2 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

2 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/5 — KURUN “2 MART—1998 bim kndimdni Sevgilisi Siranuşu öldürmek 'mak- sadile yaralayan Sabık polis Refetin muhakemesine başlandı ç Dün a mitiyöre Ye isi Si 'u başkası ile'ko- ğu için 'hiddetlenerek, *öldi RİN a; ik polis Re- dürü; şmasına : m hüviyeti tesbit “edildikten tag denberi tanır- Sri yen lüiğek götüre - elimi eN kendim gidip teslim ol - Ka nan tıbbı a raporürida kurşun. hd yan uzaktan atıldığr, ve bunun yara - ila Yanık alla bik gali af tez Yazılıyordu. Mi tahiki katta tutulan zabıt varakâ - 'diğimi; - in ir daya keki İN iz er vi rape im, ye yaar çeri dün Maznı az ederek; bir odaydı; bel - şi can Tepe korıştırmış ola- : ramızda bir mücadele geğ- > ei Ee yun özle mi d arm ehe yerlerinde te- gz NU müteakip Siranu: İm okundu. Yarali söy “ — Rafet; Şişlide bir ahbabımda ta- nidım, kıskançlık elen kavga a mu da öldürürüm, diyor- du, Nihayı a a günü de hr mevzuu bahsoldu ve tabancasını ç rek vurdu., Suçlu Releti — Yalan, “ di, yalan söylüyor, ka - bul etmiyoru besik iran; ei annesi Va sr asi — Bir gün aşağıdan tabanca ini geldi. Korktum, en inemedi > 2 e! e yukarıdan iile gelmiye n şahitlerin celbe- atip mile için duruşmayı talik OTOMOBİL ALTINDA KALAN AR OLDU İk gün evvel Sirkecide bir otomobil altında kalarak muhtelif 7 erlerinden â- ğır ai ye ei yaşlarında arol sabah kaldı; nl Şişli Bulgar ekeni ölmüştü Adliye doktoru Enver Eye cesedi muayene etmiş, al tesbit ederek defnine ruhsat ve: nm roi ÖLÜM ep nahiyesinde oturan Ha- ce ka kam ana en sorgu neticesinde tevkif edildi üye İp mi iy * Kün lı Ömer vii 16 yaşında Ha- $ene evvel a hayatı z iie b lamış, rel #evkedilerek birinci sorg u Re Sine veriİmİşlerdir. a ol Çoruk Natl Stmez, diy Zaten beni zorla bes- Mr bile 78 düşündüm; kene yü- Y El sürmeden Süleymaniye» ve Akti, ge rük bir evin kapısına im köşebaşına gizlen iç 1 Mak Emin çopuğu öte Düz ba; kapıya bir bebek a Sam milinin biskeereğ Ek vi ç yn Bekin b in başka alin dama. er de 'eprisine b m vie ps Canım, ei- geri ya elâmete u- vak eve geldi mek aklıma gölmemiş ti, dedi. şe de: Ben Haticeyi katiyen teşvik et- ken- disine nasihat ettim, dinlemedi, de- di ' Hâkim Reşit, suclu Haticenin Keller ve Ayşenin serbest bıra- kılmasına karâr vererek evrakı müd alsin ğe yolladı Günlük DRABYO | Programı ——...| 2 MART — 935 — ÇARŞAMBA Pl NEŞRİYATI : Saat: 12,30 Plâkla Türk musikisi, ll 13,05 Plâkla Türk musikisi. 13,30 Muhtnlii pi k neşriyatı, 14 Son s musikisi, 19 Ni. saye re öp ve a Büerer 2 Pille 23,20 — * Frank * Mark İ» Dolar * Zet » Liret * Pengo | Belçika Pr. Si (Lay i- * Drahmi 22 |* Dinar 52, * Isviçre Fr. 582, | Yen - "Lava 23 (* Kronleveç 82— Piorin 10, J* sterim Gi Kron Çek. * Atm — Şilin Avus 3 İsfRanknot — ezeta * Parla 24.365. Madra 1SÖSLU « Nevyorü ( (,7950 | * Berlin 1,688 * Milâno © 1ö1412 | * Varşova (o 41950 » Brüksel | 4,8010 | * Budapegte 5,9575 vatina © 567.60 | # Bükreş (o 1000517 Cenevre (0422 | #Beligrağ (o 3,2857 . biyer iy Yokuhama 2.7269 14288 | s Stokholm (3.0810 sm “il hs #Londre * L80,— 4,2063 İse Moskora 23,675 e ESHAM ez pan . He; “ iie Çimente o 18 Merkez Bun 100 il *-1033 T.Bor.! Elektrik - iz m 19 22) Dramvay ooo —0 ... —| Rahtım “is Yi 1520)s Anadolu i * Ergeni Isik ©8— | Anadolu n ve 9050 | Anadolu m k.Dahii O S5İ Mümessili nn 10 Zahire ei 1-3- &r. K i&r Ps il yene 53 535 517,5 3Z We ei i 2 il e. avdar 431 ısır beyaz 4130 435 Mısır sarı 430 hag ula 425 —— 'iftik oğlak 131 — 133 — Tiftik mal 12— 126 — Yapak Trakya 6 — pas Eee, ii taze 31 30 ——- Peynir kuşar 9 — —— Ge en Giden Buğday 85 , Ton Razmol 100 Ton Arpa 75 » Afyon 5 » İYapak (13 eğe Bİ «Nohut o -21/2,, Bulgur (o 15 » Z. yağ 111/2: Kepek (o 85 » CAfyon 4 wn (Bir Adam Yaratmak) Dram 3 perde Necip Fazıl Kısakürek EDİ ; 20,30 da (DALGA) Komedi 3 perde. Yazan: krem Reşit. Pazar günleri 15,30 da tine, ÇOCUK ; Cumartesi, Çarşamba saat 14-de (MAVİ BONCUK) Yazan: Mümtaz Zeki Taşkin; 12,50 | — TURAN TİYATROSU Bu akşam: San'atkâr Naşit ve arkaadşları Hüseyin Mat ve Şahin ECESİ Fevkaldde Program 3 ağ ilen Miçe - Pençef ve Macar 'atkâr Naşit tarafından: —LA Lai YANGIN YERLERİ Piyes 3 perde AYRICA : Naşit tarafından KANTO..... ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU Bü gece: (Üsküdar » Hale) sinemasında; perde Yazan: Viklor Hügo HALK 'OPERETİ ? Mart perşembe ak- şamı - 9 da Kadıköy Süreyya sinemasında Operet, Konser, Ko- n tiyatrosunda, Mart kale a Beğiktaş Suat Per imkb rt sah ba Kurtuluş sinemasın- a iğ Ajans sololar, al ve operet .Sön hubei si sinema: San şunları söyleyordı “Selime beni, fn pilaki Hakkı Ruşen birlikte | Allah | kendisini, hayır ei Zalim hükü nm, hayat değisirdiklerinin hikâyesini ea mdar, eşsiz bir eser yaratan mimarın Başını kestirdi . Bugün, tarihte iki , korkunç .i muş etrafma bâkiyordu. Yanımdaki vezirine: ve zevk ona işlerini gör- unutturdu. Bütün günlerini eğ- lence ile geçiriyordu. En nefis içkiler sofrasından eksik olmazdı. miş ve muzaffer olmuştu. Halk ve kümetin diğer büyükleri gittikçe felâ- kete sürüklenmekte olduklarmı gö - dn İakat kendini kaybetmiş bir türlü yola getiremiyorlar- Behram bir gün ava çıkmıştı. Bir viranelikte oturuyorlar, dinleniyorlar- Kl Hükümdar bir aralık iki bayku » acı acı ötmekte olduğunu duydu. Yanmda bulunan vezirine: — Ah, dedi şu kuşların konuşuşla- rmı bilen bir adam olsa da n: e söyledik- lerini bize anlatsa. vaz bir müddet düşündü. Sonra: Kuşların ne söylediklerini ben — Biliyor musun ?, — Evet. Ehifrederseniz söyliyeyim. — edem alım... arın birisi erkek, birisi di- gi çe abi evlenmek isteyor- ar, Di: erkekten cihaz olarak yir- vE şel ei isteyor. Erkek mukabelede bu-' pi ar ha miyon e ie Balım saltanat müddeti rsa yirmi değil, sana yüz hara; be verebilirim. Behram bu söz 'karşısmda uzun U- 3 düşündü. Sarayma döndüğü andı itibaren ayyaş, zevk ve sefahate lg kün ung hüküm: tamamiyle ork değişmiş, milletinin iyiliğini isteyen bir hükümdar olmuştu . N Tahtım Terkeden Hükümdar t Gene hicretten 610 sene evvel ku- rulmuş bir Menazere hükümeti Var- dı. Le bir şehrini merkez ittihaz ©- hükümetin kurucusu Malik i ind ei idi. Bu hükümdar, kı terbiye. e attı zel bir şürle e anlatmıştır. Şiirde le landırmasın Em kendisi: eş SE atmayı talim ettirdim. Kolu pekleş tiği vakıt o tta, İşte'bu hükümetin ld Numan da korkunç bir hükümet reisi idi. Sasaniyan hilkümdarı Yezdice: yacak bir ER saşaalı bir ere yap Numan Ki görünce hayran kaldı ve sordu: : cağinı umuyordu. Fakât Numan öyle yapmadı: — Mimar Senmarı derhal öldürü - nüz. emrini vesu ve ilârc etti. bir daha böyle kasrı kimse i- çin yapamasm.. Arap tarihinde mimarın öldürülüşü 9Mart carsamba akşamı "Bakırköy Yeni kit sında | bir darbımesel oldu. Biri mükâfatlan- dırılacağı verde cezaya çarpıldığı va- — Vezirim, dedi, böyle musanna” ve | i manzarası lâtif bir kasır daha var mr. | Hicretten 346 sene evvel Sasani dev- | dır?. ki Hali N: b 1 direğin ram, tahta geçer geçmez gördü- uğunu yüzünün, çizgileri ğü haşmet kendisini şaşırttı. İçki, ka- | ile anl: Mimarmm öldürülüşlü — Elbette. Bugün sizin için eşsiz olan şu kasır birgün başkalarının “ eli | ne dlekük ve siz dünya yüzünde ol - mayacaksınız. — O halde. — Asıl saltanat dünya Baltanstmieii terketmektedir. Vezir bu sözü söylerken mimar gi- pi kendi kellesinin > eğe ihti. malini düşünmüştü. Fakat sabredeme- miş söylemek istediği sözleri söyle - va vezirini öldürtmedi. Yirmi b sene MN tahtında otu- ran Numi — Çok doğru söyledin.. diye xu. .. rr etti. Boynu bükük, düşünceli halde sârayına çekildi. ki İkinci gün Numan ortada yoktu, Balan çıktığını bildirmiş, bir dâha * görülmemişti, a Vapurun adı . Sn yol 18 Ülgen arın, 20 Antalya indiri! N 15 Kemal Ayvalık Türk Maadin. Şirketinden: Şirketimizin hissedarlar umumi he- yeti Martın 23 üncü Çarşamba günü . rk e mukabilinde :makbuz alman. ları 2m olunur. MÜZAKERE RUZNAMESİ e meclisinin ve ürek bm sporların okunması: mevcudat defteri! Kel n sin yinemi bilânçosunun ve kâr zarar hesaplarının kabulü ile tdnre : mebl ln ibrası, — Idari ikrar il iatihabr” 4 ne meclisi Azalarına verilecek * e te siri Tiğ 1928 'senesi için bir ürakini k tari ile alımın tesbiti, 5 — Şirk Kebeik edile- cek maden Mm melerinin, imti- * BUGÜN KALKACAK VAPURLAR . GELECEK VAPURLAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: