti. Çi- roz, kemikli omuzlariyle bu Kürdetini yokladı. baktı. Yavaş yavaş dayanmağa ba: dr. Hal a son derece ve inekle mahsus, rsuz, gizli, harikur de mek. Payanda kapı gıtır- di adı. Nihayet küt etti açıl- dı. Çirozun ön girince ilk işi kör kandili üflemek oldu, Fakat al alacağı şeyler her ne kadı ada ise e yükte :k hafif değildi, Zihni hemen bir vurgu tertibine baş- Tadı. hninde teşekkül ettikçe Çiroz “netice,, yi beklemiyor, teferru- atımı ini ediyordu. anl anlarım Rahleler- ayn alıp hepsini belinden çı- 1 'Trabl mem sardı. Son- m hi durdu, kaşıdı. Ya- alci seccadeleri topladı; bunları irin üzerine , Ama dişarısı dali idi. Sandukeye Bay Biraz dü- ir e değildi. Üzerinde sırmalı bir iyi Hem e kaydır, a - mek için . Acaba liyi diriliyor KT Durdu, bak- tr, gi ümsedi , anma, yere mıhlı a be ie İdi altıma bakmak i susan MELEK sinomasınaa Dünyanın en büyük sinema yıldızı İrrederic Marche ve”* SAYNOR ici ilâve Ss SENENIN EN BÜYÜK - afından fransızca olarak nefis bir surette yarat Talih Güneşi e tabii, renkli da sine ve güzellik filmi. olarak P. dünya büradisleri eanslar; 2 - a Kd uvare 9 da EN EĞLENCELİ TÜRKÇE SÖZLÜ, sandukeyi kaldırdı. Bu gayet bap, İnce tahtadan yapılmış, üstüne yeşil çuha kaplanmıştı. emini ii plânı,, tamamlandı, Kitaplarla şam - danları kucakladı. Kendisi sanduke - nin altına girdi. Yavaş yavaş yürüdü. Yal . Sandukenin altından elini çı - Ömerin doğduğu kasabaya gel- . hatırıma gelince bütün me- sut oldum. Ben Ömeri değil, va admı - 16 yaşmdaki edebiyat eğimi Kuşadasmda 21 - 22 yaşındaki bir genç cer a Ömer Seyfeddine, gün ta; izah edemediğim bir ruh aşimlğile. Ae yazıyor, ce- ei ryordu. şiirleriyle ni Gördesi: ce yüzünü görmeden başlayan sevgim, ni zaman arttı. Ölünce ram Salihli, Haymana, Ha; lova... Yurdun belli baslı ani a ca yerleri salim İL geçirirken Gö- kılmış olmam sükün- kn an bana en büyüğü- ni imiş (And) e er her- gün bir sayıfasmı burada okum; “İşte Ömeri eri yıkanmaya götürdükleri sıcak sulu bana! Derin havzunda şim- di Ömerin kim bilir a çocukluk ark torununu ağlatarak yı- o zaman m e e pi 1 sesleniyor sorsana, biliyor pi o damlar sani gitmiş, gel Ömer, adetâ Abil ananm, nsl git- menin nereye gitme itme demek olduğunu bilmediğini arketmiş gibi, aziziik pe- şinde, durmayor, dürtüştürüyor: — biliyor mu, O a- damlar nere; itmişler, e Nihayet, ana söyleyor: —A, diyor, bilmez miyim hiç, badi © fendimizin yanmdan! İşte yine Öm rüya uy- durup Hi ettirdiği bir gün... Komşu çoci an birinin Si yili zn başı hastalıklı. le an- o Öl telâşm ortasındalar, Fes ara- tr. Gürültüye bi i çeviren şırdı, Herkes olduğu yerde kaldı. İşte KAHKAHA REKORU FİLMİ i LOREL- HARDI FAKA BASMAZ... arıp kapıyı açtı. Sol taraf caddeye ır, aranıyor, bulunamayor. yas çayda Yakalanmak ihtimali var- Düne bir şüphe: Vakıt aşure ha idi, Vira ville e Ama Hip e o tarafta | evliya kalkmış b. Tulumba - ğe Çiroz | lar durdu. Şiddetle esen rüzgâr bir - ee et ee iğ nin kri müddet | denbire durdu. İtfaiye askerleri kor - düşünmedi. ii küldür Küme gık- | kularmdan ellerindeki baltaları, kan- Ik caları, hortumları düşürdüler. Sandu- ke yan; a ömerin doğduğu yerden yn yer emer A g Kazan başı dolup b geliyer Üni ıraları ve size birer kı kopyesini Zim fotoğrafla tesbit. siyon un nen Ömeri için Bl yazılar yazmışlardır. Onun için evinde koaferınalar. vermigieli Gİ şer nenin sayılı gençlerinden di, onun için Tiz kitab bile zi ö tır. Gönen Halkevi arsı gi merin doğup büyüdüğü bu ve ye alsın ve orasını Ömerin hatırası? raşır canlı müessese haline geti yi (And) hikâyesi gö a İstanbul Şal rn 2020 yi (Bir e Yazan: mi Maki : Saat 20, çi di e? Mi Sig vi en Reş omeri RA Park'da çan 9” 7 PİPİĞA yi 8 Salı Si > da Pi ii saat 9 ins va LER, m saat 9 ; e Me eme yada | Bakırköy MEN ri Orkestra - Bal€ TRTMEPT AD TER ein ini : pi az yar sinemi ; sie e bitti) Vid o gün bir aralık aşur© ? İsi b ER b a ür ml li ap Elk dinen iğ * San

Bu sayıdan diğer sayfalar: