2 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pa S İNCİ YIL No. 8340 Çarşamba 2 MART 938 kull 3503 FİATI ( 100 ) Para Abone Git ei liği (7) lira Halkın Sesi HAKKIN SESIDIR Sahib, Naşriya! Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI idarehane: İzmirde Birinel Beyler Sokağında (Halkıv Sesi) Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı" geri veri'ner “Avusturyada Almanya aleyhine bir miting yapıldı DEMEME KISA VE AÇIK Hayret. ,etmemek lâzımmış! m kamarası iz tapir g3 la indi vukubulmakta apılan münakaşalardan bahse öm istildsanda Italya ile anlaşmak Tola eebu rüşmel ve er kkında tuttuğu için istifaya m nın o vakıtki “vaziyetin “karşı Dinamabla beraber, buna h 'ünkü bu hâdiseler Ivgilterede 1 ile Fransız eri ri ola 3 8 memek lâzımdır. vuku bulmaktadır ve İngiltereyi iyi bilenler de bundan dolayı zerre kada: hayrete se rler. p düş mem , gazetesinin bu satırları yazan muharririni haksız İ bla un büyük bir haksızlık yapmak icabeder. ten logiltere siyasetinin garip günün ee bazan çar vakilere kaşrı Londranın sabır ve atahmmülünü giderme ir. Hele bu emrivakiler doğrudan bi indi. katmağa el k olduğunu söiterdiği, > . Bizim İngiliz siyasetinden Hakika- li ei ir ie mıyan emri ve el insanın haf ve muzmmalı- k kadar tu doğruya İngilterenin can esi) nde buudan mec veçhile biler egilerenin kalbigâhına bir han: Hama taktirde hiç sesini çıkar- kırmağa çalışan tu diğer -hieçiie ianmlekelilri birime ada hayre örürsek, bun çıkardığımız mana SIRRI SANLI .İzmirlimanı her ihtiyaca cevab verecek bir limam olacaktır —> ba mum direktörü Yu suf Ziya Öniş dünde tetkik- lerine devam ederek gaze- da : Mn van âçılmış olacaktır. Izmir lima- Di hakkında hazırlanan pro- İsler İngiltereden gelmiştir. Izmir limanı modern ve bütün gam cevap ve- recek bir liman olacaktır. — Sonu 4 cüde — #detâ bir Büyük Şefin Büyük Sözleri Ankara, 1 ( Hususi ) — Büyük Ghdar Atatürk” vi Yunan Başvekili B. Met sasla görüştüğü sırada ii zir bulunan Yaa dksteciler en Harciye nazırı El Halifaks, Da e nazırı Sir ©” Gohu Simon ve | nazırlardan Mal oi ve ir Samoel e daha bazı mühim ağa nl A- kabine içtima; ve toplantı da ai Romada başlacak olan görüşmeler hakkında sefire son talimat- il verildiği me er taraftan haber ve- sildiğim göre Lord Peri madaki Alman sefiri va- tail eşi Alman anlaşm medar ola mi ele buluna- caktır. Maliye müsteşarı Hudson avam kabinesinde sorulan bir suale karşı şu cevabı ve: miştir. İtalyaya para ver- mek meselesi şimdiye ka- dar mevzuu bahsedilmemiş- tir, Paris (Radyo) — Londra- İ İ , » me Şefi bezi sözlerini güzel“ bir ilham diye karşılayarak gü- zetelerine bildirmişlerdir. Atâtürk, sözlerinde ezcümle: “ Milletleri idare edenler | ncüde — italyaya Para Verilmiyecektir tür v © “sağlık faideli iger Kü ve Gi kıbi işler e küleceği havadi bazı âlimler, ya evhama ka Haplar e ortaya bi olm ilk : ie ay cenablai diplomatlarının elinde Dün Başka, Bugün “ Evvelki günkü gazetemizin havadis kısmında bir bil inin, pek yakında ayın m ve yam kumuşsunuzdür. Zam böyle heyecanlı haberler viii zmeinde çalışan pılıyo” lar, anlış adım. n parç lanacağı “e Bai ya dü har aç İSTER GÜL ISTER AĞLA p, zaman ları, dünyan oyuncak demini ve Ye Gene Başka... tur. P mla olan demiryolları inşaatı ve sanayileşme (için icabeden yeni bir vergi ihdas edilmi- Ma gibi buhran ve mu- ne Ooo vergilerinde (ve iie vergisinde tah- ri derpiş edilmiştir. Bun- uzlat- rindeki vergilerinde tahfi cihetine gidilec ektir. Devlet varıdatı memleketin ekono- mik bünyesi Büdçemiz 248,300,000 liradır Malive vekilimizin beyanatı Ankar: — Maliye Vekili Bi Fuad eN lı 1938 mali yılı bü dees t e bağlı olarak hazırlan ve Büy ük Mil t Mecli tur. 19 231,000,000 lira olarak a dik edilmiş olüuğuma 0 1939 mali ili büdçesi geçen ve dan ai e yıla mazarak 17 milyon lira Bugün Lordlar ia: fazla o bulunmaktadır. Bu | marası reisi gre büdçede memleketin müda- lekesi i d İ faa vasıtası olan orduya 15 mına Hudson resmi raporlara inti- zar a e le gel- © e bu hususta kat'i bir - şey ie bildir- miştir. Londra, 1 (A.A) — Dün akşam Avam Kamarası ko- ridorlarında yüz seksen te- şekkülü temsil eden iki yi kadın ve erkek bir nümayiş lenin istifasına karşı protestoda bulunmuş- nsub oldukları intihap lar, me: daireleri mensublarından mil- letler cemiyetine sadık kal- malarını ve imkân olur şafı akip eylemekt ütçemizdeki yn bu | olmaz um ard her imtina pr eli ir, da devlete karşı olan mali ödemek ük kolaylık- lar göreceklerinden kuvvetle mın önümüzdeki yıl zarfında inim. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Sayın Halkın Halkımız 'Ne İstiyol İstiyor ? Aldığımiz üç imzalı bir mektubtur : “Biz çocuk babaları, dün bir gemiyi ere yazılan. Il mede ek- yı büyük i oi lerinde! in, İ Hahi katen madık, fakat az çok okullarda o bu ii edecek kadar vey die rindeki kitapların hiç bir madıkları: görüyoruz. Buna karşı öğretmenler ne öğe pakl ler ? Kökü ez bu önemli mesele üzerinde durmalı ve yazıyı EE haklı ve mantiki teklifini ai nazarına ge k a işten anlıyan germe ve liyi akatlı muallimler- den bir komisyon kurarak, ai kolaylıkla a ay merllr i —— eden bir tabı yazdırması çok u; olur, Sınıflarda her sene ee kile çocuklar bu iri > tarılmalı ve EL. e velilerin ve gerek melidir. ke bu iii — in Se , köşesinde neşredilmesini yal- varır, en çok bizim dörtlerisiniz. “uğra an sayın gazeteniz tahrir erkânıma derin saygılarımızı sunarız. sab ki- HALKIN SESİ im mayi İm 12 “e elli

Bu sayıdan diğer sayfalar: