27 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No, 7444 Pazar 27 Şubat £38 —_ Hergün sabahları (İzmir) ce çıkar, siyasal gazetedir çe Ç e Balkan antantına dahil devletlerde birlik kuvvetlidir! Balkan könseyi, dün de mü- zakerelerine devam etti Pazartesi günü, resmi bir tebliğ neşredilecek ve müzakerelerin neticesi ilân olunacaktır. Yugos- lavya murahhasları memleketlerine donuyorlar M. Benes aleyhm- deki neşriyat İtalyaya bir nota verdi M. Benes Roma, 26 (Radyo) — Çekos- lwıkyınıı bura seliri, bugün Naziri Kont Cianoya bir nota vermiş ve ( Jurnale d'ltalya) gazeti Çekoslo: vakya Cumhurreisi B. (Edvar Benes aleyhine yapmış olduğu mneşriyattan dolayı protestoda bulunmuştur. Kont Ciano, bu - gazetenin neştiyatile hükümetin hiç bir alâkası olmadığını beyan eyle- miştir. Yenildik! * M. Metaksasın geçen ziyaretlerinden intibalas Ankara, 26 (Husasi des) — Balkan antal Vekilleri konenyi bugün âğleden el ve sonra olmak üzere — HMariciye Ve kâletinde iki toplantı yapmıştır. Bu toplantılara Yunanistan Başvekili Ge- meral Motoksas riyaket etmiş, Yapos lavya namına Başvekil B. Stoyadi: neviç Romanya nemina u...ı.,. Nezareti müsteşarı B. tak etmişlerdir. Türkiyeyi Ha Vekilimiz B. Rüştü Acesr temsil ey. dömsişti Dü Yoğ'tanulara Balten pake 't devletlerini alâkadar eden mühte- Tif metzular üserinde müzal yan etmiş ve ber öç hüküme ti nazarları urasında tam bi ve beraberlik bulanduğu neticesine yarılmıştır. Öğle özeri Başvekilimiz B. Celâl Boyar, Ankarapılama misafir Başve killerle Hariciye müsteşarı gerefleri. ne bir öğle ziyafoti verm efer ııııııı basbihallerle geçmi müzakereleri neticeri Güneş 4 - üçok 1 Galatasaray da Ankaradaki te- masında Muhafızgücünü Ankarada 3-2 kezanan Galatasaray Ankara, 26 (Husarf) — — Milit küme maçlarına bugün Ankara M hahagücü-Cal-tasaray — karşılaşmasile devam edildi, bava çok soğuk — idi Derece silirin aliada oa dörde kas dar düşmüştü. Buna rağmen balk #tadyoma toplaamıştı. Müsabaka çok hbeyocanlı geçti. oynadıkları görüldü. İlk dakikalırda Galatasarey kalesini tazyike başladı. tar ee Kislnsi davvada haemşl kemen Galatasaray aüf sabasından — ayrıl madılar, Ga'atasaraylıların seğ ve solaçık. larile yoptıkları hücumlar, Mubhafız müdafan batlarında kirılıyordu. Nee» det ve EBifak taralından — Üstüste çe kilen iki şöüt direğe çarptı. Gene Necdetin güzel bir götünü kaleci yar kuladı. Galatasaray yetli oyana, —Soun 8 ünci sahifede —.. da pazartesi günü rescüt bir dilecektir, killeri y — sonu 6 ıncı snhifede — || habirimizden) toplanıyor Bö Y ai ü Başvzkil.m.z, mühim bir söylev verecek Ankara, 26 (Husust mu- Büyük Millet Mzclisi, önümüzdeki | Çarşamba günü açılacağı ve || müzakerelere — baş'anacağı için muhtelif yerlerden bir çok mebuslar Ankaraya gel- meğe — başlı tır. Büyük Miltet Miclisinin bu - top- lantısında Başvekilimiz B. Celâl Bayar mühim bir nu- fuk irat edecektir. Çin Atatürk Türkiyesini nümune ittihaz etti İstanbul, 26 (Huşusi muha- brimizden) — Ankaradan bildi- riliyor: Çiın Üniversitesi rektörü B. Sunin bugün Ankaraya gelmiş ve gazetecilere: — Çin, Atatürk Türkiyesini nümuüne ittihaz etmiştir. Çini uyandırmak için liderler çalışı- t duygüsu iyi in- ştir. Demiştir. Çin « Japon harbi yorlar, Mi kişaf etmi Çin tayyare'eri, ( Yançe) şehrinde ıkı Japon topçekerını Iıatırdılar Çin- tayyarecileri Tokyo, 26 (Radyo) — Çin- deh dönen “Göneral | Matçuiye müazzam istikbal merasimi ya« pılinıştır. Matbuat, muzafler 'ku- mândanı müttefikan selâmla- mâktadır. Müşahidler, General Matçui- niü; hükümet'n' şimdiden “nazik De olan vaziyeti üzerinde oynıyâ- | bileceği rolleri izah ile; Gene- ralin muhısamatın uzatılmısına ve Sovyet Rusya ile bir ihtilâfa sebebiyet verilmesine kat'iyen aleyhtar — olduğu hatırlatmak- tadırlar. —sonu 8 inci sahifede — izbank umum müdürü Dün limanda ve tersanede tetkikler yaptı Denizbank İzmir şubesi en kısa bir zamanda açılacaktır Şehrimizde bulonan Devixbaok omum müdürü B. Yusuf Zıya Ödip, dön Tlman işlelme mülürlüğünde Donizbank teşkilâti üzetinde tetkik. lezle meşgol olmuş, müdür B. Hap nizbank idare Cemal Şaheogeri ile li müdürü bulonduklı kordonda bir ge halde birimck yapmış, Bargıt tahliye işlerimi gözden geçirmiş Ve saoara tersaneye giderek — vapurların temiri için vücude getirilmiş olan tesluntı görmüştür. Tetsanede kırağa çekilen — Bay raklı yapornnu de geren ümüm mü. min larsümam ve mi Fandikten soora İzmir limanımın da taranacağı ve temizleneceği, bu aa» retle lo.-.-ı...ıı.ıuıın söyleniyor. 'usul Ziya Önip — İzmizdeki ıııkııı...'ı'i poaartesi günü bitirecek sah günü İmanbula gidecektir. Umum müdür; Denizbankın — İzmir tabesinin nerede açılacağı bakkında tetkikler yapmaktadır. ——— Japonlar Çin tayyare hücumuna karşı tertibat almağa başladı'ar İng ltere - İ'alya Almanya ile de yakında Müzakerelere girişilecek.. Jİngiltere-İtalya müz. lz.'eler, gelecek hafta iç'nde Londra, 26 (Radyo) — İn- giltere-İtalya — müzakerelerinin, geecek - hafta içinde başlıya- cağı söyleniyor. Alâkadar mahafilde söylend'- ğine göre; (İngiltere hükümeti İta ya ile müzakerelerini bitir- dikten — sonra Almanya - ile de temasa gelecektir. Almanya ile — müzakerelere baş'anır başlanmaz, müstemle- ke meselesi konuşulacaktır. Londra, 26 (Radyo) — İngik tere - İtalya * arasında - ticaret anlaşması müzakerelerine baş- lanmıştır. Bu — müzakerelerle istihdaf edilen gaye, İngltere- İtalya arasında ticareti artırmak ve mübadele şekillerini gen ş- letmektir. Londra, 26 (Radyo) — İngil- terenin Roma sefiri Lord Perti, bugün Hariciye Niızıri Lord Ha'ifaksla uzun müddet görüş- müş ve müterkıben Başvekil baş tyacaktır B. Çemberlaynı ziyaret-ederek izahat vermişt Sefir, müzükereler için bügün. yarın Romaya hareket edecektir. Si A di IItalyan gazeteleri |Şuşing.n nutkunu tef. sire devam ediyor M 'âno, 26 (Radyo), — İtak yan gazeteleri, Şuşnigin nutkunu telsre devam ediyor.ar. - Avus- turya — istiklâline - hiç; » bir balel —gölmemiş — olduğu - hal- kında ver.len teminatın, Roma- Viyana - Peşte - anlaşinar sın& Be |.nin intibakını göster mek bakımından ehemm yi işaret eden gazelteler; Şuşai Mussolini için söyleciği sözleri- de tebarüz ettrmekted rler, Gazeteler, Haricye Nazın Lord Halifaksın kamaradaki nutkunu da - tahlil ile Miletler Cemiyeti hakkındaki söleri ten kid ediyorlar. Türkkuşu teşkilâtı genişlet'lecektir Liselerde havacılık dersinin mecburi ol acağı söyleniyor Ankar ve Türkkuşu teşkilke — ge ve bir umum müdürlük bhaline gati. ailecektir. Hatta liselerde havacılık tediisatı mecburi hale getirilecek ve çocuklarda küçükten tayyarecilik he. vesini uyandırmak için i kokullarda talebeye tayyare modelciliri derileri görterilecek, örtamekteplerde hata- Cılık #pora tamim edilecektir. Paraşütçülük, Bavselık — brangi olarak gösterilecektir. Türkkuşu kilâa bütön vilöyetlerde vücude ge- tirilecek, Türkkuşu filoları, mahte. hf mevsimlerde propaganda uçaşları yaptcak, İzmir Türkkuşunda derslere nisan ayında başlanacaktır. Bu yıl, İzmir Türkkuşunda dere görteek olanlır 52 dleğerli gençtir < B.Hamai Aksoy şehrimizde Hemşerimiz Hamdi Aktoy şebri vali B. Fazlı Güleci vilâyette siyar zet ederek bir müddet yörüşmüştür. Vei za hoşgeldin, deria. ANADOLUDA “Ah, bu gönül,, ANADOLU karilerinin yazılarını büyük bir zevkle okuduk- ları değerli muharririmiz Sâ, alâkalı bir romanını vermiştir. Bu roman, e Sadi, bize çok güzel ve çok üç kalp arasında macera, heyecan ve bugünkü hayatın muhtelif safhalarile dolu geçen çok orijinal bir eserdir. Kadın ruhu... Herşeye rağmen aşk... Kıskançlık ve hayat.. AH, BU GÖNÜL

Bu sayıdan diğer sayfalar: