7 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v 8 İNCİ YIL No. 3344 Pazartesi 7 MART 938 TELEFON 3503 FİATI ( 100 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira | KISA VE AÇIK İngilterenin uzlaşma siyaseti im. ei ii ile anlaşma Ti w hayli ilerledikten a Alm e de uzla; ahaha İNE adizbil. atsiş ii lan yor. ii Berlinle bir itilâf elde etmeğe karar ve- rir vermez dost ve müttefiki Fransayı haberdar etmeği ih- mal ame beraber bu teşebbüsü gene Pariste hayret ibi midesini doyurabilecek lokmalar bulması bir hayli güç ola- caktır. Bununla beraber Berlin ra ile anlaşmağı pek £ ciddi telekki etmiş ve oraya Hitlerin harici ve siyasi işlerde | sağ eli sayılan Rul ropu gönder bulmuştur. Muhakkak olan bir şey varsa İngiltere, umumi bir harbın önünü almak ii Ni proğramı takibe rmiştir. Bun korkusundan yapıradı- ğını iddia eden ingiliz e rey nie sözleri de az manalı değildir. SIRRI SANLI Üçok Ve Alsancak Muhafız- gücünü mağlüb ettiler GALİB eo TAKIM Milli küme yaşam yap Mi ti heyeti umu- karada mak üzere Ân n ia miyesi itibarile enerjik bir rimize gelen afızgücü liber Kaleci orta haf ve takımı Cumartesi günü zaif | sağiç takımın en iyi oyun- çık; çok takımını 3—2 | cularıdır. yendikten sonra dün ikinci Mice gollerini birin- maçını Alsancak takımımızl& | cisini Saim ikincisini Basri Yaptı. attılar. Basri ri mu Hava çok oi sahada hakkak Birer zel Bine Prime seyirci var Alsancak ani “kendi: sinden beklenen iza oy- ia ri Ni Vm Italyayı Yendi k oldu, Enver, Ilyas Berlin (Radyo) — Bugün ın en fe oyi binlerce seyirci önünde oy- hattı çok Danan ipi Almanya Rugbi maçı Almanların 5 0 galebe- sile ii ncuları idi. Forvet Hakkı istisna edilirse beceriksizdi ISTER GÜL ISTER AĞLA Hatay SESİIDİI seçimi Komite bugün toplanacak ve kanun mandater devlet tarafından ilân edilecek ra Li vre, 6 ( Radyo ) — Hatay seçim ai son şeklini verecek komite top'anacak ve ka tifakla alacaktır. undaki rarlarını it- politik lerinden çoğunun kolayca e bugün ki anlaşma dolayisile Türk taleb- pr Ma BIR MANZARA tahakkuk etmesi ibtimali üs- mandeter ilân edil- tündür. o Kanun devlet tarafından ek üzere Cenevre konse- yine bildirilecektir. Fransayı Lagrad ile Do Tessan temsil edilecektir. Feci bir cinayet kte Zeyi in e ta U n Sand m "Meh ed Ali, karısı on sekiz yaşında Gülsüm ile teyzesi Fatmayı ağır surette ağlıya'ak şöylece anlatmıştır: şe ile teyze çocukları- z. Ben ve Gülsüm Şayak çalışıyorduk. farka Gülsüm bu adamla sekiz ay dedi ye n Cu- muartesi günü fabrikadan Fransada Bir Mahkemede Eve gece ye sonra gelen karısına soruyor: — Nerede ve an? ymm ye EE E. > v ae e B Şe RE ii l vg ; — Gönlüm Nm ire için tiyatroya gittim — Evli bir vs sy ittim diye kim s gen mi — Kiminle gideceğim, iyim? muzun » oğla ile. Hattâ loca — ağ ge bu işe n ir? — e ki mişlerdir bana iftira etm m ai n yüzü gözü bağ yemi adama sordu: — Haydi bayım kendinizi müdafaa ediniz İ Biçare dali DH alarının sızısı ar baka Ey okuyucu, şu miskinin haline ve mahkemedeki c si günü karısı tarafından mahkeme buzuruna rd alnız başına ii e Aoğru mudur? parasını da verdi. eğe de cesaret ediyorsun ha.. Kafası gözü yarı- sürüklenince hâkim lim, rasında karısının metr gibi işliyen çenesinden ve ak- u cevabı verdi: E Mehmed Ali karısının ve tize- sinin barsaklarını ie ten sonra ei iki ay — Sonu 4 üncüde — ii rana Çekoslavakya Ekalliyetler Hakkında Teminat Verdi Paris (Radyo) — Dün lediği bir nutukta Çek si B. Edva fikan himayemizde bulanan ekalliyetlerin haklarını koru- jngi ii aya sait teyid ede- Banda sonra harici siya- kkında memiş bu- ması için Pam terti at alınmıştır. Biz sı isteriz, lüz umunda. kendini et- Sahib, Neşriyat Amiri ve SIRRI S ı İdarebane: İzmirde Birinci Halkın Sesi —— Geçmiyen yazı geri verilnez Japon askerleri arasındaki isyan böyümüştür Fenerbahçe - Beşiktaş ile 1-1 berabere GK Istanbul 6 (A.A) — Istan- dildi. M min mühim kar nlaşmalarından © biri Fenerbahçe— Beşiktaş maçı Taksim stadyumunda sekiz gi ZE vE , Aytekin, Ali Rıza, aci, Şa Beşiktaşlılar şu takımla oy- eşad, Bülent, yuna evvelâ e vel adedi, oyun 8 canlı olarak İlle” li pi ticede Fenerbahçe ile Beşik- aş İ-1 berabere kaldılar. FENERBAHÇE TAKIMI babdaki talimatnamesina tev- d SİNEMA KÖŞESİ ifele den birini iğ eden Kronşdat semileri mürettebatımü ezi- ye! içinde vatanları ve hüriyetleri sn ölmelerini yeka bu flim 1937 Enternasyonel İzmir fuarında Rüs v a san'at vitrininde ke e pavyonund to ve afişlerle teşhir edilmiş olup b senayisinin büyük Türkçe flimlerinden biridir. ilk defa 9 Mart Çarşamba gününden itibaren Asri sinema-) da gösterilecektir, HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Bu da bir teklif M. imzalı aldığımız mektu “ Sayfalarımızı bütün kei açık o bulundurdu- ğunuzu fırsat buldukça yazıyorsunuz, bundan cesaret ala- rak bende şöyle bir şey düşündüm, çok umarım ki benimde bu m haklı air teslim ödilir, Karşıyaka körfez vapurları ıslâh (o edilmeğe ve intizama sniği başladı. Bunların idaresi devlete geçtikten sonra yeni, yeni vapurlar ısmarlandı, daha içine Binmek asip ol- madı amma methini nl yeni > kit: ul meti türlü konforu haiz imiş.. Bunda: k zun soğuk ve si va fertibak me LE “kaloriferli amiüralara; yazın da er serin Molğiisa mada, güzel musiki d. iy > birkaç makine parasıdır. Bu > nihayet üç mis içinde: e * Halkamızd n bu kadarcık bir masraf ve fedakerliğin esir- genmiyeceği amanindei. Bu dileğimizin de bir köşeciğe dercini rica ed KIN SESİ HAKKIN SESİDİR | &uluyor. Litvanya O Hariciva ... mü Büyor.. Harpten kor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: