1 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Yeni bir Türk -Yunan pakhtı Pakt 10 seneliktir, aramızdakil B ı dostluğu kuvvetlendiriyor Hazırlanan pakt Başvekil ile...
 Mbülkkkaatleorı Alkış ve ıslık Halkımızın, beğendiği bir sanat tezahürünü, - Avrupa — şehirlerinde olduğu derecede - uzun...
 Yeni bütçe geçen yıldan 20 milyon lira fazla imiş Vekiller Heyeti dün Başvekilin reisliğinde fevkalâde bir toplantı yaparak
 Et bugünden itibaren ucuzluyor Vali ve belediye reisi bir muharriririmize beyanatta bulundu Vali ve belediye reisi B....
 Yugoslavyanın kıymetli başvekili dün geldi, akşam hareket etti B. Stoyadınovıç her tarafta halk tarafından şiddetle...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI 1 Mart 1938 Pakt 10 seneliktir, aramızdaki dostluğu kuvvetlendiriyor Hazırlanan pakt Başvekil ile Hariciye Vekilinin nisanda Atinayı ziyaretlerinde imzalanacaktır Yunan Başvekili Türk matbuatına beyanatta bulundu Muhterem misafirlerimiz evvelki gün Ankara stadyomuna girdikleri sırada gençliğin tezahüratına mukabele ediyorlar Ankara 28 (A.A.) — 30 teşrinlevvel , na munzam muahedename, 1930 tarihli - Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem mua- hedenamesile 14 eylül 7933 tarihli Türk - Yunan samimi anlaşma mi- Sakına munzam muahedename bu gün saat 19 da Hariciye Vekâletinde Başvekili ve Hariciye Nazırı *lâns Metaksas ile Türkiye Hari- €iye Vekili doktor Tevlik Rüştü Aras tarafından parafe edilmiştir, ahede nisan ayı zarfında Bayarın Yu- tini iade et- mek üzere Hariciye Vekilimizle bera- ber Yunanistanı ziyareti esnasında Başbakanımız tarafından o Atinada İmza, edilecektir. Parafe edilen muahedenin metni- hi âynen neşrödiyoruz! 30 Teşrinievvel 1930 tarihli Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma Ve hakem muahedenamesile 14 Eylül 1932 tarihli samimi anlaşma misakı- Türkiye ile Yününistan kendilerini teyemmüner birleştiren bağlari daha ziyade tekâmül ettirmek arzusile mü- tehassis oldukları ve kendilerini mü- tekabilen taahhüt. altında bulundu- ran iki taraflı ve çok taraflı muâhe- de, anlaşma ve uzlaşmaları her han- gi bir surette ihlâl etmiyecek mun- zam bir muaâhedename akdini arzu ettikleri cihetle aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: Birinci madde İki yüksek âkit tarafdan biri, bir veya birkaç devlet tarafından sebe- biyet verilmiyen bir taarruza uğra- dığı takdirde diğer yüksek âkit taraf, mezkür devlet veya devletlerin asker- lerini, silâhlarını, harb mühimmat- larını geçirmek veya erzak, hayvanat vesaire tedarik etmek ve nihayet ri- cat halindeki orduların: geçirmek veyahud askeri keşiflerde bulunmak (Devamı 13 üncü sahifede) Yeni bütçe geçen yıldan 20 milyon lira fazla imiş Vekiller Heyeti dün Başvekilin reisliğinde fevkalâde bir toplantı yaparak bütçeyi görüştü Hükümet, çarşamba günü meclis içtimaıdan sonra toplanacak parti grupunda harici siyaset hakkında izahat verecek Ankara 28 (Telefonla) — Vekiller heyeti bugün Başvekil B. Celâl Baya- mn başkanlığında fevkalâde bir toplantı yapmıştır. İki saat süren bu toplan- yeni yıl bütçesinin görüşüldüğü tahmin ediliyor. Başvekil B. Celâl Bayar €killer heyeti içtirıaından sonra Maliye Vekili B. Fuad Ağralıyı kabul ederek isi ile uzun müddet görüşmüştür. Bülçenin geç vakte kadar bağlanma- Buş olduğu selâhiyettarlar tarafından teyid ediliyor. Tahminlere göre yeni Yl bütçesi geçen senekinden 20 milyo gün) tekrar toplanması kuvvetli bir ihi lira fazladır, Vekiller heyetinin yarın 1 dahilindedir. — Öğrendiğime Böre, bütçe yarın Büyük Millet Meclisine verilecektir. Cümhuriyet Halk Partisi gurupu da çarşamba günü Büyük Millet Mecli- | içtimamdan sonra toplanacaktır. Hükümetin harici siyaset hakkında izahat vereceği tahanin olunuyor. İ ! Et bugünden itibaren ucuzluyor Vali ve belediye reisi bir muharriririmize beyanatta bulundu Vali ve belediye reisi B. Muhiddin Üstünduğ, elin ucuzlaması münase- betile dün bir muharririmize şu be- (bugün) itibar or, İstanbul hal- (bugün) itibaren eti alacak ve hiç kı, yarından 10 kuruş daha aşağı bir kasapta belediyenin tayin ettiği âzami fiatten yüksek bir para tale- bile karşılaşmıyacaklır. Bu. yolda alı- nan tedbirler, hükümetin, belediye- (Devamı 4 üncü sahifede) Dikkatle: Alkış ve ıslık Halkımızın, beğendiği bir sanat tezahürü Avrupa irlerindö olduğu derecede - n alkiş- ladığı nadiren Ekseriyetle alkış hususunda çok hi Hele beğenmedi sere kaf- ikütla izhar edeni şehir- hoşuna gitmiyen bir şey kla ve tepinme ıle redde- olunca der, Bu de tardır! artistle mi ve | verde mi, üngi noktada olduğı hk çalmak, desine yazdığı halde, Mu rul, tâkdi arasında alk ir. aslıkları ve bunları yeri cömertce kull muz, ars tistlere kendi kiymetlerini tanıtacak ve tamaşa nevinden sa arın tiki Yeni bir Türk -Yunan p İstanbul hayvanları koruma cemiyeti Nişantaş Şa'rmigâr sokak No. 84 Telefon: 49109 Pukaranın hayvanlarına mahsus parasız muayene ve tedari pazardan manda her gün saat 9 - 12 ve akşamları 5 - 6 Kelefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kilşe) aktı Yugoslavyanın kıymetli başvekili dün geldi, akşam hareket etti B. Stoyadinoviç her tarafta halk tarafından şiddetle alkışlandı Yugoslav başvekili vapurdâ gazetecilerle görüştü ve mühim beyanatta bulundu Yukarida muhterem misafirimiz, vali ve çıkarken, aşağıda âbideye Dost ve müttefik Yugoslavya Baş- vekil ve Hariciye Nazırı B. Stoyadi- noviç dün saat on dördü kırk yedi geçe hususi trenle İstanbula gelmiş- tir. Trende Balkan antanlı konsayi- ne iştirak eden Yugoslav delegasyo- nu erkânı, Yugoslayyanın Ankara ve Türkiyenin Belgrad elçileri, mihman- darlsr bulunuyordu. Haydarpaşa is- tasyonu Türk ve Yugoslavya bayfak- | mimiyetle karşılanmıştır. larile donanmış ve gerek garda; gerek | (Devamı 13 üncü sahifede) 1 aa am koyarken rıhtımda büyük bir halk kütlesi top- lanmışta. Dost memleketin * muhterei Baş- vekili Haydarpaşa “garında vali ve belediye reisi B, Muhiddin Üstündağ, İstanbul kumandan - vekili general Cemil Cahid,-merkez kumandanı ge neral İhsan Yligaz, polis müdürü B. labalık halk tarafından coşkun Sü şajına sebeb olacaktıri “ali KÜTUPKANİ | “Aes tereyağı, gocuklarına, sanatının. sırrunı söyledin ANKARA Salih Kılıç, Yugoslav kolonisi ve ka-

Bu sayıdan diğer sayfalar: