March 1, 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

March 1, 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No. 7445 Salı l Marit <28 Herçün sabahları (İzmir) ce çıkar, siyasal gazetedir Telefan: 2776 - Şefimiz, Balkanlı meslektaşlarımıza dediler ki: “Balkan ünyonundabeklediğimizparlak Pire seferleri ihya günler bizden dahi uzak değildir.., Dört müttefik devlet, bu son toplantıda da, Balkan paktının fayda ve kuvvetini tasdik etmiş bülunuyorlar Balkanlılar Akdenizde, Ingiltere, Ital- ya ve Fransa ile dostça yürüyecekler Türkiye ve Yunanistan, Habeş ve İtalya meselesinde, vaziyetin ıcabmı verine — —t * Kakara, 27 ÇAA) — Relslenim Ber Atatürk, Yunan Başvekili Ekse. Yana Metakesa, Yoposlavya Başvekili Ekvelâne Stoyaditeriç ve Romanya hariciye mümeşarı orta elçi Ekselüne Komnen ile diğet Balkan — morah: hazları erkâmaı buzün Çınkayadaki köjklerinde çaya — davet — buyurmuy: lardır. Fu geyda B. M. Meolisi başkanı, Başvekil, bütün Vekiller, Balkan an Santı devletleri — orta elçileri, İsmat İnönü, Balkan ve Türk — gazetecileri hazır bolunmuşlardır. Balkan gatetecilerinin sukubulan #emennileri üzerine Atstürk aşağıda: ki beyanatı Iütfetmişlerdir: — Belkan İttifakı bizim öteden. beri semimiyetle Gzerinde dardağu. mes bir u-.u.. Bu idealin hee saha Gzerinde daha hurusta müttefik Balkaa ;.ı letlarini vevk ve idare eden sevmin — büyük Bizmetleri ve müvaflakıyetleri ve ittifaka bağlılıkları .ıyııı ııhdıc&ıı Bugün bu çek memouniyetini aa Balkan n bile geçirme. ÜD yekli alacağına itimadım berkemeldir. Bu — yüksek idesle giderken müttefik devletlerin başında bulunan zevatın hişmeilerini, matbustma ba yüksek iden'leri telikki etme! iderlia tabakkaka - için temesni ederim, —Matbuat kadar aysi süretle vaz miş olduğunu da tekrar etmeliyim. Dünyada çimdiye kadar başka milletlerin Goyon yaptıkları ve ser Tarca beraber yaşattıkları tarih devci olmaştar. Bizim kurmak istediğimlz Bnyonun tarihte geçmiş Gnvonların gok fevkinde olmammı iİsterir. Tari- hi bu kadar yüksek bir idealin eras temeltaşı, yalmız geçici — politika osaslarında kalamas, EBupun — eee temelaşları Tüzımdır. ki — kültür ve ekocomi cevhererile dolu — olsun. Çünkü kültür ve ekonemi ber törlü siyasele jetikamet veren — bağlardır. 4 mak gün- depildir. ise &bt bahtiyerlıkla Birlerdei sonra © gülerin parlı tes'ıd. edecellberdir. DNK —e7 .— Izmirde Bulgurc getırecektır Hüzşmaamma a Büyük Şej ve :':llîf'lîılc İki mürm !esehfğlıı İzmir ve Manisada iki inek- hane kuru!acaktır gurca ve Manisada Geri çıftlıklerı tetkik ediliyor Geçenlerde İzmire gelen ve ik. taendi tetkikler yapan İktaşad Vekili ve Zirast Vekâleti vekili B. Şakir Kesebir, bep yıllık siref — kalkınma plâman göre İzmirle Manisada biner ineklik iki büyük ve modern İnek. hane tesle edilimesi mavalık görüldü- gönü hndııılı. bu ıı.ıııııııı.ı için G Saray1 HarbıyeO Kaşılmıştar. Ege mıntakası bavtar mütehssne müşaviri B. Nasım Uygar, Bulgurca çililgind> tetkikler vapmıştır. — Yek ki miseyı giderek Geri çırtliği üş çiftliğin imekbhane işli olup — olmadığını büyüklük M meliyette olacak, ba imdemeseler, köylüm ire sötçülük ilain modera - yekillerini” öğre: Fener sahaya ç çıkmadı hükmen yenildi Izmirdeki maçta da Alsancak Doğanspora 10-0 galip geldi Üçok takım T *Yazısi B inol sahifede- Ankara, 27 (AA) — İç İşleri Bakamı ve parti genel sekreteri Şük)ü Kaya bugün Anadolu kulü. bünde Balkan — sotantı devletleri mümessilleri şereline bir öğle ziya- feti vermiştir. Ankara, 27 (ALA.) — Blen Başı vekili Ekselâne Motakssa ile Yugom Tavya Başvek .li Stoyadinoviç ve Ru: men Dış Bakanlığı müsteşan Kom- nen, İç İçleri Bakanı ve parti genel sekreteri Sükrü Kayanım refabalinde Ankara çehir atadına gelerek Gelata- saray ile Harbiye takımları armunda yapılmakta olan maçı bir. müddet takip etmişlerdir. Muhterem misefirlerimizin sted. yomun geref izibününe girişleri stad. da bulunsa halkın ayakta ve daki. kalarca süren alkışlarile kazşılan. muğtur, * tonu,6 ıncı sahifede — - Vekilimiz Miısıra bir harp gemisile mi gidiyor İstanbul, 28 (Husust) — Harictye Vekilimiz B. Tev- fik Rüştü Arasın, Mısıra bir harp gemisile gideceğini ve dönüşte Beyruta çıkıp, Suriye ricalile temaslarda || buluracağını, Şamda çıkan gözetsler yazıyor. nefis bir roman Çok alâkalı bir mevzu içinde temiz, ince, titiz bir uslüpla kaleme alınan bu Foman, mevzuunu yirminci asrın kendi hayal telâk- kisi ve ruht kaprisleri için- den alıyor. Aşk ve hayat burada, bütür varlıklarile kendi kuvustlerini göste- riyorlar.. x Kadınlar nasıl sever?, Ah, bu g ANADOLUDA üç güne kadar bekleyiniz Ah, bu gönül Güzide muharririmiz Saime S:dinin ANADOLU karileri için hazırladığ nin kudreti ve l'unlar karşııındn erk k Hükümetimiz Yunanistanla on senelik mun- Zam bir muahede akdetti.. D Denizbank U. M. giciyor A<A edilecektir Karşıyakadaki memurların va- |pur tarifesi yarı yarıya inecek zonbirlif Timaa işlerini Denizbank — amum mü. at Z ya, hayvan ihracatı işi ile de alâcadar olmuş vo bayvan partuz uktan çikâ. Denis yollan ideresi 'ı'-lı_ Böyle bafta İatanbul haftalık seferini yapan Da. Bizbank vapurlarının, buradan Pizee ye oğmuarak — İsanhula — gitmeleri, Tarı memoun etmiştir. Aocak —ilzar — Sonu 8 ıui sahifede — B. Hakkı Ocakoğluna ce- | vap: “Ben kendimde salâ- hiyet buluyorum, fakat ona ne oluyor?,, “Muahazesilâzımgelen varsa, şim- diki belediyedir. Bilgiden, hakikat- ten uzak yazıların bence kiymeti yoktur,, üA Yazılarında — şalsımdan — baksekı mekten — zevbi mabeye- alan - Bey Hakkı Ocakoflumun — (şehre " hesap vermek mecboriyetinde clanlar, tene kitten evel hareketlerinin hesalası vermelicirler) başlıklı yazılarına, c yaplırı Esasa girmeden evel şanu söyler ata kapılarak bakikatleri Tlaya atıbıp, işini göcünü birakarak çabama — bücum etmek neden iİnbias ediyor? Belediye keme , distini bu hu arla tava f mi ettiş blr türlü bunu ideak edemiyoram. Heydi ben, bir — şehirli “olmak, imer plânımo ibzarımda çalışmak, belediye azılığında bülhassa — büdes #deümedinde raportör halinde bes | 'enmak ve meslefim şehir ijiyani olmak ve eskideaberi bu gibi işlerde tetkik vadisinde burlveti de aklıma gelmedi ve birçok yanlarımda da Bav Ocakoğlaau max hatap yapmadım. Öyle olduğu halıla bele liyesin muvarzaf müdafii g hi Ortayı çıkmas nın sebebini aalayamın abiye'le şaharma il nedin, bilmis bilanek 10 istemem. Bunu » Aşkın, kadın kalbi. | yorum. Bu kad l hücuma sevkedı yorum, geçelirmiz — Sonu dürcü sahifjeda gönül

Bu sayıdan diğer sayfalar: