3 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

3 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KARE ER AŞA ELİ — 2 — ie Harp veya Sulh! Avrupa Bundan Sonra Ne Olacak? .. (YAZAN: LLOYD GEORGE) üyük Harbin sonundanberi ortaya çıkan hiç bir me- pele, İngilterenin dış siyasasında görülen son tahavvül derecesinde fikir ayrılığına sebebiyet verme- miştir. Bir taraf, diktatörlere kar- şı gösterilen teslimiyeti hiddet ve infial ile karşılamaktadır. Buna mukabil diğer taraf, yeni siyase- ti kabul ediyorsa da yeni tecrü- benin geçen beş yıllık hatalardan kurtulup kurtulamıyacağını kesti- remiyor. Kimsenin şüphe etmediği bir nokta, diktatörlerin meydan oku- mâsına karşı verilen Ingiliz ceva- bının, umumi seçim yenileninceye kadar İngilterenin ve belkide Fransanın siyasetine hâkim ola- İngiltere, dış siyasa meselele- rinden çıkan davalar üzerinde $6- çim dövüşü yapmağa alışkındır. Disraeli canli bir dış siyasanın ta- kibini istediği zaman 1874 te w mümi seçimi kazanmıştı. Glads- ton 1880 tarihli umumi seçimde Balkanlardaki hıristiyanların da- yasını ileri sürmüştü. Son sene- İerin hâdiseleri, İngilizlerin hariç- Je alâkalarını yeniden canlandır- miş bulunuyor. den, kabinenin en çok se- vilen şahsiyeti idi. Onun, diktatörlere karşı gelmek için al dığı vaziyet, eskiden kendisine karşı lâkayt veya mütereddit va- ziyette bulunan milyonlara heye- can vermiştir. Chamberlain siyaseti hakkında ne denirse densin, bu siyaseti ile- ri sürmek için tutulan hattı hare- ket kaba idi ve fena idare edik miştir. Bir aralık Lord Halifax, av sergisini ziyaret etmek baha- nesile Almanyaya gitmiş ve Herr Hitler'in oturduğu Berchteskaden- de kendisine dostane bir çay ziya- ya ve Çekoslovakyaya karşı vazi- yetine temas edilmemiş, Alman- yanın Ispanya işlerine müdahalesi hakkında bir şey söylenmemişti. Halbuki yapılacak iş, bu mesele- leri kurcalamaktı. Almanlar, bu mış, üstelik ürkmüşlerdi. Ziyare- tin Hitler üzerindeki tesiri, son nutkunda İngiltereden bahseder. ken kullandığı hasmane işaretler- den anlaşılıyor. den bahsine gelince; hiçbir mesele, Onun (harici yeden atılması derecesinde fena ve tedbirsiz (e ida - re olunmamıştır. Ortada; ber şey- den evvel, kabine reisi ile Musso- İini arasında, Eden'in, hattâ anla- şılan Romadaki İngiltere sefirinin dahi haberi olmadan yapılan mu- rabere var. Sonra Kont Grandi'ye Italya hükümeti tarafından gönde- rilen, fakat Mister Eden'in istifa- sına kadar teslim oluninıyan me- #aj var, Ingiltere — Italya müza- keresine esas teşkil edecek vesi. kaların meşrolunmamasına “hay. ret etmiyorum. Şüphe ile karşı. lanması lâzım gelen her iş müp- hem ve karanlık kalır. Nitekim de öyle oldu. Hiç kimse neyin bahis mevzuu olduğunu bilmiyor. Kati- yetle bilinen bir şey varsa, hükü- metin Habeşistana karşı taahhüt- lerine ihanet edeceğidir. Mi Châmberlain Italya ile müzakere yapmak için geri dönülmez bir taahhüde giriş- miş bulunuyor. Artık her şey bu teşebbüsün muvaffakiyet veya a- demi müvaffakıyetine, sonra ya- pılacak anlaşmanın şartlarına bağ- lıdır. ; Fransanın bu müzakerelerde bir taraf teşkil etmiyeceği, hiç olmaz- sa ibzari müzakerelere bile karış- İki muarız Chamberlain, Eden mıyacağı vuzuh ile görünüyor. Çünkü Fransaya hâdiselerden ha- ber verilmiş, fakat kendisile mü- şavere edilmemiştir. Bu yüzden son hâdise Fransada ancak mem- nuniyetsizlikle karşılanmıştır. Almanyaya gelince; sarih olan bir nokta Mussolini'nin, bu kuv- vetli müttefikini ihtiva etmiyen hiç bir pakta varı olmıyacağıdır. Ohakle Almanyanın müstemle- keleri bahsi de konuşulacak mı? Avusturya ile Çekoslovakyadaki Alman ekslliyeti hakkında bir şey söylenecek mi? Şüphe yok ki Ispanyadaki vazi- yet bahis mevzuu olacaktır. Fakat bu bahis te Alıhanyasız konuşula- maz. ngiltere, Akdenizde ve Şap- denizinde harp takdirinde muvasala bakımından kati teminat vermiyen hiç bir paktı istemez. Böyle bir tesviyede Ingiltere ile Talya gibi, Almanya ile Fransa- nım da hissedar olmaları lâzım. dır. Rusyaya gelince; Akdeniz, onun dünya ile temasını temin eden en bellibaşlı mahreçtir, Fakat bütün bu meşeleler bir sürü güçlüklerle yüklüdür. Ispan- yadan başlıyalım: Mussolini ile Hitler, muvafakat etmiyecekleri bir rejimin oraya yerleşmesine müsaade etmiyeceklerini söylemiş bulunuyorlar. Ispanyadaki Cüm- buriyetçilerin bolşevik olduklarini söylemek hezeyandan başka bir şey değildir. Ispanya her şeyden evvel bir ziraat (o memleketidir. Çiftçiler her şeyden evvel ektikle- Fİ arazinin sahibi olmak isterler, Azana, Negrin, Del Vayo gibi 1s- panyol devlet ricali, 1908 — 1916 da İngilterenin başında bulunan Askvit'ten, bugün Fransanın ba- şında bulunan Chautemps kabine- sinden daha sol değildirler, iktatörleri alâkadar eden asıl mesele, Ispanya hü- kümetinin antikomünist olması de- gildir, çünkü Ingiltere İle Fransa da antikomünisttir, mesele, orada faşist ve müttefik bir hükümetin bulunması ve bu suretle Avrupada iye karşı taarruzi ve te- dalği bir cephe teşkil etmesidir. Ispanya, Akdenizin anahtarıdır. Ve Akdeniz dünyanın en hayati kıymeti haiz stratejik yoludur. İs- Panya Cebelüttarık boğazının iki tarafına da hâkimdir. Bu yüzden Ispanya ile müttefikleri Akdeni- zin bu methalini gayet feşirli bir şekilde seddedebilirler, Sonra Ba- lear adaları, Fransa (le şimali Af. rika arasındaki muvasalayı kesime ğe hizmet eder. Konsey Toplantısından Sonra (Başı 1 incide) muahedesini büyük bir sevinçle kar- şıladığını ksydediyorlar, Katimerini gazetesi, Türkiye Baş- vekili B. Celâl Bayarın Yunanistana yapacağı ziyareti hararetle karşılı - yor ve Yunan milletinin, iki dost memleket Artantı için selefi kadar hararetle çalışmış olan B. Celâl Baya rı kabul etmekle bahtiyar olacağını bildirerek diyor ki: Başvekil B. Celâl Bayar, Atinann eski dostu doktor Tevfik Rüştü Aras- İn Yunanistana geldiği vakit, bütün Yunanlıların Türk - Yunan dostluğu- na nekadar bağlı olduklarım görecek tir, Dr. Stoyadinoviç Belgrad'da Belgrad, 2 (A.A.) — Başvekil ve Ha riciye Nazırı B. Sloyadinoviç saat 21,45 te Belgrada dönmüştür. Başvekil garda bütün hükümet â- zası, Balkan Antantı devletlerinin ve Bulgaristanın mümessilleri, Hariciye erkânı, Yugoslav radikal birliği mü- messilleri ve bilhassa parti gençlik TAN Görüşmeler Devam Ederken (Başı 1 incide) Mister Eden'in Amerika Elçiliğine tayin olunacağını yazmşışsa da diplo matik mehafil bu haberin esassız ol- | duğunu bildiriyorlar, Habeşistan İmparatoru Haile Se- lâsiye bugün Hariciye Nezaretine İgelerek Lord Halifax ile görüşmüş İtür, Yine harici siyaset : Avam Kamarasında bugün de ha- rici siyaset üzerinde konuşmalar vu- kubulmuştur. İşçi mebuslardan Ba- ker, Milletler Cemiyeti Assamblesi- nin 1932 Martında kabul ettiği ka- rarı anlatarak bu karara göre âzn devletlerin cemiyet paktına ve Paris misakına muhalif vaziyetleri kabul etmiyeceklerini anlatmış ve Başveki lin noktai nazarını bu karsra celbet- miştir. Chamberlain, İngilterenin bu. karara bağlı olduğunu ve Mister E- den'in de 1936 İlkkânununda buna dair beyanatta bulunduğunu, İngil- terenin bu beyanattan ayrılmadığını söylemiştir. Chamberlain bir suale cevaben teşkilâtına mensup muazzam bir he)Hitlerin nutkunda mevzuu bahsetti- yet ve diğer birçok şahsiyetler tara-| ği müstemleke talepleri hakkında fından karşılanmıştır. Garın önünde) Alman hükümetinin İngiltereye hiç- toplanmış olan halk B. Stoyadinoviçi | bir tebliğde bulunmadığını ve İngilte Mecliste Toplantı Başladı ' lim. 248,300,000 lira üzerinden hazır- lanmış olan yeni bütçemizin muhtelif devlet dairelerine taksim tarzı şöyle- dir: Büyük Millet Meclisi: 4.002.064, hasebat: 602.031, Başvekület1.294.902 Devlet şürası: 250911, İstatistik u- mum müdürlüğü: 238.124, Devlet me- teoroloji umum müdürlüğü: 617.083, Diyanet işleri reisliği; 608.241, Mali- ye Vekâleti: 20.850.568, Düyunu u- mumiye: 51.659.481, Tapu ve kadas- tro umum müdürlüğü: 1.371.222, güm rük ve İnhisarlar vekâleti: 8.644.160, Dahiliye Vekâleti: 5.031.198, Matbü- st umum müdürlüğü: 186.009, Emni- yet umum müdürlüğü: 916.967, Jan- darma “U. kumandanlığı: 10.469.030, Hariciye Vekâleti 3.355.955, Sıhhat Vekâleti: 7.897.737, Adliye Vekületi: 9.546.063, Maarif Vekâleti: 14.540.371 Nafıa Vekâleti; 7.867.807, İktısat Ve- kâleti: 5.466.316, Ziraat 7.153.962, Milli Müdafaa (kara, deniz, hava müsteşarlıkları ve askeri fabrikalar) 82.232.004. Yeni kanan lâyihaları ” Millet Meclisine verilen yeni ka: hun lâyihalarına gelince; bu devreğe AŞ Cümhurrelsliği: 404.960, Divanı mu: | hararetle alkışlamıştır. Kültür yakınlığımız Atina, 2 (A.A.) — Atina Ajansı bil diriyor: Gazeteler, Atina üniversitesinde bir Türk edebiyatı kürsüsü ve İstan- bul üniversitesinde bir grek edebiya- tı kürsüsü ihdasını alkışlamakta ve bü keyfiyetin iki memleket arasında gittikçe sıkılaşacak olan kültürel bağ lara çok yardım edeceğini tebarüz et- tirmektedir. Kâğıt üzerinde verilecek temi- nat, biç bir kıymet ifade etmez. Bahusus bu teminat, geçen sene zarfında Ispanyaya dair verdikle- ri her sözü tutmıyanlar tarafından verilirse, tamamile manasız kalır. spanyanın kendi hükümeti- hi seçmesi, ve bunun kendi- sine hariçten yüklenmemesi bir za- rurettir, Akdenizin hürriyeti için en zaruri teminat, İspanyanın is- tiklâlidir. Şâyet Ispanyada umumi bir se- çim yapılması imkânsızsa ve İs- panyollar davalarını dövüşerek halle karar vermişlerse onları ken- di başlarına bırakmaktan başka çare yoktur. Yoksa muvaffakiyetini yabancı- lara borçlu olan bir hükümet, bu yabancılara güvenmeğe devam €- der ve onların yardımı olmaksızın yaşıyamaz. Chamberlain siyasetinin muvaf- fak olmıyacağı bu sayede anlaşıla- caktır. . Yoksü diktatörler Akdenizi fa- şistlik namına ele geçirmek için, anlaşmadan sonrada İspanyada harp faaliyetine devam edecekler 7 mi iy güçlüklerle yüklü daha başka meseleler de vardır. İnglitere, faşistlere, hükümetin garantisi altında para ikraz ede - cek, yahut ihracat kredileri şek- linde kolaylıklar gösterecek mi? Duçe, beynelmilel hukuka kar- şı gelen haris bir harici siyasetle memleketini iflâş ve açlık uçuru- munun kenarına getirmiştir. ve şimdi de elaçarak bu vaziyetten kurtulmanın çaresini bulmayı dü- şünüyor. Habeşistana gelince; onun ilha- kini tanımak İngiltere için şeref- sizlikdir. O halde Alman müstem- lekeleri meselesi ne olacak? Müs- temlekeler iade mi edilecek? Şarki Alman Afrikası, şayet tekrar Almanyaya iâde edilirse cenubi Afrikanın muhalefeti ile karşılaşır. O zaman Kenya, siyah- lardan müteşekkil iki büyük ordu- lu iki faşist devlet arasında kala- caktır. Sonra müstemlekeler iade edilecekse manda sistemi ipka © dilecek mi? Akla gelecek susllerin bir kıs- mi bunlardır. Fekat en mühim mesele, demok- rasilerin, diktatörlerin tehdidi kar- şısında baş eğip eğmiyecekleridir. Bunlar kendi yurtlarında bürriye- ti ezdikten sonra hürriyetin hükü- renin Berlinden izahat istemediğini söylemiştir. Chamberlain daha sonra İtalya ile yapılacak müzakereler hakkında Miı- sıra dalma malümat verileceğini söy lemiş ve bu müzakerelerin mevzi rım saymıya lüzum olmadığını, çün- kü bunların anlaşamamazlığa ait her mevzuu kucaklıyacağım söylemiştir. Çekler ve Almanya : Çekoslovakya Almanya tarafından bir taarruza uğradığı ve Fransa Çe- köslovakyaya yardım ettiği takdirde İngilterenin ne yapacağına deir soru lan suale de cevap veren Chambor- Isin bu meselenin 25 Haziran 1937 de Eden tarafından irat olunan nutuk ta anlatıldığı ve kendisinin buna ilâ- ve edecek bir sözü bulunmadığını söylemiştir. Rus propagandasına dair sorulan bir suale cevaben Hariciye Müsteşa» rı Sovyet Birliğinin 1929 da verdiği taahhüdü tutmadığını anlatmıştır. İtalyanın müdafaa bütçesi : Dün Romada İtalyanın harbiye bütçesi dolayısiyle Akdenizdeki si- yaset hakkında bir muhtıra neşrolun muş ve İlalyanın Libyaya kolonyal Fırkalar gönderdiği. bunların het tehlikeye kârşı geldikten başka Ha- İbeş ile muvasalayı bundan başka İtalyaya Ege denizin- deki adaların da Akdenizdeki ehem miyetlerile mütenasip bir tarzda tah- kim ettiği söylenmektedir. i Ingiltere hükümeti milli müdafda programı hakkında bu akşam neş- redilen Beyaz Kitapta mezkür prog- ramın tatbikinde umumiyetle terak- kiler elde edilmiş olduğu kaydedil - dilkten sonra bazı müşkülâta tesadüf edildiği ve fakat bunların da izale o- lunduğu bildirilmektedir. Milli müdafaanın her üç nezareti için tahmin edilen masraflar 1937 - 1938 senesinde 278.250.000 ve 1938 - 1939 senesinde 343.250.000 sterlin o- lacaktır. Elde mevcut plâna göre, 1934 - 1939 masrafları 1938 - 1980 masraflarından daha fazla olacaktır. Şunu da gözden kaçırmamak lâzım- dir ki derpiş olunan masraflar, In- gilterenin umumi gerginliği izale i- çin sarfettiği gayretlerin muvaffalcı- yetine bağlıdır. Bugünkü enternas - yonal şartlar içinde milli müdafaa - Bin masraflarının 1937 - 1941 sene - lerinde bir milyar 600 milyon sterlin den yukari olması beklenmelidir. Donanmaya gelince : Donanmadaki tezayüt şu rakam - ları ifade edebilir: 1985 kânunusanisinde tezgâhta 139,345 tonilâto bulunurken bu ra- kam 1936da 281925; 1937de 375.740 ve 1938 de 547.014 tonilâto- ya çıkmıştır. Nisanda başlıyacak olan önümüz- İdeki mali sene içinde 130 bin toni- Jâto tutan 60 muhtelif harp gemisi hizmete girecektir. 1938 de tezgâha yeniden konacaklar iki diretnet, bir tayyere gemisi, 4 büyük ve üç küçük kruvazör ve bir çok ta diğer küçük harp gemilerini ihtiva eylemekte - dir, Beyaz kitaba göre : temin ettikleri, | müzakere edilmek üzere geçen devre lerde verilenlerden başka şimdiden de yine bu devrede müzakere edil - mek temennisile bazı kanun lâyiha- ları Büyük Meclise arzedilmiştir ve- ya arzedilmek üzeredir. Bu arada hükümet 'yeni orman ka- nununun bazı maddelerini değiştiren bir kanun lâyihası hazırlâmış bulu- nuyor. Bu lâyihanın hazırlanmasına sebep, yeni orman kanununun tatbi- İkatında bazı güçlüklere sebep olmuş bulunmasıdır. Ziraat Vekâleti tara, - fından hazırlanması bitirilen bu yeni lâyihaya göre, devlet işletmesi görül- miyen yerlerde, kerestelik veya mah rukat için köylülere ağaç verilecek- tir. Bundan başka, zati ihtiyaçlara mah sus olmak üzere köylülerin istifade edecekleri enkazdan maada orman- Inra zarar vermiyecek şekilde çalı ve | Şırpıları toplıyarak çıkarmalarına da izin verilecektir. Geçimleri, ötedenberi kendi vasıta. larile iç pazara getirip sattıkları keres te, odun ve kömüre bağlı köylülerin satın alabilecekleri miktarda ağaç sa- tışa çıkarılabilecek ve yakın şehirler İde satacakları odun ve kömür için de tam tarife bedeli alınarak izin verile bilecektir. Göçebeler için... | İskân edilen göçebelerin askerlik İ muafiyeti hakkındaki kanuna ek ola- İrak hazırlanan kanun lâyihası da bu- gün meclise verilmiştir. Projeye göre, memleketimizde bu- İlunan göçebeler ve aşiret fertlerin - İden hükümetçe iskân edilenler yerleş tikleri yerlere vardıkları tarihten #ti- İbaren ihtiyata geçitileceklerdir. Da - ha küçük yaşta olanlar da muvazzaf İhizmete tâbi tutulacaklardır. Asker - İlik çağında olup ta ihtiyata alınmıya- İcak olanların muvazzaf hizmetleri bu tarihten itibaren iki yıl geciktirilebi- İlecek ve hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere alti a- ya indirilecektir. Dünkü ilk müzakereler Millet Meclisinin 1938 yaz devresi- nin başlangıcı olan dünkü ilk toplan tısındaki müzakerelere gelince; dün Meclis, reis vekillerinden B. Fikret Sılayın reisliğinde toplandı. İlk ola. rak vefat eden mebuslarımızdan dok- İtor Galip Hakkı, Sabri Toprak ve Ra- sim Aktarın ruhları üç dakika süküt edilmek suretile taziz edildi, bü ara- da Brüksel elçiliğimize tayin olunan Cemal Hüsnünün Bolu mebusluğun- dan İstifasına ıttılâ kesbedildi ve bun- dan sonra da ruznameye geçildi. Dünkü ilk gün için ruznamede en ehemmiyetli madde olarak memu - rin kanununun 84 ve 85 inci madde- lerinin değiştirilmesi hakkındaki lâ- yihanın ilk müzakeresi vardı ve bu husustaki müzakere de yapılarak Meclisin cuma günü toplanmasına karar verildi, , ——— nının tatbikinde elde edilen terakki- ler gözden geçirilerek 1940 senesin- de bahriye mensuplarının yüzde yir mi beş artmış olacağı, pilotluk kurs larına 4,500 kişinin kabul olunduğu ve bundan başka 1,000 de ihtiyat pi- lot kavdedildiği tasrih olunmaktadır. 3-3-938 BULMACA DUNKU BULMACAMIZIN HALİ 12345671789 10 'NKU BULMACA 456160 19 * SOLDAN SAĞA: 1 — Müshll olan bir nevi nebat 4 — Akdenizde bir Fransız şehri — Pos panın yarısı — Kraliçe, 4 — Bir nevi oyun — EMİ! hayvan, — Vaat — Bir nevi yağ, Cemi edatı — Kurum — Kışın ver — Bir nevi mahkeme, 1 * YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Oturulur. 2 — Geri vermek. 3 — Afrikanın İtalyan müstemlekesinde. bir şehir. 4 — Atlarda bulunur — Beyaz — Emir saa, ©, 5 — Bir kavim — Bilgi 8 — Çocuklar yer — Memlekete dönüş 7 — Aydın taraflarında bir üp — Dağ kovuğu — Kol ağn, 3 — İnce beyaz maden. 0 — Fan. 10 — Göze görünmez en dehşetli ku vet, TOPLANTILAR e DAVETLER © Bugün: T â 4 Üniversite Kinm İs mall, saat 1730 da Eminönü Halkevinde “Kanser nedir?,, mevrulu bir konfereni verecektir. * Hafta içinde: X Mubarrir arkadaşımız Birhan Felek önümüzdeki Cumartesi akşamı 2020 da Beyoğlu. Halkevinde “Spor, mevzulü bif konferans verecektir. Konferansı, bir tem sil takip edecektir. # Feriköy Idman yurdunun fevkallde kungresi Pazar günü Feriköy 17 inci üko” , kulda saat 10 da toplanacaktır. # Eminönü Halkevi ar şubesi, önümüz” deki Paaarteki günü akşamı saat 2030 de €v salönunda bir konser verecektir. Daver miyeti, 19 Mart akşamı Ünyon Fransezde bir Pertevniyal gecesi hazırlamışlardır. Bu YENİ NEŞRİYAT: HUKUK GAZETESİ i HUKUK GAZETESİ — Türkçe ve Fran | sizca olarak Cevat Hakkı Özbek tarafım” dön dört yıldanberi neşredilmekte olam © Hukuk gazetesinin ikinci'cildinin 27 — 28 © inci nüshaları intişar etmiştir. Bu nüshada Hukuk Fakültesi o Profesörlerinin birçok faydalı makaleleri vardır. Okuyucularımı- Za İavsiye ederiz. 25 KOCALI KADIN — Romancı İsken> deç Fahrettinin bu yeni esuri, para, sefa © bat, aşk ve servetle tatmin edilemiyen çile Zin bir kadının tahlilidir. Temiz ve sade bir üslâpin yazılmıştır. Heyecunlı ve dü- şündürücü eserlerden sayılabilir. ğ UÇ KİŞİ ARASINDA — Vedat Nedim Törün evvelce Şehir Tiyatrosunda oyna- nan “Üç kişi arasında, izmindeki demi kitap halinde basılmıştır. Bu eser, fizyolo- ik bir bidisenin psikolojik tesirlerini Rroydist bir görüşle tahlil eder. ANTİVİRÜS İLE TEDAVİSİ REKTA PATI İÇ VE DIŞ BASUR MEMELERİNİ, BASUR MEMELERİNİN HER TÜRLÜ İLTİHAPLARINI, CERAHATLANIMIŞ. FİSTÜLLERİ AZ ZAMANDA EYİ EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: