28 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Büyük Önder, Balkan gazetecilerine mühim beyanatta bulundular Her halde beklediğimiz parlak günler bizlerden dahi uzak...
 .. ntının tebliği Balkan Anta Türk - Yunan işbirliğini genişletecek munzam bir proje tevdi edildi Konsey, Habeşistanın...
 Fransız meclisindeki müzakere B.Flandin “Milletler Gemiyetinin kıymeti kalmadı, Almanya ile anlaşmalıyız,,diyor B. Reynaud
 Yugoslav Başvekili bugün şehrimize geliyor B Melaksas ile B. Komnen bugün Ankaradan hareket-edecekler- Dahiliye Vekili lıir
 Rasadhanede oturan- yıldız lrene Dunne'ün başlıca merakı teleskopla gök yüzündeki yıldızları seyretmektir Ârtist AKŞAMı çok
 NDikkatlerı Öğretmenlerin hakkın derhal vermelidir 1935 senesinde terfi eden muallimler halâ kıdem zamlarını olamıyorlar....
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası:; 125 kuruş KÜÇÜK ILÂNLAR Akşam ilân servisi, telefon 24240 Hesap defterleri En iyi kâğıda basılmış, hakiki İng kartonu ile elldlenmiş sağlam, Yevmiye, kasa defterleri - defteri kehirler - 200, 300, 400 sahifeli: 140, 13 Akşam matbassı 2 prese zarif ve ucuz muavin defterler kuruş — Telefon Sene 20 — No. 6955 — Fiati her yerde 3 kuruş PAZARTESİ 28 Şubat 1938 lefon: 24240 üldare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) 20113 (Klişe) “ Balkan Antantının tebliği Türk - Yunan işbirliğini genişletecek munzam bir proje tevdi edildi Konsey, Habeşistanın ilhakını tanımağa, Franko hükümeti nezdine ajanlar göndermeğe karar verdi, Italyanın Montreux muahedesine, iltihak edeceği kanaatine vardı VER Misafirlerimizin Ankarada istikballerine ald bir resim: Soldan sağa doğru: Romanya Hariciye müsteşarı B. Com- nene, Başvekil Celâl Bayar, Hariciye Vekili Rüştü Aras, Yunan Başvekili ve Hariciye Nazırı B. Metaksas, Yugoslav Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Stoyadinoviç Ankara 27 (A.A.) — Balkan an tantı daimi konseyi 25, 26 ve 27 Şu- bat 938 tarihlerinde Yunan Başve- kili ekselâns B. Metaksasın başkanlı- ğına Ankarada toplanmış ve bu toplantıya ekselins B. Başkan Sto- yadino' Comnen ve doktor Aras İştira eri, umumi politikanın bütün ri hakkında umumi bir nok- Ankara 27 (Telefonla) — Balkan mtantı korsesi mesaisini bitirmiştir. Toplantı sonunda bir tebliğ neşredil- miştir. Yugoslav -Başevekili ve Hari- Ciye Nazırı B. Stoyadinoviç bu gece Saat 1,30 da hususi trenle İstanbula hâreket etmiştir. Dost ve müttefik devlet Başvekil ve Hariciye Nazırı istasyonda merasimle" uğurlanmıştır. Yarın (bugün) İstanbuldan Belgra- da hareket edecektir. Konsey reisi Yunan Başvekili B. Metaksas ile Romanya Hariciye müs- teşarı B. Komnen yarın (bugün) ha- Teket edeceklerdir. Ankara Kanı ve Pa: 5 Kaya, bugün Anadolu Ni übünde Bal- kar antı devletleri mümessilleri Şi bir öğle ziyafeti verm Yunan gazetelerinin makaleleri Atina 27 (AA) — Atina Yugoslav Başvekili bugün şehrimize geliyor B. Metaksas ile B. Komnen bugün Ankaradan hareketedecekler - Dahiliye Vekili bir ziyafet verdi ajansı ez kendilerini hassaten alâkadar eden | meseleleri müzakere etmişlerdir, Balkan antantının, Avrupanm bu | bölgesinde barış ve huzurun muha- | hafazası için en müsmir bir rol ifa ettiği ve takibinden hâli kalmadığı barış ülküsünün tahakkuku için en sağlam bir âmil teşkil ettiği mütte- fikan müşahade ve tesbit edilmiştir. Konseyin müzakereleri esnasında, bütün umumi politika, müşterek | menfaat ve karşılıklı münasebetler | bildiriyor: Gazeteler B. Metaksaş İle Dr. Arasın nutuklarını tefsire devam ediyorlar. Katimerini gazetesi, Balkan an- tanlının ihdasından beri yaratılan tesanüt fikir ve ruhundan bahsede- rek diyor ki: «Bu fikir ve ruh, B, Rüştü Arasa Balkanları barış bölgesi olarak tav- sif etmek ve Başvekil B. Metaksasa da antantın beynelmilel sahadaki müsalemetleşdirici nüfuzunu kaydet- mek imkânını vermiştir.» Fener - Üçok maçı neden oynanmadı? 6-0, Ankarada Beşiktaş Vefayı Galatasaray Harbiyeyi 1-0 yendiler (Tafsilât Spor sahifemizdedir) Rasadhanede oturan yıldız İrene Dunne'ün başlıca merakı teleskopla gök yüzündeki yıldızları seyretmektir Artist AKŞAMı çok beğendi: “Amerika gazetelerin- den farksız. Hattâ resimler daha güzel,, diyor IMuharririmiz Hikmet Feridun Es'in bu mektubunu yarınki nüshamizda Okuyunuz. Amerika stüdyoları hakkındaki mektubu 7 nci sahifemizdedir.) meseleleri hakkında her zaman ol duğu gibi tam bir görüş mutabakati tezahür etmiş ve Antant âzasını bir- leştiren tesanüd her zamankinden daha salâbetli ve daha sağlam ola. | rak tecelli eylemiştir. 2 — İplidada Milletler Cemiyeti paktının mülhem bulunduğu pren- siplere bağlı bulunan Balkan antan- tı devletleri, Cenevre müessesesinin sadık âzası kalmaya azmetmiş bu- (Devamı 5 inci sahifede) 2DiLLkatlors Öğretmenlerin hakkını derhal vermelidir 1935 senesinde terfi eden muallim- | ler hâlâ kıdem zamlarını olamıyorlar. Bugünlerde haklarına kavuşacaklar rını umuyorlardı. Fakat içinden çi- kılmaz kırtasiyeci tabirlerile izah ve isbat olunuyor ki, hazirana kadar beklemeleri lâzımmış. O saman inşa- Sebeb? MUH iktisadiyatımız fena mı gidi. yor? Vergiler tahsil olunamıyor mu? Her zümre, her meslek, her sınıf, her tabaka ve vatandaştan bir feragat bekleniyor da, bu arada öğretmenle- rin de fedakârlık göstermeleri mi lâ- zm geliyor? Eğer vaziyet böyle olsaydı, bu muh- ierem insanlar, sabrederler, evdeki yarı tok çocuklarına, elbise hevesi sönelerdir tatmin edilemiyen karıla- rna; — Ne yapalım? Azcık hamiyel gös- terin, dişinizi sıkın! telkininde bulu- nurlardı Fakat yakamlar, bir inkişaf, bir bolluk ve bir milli refah devresi için- de bulunduğumuzu müjdeliyor. Manen her kesten üstün olmalarını katiyetle istediğimiz bu mübarek meslek mensuplarının mütevazi hak- larını maddeten ödemek hususunda niçin bu kadar cimri, niçin bu kadar ihmalkâr oluyoruz? Onlara karşı lâkayıdlığımız, maa- rifi iyi bir öğrelmen kadrosundan mahrum bırakmağa vesile teşkil e- decektir. Ne büyük hata! PAZARTESİ KONUŞMALARI Türk evi ne zaman doğacak? Yazan: Hasan - Âli Yücel Altıncı sahifemizde okuyunuz. Büyük Önder, Balkan gazetecilerine mühim beyanatta bulundular Her halde beklediğimiz parlak günler bizlerden dahi uzak değildir Bizden sonra gelecekler ise tabil o günlerin parlaklığını bahtiyarlıklarla tesid edeceklerdir Ankara 27 (A.A.) — “— Relsietim- | hur Atatürk, Yunan Başvekili ek- selans Metaksas, Yugoslavya Baş- vekili ekselans Stoyadinoviç ve Romanya Hariciye müsteşarı orta elçi ekselans Komnen ile diğer Balkan murahhaslari erkânı bugün Çankayadaki köşklerinde çayâ davet buyurmuşlardır. Bu çayda B. M, Meclisi başkanı, Başvekil, bütün vekiller, Balkan antantı devletleri orta elçileri, İs- met İnönü, Balkan ve Türk güze- tecileri hazır bulunmuşlardır. Balkan gazetecilerinin vukubu- lan temennileri üzerine Atatürk kendilerine aşağıdaki beyanatı tütfetmişlerdir: « — Balkan ittifakı bizim öte- denberi samimiyetle üzerinde dur- duğumuz bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir saha üzerinde daha ziyade genişlemesini ve me- saha almasını görmekle bahtiya- rım: Bu hususta müttefik Balkan devletlerini sevk ve idare eden 7e- vatın büyük himmetleri ve mu- vaffakiyetleri ve ittifaka buğlulık- ları şayanı takdirdir. Bugün bu şekilde dahi hepimi- zin memnuniyetini mucip olan Balkan birleşik vaziyetinin, bir gün bir çok kimselerin hatırların- dan bile geçirmedikleri mütekâ- | Bunun esas temel taşları mil şekil alacağma itimadım ber- Bu mi. ideale giderken müt- tefik devletlerin başında bulunan zevatın himmetlerine maibualın dahi büyük hizmetlerinin sebket- mekte olduğunu müşahade et- mekteyiz. Balkan milletleri mat- buatının bu yüksek ideali kendi idealleri telâkki etmeleri ve bu idealin tahakkuku için bütün im- kânlarla çalışmalarını kendilerin- den temenni ederim. Matbuatın şimdiye kadar ayni suretle vazife- sini ifa etmiş olduğunu da tekrar etmeliyim. Dünyada, şimdiye kadar, başka başka milletlerin ünyon yaptık- ları ve asırlarca beraber yaşadık- ları tarihde görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz ünyonun ta- rihte geçmiş olan ünyonlarım çok fevkinde olmasın isteriz Tarihi bu kadar “yüksek bir idealin esas temel taşı yalniz ge- çici politika esaslarında kalmaz. lâzım- dır ki kültür ve ekonomi cevher- lerile dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istika- met veren bazlardır. Her halde beklediğimiz parlak günler bizlerden dahi uzak değil dir. Bizden sonra gelecekler ise tabli o günlerin parlaklığını bah- tiyarlıklarla tesid edeceklerdir.» Fransız meclisindeki müzakere B,Flandin “Milletler Cemiyetinin kıymeti kalmadı, Almanya ile anlaşmalıyız, diyor B. Reynaud “Almanya bugün harp edemez Almanya ile ancak kuvvetli olursak anlaşabiliriz,, diyor Başvekil diyor ki: “Müşterek emniyetten vaz geçemeyiz. Fransız politikası Milletler Cemiyetine dayanmakta devam ediyor, Paris 27 — Fransız meclisinde dış politikaya dair cereyan eden müzake- fe çok hararetli olmuştur. Hariciye Nazırından başka eski Başvekil Flan- din, eşki Nazırlardan Paul Reynaud ve Başvekil Chautemps tarafından mühim nutuklar söylenmiştir. B. | Flandin kürsüye çıktığı zaman s0$- yalistler «Hell Hitler» diye bağırmış» lardır, Merkez ve sağcenah ise kendi. sini alkışlamıştır. Eski Başvekil de- miştir ki: « — Yegâne endişem milli menfa- attir. Bunun temini sulhün devamile kabildir. Halbuki Versay muahedesi- nin kurduğu sulh ihtizar halindedir, Bunun için harekete geçmek lâzımdır. İngiliz Başvekili söylediği nutukta bü hakikatı açıkça anlatmak cesare- tini gösterdi. B. Chamberlain Millet- ler cemiyetinin artık emniyeti temin edemediğini söyledi. Milletler cemiye- tinin kıymeti kalmamışsa ona istinad çe yapılan paktlarımız ne olacak? B. Flandin B. Reynaud Fransa Avrupada yalnız başına jan- darma vazifesini yapamaz. İngiltere Avrupa işlerine karışmıyacak ve artık Milletler cemiyetine başvurmıyacak- tır. Hükümetimiz de İngiliz formülü- nü kabul etmelidir. (Devamı 5 inci sahifede) SE

Bu sayıdan diğer sayfalar: