2 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

2 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sanife 12 2 Mart 1938 Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz Çilleri vesivilce- leri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir Hasan ismine ve markasına dikkat SAYIN BAYANLAR! Müsaade buyurursanız; bugün fennin bü- tün çıplaklığile meydana koyduğu; mahrem tuvaletinizde kullandığınız bez ve pamuk tamponların dakikada milyonlarca mikrob üreten felâket fabrikaları olduğunu arz et- meği ve -bü korkunç itiyadlarınızdan vez geçmenizi rica edeceğim. Hakikaten gençliğinizi bir çok hastalık- larla mücadele içinde geçirten; idareli ve pratik zannettiğiniz o iptidai şekil korun- malar ne fecaatlere meydan vermekte idi. Rahimde Nezle, Akıntı, Ağrı, Sancı, Kaşıntı, Cild Tahrişatı, Sinir. Asabi Buhranlar, Kısırlık hep o bilinmiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim mikrobların seyiatı değii mi? Halbuki; ayda ufak bir para mukabili alacağınız. bir kutu FEMİL, sizi bu gibi hastalıklardan koruyacak ve vücudunuza tam bir rahat ve serbestiyet verecektir. En incs elbiseleriniz altında bile sezilmeyen kimya harikalarile hususi iki cins pamuktan mikrobsuz bir şekilde yapilan evde, candan gelen sevgi ile kullanacağınız FEMİL cildinizin Taravet | ve Letafetini ebediyen muhafaza edip tabiatın bütün güzelliklerini vücudunuzda toplıyacak ve bu suretle sağlığınızın ve yuvanızın saadetini emniyetle sigorta edecektir. Şu medeniyet asrında Bayanları bir çok ezici üzücü meşak- katlerden kurtaran, daima dinç ve genç tutan sıhhi, pratik, ufak, yumuşak FEMİL ve bağları her büyük ticarethanede hizmetini- ze hazırdır. Bu sıhhi dostunuzu daima hatırlamanızı sağlığımızın yurdumuzun: saadeti namına tekrar tekrar rica eder ve saygı- larımı sunarım. Eczacı Kâzım Can ŞEHİR TİYATROSU Şehzadebaşında ZENİTH 8 Mart 1938 Sah günü C, H. Partisi Beyazıt Kamunu wa Avrupa ve Amerikada siniilimüni 2 'R Büyük Müsameresinde |ljmu Emsalsiz Programa ilâveten: HÜLLECİ 4 perdelik Komedi İL MAĞAZALARINA aaa amaaan Bayan MUALLA ve Çağlayan Saz Heyeti Konseri Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Radç Blatbaası, İİ Annelere e S.M. A. geldi Fazla istek karşısında piyasada mevcudu kâlmı; büyük kutu net -- net, 450 Gr. > Ss. MA Amerikadan geldi Sayın çocuk doktor- larımız ana südünün -İlN eşi olan ve Ave D “ vitaminlerini muhtevi obulunan 8. M. A. yı annelere ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. Mer eczanede bulunur. Tafsilât için Galata P.K. 1097 ve müracaat, ERTARIMEDRL. AP DD) BARR Ni Ea AMAN Kullanılan herşeyin ömrü kısalır aaa 9 VE YANLAR KEyDtiİZ " Simmarın MUMAFIZIDN ı MİM VE BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ İNKIBAZI MAZIMSIZLIĞI MİDE 'VE YAMALARINI sivERiR “ yalnız ile fırçalanan beyaz, parlak ve temiz dişler müstesna Sabah ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız. Kırıklık, baş' diş ve adele ağrıları en seri ve en kat'i şekilde yâlnız kaşe ORIPIN ile geçer Havaların serinlediği bugünlerde alacağınız ilk tedbir evinizde birakç GRiPiN Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri yormadan bütün ıztırapları dindirir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız Albümü 24 ncü sayısı İlkbahar ve yaz modellerile yarın çıkıyor. Şık ve zarif giyinmek isteyen her Bayan mevsimin ilk ve en seçme modellerini bu sayısında bulacaktır. Moda albümü Türkiyede modayı yanlışsız veren yegâne gazetedir, Bayiinizden yalnız Moda albümü isteyiniz. o iktisat we istanbul Deniz ticareti müdürlüğü Denizcilere ilân Türk Anonim Elektrik Şirketinin Arnavutköy (Akinti Burnu) ile Kandilli arasında konulmuş olan Denizaltı Kab- losunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. 3 Mart 1938 de başlıyacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır, bu yerden geçecek gemilerin du- İ banın yakınından geçmemeleri denizcilere ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: