2 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirm! yedinci yıl No 7446 Çarşamba 2 Mari 028 Ç L Ç Sayın misafirlerimiz, dün memleketlerine avdet ettiler| Heyetimiz Ce nevreye gidiyor —— Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal ı-mdlr Balkan antantının kapısı, Bulgaristana her zaman için açıktır Ankarada, son derece nazik bir çok meseleler halledildi. Balkan devletleri arasındaki bağlar bir kat daha kuvvet buldu Balkanonseyi Hamdi Nüzhet Çançır Üç gündür Ankarada toplanmak. ta olan Balkan köonseyi metalrini bitirdi ve bir resmi tebliğ nejrede- vek İçtimalarına nibayet verdi. Va gibi içtimalarda ve konle yanslarda meşti mutad olan resmi tebliğlerden çok daba vazıh ve. yü- mulü olan bu tebliğin bürüa di i söylemek İümmgelirse ef tebliğ değil, Balkan aatantı. devletlerinin bundan scnra sabikine çalışacakları müşterek bir #lyaset programıdır. Ve cidden çok #emerelidir. Konseyin en mübim kararların. dan biri beş ©n evel de tebar Püs ettirmiş olduğumuz — veçhile aa. tant devleilerinin Milletler oemiye. tinde ulacakları hattı hareketi tayim karardır. Ba ka. Sötiletler yeti paktının mük heni bulanduğu — prensiplere — beğbı, kaldıklarını, “Cenevre müeesesesinin sedık azası kalmağa — azmetmiş bus konduklarını, teyid etmek tedir, Midlâm olduğa veçhile bugün Atrapa devletleri hemen bemen bir şekilde iki xümreye ayrıl. M bulunmaktadır. Bu sümrelerden birisi demokrasi ile idare edilen devletler ve müşabihleri, diğeri de etoriter bükümetler grubuder. Karşı karşıya cephe almış ve yekdiğerinin dahit işlerine, rejimlerine her mü- masehetle dil uzalmaktan geri — dare mamakta olan bu zümreler vaziyeti Aönya salhunu tehlikede bulundı ecdea birleldle, v dev etleri buna lerini sarabat - ve #kendi | dakilt işlerice de'her ne mehiyette oluru olsua hiç bir mü- dahaleye müremaba - göcer Üa volmiş eldüklekme Üdn' seela” tedirler. *Bu satırları dikka tebliğin bir ex daba n pürürlerini ayıklıyarak Üyi “dostluklar tomin etmek, bu ee ve emaiyetlerile selimet ve emalb tarektir. Nitekim tebliğia Üçüncü maddesinde tabarüa etürildiği gibi Akdenizin emniyet ve süküneti ile alâkadar ve meala. #tter olan Balkan devletleri bu de- mizde sahildar olan İagiltere, Frsm y ve İialya ile ayni mebiyette dot Taklar tessinden çekinmemişler ve İşte ilk firsat zubur eder etmes İhalyanın Habepistan imparatorlağır na da tasdik ederek Bba derlete karşı busart ve aleyhtar biç bir bie ile mütebanis olmadıklırımı İspat etmişlerdir. — Sonu 2 inci sahifede — yetine de bizmi Atatürk mukaddes bir varlıktır. Dost ve müttefik misafirlerimiz İstanbul, 1 (Hasust muhabi- | sas ile Romanya Hariciye rimizden: Telefonlağ — Döst eşarı B.. Komnen, beraber- ve müttekk Elen Başvekili va nde Bükreş ve Atina elçile- Hariciye Nozrı general Metak- Sonu 6 ncı sahifede —- NN |Zi mektepli çocuk ortadan kayboldu Devriâlem seyaha- tine çıkacaklarmış İzmir eekek Hsssi çabesinla İs D sicif Talebesinden Alp'Arılan ile G: 4 #mıfi talebesinden Cazim, pazar günündesberi ortüdan kaybe'muş ârdir. A'p Arılan Karantinada, Casim de Alsancakta oturmakta idi. Ba iki çocuk, pa: zar gönü evleriadea kendilet'ne #sid Çamaşır ve elbiseleri olarak ortadan kaybolmuşlardır. Bundan sabtaya da malümat verilmiş, açaştırmalara — başe Maazaıştır. Tehkikata şöre Bu çocuklar e0 âltı, ©on yedi yaşlar.ndüdır. Öter denberi devriklem teyahatine ç kak için aralarında konuşmakta imişler, hatıa bir Amerikan vapuru ile Amerikaya gitmek için de bazı teşebbüsler. de bulunmuş, ateşçi olarak —paramız seyabat edip edemiy&ceklerini öğrene mek isicm şler. Bu çocukların İstanbula gitmiş olmaları ihtimıli paxarı dil kate alımımış ve Marmgelen treebbüslerde bulunulmuştur, Devilâlem seyahatini baraclaşlırmış olen bu ptnçlerin, üçüncü bir are kadaş'arı varmış. O, diğer ari larile birlikte tagayyüp elmemiştir. Ebem. mivetle araştırmalara devam ediliyor. Denizbank umum müdürünün ga- zetemize beyanatı: " Pire seferleri yakın- da açılacak - (İDaima yeni vapurlar alınacak ve İzmir li- manı ilk fırıalta lcurulacak. Yeni teşkilâtın $ şeklı Beş gündenberi şehrimizde | Denizbauk işleri üzerinde tet., kikler yapan Denizbank umum müdürü B. Ziya Önsiş, dün İz- mir vapurile İstanbula hareket etmiştir. Denizyolları — İşletme İdaresi umum müdüü B. $x dettin ve Akay — vapuriarı mü- dürü B. Cemil de - birlikte İş. tanbu'a gitmişlerdir. Denizbank umum müdürü, sabahleyin Ticaret Odasını zi yaret etm.iş, İzmir körfezi ve Ege bölgesi balıkçılığı hakkında Odaca hazırlanan bir - rapor — Sonu düncü sahifede — Denizbank umum müdürü Ray Zıya Öni; r.ıq_.zm Konseyde Hatay müzake- ||de bulunduğumuz devreyi mümkün oldağu relerine iştirak edecek R. N. Menemencloğlu Ancara, 2 (ALA) — Hari- ciye Vekâ'eti umumi kâlibi B. Numan Mesemencioğlu refaka- tinde Türk delegisyonu azaları bulunduğu halde dün akşamki ekspresle kareket etmiştir. Menemencioğlu ve refakatin- deki zevat Cenevrede Hatay meselesi hakkında yapılacak olan görüşmelera iştirak etmek üzere yola çıkmaktadırlar. Türk delegasyonu B. Numamn Menemencioğ.unun — reisl.ğinde Adliye Vekâleti hukuk - işleri umum - müdürü Şinasi ile Siya- sal bilğiler okulu profesörlerin- den Etem Menemenc oğlıııdııı müteşeck |d r. Londrad:ı—bı'r hâdise | Komünistler e— — M. Mussoliniye bir mektup gön- derdiler M. Mussolini Londra, 28 (A.A.) — Trafai. garda yaptıkları ııuıfı ıuhı- kıp on bin komünist İtalya yük elçiliğine gitmek ımııı.. lerse de atlı pols bunların ek çilik binasına yaklaşmalarına mani olmuştur. Komünistlerden bir murah- has heyeti elçiliğe Mussoliniye bitaben yazılmış bir mektup vermiştir. Ba mektupta Çem berlaynın İtalya hakkında takip Büdçemiz 248 milyon 309 bin lira olarak meclise verildi Atatürkün Yunan gazete-| .- cilerine mühim beyanatı Uzun sulh devreleri, tarihte nadirdir. İçin- kadar uzatmak için elden gelen gayreti ve hüsnüniyeti göstermeliyiz İstanbul, Hosmt muhabirimizden: T.lefonla) — Yünan — matbust ne Vötül bayur. di me kadar sağlam olur! mükemmel olscuklır. Bi kansatim vardır. zan sulh devreleri, taribte madirdir, İçinde balandağumuz devreyi mümkün olduğu kadar uzulmak için eldeu gelen gayreti ve hösmüniyeti göstermeliyiz. Mi'letleri idare edenler için ilk ve en müşkül vasife, şahaf yurura kapılmıktan kendileriai korumaktır. Herkesi memaca edecek bir edalete yarmak güçtür. Mutlak maaada bir bakkaniyet, belci hiç bir sumam düa Bonunla beraber bütün kuvvetlerimisi bu ya yüründe kurulamıyaca. yüksek idesla doğeu çevirmeli ve buna yaklaşmak için oldea neler ge lizse heprini yapmalıyız. V lâyet meclisird> oi ek encümenin n bir tikr: Maaşlı kadınlardan yol vergisi alın- malıdır! Iktısat fakü'tesinden nden başlıyarak İzmirde bir üniversite tesisi de isteniyor Vıllyel amumf meclisi toplanlılarından bir intiba — Yazısı 6 tncı sahifemizde — B. Hakkı O>akoğluna cavıap: “Ağızdan dolma malü- matla hücum olmaz,, Hisse değil, bilgiye istinat etsin- ler. Benim kendi taraklarında bezim yoktur — Dünden kalan — S ee Yazan: Dr. Memduh Sıy Yoksa yanlış ve matla mesuliyet gürülü -— etmiştir.,, eözleri binalırdır. de bepti — hayalt alimış metrelik bir cadde irilmiş ve bunu kemiryon devam edecek çok güzel bir hikâyesini bulacsksınız. ı höücum tevcih etmek bir netice Ver: mer, top boşa gider. Evelki plân ile sonreki plânda: ki aytılık vessir edzler hep bu ka. tegoriye dahildir. Banlarla bisud üzülmekten vo vakit kaybetmekten ise onları yapan zavalı Mültereme- den tahkikat buyuruluraa duha — ko.: lay ye daba faydah olur. Hücam için mütemadiyen — tek. rarlanan “doktor. Memduhun - dabil alduğu kemişyon bunu naml kabul ettiği siyaset reddolunmaktadır. Arşimed Nasıl öldürüldü? Yarınk sayımızdan arkada- şımiz İrfan Hazarın üç gün bozmut) parçası da ayin biletmek. liğin neticesidir. Bu, baadan talımi» ven yirmi güa evel Jâbera en Hashih etmiş, ne komisyoa, böyle islemiş ve yapımıştır. Hatırımda kak dıfına göre raporda da (Nepelideki — Sonu 4 üncü sahifede — Yi

Bu sayıdan diğer sayfalar: