28 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE Sayı ! 351 Balkan koönseyil Ulu Şef diyorlarki: “Balkan birleşik vaziyeti bir gün bir çok kimselerin bile hatırından geçiremedikleri en mütekâmil şeklini alacak.., | Nafla Vekili All Çetinkaya| Yeni Hava | Hafları 23 Nisanda açılıyor ’î'll;kl;o ';ııık.;'.;iıîıîıî; | üzere Avrupa ile Asya | arasında muazzam bir ! hava hatlı kurulacak Nafa Vekâleti hava teşkilâtımızın | genişlemesi için yeni bir program ha- | zırlamaktadır. Programın hazırlan - (Devamı ikinci sahifede) | y | Resmi tebliğin en bariz noktaları : Milletler Cemiyetinin sadık azası kalınacak, İngiltere, Fransa ve İtalya ile iyi münasebetler tesis edilecek, Habeşiştan meselesi gayri mevcut hale ge'miş sayılacak ; Türkiye ve Yunanistanda, Yugoslavys ile Romanya gibi İtalya kral ve Habeşistan imparatorluğile vaziyetin icabına göre hareket eyiiyecekler ve iktisadi menfaatlerin muhafazası için General Franko ile münasebat tesis elunacaktır. | Fransada : Balkan kenseyi içtimalarında mensub oldukları devletleri resmen temsil edenler: Sağdan itibaren Rüştü Aras, Kabinenin Komnen Stoyadinoviç, General Metaksas ve !Stifd etmesi Bugünkü teplantı Büyük Şefin —| Resmi tebliğ: Muht l —0 Epa”| EHÜvlk Sefin S ea lşea n.ıı:;k:—n-lon::ı bitiren B—.ıı.lf-ı.k' metli beyanatları; Ankara, 27 (AA) — Balkan An -| uhteme öiksöyi “büğün eat ie AA ReyansUaru T ç vi TEzECEİ n ş Büyük şef dün akşam Riyasetiçam. | —© Galmi konseyi 25, 26 ve 27 şubat hür sarayında verdikler; çay siyele - 1098 tarihlerinde Yunan' Başvekili İtinde Balkanlı gazeteci misafirlerimiz| tSelâns B. Metaksıs'ın başkalığında öler üzerinde müda-| | a ricülâri üzerine aşağıdaki boya “|Ankarada toplanmış ve bu toplan » veleji efkârda bulunmuşlardır. Öğle natta bulunmuştur: tıya ekselâns B. Başkan Stoyadino - (Devamı 2 inci sabifemizde) | (Dovamı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) İyi bir karar: Türk gemi inşaiyeci- liği diriltiliyor. Büyük bir tersane mıntakası ku- rulacak, İstinye dokları yeni bir vaziyete sokulacak Evvelce ayrılan tahsisat çoğaltılıyor S R e e) Sebebi : Dahllf meselelerd r Paris 28 — Âyan meclisi, Büşvekil M. Chautemps'ın bütün ısrarive rica- larına ve meb'usan meclisince kabul (Devamı ikinci sahifede) kadar hususi bir toplantı | ve azalar könsey neticele- e hi y en bDiri * Fransanın en- yeni saffı nar, emli '_'muu_':'_:'ııı ingiltere, Fransa ve ÂAmerika müşterek vaziyet alıyorlar Yarın bu maksatla Londrada bir deniz konferansı toplanıyor Loudra, 28 (Son 'Telgraf) — Japon-|dan deniz silâhlarını çoğaltmıya baş- (Devamı ikinci sahifede) Hasköyle T ga arasında bugünkü vaziyet mel ( Yazım 2 de,) İyanın. son akdığı- vaziyot. ve- durma-i # En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Ba buftar SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan o -| kuyucularımız Son Telgraf" Teleton No 20827 İonr. İst. Nurosmanive Caddesi, ——— İngiltere Faşistlerle uzlaşmıya çalışırken Fransada buhran başlamak üzere Vaziyet: Bu hafta sonunda tavazzuh edecek Grandi, Romada Musolini ile görüş- dükten sonra İtalyanın daha mülâ- yim davranması bekleniyor Almanya müstemleke işinde inad ediyor » Avrüpa” diyâsstinde canlı — bir Yol oynıyacak otan 1ki' dip- lomat: Alman Hariciye Nazırı ven Ribbentrop ve İtalyanın Londra sefiri Grandi Londra 28 (Son Telgraf) — AL -IR.bb('n'.ı'rıp, resmi makamlara vede HATAY Komiteye iştirak Edecek heyetimiz | Yarın sabah geliyor Haber aldığımıza göre, Hatay in - tihabat nizamnamesini yeniden tan - manyanın yeni Hariciye Nazırı von Esrarli bir kayıp Bir İngiliz tayyaresi Tecrübe esnasında Ortadan yok olüverdi -| — —ezme |Zim için yedi murtta Cenevrede töp- Loadra, 8 (A. A.) —, Büyük lanacak komisyon — müzakecelerine bir ketümiyetle inşa edilmiş olan İştirak ctmek üzere Hariciye Vekâ - A(Devamı 2 nic suyfamızda) (Devamı * 2 ci saytınilzi ) İspanya meselesi Rusyanın muhale- - feti yüzünden yine çıkmaza girdi İngiltere, Fransa ile istişareye başladı! Ü Ğ LERRE İ Zi Barsoloü çehrinin asiler tarafıadan bombdardımından sönrü- (yana 2 day

Bu sayıdan diğer sayfalar: