27 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURIYET 27 Şubat 1938 Evlenme merasimi Bir hikâyenin hikâyesi Yazan : N. F. Muharrir, gazete idarehanesinde ken kil arıyordu. «Maalesef tercüme hikâyedisine aynlmış olan daracık odada ma lerimiz pek çok mu, desem; yoksa lutfen sanın bir kenarına sıkışmış, saatlerdenberi bana bırakmız da boş zamanımda daha diişünüyordu. Saat beşe geliyordu ve o salim kafa ile tetkik edeyim mi, desem?» ertesi günü çıkacak olan yazısına hâlâ Farkmda olmadan hikâyeyi bitirdi. başlamamıştı bile. Halbuki bu akşam Dimagında bir şaşalama olmuştu. Yazı, için birikmiş birçok işleri vardı. Tatil sa moda kızların kopya motifle yastık işleatinden evvel kitabcı ile randevulaşmıştı. meğe benziyen züppe hikâyelerinden deBöbreklerindeki sancıya karşı elektrote ğildi. Adeta olgun bir üslubla yazılmışrapi yaptırmak üzere doktora uğraması tı. Hisler saf ve hilesiz, fikirler samimî lâzımdı. Aylardanberi hatmnı soramadı ve net, mevzu ise onu eski hayallerine ğı üstad Ağaoğlu Ahmedı ziyaret etmek sürükliyecek kadar cazibdi. de istiyordu. Üstelik sekiz buçukta, Muharrir içini çekerek yutkundu, bu Beyoğlu Halkevinde bîr konferans vere sefer oldukça heyecanh ve tamamen dikcekti. katli; bir daha okudu ve binnefis kendi Michele Morgan 16 yaşında evini terkeden artist 18 yaşında yıldız oldu P I Vakit daraldıkça tafasmdakî endişe kendini de hikâyedeki hayatı yaşamağa ler de birbiri üzerine yığılıyor ve kompri alıştırdı, girift cemiyet hayatının süfli me haline gelerek uyuşturucu bir ilâç gibi yetlerini ekarte ederek bir yuva kurabilvücudünü gevşetiyordu. mek uğrunda uzun yıllannı eskitmiş bir Yazı yazmamak, konferans ver genc adam; akla gelmiyecek tesadüflememek, kimse ile randevulu olmamak. rin, sanki yıldınmlaşmış kısa adımlarla Sigara dumanları yüzünden havası elle gayesine varıveriyordu. tutulacak kadar ağırlaşan | u sıkışıic odaMuharrir irkildi. Hikâyede yazıcmm Michele Morgan da eli şakağında oturmak ve riiya gör insiyaklanna ve hissî tahakkümlerine tâGeçen hafta şehrimizde «Bora» îsmek! Ne tatlı birşey olacaktı! bi olan bina ve kombinezon tarzı dikkaminde bir filim gb'sterildi. Bu kordelâ, tinin ağlanndan kaçmamıştı. Bu genc kız Fransız piyes muharriri Bernstein'in meşmuhakkak monden salonlardan ziyade Kapîya tık ttk vuruldu. hur eseri «Le Venin» den iktibas edilPsikolog muharrir aldanamaz. Bu evinin mutfağını, kaleminden çok iğnesi mişti. «Le Venin» vaktile Istanbula geni tercih eden bir ev kızı olacaktı. bir kadın vuruşuydu. len birçok Fransız kumpanyaları tarafın Güzeeel, dedi, aman ne iyü. Ve dan sahnede temsil olunmuştu. Pariste Autogram istemeğe gelen bîr genc zekâsile bütün tecrübelerini seferber ede de hâlâ sık sık oynanmakta ve orada kız olsa, diye düşündü. Içinde çırpındığı manasız realiteyî tat rek onunla konuştu. Mükâleme sık sık Francoise rolünü Gaby Morley temsil etlı bir rüyaya çevirecek «utogram istiyen bîr istintakı da andınyordu. Genc kızın mektedir. Fakat başerkek rolünü Chartahsili, neleri ve kimleri okuduğu konu les Boyer'nin deruhde ettiği filimde bir genc kızdan başkası olamazdı. şuldu. Muharrir küçük teferruat nokta Gaby'in vazifesi Michelle Morgan ismin Girinizl lanndan bir karakter tahlili çıkarmağa, de bir genc kıza verildi. Bu genc kız büKapı açıldı ve sanki ılık bir bahar rüzlâalettayin bir kelimeden temayüllerin tün dünyada olduğu gibi memleketimizgârı odanm bunaltıcı havasım tazeledi. de de meçhuldü. Buna rağmen kordelâyı Yeni açmış erik çiçeğini hatırlatan bir ifadesini belirtmeğe uğraşıyor gibiydi. Vadetti. Hikâye birkaç gün içinde gören herkes eser ve onun büyük müessigenc kız çekingen adımlarla ilerledi. ri Charles Boyer kadar Michelle Morgazetede çıkacaktı, diğerlerini de bekliMuharririn karşısında durdu. gan'ı da takdir etti. yordu. Sözlerine bazı san'at tavsiyelerini * . Oturmaz mısmız? Genc kız ilk muvaffakiyerinî Jean Genc kız önce tereddüd ettî. Perdeleri de ilâve etti ve ilk mülâkat ikisi için de Gabin'le birlikte oynadığı «Sisler rıhtıinik, ve bulutlaşan sigara dumanlarile üç ümidli bitti. Birisi manasını henüz kenmı» nda göstermişti. «Bora» da tamammetro murabbaı bir buhurdana benziyen disine sakladığı müşahedelerinin doğru ladı. bu loş odada; e§ya buğulanarak ve şe çıkması ihtimalinden, ikincisi hikâyeleriMichele Morgan, Fransanm Parise killerini kaybederek tütüyor, titreşiyor nin en büyük memleket gazetesinde çıkayakın küçük kasabalarından birinde doğgibiydi. Muharrir kısa siyah ağızlığını cağmdan... muş ve dört beş yaşından itibaren sineparmaklarile makaslamış; hafif çatık Birçok defa daha konuştular. Genc maya merak etmiş bir kızdır. On altı yakaşlarmın müteezzi edasını bir tebessüm şında kendisinden bir iki yaş küçük erkek çizgisile yarılıyarak gülümsemeğe gayret kız muharriri gene gazetedeki çalışma o kardeşile ailesini terkederek Parise geldasında birkaç kere ziyaret etti. Ziya etti ve tekrarladı: miş ve orada stüdyo stüdyo gezerek bir retler artnkça mükâlemelerin rengi beliş aramıştır. Asıl ismi Simone'dur.Büyük Oturmaz mısınız? li olmadan değişiyordu. Artık edebi Bir an, zayıf boynunu, ceketinin ya yattan daha az bahsediyorlardı. Bir deannesinin tanıdığı nüfuzlu bir san'at adamınm tavassutile bir mütehassıstan inşad kasına yaslayıp tavana baktıktan sonra fadan sonra genc kızın başka hikâyesi de ve mimik dersleri alarak işe başlamış ve ellerini uğuşturdu: intişar etmemişti. Fakat bu noktaya o da rica, minnet «Mioche» filminde ehetnmi Emrinizi bğrenebilir mîyîm? pek ehemmiyet vermiyordu artık. Sanki yetsiz bir rol alabilmiştir. O filimde oyGenc kız, kenarına ilişiverdiği sandal daha büyük bir hakikî hayat hikâyesinin narken Madam Vitta isminde stüdyo eryadan düşecekmiş gibi gözleri yerde, mü muhayyel dekorlan ve henüz adını koykânından bir kadınla tanışmış, bu bayan tereddid cümlelerle, anlattı. Hikâye ge madıkları şahsiyetleri üzerinde musaha da onu rejisör Marc Allegret'e takdim tirmişti. Heyeti tahririye odasından bun beler yapıyor gibiydiler. Tecrübî psi etmiştir. Bir müddet sonra rejisör onu ları kendisine götürmesini söylemişlerdi. koloji üstadı, nazariyelerinin tecellilere çağırtmış ve Raimu ile birlikte Gribouille Gerçi hikâyeler Fakat muharrir onu uyuşundan ayn bir zevk de duyuyordu. filminde oynıyacağını müjdelemiştir. O dinlemiyordu artık.. Genc kız anlatırken Bütün suallerine bütün melekâtı filmin senaryo muharriri, Fransanm tao gözlerini yummuş, sağ elile solunun «evet!!» dedikten sonra; bir gün, gayet nınmış sinema yazıcılarından Marcel üzerine vurarak mütemadiyen başmı sal müsterih ve gülümsiyerek genc kıza sor Achard olduğu için onun da teveccühünü kazanan Michele bu suretle muvaffaki lıyordu. Gündelik yazı, kitaba ile randu: yet merdivenine ilk adımını atmıştır. devu, doktora uğrama ve Ağaoglunu zi Benimle evlenir misîniz? yaret..» Bu arada, bir sürü hikâye okuMichele Morgan bu suretle sade «SisBu teklifle karşılaşan her temîz ve mak, içinden gazeteye girebilecekleri a hakikî genc kız gibi o da kızardı, başmı ler nhtımı» nda ve «Bora» da oynamayırmak, girmiyeceklerin sahiblerine birer eğdi ve dudaklanm ısırarak cevab ver yı değil, ayni zamanda Amerikaya gitmeği temin etmişse de kendisi icin henüz bahane bulmak.. Derd mi derd.. Bari her di: oraya seyahat etme zamanı hulul etmehikâye getiren kolay lâf anlasa... Bazan Düşüneyim de efendim. diğine kani olduğu cihetle bu teklife muhepsine ayn ayrı adeta birer konferans vafakat cevabı vermemiştir. da vermek lâzım gelir... Buluştuklan gün cevabı evvelâ, genc Muharrir belki daha dü§ünecekti. kızın yüzündeki, gönlünden akseden Dinlediği sözlerm kesildigini duyunca pembelik verdi; sonra dudakları bu saa*Jc Maurice Dekobra'nın meşhur eseri det rengini teyid etti: gözlerini açh, gülümsedi: «Seher vakti» eseri Pariste filme çekile Evet, tabiî evet! Güzeeel! dedi, sizin gibî înce bir cek, basrolü Danielle Darieux oynıyacak, Muharrir çok, pek çok gülümsedi, bir hanımın edebiyata merak etmesi, aman rejiyi Henri Decoin idare edecektir. ne iyi.. Hikâyelerinizi görebilir miyim? an ne yapacağmı şaşırdı, bir hareket •^tr Berlinde Fransızlar iki filim çevirBiraz da klişe olan bu sözlerin tabiî yapmak ihtiyacile kendini tutmak ihtiyatı meğe hazırlanmaktadırlar. îsimleri: «Bügörünmelerine sesinin sıcak tonu yardım arasmda sallandı, ellerini uğuşturarak: yük ümid» ve «İlkbahar haçlı seferleri» Haydi hayırlısı! dedi. ediyordu. Müsveddeleri aldı. Kırpışan dir. Artis^Jer henüz seçilmemiştir. kirpikleri arasından süzülüp satırların Ve bu suretle bir hikâyenin içinden TAT Pariste «Geceyarısı an'anesi» ismerdivenlerinde koşuşan nazarlan, işgü hiç beklenmiyen, yepyeni ve süphesiz minde bir filim çevrilecek, başrolleri zarlığmı belli etmemek için arasıra bir yeryüzünde mevcud en güzel bir başka Constant Remy, Colette Darfeuille, Jocümlede uzun uzun duraklıyordu. Ziya hikâye çıkmış oldu. Yazılan değil, yaşase Noguere oynıyacaklardır. retçiye dikkat manzarası vermek istiyen nan bir hikâye..« •Jc «Venedikte karnaval» filminin başbu vakfe esnasında zihni, cevab için §eN. F. rolünü Dita Parlo oynıyacak ve rejiyi Pierre Colombier idare edecektir. Kordelânın haricî manzaraları Italyada çevrilecektir. ^T «Ulusal emniyet» filminin başerkek rolünü Jules Berry deruhde etmiştir. Eski hariciye memurlarından mer Zırhlı Donanma kumandanı merhum hum Fatin İhsanın kızı Nejade ile An Amiral Mehmed kerimesi, bakteriyoloğ takya eşraf ve tüccarlarından Tekeli General Hamdi Aziz refikası, Hariciye oğlu Ahmedin evlenme merasimleri memurlarından Muammer Hamdi Danperşembe akşamı Parkoteli aalonunda belin validesi, Yüksek Mühendis mek Rii aksamki program j'apılmıştır. Bu münasebetle verilen su tebi elektrik profesörü Bürhaneddin ANKARA: vare sabaha kadar samimî bir hava Sezarar ve Elektrik şirketi mütercim 12,30 muhtellf neşriyatı 12,50 içinde devam etmiştir. Genc evîilere e lerinden Fazıl Suad Gelenbevinin ka plâk: Türk musikisiplâflc halk şarluları13,15 ve bedî saadetler dileriz. yınvalideleri Bayan Rain vefat etmiş dahilî ve harıcî haberler 18,30 plâk ne§riyatı 18,35 çcouklara masal: Nureddin tir. Teşekkür Cenazesi, 28 şubat pazartesi günü, Artam 19,00 Turk musiklsi ve halk şar Pavli Karadelioğlunun vefatı müna Taksim, Talimhane, Lamartin caddesi kıları. (Seıvet Adnan ve arkadaşları) 19,30 saat ayarı ve arabca neşriyat 19,45 sebetile gerek bizzat ve gerekse mektub Nazar apartımanmdan saat 11.30 da Turk musikisi ve halk şarkılan. (Mahmud ve telgraf ve çelenk göndermek suretile kaldınlarak namazı Ağa camiinde kı Karında? ve arkadaşları) 20,15 Cemal teessürlerimize iştirak ve bizleri teselli lmacak ve aile kabristanına defnedi Arıtman: (Köy kalkmmasında hayvan yetıştiricıliği) 20,30 plâkla dans musikisi eden saym dost ve akrabaya borclu ol lecektir. 21,00 ajans haberleri 21.15 atüdyo salon duğumuz minnet ve şükran hislerimi orkestrası 21,55 yarınki program ve İszin iblâğına muhterem gazetenizin detlklâl marşı. Teşekkür ISTANBUL: lâletini rica ederiz. Sevgili zevcim 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaMüteveffanm karısı Yetsematıi ve çoALEXANDRE PARÎSSt dls 13,05 stüdyo Çiğan orkestrası 14,00 cuçları ve kardeşi Mihal Karadelioğlu nin ölümü münasebetile cenaze merasi SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 mine iştirak ve şifahen ve tahriren be Nihal ve arkadaşları tarafmdan Türk muSADİ TEK sikLsi ve halık şarkılan 19,30 konferans: yani taziyet lutfunda bulunan bilcümle Prof. Sallh Murad (Radyo dersleri) 20,00 Yarın gece (Kadıköy Süreyya) akraba ve dostlarımıza ayn ayn teşek Muzaffer Ilkar ve arkadaşlan tarafından küre teessürüm mâni bulunduğundan Türk musikisi ve halk şarkılan 20,30 haSalı: (Bakırkoy) Çarşamba: (Üsküdar) en samimî minnet ve şükranlanmı va raporu 20,33 Ömer Rıza taralından arabca röylev 20,45 Müzeyyen ve arkadaşmuhterem gazeteniz vasıtasile iblâğını ları taraîmdan Türk musikisi ve halk şarsinemalannda rica ederim. SEFİLLER kıları, (saat ayarı) 21,15 Cemal Kâmil Dul Bayan Terese Parissi ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 8 perde. Yazan: Viktor Hügo ve halk şarîulan 21,50 ORKESTRA 22,20 keman kons«ri: Orhan Borar viyolonist, piyano Valantin Taskin 22,45 ajaos haberleri 23,00 plâkla sololar, opera ve operet parçalan 23,20 son haberler ve ertesi günün programı 23,30 SON. Fransızca VİYANA: 18,20 karışık yayın 20,05 spor ve saire sözlü 20,35 ASKERÎ BANDO 21,35 KARNAVAL EÖLENCELERİ VE MUSİKİSt 23 spor, haberler ve saire 23,40 DANS MUSÎKİ8İ. PEŞTE: 18,05 ASKERÎ BANDO 19,15 kıraat 19,35 KEMAN VE PİYANO 20.05 piyeâ 21,35 KARNAVAL EĞLENCELERİ VE MUSİKİSİ (Viyanadan naklen) 23 haberler23.25 ÇİNGENE MUSİKİSİ 24,25 DANS 15 GUndenberi bUtiln şehlr halkını koşturan MUSİKİSİ 1,10 haberler. BUKREŞ: 18,05 ASKERÎ BANDO 19,05 havadis 19,20 DANS MUSİKİSİ 19,50 konferans 20,05 KORO KONSERİ 20,35 piyes, gra Şaheseri ; sinemanın 4 buyük yıldızı bulunan mofon, haberler 22,15 OPERET PARÇALARI 22,35 spor 22,50 OPERET PAR ÇALARI 24,05 gramofon. LONDRA: 18,05 MANDOIİN VE BANJO KONSERÎ Her seansta seyircilerin takdir alkışlarile karşılanroaktadırlar. 18.25 konferans ve saire 19,05 ASKERÎ Bugün saat 11 d e tenzilâtlı matine BANDO 19,45 kıraat, Org 20,35 ORKESTRA KONSERİ 22 haberler ve saire 23,10 HAFİF MUSİKİ 23,35 ODA MUSİKİSİ. En iaotezist filimleri yaratan PARİS [RADİO1: 19,05 MUSİKİ: Beethoven'ln eserlerl Bütün genç Jönpıomiyelerin en Parislisi 21,05 skeç 22,05 konuşma 22,20 ŞARKILAR 22,35 SENFONIK KONSER 23,35 haberler 24,35 karışık yayın 24,50 ha berler 1,05 dans musikisi. VEFAT RADVO FREDERiC MARCH JANET GAYNOR Çarşamba akşamı M E L E K sinemasında TALİH GUNEŞi SAKARYA sinemasındax YAKAN BUSELER TiNO ROSSi ViViANE ROMANCE MiREiLLE BALiN MiCHEL SiMON ALBERT PREJEAN JENNY UŞKÎL HOLT ile beraber çevirdiği SUMER sinemasında İTİRAF NÖBETÇİ ECZANELER Bu gece şehrimlzin muhtelif semtlerinaeki nobetçi eczaneler: İstanbul ciheti: Eminönünde (Minasyan), Alemdarda (Ali Rıza), Kumkapıda (Haydar), Küçük pazarda (Necatl Ahmed), Şehzadebaşmda (Asaf), Fenerde (Hüsameddln), Karagümrükte (Arif), Şehremininde (Nazım), Aksarayda (Ziya Nuri), Samatyada (Erofilos), Bakırköyde (Hüâl), Eyübde (Arlf Beşer) eczanelerl. Beyoğlu ciheti: Halâskârgazl caddeslnde (Halk), Tak simde (Nizameddin), Tarlabaşmda (Nihad), İstiklâl caddesinde (Kanzuk), Dairede (Güneş), Oalata Topçular caddeslnde (Sporidis), Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyde (Nesim Aseo), Beşiktasta (Vidin), Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczaneleri. Kadıköy Moda caddesinde (Nejad), Al tıyolda (Namık), Üsküdarda (Merkez), Büyükadada (Şinasl Rıza), Heybelido (Halk), Beykoz, Paşabahçe, AJIİsar ecza neleri. Yann akşam S A K A R Y A sinemasında GABY Uykusuz Geceler TOLSTOi'nin eseri BEETHOVEN'in musiklsl Biletlerinizi evvelden aldınnız 41341 Muhteşem filminin ilk büyuk iraesidir. En bUyUk temslli v e fevkalfide zaferl MORLAY'ın Samatya Ş E N sinemada bu hafta Çarşamba cumartesi, matine 14 de pazar 11,30 dan itibaren HM akşam 20,45 te DENİZLER PERiSi PRANGA Üsküdar Hâle sineması ÇALI KUŞU ( Bir iki satırla ... büvük ve zengin filmini takdim ediyor. Baş rollerde: EDVVİGE FEUİLLERES ve PİERRE RİCHARD WİLM Hindistanın en büyük mihracesinin aşkma nail olan bir Avrupalı kadının şayanı hayret macerasını musavverdir. îlâveten : FOX JURNAL d e : Amerikada son yapılan CİM LONDOS JOHN SULLİVAN güreş maçı Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine MALAKALI KADIN BUGÜN T Ü R K sinemasında fevkalâde bir film Tomarıc sı meşhur Bütün lisanlarda okunmuş ve tercüme edilmiş olan senenin en meşhur romanmdan iktibas edilen Bugün S A R A Y sineması Romanya Türklerinin verdikleri bir temsil A. KAPUS'iin (Aventurieı) eserintien Fransanm T A N Caniler kralı A M (Komedi Fransez) artlstl ilâveten: MiKi'mn BAHAR SERENADI renkli komedi. Bugün saat 11 de tenzılâtlı matine, Bnştan haşa merak, zevk ve heyecanla görülen bütun dunyada alkışlanan muazzam tilm, VlClOR FRANCEN | y | t I C 1/ I I E k E l\ ACERA ADAMI w BLANCHE MONTEL V C SARAY Konseri Martha Eggerth EKLER JURNAL ilâveten ilk seansta O * * DU^UIl Baş rollerde: ELEANORE POWELL ve ROBERT TAYLOR ^^^^^^m^m Seanslar 11 Tenzüâth 2 4,15 6,30 suvare 9 da ^ a H BRODVVAY MELODi 1938 l Aşk Neşe Zevk Eğlence Musiki ve dans filmi sinemasında hayat rızın en güzel jki saat nı yaşıyacaksınız. ^ H | wm Romanyanın Totrakan kasabasındaki «Sebat Türk Gencler Birliği» temsil heyeti, kurban bayramında «Himmetin oğlu» isimli piyesi temsil etmişler ve çok muvaffak olmuşlardır. Yukanki resim temsil heyetini bir arada göstermektedir. PEKKARA sinemasında 10 binlerce fıgüran Müthiş sahneler Aşk Heyecan Sergözeşt ve macera şaheseri j^HHH^HMMB^HMaH^H^H Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine • • • • • • • • • • • • • • • • • I H I B I ALTIN irene Dunne Randolf Skot > Dorothy Lamour Reji: R. Mamoulian ilâveten: Amerikada yapılan Cim Londos • John Sullivan güreş maçı

Bu sayıdan diğer sayfalar: