7 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

7 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şan ma oğakında | E re! Tre d eh. etmeden <p . bikesizikiğe dolayı mümeşhud a ivkedilen B. Arif mahkeme sinde hiç bir li imediğinden © beraeti “arar verilmiştir. ki emuru »Vuruld M Dün gece saat yirmide ©Sasmahanenin iie istas- li m Dinar Jonunda pe tör a © Eşrefpaşa ve Tepecik oto- üsleri için tetkikata devam dilmektedir. Yakında bu , alk. Tecim lisesinin . Nazilli se- yahatı © Cumartesi gi günü başların- metli müdürleri ve de- öğretmenleri olduğu Nazılli mensucat fab- mı er iden şehri- ecim esi şema © geriye tamşlerdi rimizin bu inceleme pe çok faydalı olmuş e çok bilgilerle avdet Sis ve seyahatleri çok ej glenceli geçmiştir. arlıdere Muhtarlığı Dün pe . intihabı yapılmış ve ede seki ilme Remzi “ittifakla muhtarlığa ir. v ihracatı! İspanyada Deniz Harbı Frankocu Harb Gemisi Bombardıman Edildi Paris (Radyo) Ispanya hükümetinin Harbiye kemilerile Frankoc: çarpı, ye esnasında dünkü gün hükümet k duğunu bildirmektedir. Bu Borcelonun 70 mil uzağ esi dan geçmemesi lüzumunu ileri sürmekte mak için vaki olacak muhtemel bir yardımı püskürtmek edildecektir. Nezaretinin u gemiler arasında Su şiddetli bir harb vuku Frankocu bir gemi e bulunduğu zikredilmektedir. ğu ve hiçbir ec olan gemi mürettebatını kurtar- neşredilen resmi tebliğine göre bul- torpillenmiş ve halen cnebi vapurunun bu saha- için yeniden bombardıman Almanyanın yabancı sermayeye ihtiyacı yok is (Radyo) — Leipzig diği bir a ezcümle ala arı söylemiştir. anya yabancı devletlerin parasına iyi yoktur. Almanya İŞ a kn sine- mekte: öde temin etmeğe ç Almi alkışlanmıştır.” çalışmakt anyaya ,sümürge verilmesi lâzımdır. tadır. Bu vaziy. Söelerie panayırını açan iktisat nazırı Müsyo Fong bu münasebetle söy- t kendi prestijini takvi nutkuna ri veren nazir çok Japon askerleri e Şanghay 6 (Radyo)— Japon askeri arasında ısyan büyümüştür. Iki bin asker kıt'alarını terkederek firar etmişlerdir. Feci cinayet — Baştarafı 1 incid evine getirmiştir. o Ev ii aç kurt gibi bekliyen Mehmed Ali ilk işi karısından “Hani paraların, demiştir. avallı kadıncağız —— olan bor lira ka ii Mei iy bakkaldan dt kravat çorap lâzım diyerek ir çekerek üzerine atıldı. F ayı görünce aralarına emi rek yalvarmağa (başladım gözlerini ei bürüyen katil evvela m bağırsaklarımı ve sonra Gülsümünde cudunu delik deşik e bendimi kaybetmi: ğğımd KE göz! mizi mi Katil tamızca yakalanmıştı. Kısa Şehir Haberleri Bu akşam vilâyet meclisi azaları şerefine İzmirpalasta mükellef bir ziyafet verile- ktir e © $ kap e a 1 ku- ruşa setli lâzı 35 kuruşa satıldığı e la rel derhal takibata başlan- Ş “Sihhi at şurası içtimala- rına iştirak için Ankaraya giden Eşrefpaşa hastahanesi baş hekimi ee Özyar şehrimize dönmi $ Göztepe ela Banişbe bk e Güzelyaliya im caddenin iki tarafında otu- süne istenilen in rım MR bir ihtilâf mev- uu olduğu malümdur. Sayi de vlet 29 "Martin kat'i kara- rını verecekti: Le i iri rkadaşı e sür'atle şimdiye kadar binden yn sokağa numara konmuşti bi lngilterenin Italva ile anlaş- Londr — Mancis- terde muhafazakâr gençler kulübünde bir nutuk Piri a nazırı ezcümle demi tir k Koma ile yapılacak görüş- melerde muvaffak olacağı- Bir bu kararı ri m karı Milletler alimi aile u mü & di altı olarak kal a bardevame vamdır. Suriye Suphi Berekât'ın Türkiye yi ziyareti meselesi matbuatının mevzuları ara- sına girmiştir. 24 Şubat a tarihli “El — ebab,, diyor ki: “Çok ga- bir “adam vi Seyid Suphi Berekât Türkiyeye s€- yahatinde Antakyada bizzat halkevine gitmiş ve e yada çıkan “Yenigü a zetesine (obeyanatta ilmi: muştur. Bu beyanat arasında bir parçasını garabetinden dola- ı “EL - Şebab, ın okuyucu” larına nakletmek — Türki lığım tarzı beni son derece memnun etti. Hatayda kalmak fik- rinde misiniz Ben aslen Türk ve Ha- taylıyım. Ecdadım, annem, babam bütün akrabalarım, bütün ailemin efradı Türk- tür benim bir tek gayem vardır. O da vatanım olan Hatayın refah ve saadetidir. Hatay meselesinin nihayete ermesinin sebebi Hatayda ları servet ve saadete kavuşturmak hususunda pi- nde re kıran ba Hasa 2Sn 0G Li Suphi Bereket'in ziyareti hakkında ne yazıvor? mak istemesi zafından değildir tere hükümeti diğer memleketlerin gelir menba- larından ve dahili vaziyetin- di e e galib olarak ceği husi üz kakine” “tig im. şüphesi Rai ” Mcadale. akdi Ingiliz milleti hâlâ ll m e arasında en kvv vetlisi en tehlikelisidir. bine haricinde kalmıyacağı kansatinide ayrlca bildirmiş- tir. , basını Türkiye'vi oturanların elemi pe riyle Türk olm sının Türk iklime” ii lunmasıdır. Hatayda, Hatay ahalisi olup Arapça Nİ la ar. e v Türktü; kendisi aslen bir Türk ricali, ata deni ei evlidı olduğ pi bildiriyo, 7 MART ÖĞRETMENİN ÇEKTiKLERİ — İNKILÂB ROMANI — Yazan : SIRRI ŞANLI -Asım Ismet Kültüre» Yazımızın fazlalığı yüzünden (Bir My çektikleri) adlı tefrikamızı koyamadık. Özür dileriz. Balkan antaniı Konsey hakkında Slova gaze- tesi neler yazıyor? Türkiyenin Oo merkezinde bugün balkan antantının se- nelik veri toplanmış bu- İlana . Balkan ak ev- Tetlerizin bu toplantısı kâfi derecede dai ve entere- san bir hav. dı cektir. içinde geçe- i Celâl Bayar işgi ek- te; Türk dış elli; esaslı İmamasına rağmen, kâfi de ettiği malüm idare devresine rağmen, bugün eski veçhe- sini taşımaktadır Müstakil bir daş siyasa takip v rejimine geçil- mek tecrübesi, aiğy be sizlikle iin i, Bay yadinoviç i e eve Balkan konseyi ile bugünkü konsey arasında geçen zaman zar- fında ie ris, Londrayı, Ber- e Romayı ziyaret etti. Ve vik tabii olarak Yugos- lavya dış politikasına Mi) kuvvetli bir veçhe verdi. Bu politika ee gerek münte- hibler ve gerek kral naibi drâfindeki ai ri dir. Yunan dış etinde vb bu siyasetin Yaba hiç bir tebeddül vukubul- muş değildir. Burada istitrad olarak söy- nanistan arasında anlaşması adını ei yeni bir gta iğ t meydana gel- pan , her iki devlet içi gal ve canlı bir eko- omi beraberliği “yolunun a- çileğin ve mekte bu- İsa uşi alkan O antantı pol si ali esaslı bazı te- beddüllerin meydana geldiği müş game ge takdir- de, Avrupada ua gelen belliki; ie izi münasebetlerdeki akisleri bü- yük ve manidar olacaktır. vusturya manya m selesi Hitlerin nutku; Edenin e lü elli Avusturvada Alman Marşı Yasak Viyana 7 (Radyo) — Avus- turya dahilinde Alman mar- şını söylemek ve muzika ile çalmak ee Hitler vari selâm vermek dün bükümetin neş- rettiği bir emirname ile ya- sak edilmiştir. AADET kiş a e istifası ve Ke er tosunda dış e bu pa mülke yeçhes ında ulan istizah- İle, Balkan devletlerinin, ara- larında mevcud menfaat his- lerine rağmen, kolay kolay ve hesap tutulmadan geçile- miyecek hakikatlerdir. Balkan (o beraberliği, pek d bazı zla olarak Balkan antan- tının teşekkülündeki hakiki gaye bugün artık o mevcud değildir. Bulgaristan, obu antanta aa olmasına rağmen, beraber ve azami dirlik ve tahminlerin fev- kinde bağlılık göni ulgaristan, osükün içinde kikate işa” ret edileceğini ümit etmek: teyiz. Bek İtalyaya Paris (Radyo) —Romadan haber ii Pol li ciye nazırı müsyo sabah saat 11,10da ça genini yi Istasyonda Polonya konso- losu be hariciyesinin pro- tokol şefi ve bir çok büyük keler tarafından karşı- Emen Bek karısı ve aiyeti Romaya mütevecci- lu hareket etmiştir. Tuğyanlar . ç Plânçosu Losanjeles 6 ( Radyo ) — Tuğyanlar plânçosu 250 ölu, 74 kayib ve iki bin ev yıkıl- mıştır. ra Ümmü Yandı Bur 27 yaşlarında Demirkilsarl Ümmü dikkat- sızlık yüzünden ateşe düşe- e kiii ri Yeğin yanmıştır. 000004099000 Son Telgrafların Hulâsası: : Nevydrkta 13 katlı bir beş kişi ve kişi hi $ Lon na Per etmektedirler. $ Ham gidecektir. ER bir içi neticesinde e 60 hafıf yaralanmışt rada bilen milli banka eh dürlerimiz tomanlârızi idiye mektep gemimiz Mayıs ayında inmeyi Romada bulunan Yemen Veliahdı Seyfisselâm bu haf- çimde Istanbula gelecek ve doğruca Ankaraya gidecek- esi Md çayla dün yanın en mein e en al Bir kere te Kişi

Bu sayıdan diğer sayfalar: