2 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Yol verin, kraliçe geliyor! Hollivutta Gül bayramı ve bu münasebetle yapılan büyük geçid resmi b .—._/ , W Geçid resminden
 Başvekılın mühim sözleri “Balkan antantı tam bir randıman - veriyor,, « Dört Balkan devletinin toprakları Avrupanın ideal...
 DenizBankumum müdürü mühim beyanatta bulundu Birçok yerlerde deniz klüpleri açılacak, deniz sporları inkişaf ettirilecek...
 Maliye Vekilinin beyanatı Bu sene yeni bir vergi - ihdas edilmiyecektir “ . * “Buhran, muvazene vergilerile hayvanlar...
 Et ucuzladı Dün her tarafta tayin edilen fiat üzerinden satış yapıldı — y V/ b . j | B a b * AALA ) < î r icek Bir kasap...
 Muhterem misafirlerimiz dün akşam memleketlerine hareket ettiler B. Metaksas diyor ki: “Ankaradan çok memnun olarak...
 MDikkatlerı Sırası geldi — Yarın gel... — Aman oğlum, ben tâ Boğaziçle. rinden geliyorum... Halime bakın, acıyın......
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HR defterleri KÜÇÜK İLÂNLAR En ucuz “ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam Hân servisi, telelon 24240 şi kâğıda hakiki İngilir presi irtanu ile eildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler - muavin defterler 200, 100, 400 sahifeli: 140, 175 ve 200 kuruş Akşam matbaası — Telefon: 24240 Sene 20 — No, 6957 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA ? Mart 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Talirir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) — ———— | Muhterem misafirlerimiz dün akşam , memleketlerine hareket ettiler İ B. Metaksas diyor ki: “Ankaradan çok memnun olarak dönüyorum. | il Başvekilin mühim sözleri “Balkan antantı tam bir <g randıman: veriyor, | ye iğ DEE Aramızda mevcut bağlar bir kat daha kuvvetlendi. i “Dört Balkan devletinin toprakları Avrupanın Beynelmilel mahiyeti haiz, son derece nazik | uda ideal sulh ve emniyet mıntakasını teşkil etmektedir,, möselöler belleri ar İk - : (1 « ği e B. Comnene: diyor ki: nl G ş “Ankarada dünyanın en büyük adamını, Ni zi Atatürkü tanıdım. Atatürk kudsi bir varlıktır. Allah onu size ve bize bağışlasın, korusün,, | ç ş | sa Atatürk, konsey azasile görüşüyör kendisine karşı sıkı takdir ve dostluk bağlarile bağlı bulunduğum B, Me taksasla tekrar temas ettiğimden do- layı kendimi bahtiyar addederim. B. Metaksasin Deniz Bank umum müdürü! Ş mühim beyanatta bulundu) Ankaraya yaptığı ikinci ziyaret, kendisini daha iyi tanımama inci sahifede) Birçok yerlerde deniz klüpleri açılacak, deniz sporları inkişaf ettirilecek Balık avcılığının Yukarıda ınuhterem misafirlerimiz Haydarpaşa İstasyonundan çıkarken, aşa- gıda Taksim abidesine çelenk koyduktan sonra defteri imza ederken Balkan Antantı konseyi müzake- | Muhterem misafirlerimiz Haydar- İzmir 1 (Tele- fonla) — Bura ihdas edilmiyecektir “Buhran, muvazene vergilerile hayvanlar Ankara 1 (Telefonla) — Başvekil | B. Celâl Bayar bugün saat 9 dâ maka- Muna geldi ve saat 19 a kadar Başve- kâlette kaldı, Ekseri vekiller Başvekili “yaret, ettiler. Maliye Vekli dört saat- ten fazla B. Celâl Bayarın yanında idi 1938 mali yılı bütçesi Büyük Milet | “vergisinin hafifletilmesi derpiş edilmiştir, Meclisine tevdi edilmiştir. Maliye Ve- kili B. Fuad Ağralı bu münasebetle $u beyanatta bulunmuştur: — 1938 mali yılı bütçesi, hüküümet- çe denk bütçe prensipine bağlı olarak hazırlanmış ve B, M. Meclisine takdim edilmiştir. 1938 mali yılı bütçesi, (Devamı 8 inci sahifede) Et ucuzladı Dün her tarafta tayin edilen fiat üzerinden satış yapıldı gi yı N © mz derek Prola Zn ara) il mii Tkuhasriri B. Drosos, Başvekil B. Celâl Bayarı ziyaret etmiştir. B. Celâl Bayar Yunan gazetecisine şu beyanat- i ta bulunmuştur: — Balkanların bu şenlik günlerinde | (Devamı $ Maliye Vekilinin beyanatı B . bi . u sene yeni bir vergi y Bir kasap dükkânı ve yeni flatleri gösteren rakamlar (Yazısı 7 nci sahifemizdedir) | da teldkikatta bulunan Deniz ank umum mü- dürü B. Yusuf Ziya, Denizyol- ları işletme w- mum müdürü B. Sadeddin ve Akay müdürü B. Cemil ile bir- likte İzmir va- purile bugün İs“ tanbula hare- Deniz Bank umum ket etmişlerdir. m B. Yusuf Hayvan ihra- catçıları bu sabah arka 3 müdür. lüğünde bir toplantı yapmışlar ve top- lantıda Deniz Bank umum müdürü de bulunmuştur, Cereyan eden müza- | kerede Yunanistana yapılan hayvan (Devamı 8 inel sahifede) Dikkatleri Sırası geldi... — Yarın gel... — Aman oğlum, ben t& Boğaziçle. rinden geliyorum... Halime bakın, acıyın... İhtiyarım.. Hem her geliş gidiş parayla... Ne olur, hazır buraya kadar geldim, şunun kaydini yap VETSENİZ... — Yarın dedika... p NUTUKT'ta işaret edilen başarıl mast en güç fasıllar, birer birer, mil- letin hayranlığı ve şilkranı karşısında relerinde bulunan dost ve müttefik Yunanistanın kıymetli Başvekili B. Metaksas ile Romanya Hariciye müs- teşarı B. Comnene, refakatlarında Yu- nanistanın Ankara elçisi B. Refacl, Romanyanın Ankara sefiri B. Tele- mak, Bükreş sefirimiz B. Hamdullah Suphi ve Atina elçimiz B. Ruşen Eş- ref, Yunan ve Rumen gazeteciler ol- duğu halde, dün saat li de hususi trenle Ankaradan şehrimize gelmişler- dir, paşa İstasyonunda vali ve Belediye re- isi, İstanbul kumandanı, Merkez ku- mandanı, Emniyet müdürü ve pek çok zevat tarafından karşılanmıştır. As- keri bando evvelâ Yunan, sonra Ru- men marşlarını, bunu müteakip İstik- Jâl marşını çalmıştır. Halk misafirle- ri şiddetle alkışlamıştır. Muhterem misafirlerimiz Akay idaresinin Kadı- köy vapuruna, binmişlerdri. (Devamı 8 inci sahifede) Yol verin, kraliçe geliyor! Hollivutta Gül bayramı ve bu münasebetle yapılan büyük geçid resmi de nihayet milkellef var Geçid resminden Pa, Sti e re MİLLİ Ki E || Eettkmet Feridun Es'in mektubunu yarınki nüshamızda okuyunuz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: