27 Şubat 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FTÜRK 27 ŞUBAT PAZAR GÜNDELİK SİYASAL GAZETE A_Atatürk, Konsey Mümes- sillerini kabul Ettiler. Kons ey DünElen Başvekil Gene- | ral Metaksasın Riyasetinde Top- landı Ve Müzakerelere Ba Metakı Başvekili B. Stoyi Omanya H, n K .." — kabul elmiş v D SY ayn uzu ke"“*'lı'dıı Misafirler terefi Tevfik Rüştü Aı.." dün B. dan bir Ziyalet veri Yugoslavya Oyadınoyiç ve ciye Müsteşa birbiri ardına € nezdlerinde n müddet alı- lıklarını ve karşıl . ğ mi hyıılırınındı:ı;r ııu:ılılıı töylenmiştir : ;gvvhll B. Celâl Bayar İ Otün Konsey azalerı öğle Ziyafeti Vermiştir Könsey bu, sami eden gün müzakere- lamıştır öğleden rktö Fi ;tlarılö Nî;rtğ sonra saat birde Vekâlet binasında Yunan Baş ve Dış Bakanı General Metaksasın butkile açıldı Konsey. saat © ya kadar müzakerelere devam etti Sayın misafirimiz, akşam özeri Çenkoya köşküne gi derek Büyük Şefimiz tara fından kabul edildiler Atatürk, sayın misafirimiz le bir saat kadar konuştular ve kendilerine iltifatta bulun dular Müttefik devletler Nazır ları; gece Hariciye Vekâleti köşkünde; Hariciye Vekili- miz B Tevfik Rüştü Aras tarafından şereflerine — veri- len ziyafette hazır bulundu lar Ziyafeti bir süvare takip etti ve geç vakte kadar sür dü. ta Ucuzluyor.. Şndiye kadar 140 kurtuşa verilmekte olan kolunya Ispurtoları 90 kuruşa indirildi, okara, 26 H Vıkll'lı M."Ş' asusi ) — tetalalik ve- hi tihhat Mühim bir kıııı.I Miştir, herkesin ma dair tühaz et '..: kararnamenin başlıca & mühim kısmı İspırto Bün ucuzlatıl Mektedir ü lşl—dlyı kadar yüz dere elik İitresi, kolanya edenlere 14 nasını teşkil et. imal Ö kuruşa veril G '“':" olan kolanya ispirto- “:f Yerde, her istiyene Oruşa satılacaktır at n ıhınelın. dispanser devi wk::udn""—mıe. sağlık te tinde MA ihtiyaç nizbe- ._M"."»Ohınelerr ve mek Makta kuruştan — antıl finti da ge SF ispirtonun mişti — kürüşa indiril- Ayrıca İçin A Yır Müesseselerine, tentördiyot imali kuruşa Shanelere, litresi 20 tolarla ı';(']“!u iyotlu ispir İspirtolar di Ra ':':"'en ruşa, gaz ocak Vessir — yerlerde boyalı ispirtonun kuruştan 45 ku rlar idaresinin ya. #işelerde 70 ku K tüvalet tepirto I ı su da 50 kuruşa indirilmiştir Bu kararname memleke tin her tarafında 15 marttan itibaren meriyete girecektir. Yeni 100 Liralıklar 1 Mart 938 tarihinden iti baren yeni “*100, — liralıklar tedavüle çıkarılmıya başla nacak ve 5 liralıklar için yapıldığı gibi, — çıkarılacak miktarlar mukabilinde mü tedavil bankonotlardan aymı miktar tedavülden çekile cektir Diğer taraften 30 mart 1933 tarihivde ilân edildiği veçhile, sahteleri zuhuür etti ğinden Merkez Bankasınca esasen — kısmınzamı - toplan- ve piyasada mevcudu pek az kalımış olan, halen mütedavil eski yüz liralıklar mezkür | Mart 938 tarihin den itibaren ancak altı ay müddetle mecburi olarak te davüle davam edecek ve bu aiti aydan sonra kanDuni müruru zaman müddeti ba- kiyesi olan 9 sene 6 ay ka- dar da Merkez Bankası &- şelerinde tebdil edilecektir. Diğer küpürlerin tebdtline başlanma — tarihleri bildirilecektir mış ayrıca Hariciye |7 Başladı.. Hükümet Rjm ı!eîhîıılaımı la- | kip için bir kanun - pro- jesi hazırladı, İstanbul, 26 (Hususi) Hükümet, rejim aleyhtarla. mmnı takip için, (Rejimi ko ruma) namile yeni bir ka nun hazırlamağa başlamış tır Nevyork, 26 (A A) — Amerika hükümeti, merkezi Çindeki Amerikalıların ora- dan çekilmesi ve Amerika binalarına hususi - işaretler Japon teklifini kati — olarak tedetmiştir. Hankov, 26 (A A,) - Çin V ajansının bildirdiğine göre, Çinin Moskova büyük elçisi Tusiang. dön tayare ile Han Tren Tarifelerinde Değişiklik Devlet Demiryolları. sürat trenlerine mahsust tarifeyi | değiştirmiştir. Sürat trenle- rinin kendisine mahsus bile H olduğu malümdür Yeni tarifeye göre sürat trenlerin de geçmiyen tenzilli bilet almış olan ya | | taklı vağon yolcuları türat trenlerinde seyahat etmek isterlerse ödiyecekleri fazla ücret diğer vağonlarda se yahat eden yolculardan alı nan yüzde 12 buçuğa in dirilmiştir Sürat trenlerinde muteber olmayan biletler trene bi nilmezden evvel istasyonda değiştirilecek ve süret tren lerine mahsus bilet alınacak tır. Yoksa bu neviden yol cular biletsiz musmelesi gö receklerdir. Yani yolcuların ellerinde sürat trenlerinde muteber olmiyan herhangi bir tenzilli tarifeye göre al- mmış bilet dehi olsa bu bi- letin tutarı hesap edilmiye- rek ne kadar yol — gitmiş konulması hakkında yapılan | Burıllıııın İ | Bir Beyanna - —— DİLİ Mersin Hattına Tah;is Olan Etrüsk Vapuru Dün Alman- yada Denize İndirildi. Edîıe 2 yeş *t v.— ——— ON İKİNCİ YIL SAYİ: 3780 % İngiltere - İtalya Müzake- releri YarınBaşlıyor. etmiş olmamakla beraber ingiltere, italya ile dalma Londra, 26 (A A.) İyi malâmat almakta olan me- hafil önümüzdeki hafta için- de başlıyacak olan - İngiliz İtalyan müzakerelerinin deki noktala: ğını beyan etmektedir: İtalya, Habeştstandaki fü- tuhatının tanınmasını, Ha- beşistanın imar ve inkişafı- ni temin için kendisine kre diler açılmasını, İıılyıum Akdenizdeki nüfuzu hâki- manesinin tanınmasını — ve süveye kanalının ticari ve adli rejiminin tadil edilme- sini istiyecektir. İogiltere, Libyadaki İtal yan kıtaatından bir kısmı şamil olaca- Amerika, Japonyanın | Teklifini Redetti.. Çinin Maskora elçisi tayare ile- Hankoraya - geldi ve Maraşal Şan - Kay-Ş:k ile konuştu , Maraşal Şan Kay-Şek tara fından kabul olunacak — ve | Sovyetler Birliğinin — dahili vaziyeti hakkında — izahat verecektir Tuslang gazetecilere be | yanatında, Sovyetler Birli- | #inin kollektif emniyet - si- | yasetine sadık bulunduğunu : ve fakat beynelmilel vazi | yetinin münferiden hareket f etmesine mani — olduğunu söylemiştir. mede Gösteri- | lebilecek Eşya Muhtelif eşhasa aid eş- yanın bir beyannamede göz. terilmesine dair alâkadar- lara şa tamim gönderilmiş tlr: Başka başka kimselere atd dabili ticaret beyanname ile sevkine mü- eşyasının bir saade edilmemesi hakkında- ki 1950 sayılı ve | 9 1937 | tarihli âenel yazı hğkümle İ rinin bazı gümrük idarele | tince yanlış tatbik edildiği anlaşıldığından, bunun tavzi bine lüzüm görülmüştür: Sözü geçen yazının birinci maddesinde, mahreç gümrü- | klerinin ibraz olunan dahili ticaret beyannamesi muhte- vası eşyanın konişmentoları nt tedkik etmesi ve bu ted kik neticesinde beyanname- ise ta in gösterdiği kodar parası alınacak ve yolcu bu husustaki hükümlere göre myrıca da ceza verecektir. | | | | | | J i : sır. au İHükümeti, ingiliz-italyan gö- tüşmelerine iştirak edacekmı | | ı Kahire, 26 (ALA.) Mı- sır hükümeti Süveyş kanalı hakkında İngiliz — İtalyan müzakerelerinin, ancak müs- takil Mısırın iştirakile kabul edilebileceğine karar vermiş ve Kahiredeki İngi- liz. makamları keyfiyetten haberdar edilmiştir. Misir. Başvekili, Kanalın müdafaası hakkının yalnız Misira terettüp ettiğini söy. lemiştir Krop Fabrikalarına 20 deniz- | altı gemisi, bir kroyazör yaplırıyoruz, İstanbul, 26 (Hususi) — Pariste çıkan |Tan| gazetesi, Krop fabrikalarına yirmi de- nizaltı gemisi wmarladığımı- zı ve Almanyada yeni bir krovazör yaptırmakta oldu- ğumuzu yazıyor. Etrüsk Vapuru İn'lîıııınlı denize indirildi Ankara, 26 (A.A ) Mersin hattı için, Almanya da inşa edilen iki bin ton luk Etrüsk gemimiz bugün denize indirilmiştir. Bu su- retle Almanyada sipariş edi- len gemilerden Trak, Efes, | ve Etrüsk gemileri inmiş bulunmaktadır | denize | Ortaokul öğret menlerinin Ücretleri Orta tedrisat muallimleri nin ders ücretlerineaid tah: sisat bitmiş olduğundan, Kül- tör Bakanliği bu muallimle- rib mayıs sonuna kadar ol an ders ücretlerine karşılık olmak üzere Bakanlık bütce- sinde 135 bin İiralık müna- köle yapılmasını kararlaştır mişlir. Bu münakale teklifi yakında toplanacak — olan Kamultayın ilk İGİİÇÜ!'“ yetiştirilecektir. * TÜf g” © * ç y » * b * ! deki , Mnası, | Pantelarya adalarıdır. Müzakereler için yapılan rosmi ve hususi görüşmeler henüz müsbet bir şekil a12- anlaşma taraflarıdır. nın geri çekilmesini, İspan yadaki İtalyan — gönüllüleri- nin geri cağrılmasını, Bari radyosunun — İogiltere aley- bindeki propağandasına kati sürette blhayet vermesini, İtalya ile Avusluryanın daha sıkı bir surette mesui birli. ğinde bulunmasını, Sicilya ile Tünüs arasında bulunab Pantellerin adasındaki İtal- yan istihkâmlarının yıkılma- sını İstiyecektir. Siyasi İngiliz mehafili bir az şüphe ve tereddütle: | — Roma - Berlin misa: kının mevcudiyeti keyfiye- tinin Avusturya meselesi hak- kında esaslı neticelere vasıl olmağa müsaade edip etmi- yeceğini, 2 — İtalyanın Pantelleria adasındaki istihkâmlarını yık- mağe muvaffak edip etmi yeceğini suâle şayan gör mektedirler. Herhalde İngilizlerle İtal- | yanlar arasındaki görüşme- lerin neticesi ne olursa ol- sun büyük faşist meclisinin meclisine ve telki de İngi- liz İtalyan — müzakerelerine Iştirak etmek üzere önümüz- deki hafta içinde Romaya gidecek olan M. Grandinin bir daha Londraya dönmesi muhtemeldir. M Grandi Londradaki - vazifysini mu- vaffakıyetle ifa elmiş oldu- ğundan dolayı İtalyan ka- binesinde yüksek bir makam ihraz edecektir. Londra, 26 (Radyo) Mançester Gardiyan gaze- tesi; İngiltere İtalya müza kerelerinin, hangi meseleler * etrafında cereyan edeceğini tasrih etmekte ve şu malü malı vermektedir: İngiltere İtalya müzakere- lerinde en çok esan teşkil edecek meseleler; Akdeniz desviz. — kuvvetlerinde müsavat, Süveyş ve Cebe- lüttarık kanallarında İtalyanın kontrola iştirak etmesi key fiyeti, Libyadaki İtalyan or” dusunun — kismen geri alın: Akdeniz meselesi ve ea A - Yeni Bütcemiz 1938 Senesi ma i cesi son defa olarak Vekil ler Heyetinin pazartesi günkü toplantısında görüşülecek ve —— bir martta Meclise M Tei edilecektir. Yeni lı.div. üLDELeR :'ı! » 260 milyon lirayı

Bu sayıdan diğer sayfalar: