28 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—mm SİNCİ YIL No. 3338 Pazartesi 28 ŞUBAT 938 TELEFON 350: 3503 FİATI ( 100 ) Para JAbone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın S HAKKIN ingiltere ile Italya anlaşması 4 SESIDİR Si Sahib, Neşriyat Amiri ve Başı il SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci ğinde (Halkıv Sesi) Matbassında Basılmı Geçmiyen yazı yeri verilmek bir çıkmazda KISA VE sille Londra-Roma anlaşabilecek mi Dün geceki radyo haberleri, Ingiltere ile Italyan Merin bütün bir çıkmaza girdiğini açıkça bildirmiyorlarsa ir da düne kadar bilhassa Akdenizde gizli ve aşikâr bir ii meydanına atılan bu iki devletin kolay, kolay elele veremi- yeceklerini de ea lar. Italya ile anlaşmak iç peer umumi Tefkârının pek çok tuttuğu eski İngiliz Bin e nazırı Edeni bile feda etmek- ten çekinmiyen Çemberlayn'in eminiz ve tekrar genç Mazırın e ofis) e geçmesi ihtimalinden bahseden telğraf k ve radyo erleri de gösteriyor ki, ek Ingiliz Başba- İaarn Dİ gittikçe güçleşecektir. Çemberlayn'ın işini selek bazı İngiliz rical ve matbuatının bücumlarından ziyade, Romanın aplâaşmak için Ortaya attığı ve ya dördüncü sahifemizde okuyaca- ğiniz ağır şartlar SIRRI SANLI Büyük şefimizin İ KIYMETLİ NUTUKLARI Atatürk dost devlet mümessil- lerine çay. ziyafeti verdi , Ankara A) — cumhur Mabet Ekselâns Meteks sı, Yügoslav Başve ili selâns eya oviç ve Rar manya Hariciye Müsteşanı| orta elçi ME Komnen ile diğer ba'kan murahhas- ları sizle bugün da Başkanı Abdülhalik Re'di, e e A TIYATRO KÖŞESİ. yı man Güler ve sanat arkadaşları Asri sinemada akşam va Ismail) piyesini büyük bir dimmer > gi HM herk işe üzerind eli iyi tebri ii a sanatkârlara yeni muvaffakiyetler temenn İSTER GÜL ISTER AĞLA ARMAN EA — Seninki yüzünden ateşler marn ge hiddetli taşan geliyor, arkama gizlen, çıkar: yvahlar olsun, epi "bir rider ir splacdaki tapkamı meş gelir seni herkesin içinde rezil al ve Si B yapacaksın azizim bir çare düşün, beş on g dakika sonra buradadır. ulamiyorum, düşünemiyorum, beni heri imdat, vkadaş siya basarak şu cevabı v. — Yahu sen ne biçim erkeksin? Kendisine çıkışa bg eve dön, şimdi geliyorum de, sav ba- iz onra eleme ben de eve gideyim öyle mi? — — Özey a gitde evde kozunu paylaş. Gi bein alaymı e pa Mora ciddimi söylüyo — ma Ki söyliyorum, n. — Onu bir Arkadaşı Ağ kalikahayı — Senin ii en Jak varyet vardır. Asri sinema direktörü i eder Halkımıza da bu akşamki fırsatı kaçırmamalarını bilhassa bakir EN Bunlara da erkek mi denir ? a olsun sen azla pi e o vakitte kafanın, gözünün hayırını gör. asarak: gibi miskin adamların aklına şaşayım, sende erkeğim diye geziyorsun öyle” İSTER GÜLİSTER AĞLA Başvekil bay Celâl Bayar, bütün vekiller, balkan an- tantı Ke orta le Ismet İnönü, balkan ve Türk gezer DeRiE ln muş” lardır. kan gazetecileri aşağıdaki beyanatı lütfetmiş- lerdir: “Balak ittifakı bizim öte- denberi emer üzerinde kle bahtiyi ususta inütlefik, Balkan dev- idare af, Bugün bu şeklile dahi h e — Sonu 0 üncüde — e Baldvin Başve- kil mi oluyor? / k esi ve ke- bay Londra 28 (Radyo) — la- er Başvekili Ser keryme stifa edeceği ında çi: kai şayialar Ee tedi Çemberlayn a çe- Ka sonra yerine Bald- vin gelecek ve Eden tekrar Marlaya Nazim o olacaktır. Frans | Mecli- sinsin Kararı - ünü hükümetin ar ire tasvib eden d vi İtalyada da bu vaziyet elinin beyan ui Bir Yugoslav ga. zetesi diyor ki: Atatürk'ün Realist Siyaseti Bizim Ve Hepimizindir Yugoslav hükümet gaze- tesinin bi ri makalede Balkan üme lerinin yn vb rek ol e bu bloklara karşı nk bir siyaset güttük- | lerini, binaenaleyh, mevcvd blokları! de öte- | Hi »aena n ne biri, ne kisi ile bağlanmağı arzu et- meksizin menfaatlerine uygun olan kendi yollarında İyürü- düklerini yazmaktadır. Büyük devletlerin zararını bizim ödemimizi icabettir. cek şekilde mazide alın air, gene (obundan e istemiyoruz. t bize e pe 1 la k wüşküldür. Biz Tü:kiyenin iye kurtarıcısının : idaresi ında Türkiyenin güttüğü 9 alist siyaset istiyoruz. Bu siyaset bizim ve hepimizin- ir. Demektedir. Metaksas Radyo İle Türk Mil- ietini Ve Gençliğini meşe me Ankara 27 (A Mai esi Kür Yi e ile Yugoslavya ei kili Sto- — Rk ve Rumen dışba- i Komnen. ile nı Şükrü Kayı iğ takımları arasında ya- ılmakta olan maçı bir müd- det takib etmişlerdir. Müh- terem misafirlerimizin stad- yumun şeref t.ibününe giriş- peni ei ear bulunan halkın yakta dakikalarca süren linde a karşılanmıştır. An- kara hizi kı ve gençliği ile ku i i aym eşin “m n Başvekili Me- Yugoslavya Başvekili ri te dinoviç ve Romen dış ba- kanlığı o müsteşarı alalim Kümnen namına kofun önünde kısa bir bulunmuş ve bahtiyarlığı konsey azası ve aatant mil- 2 e adına milletini Türk e Türk gençliğini selâmla- 'B. METAKSAS Atina elçimiz tarafından Türkçeye çevrilen bu hitabe sep bir surette alkış- lan ir sonuna doğru ve müttefik devletler era sillerinin staddan gelişlerinde olduğu gi kn samimi ve kimi ii larının bir defa daha teza- hürüne vesile vermiştir. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR İnsani Ve Medeni Yüce Bir Hizmet Ve Himmet Ee Aldığımız onbeş Kiye bir mektu ç e ve çok hastalanmaktadırlar: İkinci Ki lerile kıymetli Şevki Uğur'a hametli Doktorumuz bu te her P fa yardım karşı öner b ei > Döküekimes Bey Şev mayı en Sesi - Hakkın rekten Tali k fakir Bunu dikkat. rantina Parti Ocağı heyetimizin teşebbüs vi Doktorlarımızdan, - başvurarak yardım hifi memnuni; meş iie akar n muayen mış ve makta bulanmış. Bilhassa fakir il “Bu fakirlerin bir soğukların şiddetinden çok te alan mahallemizin r müracaat eden e başlamı; pek çok halkımıza ulvicenablıktan BE uu yükse ti Ocağımızın sallan bye değer ve in Uğur'a içten gelen minn derin yl e sizl ilğili Sesi,, köşesinde neşredilme- HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: