2 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

2 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$£ — KURUN 2— MART — 1038 ASRIN ÇOCUKLARI vas üc Yazan: - Ferenç Körmendi SAF H Yatağım başına gelmiştir. Anneleri üzerine iğilip, geze siyah istetos - kobu' göğsüne iyor, Bir dakka ge- giyor belki bir Sonra doki doğrularak, alı ii — Mors insecuta est, diyor. Arka- daş, gözlerini kapat 5 Babaları hareketsiz duruyor; Györ- gy hıçkırıyor; Ki ül ıkrr- mizi kesiliyor, gözk r. Ba- çak, boğuk bi ei, — Anneniz öldü, diyor... Son defa olarak bir bakm... Ondan sonraki sinin kimin aklm- da? O saatler nasıl, tam ii siyle kim anlatabilir? Şu yüzlerce 16 parçaları arkasındaki diğer taa , eti, Beyaz vi mavi biralay il yapraklardan gisi çelenkler, u - Zun uzun meet iü Zerleri. ya ezar. ğa götüreceklör, Şu yüzlere tanıdık, cnip, fena ko- ku, im: in yüzelli arçalayan Şu ilâhi Ti ne için, mi öldü çün- AYAT orkung ve dehşet verici bir şey bu. Sonra bir dah: Ama şimdi uşak geliyor. nra hemen hemen hiç işitilmez olu. yor. Sonra hiç la ve mur şırıltısı çukurun di bine e alk pi eğ - rağm eri kadar doldu. Annemizi gömdük. Şim, di babalarının yanma bir adam geliyor. Babaları çocukların elk mr siyahlar giyinmiş bir ada- uzattığı sarı ve parlak tahtadan adi bir haçputu alıyor, mezarın yanı- na gidiyor ve mezarm cuna, top- ikiyor. Haçputtaki yazılar u- zaktan irak nesine beyaz beyaz oku- nabiliyor: ve Maria, Ozendrik kızı, ali dadı daha küçük harflerle: 34 li — ölmilştür. Miriere ereği sağ eliyle ek çocuklarının sirin çi sırada, paftalardanberi gökyüzünlü kaj İren kalm bulutlar a» Ge VE haft alardan sonra ilk defa ân yarak ile güneş tek- rar çıkıyo: Bu kadin casus mu? Yoksa kaçakçı mı? m Fra Li — Bir yi gün, için tdi — Evet, bir k için, Otele kaytan ği hüvi- yet varakasında şunlar İsmi Lea Sozyer; 23 ai dan - ğu öz, Fransız. çu yer; Paris... “Dansöz,, otele yerleşt-kten üç gün sonra bir poli: işi geliyor. Ken- le Lea, der- hal bavullarını iyi Gi “Parlar ha» reket ediyor. Dansözün Bl birdenbire hareketi he- can uyandırıyı m nç kadını kaçırdığı şa; Fa e resmen rine bir pol ia İçin in gönderiyi e la Vepa a daha fazlalaşıyor. Dan: veya gümrük ka BEN irila zanne- dilmektedi: pie ea caddesin- deki evde önledi — Peştedeki ve o sabah en vi bütlin hısım ez yeri boş- yavaş konuşuyorlar, etraflarında 'do - lp. düruyorduz hep gözleri yaşlı idi tmağa, tu. Hep > pi ağaya iç Msedilin eti Babaları, sapsarı, ilâhiler çmlayor; burnu keskin koku dolu; gözlerinin öv ride yüzlerce çiceğin türki renkleri ve haz anlaya- biliyoruz. Hayat arkadaşı ıstıraptan ia bahsediyorlar, değil mi? Zavallı yetimler dedikleri de mendil. Ter gözlere gidiyor. Gizer mı?.. başladı... Hiç ğin idi yoksa? Siyahlar imei : birsürü adam çiçek yığınının büyük bir ma karışık görüyor, herşey © yorgun ai ımda dalgalanıp duruyor, — ta bastırmcaya kadar. Sessizlik İ- çinde, sessizlik değil bu ya, siren ig ranlıkta da parlak parlak mor ve a müşü renkler dolaşıyor » Birdenbire... bütün karışıklıkların ırtasmdan doğru, berrak ve hafif bir Deri depoları hakkında Mevcut depolar bir sene zarfında talimat- nameye Pe Pi depo) iler hamam ime KA. e müzakere v ii mecl emi aynen 1 — Şehir dahilinde meskenler ve ticaret yerleri arasında tuzlanmış ve- tuzlanmamış olsun yaş veyahut ta- mamiyle kurumamış her türlü hayvan depo etmek veyahut kurutmak asmak yasaktır, Bu gibi yerler belediyeden üsaade Üzerine şehir haricinde ve Serie etzafma yili rm Sp — Şehir enli mi açıla : Mi ya e 3.— Gerek yeniden açılacak ve ge rekse eskidenberi mevcut olan kuru 1 aşağıda Yi ları meskenler diğer ticaret dırıyorlar; o şam -| hatlık is depo veya lar arasmdaki tabut siyah siyah (Arkası var) mücsmelrile goren Kreyie a itları ile görülüyor arda ve tek ko) Molpiip A “ji kokusu ve vaziyetleri ile Mi Tür keskin koku daha fazla düyuluyor. Bü- an atkâr Na 9 | d | n hatsız etmiy anlaşılan münasip tün bunlar öldü de onun için.. yerlerde ea Yavaş yavaş tabutu ai . a gr ii yerlerin zemini ve Ara gör | BİP MEAKŞİ- | bri metre iter kadar örn yor tabutu... ae yas Yağ - va ç iii ilde Sela gi - mur al ak caddeden gidiyor - naslığı İp gemi kai altan lar, m ek üç kişi onlar. “ a le ip ie ve Me a Bir iki arkalarmdan büyük bir Sanatkâr * Naşit Vi İNİMR e Yerim iyetle b kalabalık geliyor. Arkasma dönüp ba- bu gece, tertibatı ca ğı kişileri yatrosunda eski ar. C— TR deri depolarında her ne e bahane olsun yaş : de siyah tül, pikiemieie isi putlar var, güzel güzel eN var, kül ve çeler Val m hep ölü - - ler. Mes m öldü, değilmi? Durüyorlar: İlâhiler, İlim ar, gi- yah renkler, rüzgâr, mı arka» dan gelen bir ağ epi biribiri- ne karışıyor, her şeyde bir Yalnız yl bütün bu biribirine Rastgelişle bir anda zengin olmak mevzuu üzerinde Viyanada neşrolu- piyango bileti ıma, vee bile, umulan $ş: a reka elik e yahut ta o kadar ziyade masr; katı- Tır ki, birlik My dayladanlirlsce. ğI bir şey kalm Iğer taraftan, müstesnalar da zen veuttur. Meselâ, İsveçli bir gelin, daha geçende cidden hakikt bir saa- ii kavuşmu! ştur. Bundan birkâç öne evvelina Kadar, mühte serili posta pulu borsalariyle az ,alâkadarlardı. Boyuna yeni yeni kli yle umumun alâkasını tahrik e Klemlimez bu suretle bir al amıyorlar, her een kaldr- kıymı pulları, ; bu pul! da ve daha ziyade LU en u; esek de gönderi! öyi aka küçük bir Bu gün m Bu iti- ii sayısı da gittikçe artıyordi arada an- latılan şekilde ak yakamı Pul- a gel - işte ale nişan yordu. kız, nl datanın her bir m. barla ak ettiği mişti. Nişanlısı delikanir, ai ek tu e Kisa bir müddet Soerletldi lundurmak yasaktır. 4 — Eskiden mevcut olan de polar lan bir sene müddet zar- cek- kararın ilânmd fmda bütün bu şartları tatbik ede: ler ve bu uymayanlar yerlere naklolünacaklardır. MIŞtI, ei KE i şu halde &men hemen 20 &cne sonra, 1918 1di. eşik vaktile nişanli- lit Dosta | Alâka uyandırıcı bir mevzu: Hiç teşebbüs olmadan birden zengin olmak! Mümkündür! Burada; servet kendiliğinden ayakları!8 ç gelen talihlilerin Ta e ze, ayırdığı zarflar! bring pullar için, heri birine kron teklif ediyorum; * 30 pe şu halde so00 | kron der 200 > Tartarıga; bugün TürE siyle 1 920 Ilra cü bu PS anl” elli kine ie şöyle ri m ediyor: ds iyi bazı amı hataların rinde g api Ein 5 3 as p B ksiyoncularının rağbetin! En e ” Kolumbusun ia e senesinde Bol yordu. Kırmızı dei geli terileri: ydi; ucuza mal olan ii yet © vi yetsiz şeyler satın “alarak, iy mek parası tem ieiinardifdeniği 6 mek parası teminini yardım lele. ei ee iy tepe da: dağ bi > Aahyatil ği vE per ni iz kayı mz na ğa ri etle e) kırbaçlanan su kütl Ai Derin yank OT, za * , bir uçuruma fırlatıyor “9 Zen parçaları da bü * parçalanıyordu. Fırtma hava açılınca, Simon Patlno, “ ma baktı. Bir d rsün 5 SA ANA Şi be a N bulmuştu Mp7 $if, onu bugün yeryüzünün e£ ante yerine getirdi. Başka misal; günün birlnâ©” v en, bu 13 yaşındaki go ânnesinden birkaç tokat vi ya ra bulan; v ile heba etmişti, 'Taş P' arçi üzeri” Derken. aradan hirk2€ 4” mi yerde Parkins, oradaki hi n bir Konuşmadan, elva” ren ia dolu olduğunu öğren ve vr klat neticesinde, bunu! vi şti. Ja: rd ceraperestin akın ed lunuyordu. İhtiyar id ve eri ja” ıklarla Se edilen bu de, sanatkârm ( Yeni Neşriyat.) ÜÇ KİŞİ ARASINDA ei Törün, evvelce ynanan de yatro: şehir ti- oyni (Üç kişi arasında) adlı pi kitap halinde basılmıştır. Fiz. yolojik bir hâdisenin psikolojik tesirleri. ni fr tal hararetle sakladığını öğrenerek ziyaretine ge- len si pul kolleksiyoncüsu, o şöyle so m. sr ibi ROLE miyim H: UĞTA: ayr n kadm, up - ları viii buldu. ve zarfları, gelen u pla - r kısmını dir kir a- alez sordu. Fakat Oğl”" vaktile taş parçalarını 7 e cak enne 2 eler Barada, ml hat te sağa i mai ik yi e kaç parça melerine İrade lala alirn e — —

Bu sayıdan diğer sayfalar: