7 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA HERiiaRla ae ile geçer! Çektiği bu hakikati öğreninciye kadar sürüp gide- cektir. NEVROZİN Bütün dağrı, sızı ve sancıları dindirir. Baş ve diş ağrılarile nezleye, Üşütmekten — mütevellit — ıztırap- lara karşı bilhassa müessirdir. ızlıraplar KUMRAL SiYAH Saçlara gayet tabil surette is- tenilen rengi verir. Ter ve yı- kanmakla kat'iyyen — çıkmaz. Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev- safı haiz saç boyaları arasında bi « rinci gelmiştir. — Saçları kat'iyyen tahriş etmeden İstenilen renkte bo- yayan yegâne sıhhi saç boyalarıdır. ve cildi İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL IJAIJANIZ FAİZ GETİRMEK SURETİLE SİZİN İÇİN Çaamd | SlR HUSUST ŞARTLARIMIZ HAKKINDA GİŞELERİMİZDEN MALÜMAT ALINIZ HOLANTSE DANK UNIV ISTANBUL — KARAKOY PALAS — ALALEMCİ HAN FOSFARSOL Kan Kuvvet ve İştah Kaynağı Cihan doktorlarının en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendik- leri bir fermüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nev - resteni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. Tilo, Grib, Zatürree ve sıtma naka - hatlerinde üç günde şayanı hayret tesirini gösterir (FEMİL) lâboratuvarı bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıt - makla müftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara — pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını âliyetle kullanınız. .Fiyatı 100 kuruş. Dişlere hayat verir g—e ANCAK (ge Kiralık dükkân tir. İs.eyenler Galatada, Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç SAHİBLERİ: . Kadınlığı bir çok özDcü meşakkat- F'emll lerden kurlaran en birfüci. sevgi- Hoizdir. Bütün rahat ve enmiyolla kullahılır. Bizleri yüksek saâdetlere kuvuşturur. - Taravet ve letafelimizi arttırır, gürbüz ovlüd sahibi öder. Asabi hastallklardan, rabim, nezle ve iltihaplarından, aybaşı ağrı, Sancı: ve kaşımtılanadan korur. İplidat şekil olan bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve felâket yuvasıdır. Sakınınız ve " bu. teklikeli - âdetirizden - vazgeçimiz. — Âdet zamıılarında biricik dostumuz olan FEMİL ve BAĞINI kullanmakla sihhâtinizi ve yuvanızın sandetini sigorta Her sabah ve ökşüm, her yemek- ter sotra mutlaka fırçalamak şart- tır. Bu usulü şaşmadan, tmuntazam bir metodla takib edenlerin dişleri mükroblardan, hastalıklardan muha- faza edilmiş olur, paslarımaktan ve çürümekten kurtulur. Her zaman temiz, parlak ve güzel olarak kalır. Babah, ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalaymız. Beyoğlu, Taksim, tramvay cad- M| desinde köşe h?l)llld!l)(l BUB3 nu- maralı kasap dükkânı üç dükkâ- na lefrik edilerek âayrı ayıı ve ya- hut tam olarak kiraya verilecek- Haraççı Sokağında 38 numarada kum ışçı Artin Keçaciye müracaut etsinler. 03 af GEBE BAYANLARIN Yüzündeki siyah lekeleri —( 'e Halis Koyun Südünden, hiylesiz GEBZE ESKİHİSAR YOĞURDU İsmail Salâhattin ve Mehmet Emin Kardeşler Herkesçe temiz bir gıda ve fıbben müilessir bir şifadır. Gebze Eskihisar yoğurdunu her yerde satanlardan israrla isteyiniz Firmamıza dikkat edilmesi rica olunur. Satış merkezi : İstanbul, Yemiş Çardak caddesi No 3 Tel, 232902 Giderir. Ilân Tarıfehız ' Birinci sahife 400 kuruş ” İhinet — — sahile 250 a TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ üncü ife 200 EREMRCE SEAPn TÜ BANKASINDAN : İç sahifeler 60 » Bankamızın birinci hesap devresine aid 1 ve 2 numaralı temettü kuponları ! Son sahile 0 » Nisan 1938 akşamından itibaren müruru zamana uğrayacaktır. Bu itibarla mezkür tarihten sonra birinci hesap devresi temettüü umıtf cektir. Hissedarlarımızın mezkür tarihe kadar bankamız merkez veya şul riyle müesses bulunmadığımız yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ııın' şubelerine müracaatları lüzümu ilân olunur. — (1147) Muayyen bir müddet zarfında fazla. €& mikdarda ilân yaptıracaklar ayrıca tenzilâtlı tarifemizden istifade ede- ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa ilânlar için ayrı bir tarife derpiş edilmiştir. Son Posta'nın ticari ilânlarına aid işler için şu adrese müracaat edil. melidir: Hlâncılık Kollektif Şirketi, Kahramanrade Han Ankara caddesi Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. Son Posta Matbaası PETROL NıZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir saçtif _—/ S. Ragıp EMEÇ A. Ekrem UŞAKLIĞIL ALMAN KOKU Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen en iyi ALMAN KOKLAR]N]N satışına başlandı. Kurşun mühürlü çuvallar, içinde evlere kadar da teslim edilir. DEPODA TESLİM TONU oe 26 Lira A. M. Kooperatif Şırke(ı İstanbul irtibat bürosu: Sirkecide Yalıköşkü caddesinde Mühürdar zade hanında numara 32, Telefon: 23074 Deposu: Kuruçeşme Altın Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür *deposu

Bu sayıdan diğer sayfalar: