6 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRIRI: En Önce YETİŞTİRENLERİ VE YİYENLERİ DÜŞÜNMELİYİZ ———— Ahmet Emin YALMAN elediyenin resmi istatis- B tiklerine göre İstanbul- da et ucuzlar ucuzlamaz istihlâk Yüzde on beş derecesinde art- Bauştar. Demek ki hükümetin ucuzluk Mücadelesi hakkında gösterdiği has- #asiyet ve alâka daha ilk hamlede iki mühim istikamette hayırlı neti- eeler vermitşir: Bunlardan biri İs- tanbul halkının kursağına yüzde'on derecesinde fazla et girmesidir. Diğeri de hayvan yetiştiren vatan- daşların, yüzde on beş derecesinde fazla müşteri bulmaları ve daha ge Diş İstihsal ve ticaret imkânını elde etmeleridir. Ucuzluk sayesinde et istihlâkinin artmasındaki mâna apaçıktır. De- mek ki fiyat insafsızca yüksek iken, bütçelerinde ete para ayıramıyan, gıdadan mahrum kalan vatan- daşlar var. Fiyat inince et birçok &vlere yeniden girmiş, birçok vücut- beslemiye başlamıştır. Bu bes- leniş, bir taraftan daha fazla çalış! enerjisi yaratır. Diğer taraftan| verem gibi hastalıklara karşı —Şönyede daha fazla mukavemet u- 7 ve e akaı olim YAN bir meseledir. tin, ucuzluk sayesinde daha fazla müşteri bulması istih. #al bakımından da çok ehemmiyetli bir hidisedir. İktisadi teşkilâtımız- daki geriliklere ve noksanlara rağ- Men memleketimizde göze görünmi- Yen, fakat eserlerini derhal belli e den bir iktisadi hassasiyet vardır. Müşterisi olan, para eden malın is- tihsali derhal tmıya yüz tutar, Memleketimizin en mühim gelir) Kaynaklarından biri hayvan yetiş- | tirmektir. İstihlâkin artması saye sinde daha çok hayvan yetişmesi, Memlekette daha geniş bir iktisadi eket uyandırdıktan başka yapa- ve tiftik gibi, deri ve barsak gibi 'acat eşyamızın da artmasına $o- p olur. İstanbulda eti ucuzlatmak için alı- tedbirlerin yiyenler ve yetişti- #enler için menfaatler uyandırmış Olması, hükümetin tuttuğu yolun ne dar doğru ve isabetli olduğuna gö- 2) bir ölçüdür. Hükümetimiz, bu işi ğ Tudan doğruya ele almakla; İs- bul belediyesinin çoktan beri de &den ihmallerine ve kayıtsızlı- 4 hihayet vermiş, hayırlı çığırlar ştar, B: ilk güzel netice, ilk hamlede alınan fövkalâde tedbirlerin 1, Bilhassa hükümet ve belediye ge- *erinden yapılan fedakârlıkların ştisesidir. Bizce bir adım daha ile kağ emek lâzımdır. Çimento fabri- arında maliyet hesapları yapılır. & tatbik edilen usullerle et işi ba- Müş) sonuna kadar aydınlanmak, tahsilden müstehlike “kadar işe İl Olanların rolü, hakkı ve payı Pa #dilmelidir. Bu suretle haklı, rp Mülk arasında dolaşan fısıltı. i — önüne geçilmiş olur. ? kökünden halletmek için Şark- TM sanayinin kurulmasını, soğuk a st. vapurlarımızın gel- kaş ,, beklemek zarureti vardır. Pa Pügünden de halledilecek işler değildir. Bunlardan biri füzu; avassıtları azaltmaklım. İstanbulda et üze Mandi imillerin Umut Sorgu Devam Ediyor Suçlu Rosenholiz, ““Stalini ben öldürecektim,, diyor Rokovski, Troçki İle Beraber Entellicens Servis Hesabına Çalıştığını Itiraf Etti, Sovyetlerin Polonya Ataşesi Moskovaya Çağrıldı N f Moskova, 5 (Radyo) — Bir haftaya yakın bir zamandanberi bütün dün- ya efkârı umumiyesini şiddetle alâ- kadar eden Moskova hiyanet muha- kemesinin dördüncü günü, çok alâka ya değer itiraflarla dolu olarak bu akşam kapanmıştır. Bugünkü celsede, eski harici tica- ret komiseri Rosenholtz çok dikkate değer itiraflarda bulunmuş, Staline yapılacak sulkastın tarihiyle birlik- te, tertip edilecek ihtilâlin kimler ta rafından idare edileceğine dair heye- canlı malümat vermiştir. Ekstra tereyağ Röosenholtz, Almanya ve Japonya hesabına Rus iktısadiyatını baltala- nuya uğraştığını, meselâ tereyağla- rını bilhassa bekleterek ekşittiğini, içlerine toprak, cam parçası kattır. dığını, Sovyet Rusya halkında gida yüzünden hoşnutsuzluk uyandırmak için elinden ne gelirse yaptığım iti- simuslir. Diğer taraftan, dış mem Suikastçıların itirafları AHMET EMİN YALMAN Fenerbahçe — Kalamış caddesi Üzerinde tram- sy durağında. 8000 metre murabbar çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi- Bir villa Satılık Villâ marisinde yapılmış güzel satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Liman hanında Asma kat 63 numa- rada Umum Emlâk İşlerine müracaat edilmesi, Telefon 22774 Cümhurreisimiz Atatürk, evvelki gün Ankarada Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini ziyaret ettiler. Burada bir saat kadar kala. rak Fakülteye ait meseleler hakkında direktifler verdiler. Bu fo- toğraf, Büyük Şefin Fakülteyi teşriflerine ait bir intıbat tes- bit ediyor. — Son hâdisenin suçlularından Kame za Şehir Meclisi Fevkalâde Bir Toplantıya Çağırıldı Et Piyasasının Tanzimi İçin Mühim Kara Şehir Meclisi, çarşamba günü fev- kalâde bir toplantıya çağırılmıştır. Meclis, şubat devresi toplantılarını bitirmiş, nisanda tekrar toplanmak üzere dağılmıştı. Bu fevkalâde top - lantıya sebep, et meselesidir. Mec lis, çarşamba günü saat 14 te yapa- cağı bu fevkalâde toplantıda et pi- yasasının tanzimi için icap eden ted- rlar Alınacak birler etrafında bazı mühim karar » lar verecektir. Bu toplantıda beledi- ye Riyaset makamı, şimdiye kadarki vaziyet hakkında izahat verecek ve Meclisten bâzı salâhiyetler istiye- cektir. Toplantı, ruznamesinin ikinci mad desi, istimlâk işleri komisyonuna ye (Devamı ? nede: Ingiltere - Almanya - İtalya Almanya, anlaşmak için 5 şart ileri sürüyor Londra, 5 (Hususi) — Ingiltere ile Italya arasında başlıyacak olan mü-| zakereleri idareye memur Lord Perth bugün saat 11 de Romaya dön mek üzere hareket etmiştir. Lord Perth, hükümetten tam talimat al - mış ve bu talimat dairesinde hareket etmek üzere müzakcreyi açmak için yola çıkmıştır. Ingiltere mahafili, tecrübenin neticesini beklemektedir. Fransada müzakerelerin neticesi hakkında kuvvetli bir ümit beslen - memetkedir. Populaire gazetesinde Lore yazdığı bir makalede diyor ki: Bazı haberlere göre, B. Mussolini, gönüllüler hakkındaki İngiliz formü lünü kabul etmekle beraber, gönül lüler adedinin tesbitine memur ko- misyonlar Barselona ve Salamanka- ya varır varmaz, Fransız — Ispan « yol hududunda kontrolün tekrar te- histan | Dış Bakanı Romada İ Varşova, 5 (A.A.) Beck ile refikası Romaya gimek üzere dün akşam sa. | at 23,10 da Varşovadan ha- reket etmişlerdir. Ordunun (organı olan | Polska Zbrojna gazelesi, Leh - İtalyan münasebetleri İİ tarihine tahsis ettiği baş | makalede, iki memleketi Ş r Harpte Lehistan meselesi hakkında ittihaz edilen hay- rihah hattı hareketi ve Av- rupa barışının muhafazası için kuvvetli bir Lehistan lüzumunu müdrik olan B. | Müssolini iktidar mevkiine | geldikten sonra dostluğun | takviye edildiğini hatırla | maktadır. | Yunanistanda Türkiye Lehine Tezahürat ğa B. Comne Son Konsey Kararlarının Ehemmiyetini Bir Ddha Tebarüz Ettirdi B. Comnene Atina, 5 (A.A) — Başvekil B. Me- taksasın Trakya ve Makedonyadaki turnesi halkın coşkun tezahüratı ara sında devâm etmektedir. İskeçe bölgesi, Metaktas hüküme- tine karşı minnetfarlığını göstermek sisini istemektedir. Cümhuriyetçi 1s panyanın ablokasını tahakkuk ettir- için iki askeri tayyare hediyesine ka- rar vermiştir. (Devamı:7 incide) Milli Macar Birliği İçin Macaristan, Bütün Kuvvetile Silâhlanmıya Devam Edecek Çekoslovak BaşvekilininSon Nutku, Almanyada Bir Meydan Okuma Şeklinde Telâkki Ediliyor Budapeşte, 5 (A.A.) — Macar ajan & tebliğ ediyor: Başvekil Daranyi, hükümet partisinin Jöfdeki toplantı sında söylediği nutukta bir milli bir Mihran A Sü İMEİ nsl bolşevikliğe karşı mücadelede bu lunmak lüzumunu kaydetmiş daha sonra harici işlere temas ederek de - miştir ki “— Enternasyonal havada son za- manlarda bazı asabiyet alâmetleri gö rülüyordu. Birkaç gündenberi vazi - yet iyileşmiştir. Bu da, bilhassa İngil terede hâkim olan sulh arzusu saye sinde hâsıl olmuştur. İngiltere Almanya ve İtalya ile doğ rudan doğruya müzakereler yolu ile kendisi ile Berlin - Roma mihverini teşkil eyliyen iki büyük devlet arasın daki anlaşmamazlıkları izale etmek istiyor. Macaristan Avusturya ve Alman- B. Daranyi | |yaya bağlıyan dostluk rabıtaları do - | etmekte ve iki memleket arasında ge layısile Macar hükümeti Almanya - | çenlerde 1936 anlaşması fikrine sadık Avusturya münasebetlerinin inkişa- | kalınarak elde edilen tesviye tarzının fını bittabi derin bir alâka ile takip (Devamı 7 incide) Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hâtıraları Mütareke devrinin en meçhul kalmış safha- s1, o vakit İstanbulda müttefik kuvvetleri k: Bu teşkilâtin içinde en mühim rolb oyniyani dan biri de © vakit M. SIFIR adile çalışan Türk ca- susudur. Gazetemiz, M. SIPIR'in hatıralarım temin etmiştir. Bu hatıralar, mütareke devrinin karanlık taratlarını ydınlatasaktır. © Çerkes Ragıp kimdir? İşgal zamanında İstanbula musallat edilen bu meçhul ssrserinin bütün ihanetle. ri, vahşet ve elnayetleri birer birer teşhir edilecektir. Hulâsa, bir tefrika ki, haştan başa meraklı, heyecanlı, hakiki ve esrarengiz hatıralar ve vakalarla doludur. YAKINDA NEŞRE BAŞLIYACAĞIZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: