28 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mazntx TARİHİ TEFRİKASI: 10 ; Başüstüne efendim. _jbet.'i zabiti yanmdan ayrıldıktan & ; X'ığ:r bey kamarasına girmiş ve hq,,:m'""i? okuduğu bundan evelki | :— &cele zarflamıştı. Bunu nöbet. ha 'itinin gönderdiği nefere uzatır. < Al oğlum bunu demişti. Filika ile tn Tevfiğe git, süvariyi bul kendi- ı.m"f: cevap verirse al bana getir, Çabuk! Sevik adımlarla koşarak güver- '."n— k Beçmiş, denize indirilen sancak k atlamış, Hamidiyeden ayrı. fllika atkasında köpükten bir iz | h'Tı Asarıtevfiğe doğru yol al - »u& Sirada, zabitlerin toplanıp gel- W y Büvariye haber verilmişti. Va. k“hl"ln arkadaşlarını kamarasında Nı:'“" Hep birlikte önce hâdisenin %M.ı hakkmda görüştüler. Hepsi y bir fikir iştirakiyle bir ihtilâi | Yü a bulunduklarını tahmin edi Mı"üı. Arıyacakları çare, bunun ı—huiz:ılednedxqet etmemesini | t , “decek tedbirler olacaktı. Bir sa. | I.â"hn konuşulduktan sonra şun - | ; k.Tlrhı!-n'dılııt: . x;l Gemiden kimsenin karaya git yt karadan da (ne zabit, ne ne. N:îmıınin gemiye çıkmasma mü- ; tdilmiyecek, j büngEfr <0 gürdelik mesallerile "ttt KlAY, Arkadaşları arasmda şue fkarmıya teşebbüs edenler şid- Hn *eziye ve hattâ ölümle mukabe Tek. 'şç Her bölük itimada değer nefer. lracak ve nöbetçi ade wnmx ve dışardan vaki olacak —G Ara kargı silâhlı bir kıt'a nö . —ı::'mnm kumandasında hazır bu- * x:*_'—mıda her günkü sükün, inti A, * inzıbatm devamı temin edile . B, H_h'irdın sonra Vasıf bey, ikin İ daha bazı gizli talimat vermiş. M"hltığı istimbota binerek Pey. Nl " Rauf beyi görmeye koş - ... S.:;BW da o sabah silâh sesle Ka ltüsüyle uyanmış, kamara . N—_'.'"dl bekliyen emirberine ses- N Yanma gelen neferine sormuş. N iN B “dir bu gürültüler? &."En haberi olmryan nefer &2- p “Vab vermişti: xko' efendim! xlı' Öğren gel, gelirken bana | Nıı Müzaffer kaptanı da — çağır, xn.'lılıtu! SN _M:lııunc efendim. .% leri verdikten sonra Rauf 'l%x Biyinmiş, yannıa gelen Muzaffer kaptanla ko . N ıısGlıınıştı. îhu?'". er bey, güliha şehirde bir xt' beyim, nizamiye kıt'aları RNasir * Bayi ” Kıt'aları fayan mr et bi h..":'— #ebeb neymiş? Beyim ebebini filât öğreneme . Malümatı da pürtelâş, ? bu Üsküdara geçen nizami; ş&:— aldık.. ü Mfu bey, sen gimdi ş_ Üğer çanaklığa — çıkart, Bltiş #efinelerle muhabereyi rla hangi gemi- İ xşlfmıum_mm. *Nn.":"; beyim! / #üvarinin emirlerini Yazan: A, Cim | H Vesikaları veren: Donanma Komodorluğu Başkâtibi Binbaşı İhsan '".Vret! Peykişevketin iIşaretle- hne, Mesudiye de dahil olduğu halde hiç bir gemilden Cevap verilmemişti yerine getirmek üzere derhal harekete geçmişti. Vardabandıralar, çanaklığa çıkarılmış, ellerindeki filâmalarla di- Ber gemilere süvarinin arzusunu işaret etmeye başlamışlardı. Fakat, hayret, Peykişevketin işaretlerine hiçbir gemi- den cevab verilmemişti. Koca gövdesi. le kabarık bir hindi manzaraaı göste- ren Mes'udiye işaretleri tekrarlıyarak ulmış, ama o da mukabele etmemişti. Biraz sonra bu vaziyoti haber ver- mek Üzere Rauf kaptanın yanma çı . kan Muzaffer kaptanla süvari gşöyle konuşmuşlardı: — Hayrola Muzaffer bey, ne var? Nâsıl oldu? Muhabere temin edildi mi? — Hayır beyim, gemilerde hiç Ses sada yok; işaretlerimizi Mes'udiyenin vardabandıraları tekrar ettiler; fakat cevab olarak bir şey yazdırmadılar! — Vausıf beyden haber filân yok mu? — Hayır beyim, hiçbir taraftan ha- ber almadık. — Ya!.. Acaba Kabuli bey ne yap. tr? Biliyorsunuz ki o asabidir; bu va- ziyet kargısında bir şeyler yapmak is- ter! Ve eğer yaptıysa Allah yardımcısı olsun! Zira yakasını asflerin elinden biraz güççe kurtarır! — Evet beyim?!... Ama kimbilir! — Şimdi Muzaffer bey kardeşim mürettebatımızm vaziyeti nasıl? Muzaffer bey süvarinin bu sualine müzaffer bir tavırla cevâb vermişti: — Owu, çokÖarumeamyer veyteir — —) — Hoşnutsuzluk, isyancılara taraf. tarlık filân? — Kat'iyyoan... — Alâ, ama ne de olsa, biz veziye- ti gözönünde bulundursrak tertibat a. mak mecburiyetindeyiz, değil mi? — Evet, beyim. — Öyle ya, şimdilik böyle bir şey mevzubahs olmasa bile, nihayet onlar da neferdir. Diğer gemilerde ufaktefek hâdiseler başgösterirse bunlar da ça « buk onlara uyarlar!... Hemi, dışardan bir tanrruza uğramak, asflerin bir İş. gal hâdisesiyle karşılaşmak felâketino uğrarsak!,. — Evet, doğru!.. Tedbir almamız lâ- zm! — Öyleyse gu gekilde hareket ede . lim: Evvetâ etraftaki nöbetçileri ço . Zaltahımı, Bir de iki filika çıkaralm, bunlar geminin etrafında devriye do - Jassınlar, Gemiden kimseyi dışarı cı. karmaym, dışardan gelecek olanları da gemiye sokmayın. — Evet. — Bu bir, sonra herhangi muhtemel bir taarruza karşı diğer efrad silâh başı yapmcaya kadar mildafaa ve mü. tecavizlere ateşle mukabele Için toplu- ca bir kıt'ni muntazıra ayıralım. Herkes gündelik işiyle meagul ol - sun, Patırtılar!a, bilkassa dedikodular. Ja alâkadar olmasm!.. — Evet... — Şimdi çarkçıbaşıya haber ver, gemi hareket için istim Üstünde bulun- sun! Belki âni bir hareket icab eder; değil mi? — Evet! — Sen burları tamamlayıncaya ka. dar, ben de Vasıf beyle ölsün, Hakkt beyle olsun, Kabuli beyle ve diğer sü- varilerle İrtibat teminine çalışayım, o- lur mu?, — Evet beyim, simdi ben emirlerini- zi yerine getirmek üzere hemen işe başlıyorum.. Bu ufak muhavereden sonra Ber- kisatvetin ikincisi Muzaffer bey sürat, le ait güverte merdivenine doğru vâl- rüdü. Gözden kayboldu. (Devamı var) 4 İ HABER — Akşam postası ı Günün meselesi I Bir günde 20.000.000 sigara ve 1 milyon Inhisarlar idaresi piyasaya kalitesi fena, bozuk ve eksik sigara çıkmaması için ne gibi tedbirler almaktadır Yazan: İHABERCİ Cibali tütün fabrikasında olgara Geçen gün Şehzadebaşında bir tü. tünetmmtinçstgura paketlerinden eksik sigara çıktığı, bazı paketlerin de ta- mamen boş olduğu hakkındaki şikâ - yetlerinden bahsetmiş: *Inhisarlar idaresine nazar değdi 1,, demiştim. Tütün satıcılarından bir iki tanesi. nin ortaya sürdüğü bu iddialarla ve bana gösterilen boğ ve noksan paket- lerle varmış olduğum hükümde, acele edip etmediğim hakkında Bonradan bende bir tereddüd hâsıl oldu,. Söyle. nen şeylerin ne dereceye kâdar haki- kate nygun olduğunu —öğrenmek için bir kere de İşi inhisarlar idaresinden tahkik etmeyi muvafık buldum. Malüln ya, prensipimiz her gşeyde bitaraf olmaktır, Bir mesele hakkında hüküm verebilmek için o işin iki ta - raflı alâkadarlarını dinliyerek bir ne- tice çıkarmak lâzımdır. Ne tarafından bakılsa mütekâmil ve modern bir milesseso manzarası are zeden inhisarlar idaremizin, ufak bir tedbirle bertaraf edilmesi kabil oalan bu işte bir aksaklığa meydan verebi. leceğinden şüphe etmokte doğrusu haklıydım. İşte bu sebebden inhisarlar idaresine müracaat ettim, Kendimi ta- nıttım. İdareleri hakkında oldukça a- cı bir tenkid yazısı yazmış olduğumu bilmelerine rağmen beni . kendilerine ve yaptıklarına itimadı olan insanlara mahsus bir tabillikle - karşılıyarak iş. le alâkadar olan geflere takdim etti. ler. Muhatabı olduğum zat, suallarime cevab vermeden evvel dedi ki: — İnhisarlar idaresi, yazınızm ser- levhasında olduğu gibi, (sigara ima. lâtma çok itina göstermek lâzmm) ol duüğunu çok evvelden idrak - etmiş ve bu işin icab ettirdiği bütün tedbirleri de vaktinde almıştır. Bu sözlerimizin sıhhatini tevsik etmek üzere sizi, der- hal, fabrikamızda bir tetkikte bulun- maya davet odebilir miyiz? — Hayhay, dedim. Memnuniyetfe!,, Öyle ya, işi gözlerimle gürmek da- ha faydalı olurdu. Bu düşünce ile ya. ptlan davete icabet ederek vakit geçir. imal eden makinelerden birkaçı.. gö" val D d et medoen Cibali «tütün, fabrikasına, git- paket yapılı yor eZ hangi makinesinde yapıldığını tesbit eden şikâyet fişleri konulmuştur. Ay. ni kayıt ve işaretler sigaraların üze . rinde ve paketlerin arkasında da var- dır. Satımaldığı sigaraları bozuk veya noksan bulan müşterilerin bunları de- Biştirmek hakkma mmalik oldukları da ayrıca yazılmıştır. İdaremize bu fiş . Terle bozuk veya noksan paketler inde edildiği takdirde biz. vazifesini yapmı. yan işçiyi veya arıza gösteren makine- yi tesbit eder, münasip gördüğümüz tedbirleri bittabi alırız. — Bazı paketler büsbütün boş çıkı- yormuş? — Biraz evvel izah ettiğimiz gibi günde bir milyon paket hazırlanıyor. Makine olsun, işçi olsun, çok süratle Bgörülen ameliye srrasında bir pakoet kaçırmış olabilir. Biz, satıcılarda veya müşterilerde açılan ve tamamen boş çıktığı söylenen paketler üzerindekl iddialara muhatap olamayız. Fabrika. tim. Umum “müdürlüktenbenim, fab> | mızdaki ambalâjı bozulmamış ve ta « rikayı gezeceğim fabrika müdürlüğü- mamen bağ çıkkmış paketler bulunür- ne bildirilmiş ve icab eden müsaade ve. | sa, bayiler bunları satış depolarımız - rilmişti. Beni fabrikada büyük bir ne. | dan değiştirebilirler.,, zaketle karşılryarak heç tarafı gezdir- diler, Yaprak tütün anbarından siga- ra paketlerinin sevkedildiği yere kâ - İnhisarlar idaresinden aldığım bu L zahattan, hassaten fabrikada sigara yapılışmı ve kutulara istif edilişini dar heryori gösterdiler, Bir sigaranın | gözlerimle gördükten sonra, yapılan nasıl yapıldığını en ufak teferrilatma | şikâyetler kargısında teenni göster « kadar anlattılar. Cibali fabrikası hak. | mekte nekadar isabet ettiğimi anla - kındaki tmumi müşahedelerimi bir | dım. başka sefere nakledeceğim. Fakat, bu. günkü yazımda fabrikaya ait intibamı kısaca kaydetmezsom haksızlık etmiş olurum. Gördüklerim bana üç gey İlham etti: 1 -— Tam raayonel bir çalışma. 2 — Kemalini bulmuş bir teknik.. 8 — Temizlik, dikkat ve intizam. Ben, bu kadar olgun, tecrübeli ve i- leri bir mücasesede böyle basit arıza- larm nasıl vukua geldiğine doğrusu hayret ettim, Ve bu hayretimi dakilerden saklamadım: — Bu kadar itinaya, bu modern te. sisata rağmen paketlerin bozuk, boş ve noksan olmasına bir türlü akıl er. meydan vermemek işinde de titiz bir itina gösterir. Onun içindir ki, biz, bil- bazı paketlere noksan sigara girebile. ceğini ihtimal dahilinde görerek buna kargı tedbir atdık. Fabrikamızda, her nevi için ayrı ay. rı harman yapılmış olan tütünler, oto- matik makinelerle kıyılır, sigara ha- Mine gelir ve ambalâjlarır. Her maki- nenin başında . gördüğünüz gibi . kâ- | halk şarkıları. Filvaki, bundan evyelki yazımda boş ve noksan gördüğüm paketleri yapı- lan şikâyetlerin bir delili gibi telâükki etmiştim. Fakat, İnhisarlar idaresinin noktalnazarı büyük esaslara vö hâki « katlere istinat etmektedir. İnhisarlar idaresi, piyasaya bozük ve noksan pa. ket çıkarmamak için maddi imkânla- rın bepsini tatbik etmektedir. Buna rağmen, bozuk ve noksan paketler zu« hur ederse bunları pek âlâ öeğiştir . mok de kabidir. f Ve nihayet, günde tam yirmi mil . yon sigara yapan bir fabrikanm bir kaç bozuk ve noksan sigarasma tana- düf edilirse bunu bir kabahat gibi mü- Hem bu kadarcık bir geyi çkö gör. 98 ŞUDAT — 1938 PAZARTESİ 17 İnkılâp dersi, Üniversiteden naklen, Mahmut Esat Bozkurt — tarafından, 18,30 Çocuklara masaf, Bayan Nine, 19 İnel: $an piyano ve keman refakatile, 19,30 Memle- ket şarkıları, Malalyalı Fahri, 20 Rufat ve arkadaşları tarafımndan Türk — musikisi ve 20.30 Hava raporu, 20,3$ fi miktarda işçi vardır. Bunlar imalâ- | Ömer Roza taralından arapça söylev, 20, tı mütemadi bir kontrol altında bulun- dürurlar. Paketler hazırlandıktan sön- râ da ayrıca kontrol edilir. 45 Relma ve arkadaşları tarafından Türk müsikisi ve halk şarkıları, — (saat ayarı), YS Fasl saz heyetir Okuyanlar: İbra- bim, Ali, Küçük Safiye, Kanun Müammer, Fakat günde yirmi milyon aded si. | Klarinet Hamdi, Ut Cevdet Kozan, Tanbur gara yapılan ve bir milyon paket ha, | Sulühaddin, Keman Cevdet, 21,50 Radyo zırlanan bir fabrikada bir iki pakette arıza olması ihtimalden uzak değildir. Bunun için, her paketin içine, taşıdığı l sigaraların hangi tarihte, fabrikanm fonik temsil, Stüdyo orkestrası, refakatile (Pergünt), 2245 ajans haberleri, 23 blüke la sölolar, öpera ve öperet parçaları, 29,20 son haberler ve ertesi günün programı 23, 30 son.

Bu sayıdan diğer sayfalar: