7 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- İçin lar © w-n AAA BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Satılı Villâ İzahat için Bahçeki rada Umum Emlâk İşlerine müracaat edilmesi, Telefon: 22774 Fenerbahçe — Kalamış caddesi Üzerinde tram» vay durağında, 5000 metre murabkmı çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe İçinde Avrupa tarzı mi- marisinde yapılmış güzel bir VİA satılıktır. da Liman hanında Asma kat 63 numa- — RUSYADAKİ MUHAKEME Buharin Son Celsede Rakovsky Kanunların Arka Kapıları Ahmet Emin YALMAN anundan maksat, umumi bayatm muayyen bir kı. wm mesele ve münasebetleri bakkında kati kaide ve ölçüler Yaratmaktır. Eski zamanların *er'i hile zihniyeti ile bu ölçüler düşürülecek olursa Ve kanunun ön kapıdan menet- 86 cümiyet içinde kanıma hür Met azalır, istikrar ve emniyet Baralar, Her Türk vatandaşı, kendini Türk kanunlarının tam ruh ve gayeye gö- Pe tatbiline bekçi saymalıdır. Ha- Yata uymıyan bir kanın varsa ek betie tadile uğrar. Fakat tadil de- kikasına kadar kanunların hükmü Aynen baki kalmalı, hedef ve gaye- müsahamalar caiz görülmeme- bir çok işler; her gün Adliye kork İç dorlarında, insanm gözü önünde bir Geçit resmi yapıyor. i U srada icra datreleri önünde- ki kalabalık çoktanberi dik- bi, Si celbetti. İş takip edenlerden Şoğunun çift olarak sağa sola “vurduklarını gördüm. Bilenlere Mordum: i Şunun bunun önüne düşerek takip edenler acaba hep avu- at mı? ha, Hair, dediler. Bunlardan pek avukattır. ME İş takibi için tufeyli unsurla he İBaliyetine müsaade edilmediği- Hare bunlar nasıl iş görüyorlar? e ile adliye arasında tavassut e- daş çetin bir takım imtihanlar» YapışEdnesi, bir takım şartları ve kafeleri yerine getirmesi ve avu- diye bir sıfat ve salâhiyet kazan- * lâzım gelmiyor mu? Yola Geliyor, fakat bunlar şer'i hile arını keşfetmişlerdir. İç #P'i hileli avukatlık nasıl o ar? — Barodan muvakkat bir müddet veya ebedi surette çıkarılan- Türkiye dahilinde avukatlık ede- “er. Eldeki avukatlık kanununun Bibi maddesi apaçıktır. Fakat bu #vukatlar ve onların yolunu tü- bağ köz bir takım iş adamları ar- Vak, apıdan mesleğe girmenin ve” atlık etmenin yolunu (Devamı 14 uncuda) ; Buharin Krestinsky Suçluların Kati İtirafta Bulundu Yagod. Rykov Maksadı Rusyada Kapit alist Bir Rejim Kurmak Istediklerini Söylüyorlar Moskova, 6 (A.A.) — Mahkemenin dün akşamki celsesinde, Rakovskiden sonra Buharinin isticvabi yapılmış, ve Buharin, ilk teşekkülündenberi, Troçkistler ve sağcılar blokuna da- hil bulunduğunu ve Ukranyanın, sa- hil eyaletlerin, beyaz Rusyanın ve Gürcistanm Polonya, Almanya, Ja- ponya ve İngiltereye terki pahasına kapitalizmi yeniden tesise çalışan bu partinin liderlerinden birisi olduğu- nu itiraf etmiştir. Buharin, yalnız parti liderlerine ve ezcümle Kirova kars sşıikast tertin evlediğini inki Bundan sonra İstievap edilen Ri-! kov, tethişçiliğin bilhassa Troçkistler | tarafından yapılmakta olduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine sabık Gepeu şefi Ya goda, Buharin ile Rikovu yalancılık- la itham ediyor ve diyor ki “— Kirovun katli, Troçkistler ve sağcılar merkezi tarafından müzake- re edilmiştir. Rikov bu katli mevsim siz telâkki ediyordu. Fakat Troçkist- lerin ısrarı üzerine nihayet projeyi tasvip eylemiş ve bilâhare meseleden Buharini haberdar etmiştir.,, İ Müddelumuminin suaileri üzerine, | madığını söylemiş, fakat 1918 de Le- (Devamı 4 üncüde) Türk- İngiliz Ticareti | İçin İnkişaf Yolları Muammer Eriş Londrada Bu MevzudaMühim Sözler Söyledi Londrada çıkan “Büyük Britanya ve Şark,, mecmuası, elyevm orada bulunan İş Bankası umum müdürü Muammer Erişin beyanatım neşret- mektedir. B. Muammer Eriş, diyor «.— Ingiltereye ziyarette ilk mak- sadımız Mister Valey ve Mister Nikson'un ziyaretlerini iadedir. Bun- dan başka hususi maksatlarımız da vardır. City'de İş Bankasına bir şu- be açmak için tedbirler alacağım, Mü nasip bir yer aramakla meşgulüm. ala da hususi işleri var- e Bay. Muammer, daha sonra İngil- terö ile Türkiye arasındaki ticari he- sapların nasıl tasfiye olunacağını an- latmış ve şu sözleri söylemiştir; “Bunun çaresi, İngiliz - Türk tica- retinin ıslahıdir. Çare sizin elinizde dir. Daha fazla Türk malları alınız. Bu suretle güçlükler kendiliğinden (Devamı 10 uncuda) Milli Küme Maçlarında Beşiktaş - Fenerbahçe 1-1 Berabere Kaldılar Dünkü maçta kale önünde heyecan dakikaları A (Bütün spor hareketlerinin tafsilâtı altıncı sayfadadır) Seçim Kanunu Paris, 6 (A.A.) — Cenev- re'den Lö Tan gazelesine bildirildiğine göre, Hatay seçim kanununa ön şeklini verecek komite pazattesi gü- nü toplanacak ve kararları- nı ittifakla alacaktır. İkincikânundaki © politik | anlaşma dolayısile Türk ta- leplerinden çoğunun kolay- ca tahakkuk etmesi ihtimali üstündür. İ Kanun mandater devlet tarafından ilân edilmek ü- zere Cenevre Konseyine bil- dirilecektir. oFransayı Dö İ | Tessan ile Lagrad temsil | | edecekti. İ v Bulgaristanda Mebus Seçimi Devam Ediyor Bulgar Başvekili B. Köseivanof Sofya, 6 (Tan muhabirinden) — Bulgaristanda mebus seçimi | başla- miş bulunuyor. Seçim, bugün Stara Zagora ve Şumnu seçim dairelerinde başlamıştır. Bu ayın 27 sinde seçimin #onu alınacaktır. Seçim, sükünet içe-| risinde devam etmiştir. Bazı ufak te- fek hâdiseler kaydedilmiştir. Hükü- metin bir kısım seçim dairelerinde muvaffakıyet kazanması muhtemel görülüyor. Hükümet bitaraf bir vazi- yettedir. Bununla beraber hüküme-| tin karşısında vaziyet alanlar arasın- da fevkalâde bir faaliyet vardır. Negüs, Habeş Tahtına Geçiyor mu? Londra, 6 (A.A.) — Daily Herald. dan sonra bugün de Sunday Kro- nikle, B. Mussolininin Habeşistan tah tını Negüse vermek niyetinde bulun- duğunu bildirmekte ve bu mesele et- rafında, aşağıdaki İzahatı vermekte. dir: “Menküp imparator ile B, Musso- lini arasında tavassut işini Lord Ha- x görmektedir. Habeşistan mese- esini İngiliz - İtalyan görüşmelerinin açılmasından evvel halletmiye çalı- şan İngiliz Hariciye Nazırı, geçen hafta Haile Selâsiye il eyaptığı görüş me esnasında İtalyanın bu teklifini Negüse bildirmiştir. Haile Selâsiye, Habeşistanın dörtte biri kadar mesa- haya malik bir krallığın başına geçi- rilecek ve Adisababada sarayında o- turarak İtalyadan senede on bin İn- (Devamı 4 üncüde) vazörlerile Palos burnunun Bir Deniz Harbi: İspanya Sularında Âsi ve Hükümet Filoları Bir Muharebe Yaptı Bir Âsi Kruvazör Torpillendi, er de İştirak Etti İspanyada son Teruel harbinde bir İngiliz ressamı tarafından cephede çizilen krokiler Barselon, 6 (A.A.) — Milli müda- faa nezareti aşağıdaki tebliği neşret- miştir: “Cümhuriyet filosu bu sabah sa- at 2,22 de Kanarya, Balear ve Almi- rante Servera isimlerindeki asi kru- 70 mil açığında muharebeye tutuşmtuştur. Muhriplerimizden biri tarafından atılan bir torpil ikinci düşman hat- Kudüs, tının cereyan etmiş olan müsademelerin €n büyüklerinden biri esnasında 45 âsi telef olmuştur. 14 âsi de esir e dilmiştir. Müsademe, Cenine mintakasında Yammun kasabası civarında vukua gelmiştir. Kudüs, 6 (A.A.) — Merkezi Filis- İtinde âsilere karşı yapılan mühare- |da tinda bulunan kruvszörlerden birine isabet etmiştir. Bu kruvazör ya Ka- narya veyahut Balegr'dır. Yaralanan gemide büyük bir infi- lâk olmuş ve gemi yana yatmıştır. Ortalık ağarırken seri yedi büyük bombardıma ntayyaresi deniz muha rebesinin cereyan eylediği noktaya gitmişler ve tayyareciler alevler için (Devamı 10 uncuda) AE EF ÇİM 50 Arap Öldürüldü, Elli Kişide Yaralı! 6 (A.A) — Tethiş harekâ-letmiştir. Asilerden 50 kişinin öldü 2 mkiline başlanıldığındanberi | rüldüğü ve 50 kişinin de yaralı ol « duğu halde esir edildiği bildirilmek tedir. Tayyareler “Kum el Fahm” civa- rndaki kasabalara iltica etmiş olan bir kaç çeteyi yerlerinden çıkarmak için bu noktaları şiddetle bombardı man etmektedirler. Firar eden çeteler mühim miktar barp omalzemesi terketmiş. beye üç alay ile altı tayyare iştirak | lerdir, tanın faaliyetidir. Bu dan bil etmiştir. Bu ha taraflarını ayd © Çerkes Ra mumall ir, mütareke lataca! vakalarla doludur. Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hâfıraları Mütareke devrinin en meçhul kalmış safha- st, o vakit İstanbulda müttefik kuvvetleri kar- şısında çarpışan ve çalışan gizli Türk teşkilâ- ilâtın içinde en mühim rolü oyniyanlar- de o vakit M. SIFIR adile çalışan Türk ca- susudur. Gazetemiz, M. SIFIR'ın hatıralarını temin devrinin karanlık ir? İşgal zamanında İstanbula edilen bu meçhul serserinin bütün İhanetle- #l, vahşet ve sinayetleri birer birer teşhir edilecektir. Hulâsa, bir tefrika ki, baştan başa meraklı, heyecanlı, hakiki ve esrarengiz hatıralar ve YAKINDA NEŞRE BAŞLIYACAĞIZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: