27 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Musahabe: Gezerek ve düşünerek... Fazıl Ahmed Aykaç 5 incide: Edirnede san'at tetkikleri Celâl Esad Arseven Pazardan pazara Server Bedi 7 incide: Kadın ve moda. , .Qr0 tSTANBUt CAĞALOĞLU t 3yi •' 4oDZ Telgral ve mektub adresi: Cumnurtyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul No 240 Telefon: Basmuharrlı ve evl: 22360 Tahrlz heyetl: 24298. tdare ve matbaa tısmı 24299 24290 umhuri r Felsefe öğretmeni Faik Tilrkmenin: Pazar 27 Şubat 1938 I lncl coğrafya, 2 ncl tarih cildlerî j çıkmıştır. Her cild birbirine ! mıyan müstakil kitablardır. ve haritalı 650 sahife olan 1 lar 125 er kuruştur. TürkiyerdbTıef kitabcısında vardır. Deposu Ahmed, Halid ve Kanaat kitabhaneleridir}' HATAY Balkan Konseyi dün de müzakerelerine devam etti Karar suretleri hazırlandı Büyük • MilıııltııııtMil ııııı ııııtı ı ıı ı m ıı ııııırııiııııııııııııııııı ıılllıııııııııı tıırıııııııııı Şefimiz ı Ankarada iııııııııııı lıııııııııııılllllıııı •iMiıııııılıımıılllınıllınıllııııiılillHlıııııılilllılııtın Fransız Meclisi heyecan BirAmerika MifletlerCe içinde çalkanıyor Mühim teklif jıııııııtMiıııııtıııiılııı miyeti teşkili istenecek «Akdenizde Amerika Cumhuriyetlerinden bir çoğu bu fikre taraftardır Muhterem misafirlerimizin Ankara istasyonunda istikbali intıbalanndan vaziyet fena ise biz Ingiltereden daha azmî tehlike içindeyiz?» . • Karışık dünya içinde Bugünkü konuşmalar tek Ulker Yıldızi: Yeni celselerde karşılıklı iktısadî Balkan Antantı Ankara: 26 (Ttlefonla) *ün gece Hariciye Köşkünde Balkan Antantı mümessillerine verilen ziyafetin sonunda Hariciye Vekilimizle Konsey Başkanı General Metaksasın dünkü sayımızda basılan ve tamamen hakıkati ifade eden sulhun hem âşıkı, hem temin edicisi nutuklarını dinlerken gayriihtiyarî şunları dusünüyordum: Alman devlet ve hükumet reisinden sonra Avusturya Başvekili de söyledi. M. Hitler Alman hududlarına bitişık topraklardaki on milyon Almanın kendi hallerine bırakılamıyacağını söyliyerek Avusturya ile Çekoslovakyanm Alman hedefleri meyanmda bulunduğunu açık ifade eylemişti. M. Hitler'e göre Avusturya Başvekili Berchtesgaten mülâkatmda bıiyük bir anlayış kabiliyetile Alman isteklerini kabul et mekle «dünya sulhunu tehlıkeye sokan büyük bir felâketin önüne geçmek» meziyetini göstermiştir. Avusturya Başvekili Şuşnig ise nutkunda Berchtesgaten'de Avusturya istiklâlinin teyid edildiğini ve bütıin Avusturyalıların şimdi var kuvvetlerile bu gayeye çalışacaklannı söylemiştir. Avusturyada parti fikri mülgadır, orada her Avusturyalı nasyonal sosyalistler de dahil vatansever cepheye dahıldir, ve memleketin istiklâline zıd hareketler bundan sonra daha büyük bir şiddetle vatan hiyaneti sayılacaktır. M. Şuşnig Avusturyanın bir Alman devleti olduğunu ve her Avusturyalının Alman ırkına mensub bulunduğunu bir daha kabul ve ilân ediyor. Fakat bu devlet ve millet kendi istiklâline sahib olarak yaşıyacak ve bu istiklâli muhafaza için icab ettikçe ve icab ettiği kadar mücadeleye devam edecektir. M. Hitler'in büyük mikyasta bir ilhak manevrası takib ettiği de anlasılıyor. Şuşnig ise olsa olsa bir ittifaka girebileceğini düsünmüştür. * / münasebetler de tetkik ediiecektir Atatürk, bugün bir ziyafet veriyorlar Dün akşam Ankarapalasta verilen ziyafet, samimî bir hava içinde cereyan etti Londra 26 (Hususî) Vaşîngtondan alman telgraflarda Sen Dominik Cumhuriyeti Hariciye Nazırınm 1 martta toplanacak umum Amerikalılar kongresinde bir Amerika Milletler Cemiyeti teskilini teklif edeceği bildirümektedir. Bu hususta istimzac edilen birçok Amerika cumhuriyetlerinin bu fikre taraftar olduklan anlaşılmıştır. Eğer böyle bir Amerikan Milletler Cemiyeti teşekkül ederse iki taraflı askerî ittifaklar ortadan kalkacaktır. M. Chautemps'in izahatinden sonra Meclis, ı, kabineye ekseriyetle itimad beyan etti Türk ve Yunan Başvekillerinin samimî telâkisi Ankara 26 (Telefonla) Balkan Antantı Konseyi, bugün de müteakıb içtimalarma Elen Başvekili Ekselâns Metaksas'm riyasetinde devam etmiştir. Konsey içtimaı öğleden sonra geç vakte kadar sürmüştür. Içtimada dört Balkan memleketile beraber Orta Avrupa ve bütün dünya siyasî meselelerinin müzakereye mevzu olduğu tahmin edilmektedir. • • IIKIlll III I • 1 lllll IIIIII Paris 26 (Hususî) Parlamentoda haricî siyaset hakkında bugün de müzakerelere devam edılmiştir. Hariciye Nazın M Delbos, hükumetin haricî siyasetini tenkid eden hatiblere cevab vererek demiştir ki: « Faziletlerîni çok takdir ettiğim Ingiltere Hariciye Nazırı M. Eden'ın istifasından müteessirim. Bu münasebetle Fransız kabinesi ile M. Chamberlain arasında hiçbir ihtilâf mevcud olmadığını da bilhassa kaydetmek isterim. İngiltere ile İtalya arasında yakmda başlanacak olan müzakerelerden Fransa günü gününe haberdar edileceğinden, bu hususta herhangi bir endişeye mahal yoktur. Fransa Sovyetlerle akdettiği pakta ve MilletFransız Hariciye Nazın M. Delbos ler Cemiyetine sadık kalacagı gibi lüzum \ hâsıl olursa Çekoslovakyaya karşı deruh Cemiyeti iddia edildigi gibi tamir edil * de ettiği taahhüdleri de yerine getirecek mez şekilde mahkum olmuş olmadığı giAnkara 26 Haber aldığımıza göre, tir. Fransa samimiyetle sulh istiyor, fakat bi, Fransa da Avrupada tecrid edilmiş bir devlet ziraat lşletmeleri kurumu, teş bu sulh her ne pahasına olursa olsun te vaziyette bulunmamaktadır. kilâtmı tamamlamış ve faaliyete geç min edilmiş bir sulh değildir. Milletler İArkası Sa. 8 sütun 5 tei miştir. Kurum, İktısad ve Ziraat Ve ııııııifiııııifiııııııııııııııııııııııııırıiiiıııııııiMiıtıifiııııtııııııııııııtııııtııııiıııııııiTiıtırıııııııııtııııııııııııııııııııiıifitıııııtıııııı fiııtıırtırıııııtıjıııııif ı m kâletlerinden aldığı iktisadî ve ziarî direktifler dairesinde çalışmalarına de vam etmektedir. Atatürk tarafından hediye edilen müesseseler müdürlerinin Ankarada ku rum merkezinde yaptıkları toplantılarda bu müesseselerin vaziyetleri esaslı surette tetkik edilmiş ve idare işletmeleri hakkında yeni kararlar verilmiş tir. (a a.) Yurdda zîraî teşkilâtm inkişafı Atatürk müesseseleri müdürlerinin içtimaından alınan neticeler Dün yapılan millî küme maçlari Güneş Uçoku 4 1, Galata* saray Muhafızı 3 2 yendi Hazırlanan karar suretleri Ankara 26 (Telefonla) Balkan Antantı Konseyinin bugünkü celselerinde müzakereler hararetli olmuştur. Te tngiltere italyanın Habeşistanı ilhakını tanıyor mu? raşsuh eden haberlere göre, toplantılarBelgrad 26 (Hususî) Londradan ada Balkanlı müttefik devletleri alâkadar eden bütün meseleler ehemmiyetle tetkik lınan bir habere göre, îngiliz hüku ve münakaşa edilmiş ve bu mevzular ü meti, İtalyanın Habeşistanı ilhakını ta[Arkası Sa. 8 sütun 1 de] nıyacağını Fransaya resmen bildirmiştir. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinill III1MIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIM1HI1IIIIIIIIHIIIIIMI Son haber Ankara Galatasaray kulübü açıldı Fenerbahçenin millî küme maçlarîndan çekileceği ve bugünkü Fener Üçok maçinm yapılmıyacağı söyleniyor Avusturya Başvekili bu hafta Romaya gidiyor İtalyanın Avusturya hududundaki Brenner'de tahşidata başladığı haberleri tekzib edildi Londra 26 Burada dolaşan bir şayiaya göre, Roma Berlin mihverinin teessüsü üzenne Brenner, Avusturya hududundan çekılmiş olan Italyan kıt'alan, son günler zarfında yenıden Avusturya İtalya hududuna gönderilmişlerdır. Schuschnigg'in son şiddetli tarzı ha • reketi bu suretle izah edılmektedir. şan şayiaları tekzib etmektedirler. Italyan gazetelerine göre Roma 26 Bu sabahki gazeteler, M. Schuschnigg'in nutkunu teferruatile neşir ve İlalya ve Mussolinı hakkmdaki parçaları hususî bir memnuniyetle kay detmektedırler. Keza gazeteler, dün Lord Halifax Roma tekzib ediyor tarafından Lordlar Kamarasında söyleRoma 26 Salâhiyettar mahfiller, nen nutku da ehemmiyetle nesrediyor Italyan kıt'alarınm İtalya Avusturya lar. hududunda tahşid edıldiğine dair dolalArkast Sa. 8 sütun 5 te\ Mısırda bir gazete müdürü tevkif edildi Kahire 26 Vefd partisinin orgam Al Misrî gazetesinin direktörü tevkif edilmiştir. Seçimde tethiş usulüne te vessül etmekten sucludur. IIIIIIII IIIII III lllllllllltllf IIIIIIIIIII IIMIIIIIUIIIIIIIIIlllllfllfllllllllilllllf IIIII YUNUS NADİ \Arkast Sa. 8 sütun 4 te\ m K I Ismail Müştak Mayakonun miihim bir makalesi Ecnebi ismi haslan nasıl yazmalıyız? Kendi dillerinin şekillerini muhafaza ederek mi, yoksa bunlann telâffuzıından cıkan sesleri Türk alfabesinin konson ve vokallerile mi? Bu miihim dil mcselemize aid kıymetli yazıyı yarın okuyacaksınız. Aşk, macera ve Yarınki sayımızda ihtiras romanı İki gün sonra Güneş Üçok maçından bir görünüş Özalp, Şükrü Saracoglu, Rana TarhanIa bazı meb'uslar, vilâyet erkânı, matbuat ve ajans mümessılleri ve Galatasaraylı genclerle davetlileri olan diğer sporcular lokalin san kırmızı renklerle çok güzel süslenmiş olan salonunu doldurmuştu. İArkası Sa. 6 sütun 1 dej Ankara 26 (Telefonla) Ankara Galatasaray kulübü, bugün saat 18 de Kutlu aparhmanındaki lokalinde merasimle açıldı. Merasime Dahiliye Vekili sütunlannda okuyacaksımz ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya riyaset etmekteydi. Vekillerden Kâzım Cumhuriyet

Bu sayıdan diğer sayfalar: