4 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

4 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 HABER — Akıım postası DADANIZ L'AIZ GETIIZP’IEI( SUÜRETİLE SİZİN İÇIN B A HUSUSİ ŞARTLARIMIZ HAKKINDA GİSELERİMİZDEN MALÜMAT ALINI a #-ALMAN KOKU a Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen | eniyi ALMAN KOKLARININ satışına başlandı Kurşun mühüriü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir DEPODA TESLiM TONU 26 Lira Müracaat yeri: İ A, M. Kooperatif Şirketi Istanbul irtibat Bürosu : Sirkecide Yalı Köşkü caddesinde © j HOLANDSE BANK ÜNİ; ANBUL — KARAKOY PALAS — ALALEMCIİ HAN Mübürdarzade hanında Numara 32 Telefon : 23074 Deposu : KURUÇEŞME ALTIN ÇAPA 2 numaralıi Kooperatif Kömür Deposu Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 5 .nci keşide 11 Mart 938 dedir. Büyük ikramiye 50.090 Liradır. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle - (20.000 ve 10.000) Hralık iki adet mükâtat vardır. İ Ankara caddesinde kiralık dükkân Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki depoları kiralıktır. YW-leştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi- lir. .3teyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. —l Inhisarlar Umum “«. w « Müdürlüğünden: İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerindeki büyük tesirlerini düşünen İnhisar- Yâr İdaresi, 15 Mart 1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatları üzerinde bü. Vük tenzilât yapmıştır. Aşağıdaki tafsilâttan anlaşılacağına göre, bu tenzilât yüzde 35 dir, Evvel. | po litresi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten Bsonra 90 kuruşa satılacaktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp 100 kuruşa perakende plarak halka satabileceklerdir. 50 santilitrelik şişeler içinde TÜ kuruşa satıl - | makta olan tuvalet ispirtosunun fiatı 50 kuruşa İndirilmiştir. Perakende olarak 76 kuruşa satılan yakılacak lspirto, badema 50 kuruşa Batılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldıkları bu Yapirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. İyotlu isşpirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. Bun. | dan başka hastaneler, eczaneler, mektepler, ilâç yapan lâboratuvarlar ve resmi müesseseler ispirtolarını 130 kuruştan almayıp 90 kuruştan tedarik edebile. eeklerdir. (1162) Diş Vokoru Necati PAK Şi Hastalarını bergün sabah — sanl 10 dan akşam 19 a kadâr kabul'eder. | Salı ve cuma günleri saat 14 ı...ğ 18 e kadar parasızdır. Adres: Karaköy Tünel meydanı, h Tersâne caddesi başında No, 1/2 q KERİEKEREERMOZESERZEEERETTER NN NLNT Ğİ Ur. CAFER TAYYAHK Umumt cerrahi ve sinir. dimağ estetik cerrahisi mülehaxsısı !V_ Birinci sını! - Operatör yazım Parir Tib Fakültesi S. asistanı, erkek, kadın — ameliyatları, — dimaği — estelik "yüz, meme, korin bürüşüklüğü — ve gençlik ameliyalı". (Nasaiye ve doğum mütehassısı.) | Muayene sabahları hlguı Bn“ı | 8 den 10 a kadar b » üleden sonra ücretlidir. Tei 44088 Beyoğlu, Parmakkapı, Rümeli han : SAÇ BAKIMI Güzelliğin #a birinci şartıdır. DOKT0R| Necaetlin Atasagun Her gün sabahlan sekir buçuğa Bl) akşamları 17 den 20 ye kadar Vâile li tayyare apartmanları ikiuıci daire 17 numarada hastalarını kabul eder Cumartesi günleri 14 aen 20 ye <a dar hastalarını patas> Kurun. Ha ber okuyucuların: dakupon — muka belinde muayene edet, Telet 2305 Ür. Y. Halacyan Nansi Tıp Fakültesi Lorealarından î ?.—.vıvmm Petrol Nizam Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden tetiri mücerrep bir ilâçtır, DAHILI, MİDE ve BARSAK HASTALIKLARI HEKİMİ Müuayene: 14—19 a kadar; sabahları randevü üzere Taksim (Eski Talim- hane) Abdülhak Hürrt caddesi Dir- lik n[ı atımanı No, 18, 2 inci kat NEOKALMI İ —— HAZIMSIZLIK Hayatın zevkinden insanı mahrum eder PERTEV Karbonat nomprmf“'*' Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat ılmık(ıla göz önünde cutularak yapılmıştır. AAA UKL HER ECZANEDE SATII IR. GRIP-NEZLE NEVRAL BAŞ ve DIiŞ M j AGRILARI - ARTRıTî_Z/

Bu sayıdan diğer sayfalar: