3 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

00 ) Para Abone'bedeli: Seneliği (7) lira HAKKIN a TAE KISA VE AÇIK .. i Fransavı Düşünen Yok mu ? İşte Avrupa matbuatı ile Fransız parlemontosunda s hidiselerin taba kere ve münakaşalarını (temnil eden bir İ Fransız ere m zmn bü suali soruyor | Bu fi “Fra İ gazete diyor min siyaseten zaif ve finas İ Kekin hasta Shu HR za yedüSiZ politikacılarımız Lon- rada, Roma, Berlin skova, Prağ, Balkanlar siyasetinden , Ma: bahsedib gür lm riya, Onl ları fikirlerine nsanın davasını haklı gösterecek bir dafanda o bulun- Bi - dımı ?.. e mü Nihayet Fransayı da düşünen Fransızlar kalma enn Sy bu feryadı hiç şüphe yoktur ki, haksız eğildir. Diğer b Mu şiddetli bir enerji göster- iler Hakikaten a ike Belis içinde Fransız devlet rica- İlinin vazifesi bir hayli güçleşmiştir. SIRRI SANLI ve par- rine gö üdafaa serügi simi daha Fransanın kendi Politikasını ei e dikkatle müdafaa etmeği üzerine alan Fransız iyki lak şe hatiplerinin seslerini işi- demedik. le meni dünyanın avukatlığını yay da henöz Mısırda Şaadabad paktına gi- recek. Türk - Mısır dosiluğu zonuna Hücum Ettiler 200 ölü var. Bir cephanelik berhava edildi i Ml i ER ii yi m4 Land 3 ys Ha- | kişiden mürekkeb bir fedai istiklâl komitesi | çete bep mi Italyan ga- itine li etm ınizonuna ederek 200 Evvelki gün beş yüz ! kadar Ita'yan İİ öldür- abeşliler Bir Italvan Garni- iltihakı mevzuu bahis ir beğ Paris (Radyo) — Tas ajan sı bildiriyor: Sağ cenah ve meni bloku namı verilen hişçilik Ye tahr p ve Ukranya, Bilin Ki olmuştu! nız davetiyeyi hamil hi muhakemeyi takibedebilmiş- Jerdir. , Bunlar da 150 ki müşl eliği bar nişler Çöller den zayiaf gi Car en ii len bir alay asker çeteleri takib etmektedir. i eski dost bayan yirmi yıldır birbirlerini görmemişlerdi. » bizim a artık u?313 Yı da o; eee e elma kürkünle > Evet, öt hatırlıyo Şimdi gene o güzelliğin hâlâ üstünde, Gözümün e dur bakalım kadınım, daha Hakikaten civanım o yaşa sik mi dersin ? ie gi Ömürler çabuk gelib geçiyor Fatmaçığım, biz daha okuyucu, sen bu bayanların: yaşları şb er Seneler Gelir Geçer Amma Bayanların aşı Yerinde Sayar! ılaştılar, birbirlerinin böyunlarına e görüşmeğe başladılar yol yerden mi çıktın. , gökten indin ? BU elit önüne geliverdi.. E onlarda bir günmüş hemşireciğim, artık çöktük, nerede kaldı ya o güzel otuz sekizine ayak basmadık, okadar Leopold Döndü e» vapurunda ansızın > oldu da İzmire döndük m harbı zamanı sizin bay lik ? kendini ihti- bana dün gibi vi ünkü tazeyiz amma. celerine : çika Kralı mi alkın Ses SESİ DİR abire, 2 (Radyo) — Ga- bagla. — senesinde zetelerin Şamdan aldıkları be Irak « Suu vabistan ve bere göre Hatayın e — Yemeni da akdedilmiş mi istikrar bulundakta | bulunan Atap paktını ileri ra Suriyenin de Se Ke emr Mısırın daha önce paktına dahil e ia Bir'paKiş girmesi: içapi ekti: vetle wi uhtem eldir. ml gn yakı. men Ki ardam kuvvetli bir ma hireniti 5 E inalti ei dün ile dostluğun — hararetli bir nakil kin Farukun İs- taraftarı olarak ogörünmek- “e ve Avkarayı ziyareti tedir. akkuk edince Mısır ve Bu münasebetle neşriyatta Türkiye esimi zaten çok bulunan Slmukattam gazetesi | sa ols ünasebetlerin Mısırında ad paktına | en iii şektini mi Ii kaan kanidirler. Rusyadaki muhakeme başladı Suçtuların idamları istendi TROÇKİ ibarettir. den Aralarında diplomatlar, gazeteciler ve Mike Fabrikanın dele- geleri ni Kid umumi iddianamesi ni li suçluların kaba- hatlarını itiraf ettiklerini be- — Sonu 4 üncüde — rma 0D — Bel- pold. Stok- da “dön Brüksel, 2 ölem Sı Re Ingiliz Paris (Radyo) — H m: sefiri Lord Perth toplanmış- lardır. örüşmelerde sefire alınmıştır. Bu direktifleri mahiyeti hakkında büyük bir edir. Fakat (o sanıldığına göre Lord Perth'e bütün noktalar a sebeb de | görüşmelerin neticelerini ça- buk almakmış. Diğer taraftan eyi hab: alan mehafile göre İspanya- daki Rus - Italyan ve Alman gönüllüleri (o çekek işinde SİNEMA KÖŞESİ cektir. Bu akşam bun kifirekkeb —ükeeli.bi e yapıldığı için bu ssl tın bile lüzumsuz görüyo: r daha a iş koyunlarda çok lamak, yumurtaları gizliyerek mek daha Beledi; yl hakkı; di bir açıla çok “halkı astığı ka kl mealinde olac. antekiMiL ği ket ehemmiyet verenlerin en son talimatlar verildiği haber ketumiyet muhafaza edilmek- tedi m Elhamra sinemasında Di ülü ve en parlak yıldızı em bir — akdo “Ateş böceği,, filminde güneşi pi a anası ve rubuni un şerefin ir b iştirakile bir kirletmeğe vakıt yem vie ucuz) yumurta yemek . Ami ni gene mi cal iğ zular ağla eti bir türlü ucuzlamıyor? Anlaşılan kuzuları büyütere| I civciv çıkarmaktı olâcak vi tavukların bu oi hediyelerini halktan esirge- çok güç olu; lüzümünü bu vesile iş a hatırlatmağı bir borç bildil e U HALKIN SESİ; HA Sahib, Naşriyat Amiri ve Başmukarriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birimci Beyler Sokağında (Halım Sesi) Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı geri veril mez Türk - Mısır Dostluğu Kuvvetlenmektedir Italyan Görüşmeleri Başlıvor.. ÇEMBERLAYN hör üç devlet prensip itiba- | rile bi veziyeti kabul etmiş Si | bulunuyorlar. Fakat filiyatta ortadan | alacakları vaziyet ne olaca; malüm değildir. Ademi dahele köz si her gi hafi celseler ak Neler konuşuldu: yg Vazi; edince re iğ. abm saat 21 de dünyanın uzu zapi seçkin nie ,gala gecesi en kaçırılmamasını tavsiye etmeği HALKIN SESİ L RAKKIN SESİDİR Yumurta ucuzladı, fakat et? ısınmış in eg ilk >. doğ- ecere- el müz ve insanlar gibi apmağı b medikleri için tavuklar bol bol eya e » kümeslere rakmağa başladılar. k şükür ibtikârın eli bu beyaz gida maddesini başladı an dim olr muvaffak olup e cak olursa verilecek cevap vuş il en cağına göre ziyade çok 'muvaffa ye ie sevgi ve itimadına rn noktaya dikkat etmeleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: