2 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba' ' | , e” . i liâvemizle beraber va : ART 198 Sayısı heryerde YIL: 21-3 ilmen - Sayı: 7232-132321 İSTANBUL - Ankara Caddesi AZE Telgraf aâresi: Kurun , İstanbul Posta kutusu: 46 (İstanbul) ..r RE va Telef. 271413 (Yan) 24370 (İdare) Milli Müdafaamıza | © © öğ “bu seneki tahsisat Geçen yılınkine nazaran 15 milyonlira fazla Yeni bütçe münasebetile Maliye vekilimizin mühim beyanatı Hazatı ucuzlatmak için vergilerin hafifletilmesi düşünülüyor Et fiyatı ÜKÜMETİN' hayatı uğuzlat - Atatürk dost vemiittefik Balkan Namrlariyla. | Yunan Bösmekilinin memleketi- mizden ayrılırken beyanatı “Ankaradan çok memr- nun olarak dönüyorum,, Bulgaristanın Balkan Antantına-girmesini isteriz.— Ank ii en, lar dahilinde Franko. 0s hül Ömer ile mümasebata girişilecektir akat et be vi bu sus) | uruş değil 80-100 Haltje Vekilimiz B. eee Ağ mim da satıldığı olmuştur. 80-100 | Wi Ün S2 nisbetle bugün 50 kuruş yüz | hıç #“kseh bir ucuzluk demektir. Fa | e v yerimde, meselâ Er. 051. ekiz, - yil nkara, 1 (Telefohld) — Yeni mali seve bütçesinin Büyük Mü üs all) ng verilmesi hiünâsebetiyle, Maliye Ve- imiz B,-Funt Ağralı, bugün saat (Sönu Sa.6 Si.4) Sie o Za et Ya tma, v5 Vere b * | ty Dir pahalılık olduğu. derhal | E a sas ve Roman- Sa nasıl olüyor da memleke” imi zn bir köşesinde etin. kilos ya hariciye mus- Mk serinin, zirmi, niha a satılırken diğör iü ynı miktar et İçin şile bir di lk in İsli Para yeriyor? Bunu anla- buy, SİN kasaplık hayvanların İstan- la, dn, NASI getirildiğini bilmek lâzrn teşarı dün gece şehrimizden ayrıldılar Balkan Antantı konseyi Ankara toplantısına iştirak etmiş olan dost eğ, > leri, yaz mevsiminde Doğu vilâ. m hir tetkik. seyahatinden Saplıy, se Trabzondan İstanbula ka- Kong iş gran getiren bir tüccar İle Yapız ustum, O vakit Trabzondan taka * Konulan Bu bayyanlarm tam Pnüay ” ©vvel Diyarbakır tarafla. sas ile dost ve müttefik Romanyanın.! Harlciye Müsteşi Barr B. Şi He dü: 5 Gi Hataydaki seçim semmmeziei | de- : ol Atatürk ve ili; r oss beraber. şler ve NA i hakkında müzakerelerdi e Yola çıj vebkiee er m yi.» ii Balkız tezahüratla aksi gerirelki ulunacak olan B.'Menemenbioğluüdün erd i < i i: a şi rim ye bugün Ceravreye gi. m 6 S4.5) Denizbank Umum müdüı ünün beyanatı i e ae ümesslerin se decektir. Yazısım 6 nor sayifamizda | Mere j okuyun. ” ğ (Sonu sa, 3 sik 1) e Denizbankın mühim 'Yele De a öl hdi | faaliyetine doğru... si) — ii r ş: , : talya iü ve ro pr şubeizmirde, ikincisi ıstanbulda kuruluyor mancısı: Gabriyele Hun sew Eski vapur almamak prensip Ge Del ittihaz edi!di.- Deniz sporları van ihya edilecek- & İzmir, İ (Telefonla) — Denizbank | tir. B. Yusuf Ziya bugün, Türkofiste müş balına yalı umum müdürü B. Yusuf Ziya Öniş bu | hayvan ihracatçılarmın' yaptığı top- ai Şi eserleri “Ölümün | gün'de İzmirdeki tetkiklerine devam Ene riyaset ser si ee Mani, Socuğu”, “Kayalıklar | etmiştir. hayvan ihracatınm ğe “Ateş, ismindeki ro'- Ticaret Odası tarafından bag Pier makkndaki emar din, | .. saman - balıkçılık raporu kendisine verilmiş. ! lemişti (Sonu:'8a, 6 Sil. 4) Misafirlerimiz Haydarpaşa istasyonundan çılkarlarken.. e oarak g # Cumartesi iiâvemizden ayrı olarak Yarın il ikinci bir ilâve daha veriyoruz İçinde çök dolgun ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: