26 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

26 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Demirin üç kardeşi onu çakır- mıya gelmişler. Can, Ertan ve “Ayfer... Onları bulabitir misiniz? Pulanlardan (50) kişiye muh- telif ve kiymetli hediyeler veri- ecektir. Cevapların 15 gün içim- de (TAN — Çocuk) ndresine gön- deritmesi lazımdır. Geç kalan cevaplar gelmemiş sayılır. © 67No.luBilmecemizden Hediye Kazananlar G1 numaralı mecmmsamızdakl İse bulmama, yı doğru halledenlerden be- iye karaman Birer “kesip yapıştırma sibümü. kara: menlari , Ankara Cankaya İsmet İnönü evi Öz- nesi 1730 Mayri. Çağlıyan ik okulunda 85 Nebahat Öz ipunar Yed. Duvastir) kalbe (Abdür. 70 Turan Çakmak, Tekirdağ Süleyman» okulu 305 Vedat Herizier, Bursa anı ik okulu #48 Leylâ Dizgin, İstan anat #34 Racni. Birer “Düyük sulu baya, kazananları İstanbul Mecidiyeköyü Necil Ozan, tne- İlişide Der olrulu 78 Nihal Tura, gümrük işleri müdür muavininin. Özen Geçin, Antakya hastane idare sira Cevdet kann Munttar Akıncı, Sam Salihiye mahallesi Düz gokaik 18 mü- evde Zehra Şakar. Birer 'küçük sulu beya, kazananları Kirklareli > Karaca İbeahim mahallesi sokağı 12 mumarada Nebihe Tan- Konya lisesi Orta iınım 890 Tahir sax Bohu Tabaklar. mahalleri 77 ma Faydalı bilgiler £ Bir İneğin Heykeli | Bir müddet evvel Amerikada, Kar 'nadada ölen bir ineğin heykelini dik mişler. İneğin heykeli yapılır mı diye| .ceksiniz, İşte yapmışlar. Hem de bu-| İlunduğu şehrin en işlek yerine dik- işler. Yalmız gelen geçen değil, bu meydanı her sene bir çok ta gezmen, görmiye gelir. Neye dikilmiş bu hey- kel diyenlerin merakını gidermek i- çin heykelin altındaki mermere bü-| 'nun sebebi yazılmıştır. Meğer bu inek, Kanadanın büyük yağ - sü şirketlerinden birinin imiş. Ön altı sene durmadan en güzel, en yağlı ve eşi hiçbir inekte görülmiye- cek kadar çok süt vermiş. Bu iyilik- İllerine karşılık olarak şirket te, ölün- ce onun heykelini yaptırmış. Zararı lerine bunun kaç misli para kaza: darmış Arılar Sağırmış Bir Alman bilgini uzun çalışmalar. İdan sonra arıların sağır olduklarını Janlamış.. Arılar biribirlerile işaretle İ konuşurlarmış.. Her sözün ayri ayrı işaretleri varmış. Mesel, bir arı zengin bir çiçek ye- iri bulunca, hemen kovana dönüp ar- kadaşlarına bunu şöyle haber veri- “imana | Yormuş: aşını bir defa sağa, bir de- fa da sola salladı mı, bütün arkadaş. ları arkasına takılıyor ve ballı çiçek- lerin bulunduğu yere akın ediyorlar malş.. “Trabzon ort okulu 215 Nedim Sügüder.| m — —— — Mersin Çankaya fik okulu 38 Melihat Al-| sczanesinde Orhan elile Rıza Sevgin, Kadı- köy yedinci ilkokulu 189 Mustafa Keman- İml, İzmir kur esi 1091 Emel, HAY cı, Birer “Büyük kutu kalem beyası, kaza” nantar: Bilecik birinci (k olul 189 Sabiha Çak- İnak, Kayseri lisesinde 83 Mehmet İyigün, ir. Ramanya Bilitire sancağı (Gom.| Adana Gümhuriyet ilk okulu 3 ine senif Ca hit Katlar, Alpullu 8. Gürcan, İstanbal Da en Muhittin. Dayağlu 18 inci Mkokul | vutpaça 25 inci ilk okul 247 Atun. Birer "Küçük kotu kalem, boyası kaza anlar “Osmaneli merkez okulu 225 Rahmi Tug- Sarıyer 27 inci tik okul 53 Hile Komuk, Jeu, Darüşgataka Mast 293 Ulvi Ersoy, İMialli, Akşehir orta okulu 216 Zeki, Lüle Sen Benava koleji Cemal Ayken, İburgaz birinci ilk okul 480 Verdi, Sivas D. D. yolları baş reva Sıtkı oğlu Zeki Ul. sen, iror “Albüm, karananları Niğde askerlik dairesi M. ME Asım kun Betin Bale, İstanbul 16 ec il okcu! B - 4 talebesi, İstanbul Gureba bastanesl dahil ye 2. Yatak 8, Hidayet Hörl, İstanbul 20 ip- ek e okul 68 Sevinç, İzmir Mektupçu 79- kuşu 24 numarada Refiye Bmre. Birer “Mürekkepti kalem, Kazananl taki, Kars pastn salonu H. İbrahim, Üsküdar 13 üncü Hk okul 135 Fahrettin, İstanbul Vezneciler Ahmet Susyip soka 31 numarada Berna Saydar, 88 ine ilk kul Suhandan Oyal, Beşiktaş 38 İnel ilk Tusan Öztop, Uluenmi Kemalettin Yazısız küçük hikâye : cu) 160 Mest, Kelebek Avı | | Yaz mevsiminde kelebek avı hoş bir eğlencedir. Küçük bir ağ vasıta- sile nice kelebekler tutulabilir. Fakat bir kelebek tutmak için çok koşmak icap eder. Yüzlerce metrelik bir ko-| Şuştan sonra ancak bir kelebek tut-| mak imkânı bulunur. İhtiyar bir &- lim çölde seyahat ederken garip bir kelebek görür ve onu yakalamak ü- zere peşine düşer, Saatlerce koştuğu safe aşağı yukarı elli kilometre imiş. yok bu heykel ancak iki bin liraya | kovalamış ve nihayet yakalamış.. çıkmış. Halbuki on altı senede Bahar Prenşi - ineğin adı böyle idi - sabip- Takına şaşmamak elde değil... halde kelebeği yakalıyamaz. Kavi me| Bir Macar köy- Yüsü fırına ekmek almıya gittiği van kit yanında bir ip bulundurması | lâ- zımdır. Çünkü ora- da yapılan ek mekler ancak - bir iple sırta vurulup ii, İaşımabilerek ka- “İ.. dar büyüktür. —— Cepte Taşınan Radyo ,» Yele bulietiyer âlim bu büyük Geyte taşınabilecek kadar küçük yolu bir günde geçmemiş.. Kelebeğin | radyolar yapılmıştır. Bu öletlerin bo- izini kaybetmeksizin onu günlerce yu on santimetredir. Lâmbaları ge- yet ufaktır. Bu küçük radyolar çok İhtiyarda bu ilim sevgisine ve me-| alâka uyandırmaktadır. Az zamanda büyük bir rağbet kazanmışlardır. 1 — Anzkor mabedi. 2 — Batı Afrikasından bir manzara, 3 — Tunus şehri. 4 — Belçika Kongosundan bir manzara. Bisikletini Canından Çok Seven Sporcu Çocumura ruraar ve musauar | İnsanların en güzel, en yaratıcı en faydalı kuvveti düşünmektir. Düşünceli bir insan dalma 02 kay- beder; fakat çok kazanır... Küçük bir sunl karşısında, küçük bir vazife üstünde çabuk karar ver- memeli; daima, herşeyden evvel w- zun uzadıya düşünmeliyiz. Düşünen insanların neler bulduk- larını, insanlığa dünyaya neler ver diklerihi burada saymak imkânsız. Size küçük birkap misal söyliye- yön: Edison : “Ainerikalı meşbur Edison'u tanır- #muz değil mi?. Hiç olmazsa Çocuk Ansiklopedisinde resmini görmüşsü- müzdür; veyahut ta büyüklerinizden adını duymussunuzdur. İnsanlığa Edison kadar hizmet et- miş hiç bir kimse yoktur. Onun me- deniyete iki binden fuzla hediyesi, ica dı vardır. İşte gramofon. Elektrik. Telefon.. vesaire . Onun bulduğu şey» Jer sayesinde bugün insanlar böyle | rahat ve temiz yaşıyorlar... Edison biliyorsunuz ki, küçük bir gazete müyezzli idi, Onun böyle bü- yük, çok büyük bir adam olmasına sebep düşüncedir. Çok düşünmesidir. O dalma gördüğü şeyler. duyduğu meseleler üzerinde düşünmüş. kafa- Sını yormuş ve araştırmalar yapmış tr. Arşimed £ İşte Arşimed.. Onun ismini duy- muşsunuzdur. Bügün denizlerde, ge- milerin yürümesine, göklerde tayya- Telerin uçmasına sebep olan odur. Ar Şimed bu kadar büyük şeyleri hep dü şünmek sayesinde kazanmıştır. Bir gün hamamda yıkanırken kolunu kur tarafından itildiğini görüyor. Bu kü-| çük hâdise onu düşündürüyor; ve bu düşünceden müthiş bir buluş çıkarı yor İşte çocuklar, hayatınızda “dalma muvalfak olmak ve büyük şeyler yap mak isterseniz kendinizi düşünceye alıştırınız.. Bundan çok fayda göre- ceksiniz. Her mesele, her vazife sizin için bir düşünce vasıtası olmalıdır. Bir defa düşünceli bir insan oldunuz mu, artık hayatınızda hiçbir kötülükle hiçbir fona hâdiseyle karşılaşmazsı- İyi düşünmenin şartları İyi düşünmek için birkaç ta şart lüzamdı Bir defa çok sakin ve sessiz bir mu- hit içinde iyi düşünülebilir. Sonra iyi dikkat ister; acele karar vermemek lüzum. Gördüğünüz bir film, bir tiyatro o- yunu, dinlediğiniz bir şarkı üstünde düşününüz. Bundan çok iyi neticeler çıkaracaksınız... Hayat bir kitaptır; ve kitapların en güzeli en faydalısıdır. Bu kitabı Babası Canı Arıyor? Canın Annesi — Can bütün gün gö rünmedi, Ne oldu, çocuğa senba? Git bir baki... anın bakası — Nereye gitti ders) sin? Bahçeden çıkmamıştır zannede- rim. Canın bahası — Can gördün mi Şoför — iki saat evvel sokağa çık- mayt. Yalnız çabuk ol, yemek zamani yak- aşıyor. Canın babası — Evet hakkın var.. — Madam canı arıyorum. — Şimdi buradan geçmişti. Çocuklar — Evet umca, demince- cik buradan geçmişti Can, Yanında maya batırıyor; bu sırada kolunun su | köpeği de vardı. Şu tarafa doğru git- ö. — Bay polis, Canı gördün mü? —wvet.. Biraz evvel şu tarafa doğ- — (Bakkala) Can buradan ne va kit ayrıldı? — Bir saat evvel, Kendisine şeker bile verdim. GE” e — Zavallı çocuk “uyumuş. Ay a- man, dizlerim... Ben bile yorulmu- ancak düşünce yoluyla okuyabilirsi- nizi şam. ru geçmişti. — (Kendi kendine) Allah Allah, ne | oldu bu çocuğa?.. Görünürlerde yok. Hah, yakaladım. Küçük arabası be- Ve Canın babası böyle diyerek yor gunluktan çocuğunun e yanına kivre- hip uyuya kalır.. Hiat ve Çinde Nüfus Hırsızların katillerin ve mülerimle- rin hemen hepsi zayıf adamlardır. Bir hapisane doktoru bu hususta tet- kikat ve istatistik yapmış ve bu meti- ceye varmış, Şişmanların çoğu iyi adamlardır; ve cinayetlere, cürümlere karşı ist datları yoktur. Amerikada en çok okunan kitaplar Amerikalıların kitap meraka göy- leymiş: Daktilo kızlar en ziyade eğlenceli romanlar, güzel maceralı kitaplar 0- kuyorlar. Makine ve iş adamları da iktisadi ve masyal kitaplara ehemmiyet veri- yorlar.. — Lise ve ortu mektep talebeleri ise klâsik eserlere meraktıymıslar, Hayvanları Uyutan Adam Tendra hayvanat bahçesinde bir Hardiyan beş on saniye içinde bir tim. Sahi hipnatize ederek uyutmuş.. Bir gün vahşi hayvanlardan biri yemek yememek İstemiş. Önüne ne konmuçsa redetmiş.. O vakit bu gar» diyan gelerek hayvanın midesine ve kafasına vurarak onu garip bir şekil- de hipnotize ederek uyutmuş. Hay- van ondan sonra bir küçük çocuk kar dar uysal bir hal almış. Gardiyanın bu muvaffakiyeti yalnız. timsahlar üzerinde değil bütün vahşi hayvanlar üzerinde de ayni şekilde oluyormuş. Gökten inen köşk Yirmi dört sene evvel Şimal Ame- tikada Ohio nehri taşarak her tarafı #ular altında bıraktı. Suların dağıl- dığı büyük bir çiftlikte feyezandan sonra çiftlik sahibi ovada güzel ve mükemmel bir köşk görmüş. Köşk gayet muntazam ve gözel bir suret- te yapılmış. Aramış taramış oralar. da sahibi çıkmamış. Köşkün adini: “Semanın hediyesi, koymuş. Geçenlerde yine ayni yerlerde bü- yük bir feyezan oldu. Sular her yeri örttü. Aradan bir müddet geçip su- lar dağılınca çiftlik sahihi köşkün ye rinde yeller estiğini görür... Bir feyezanla gelen kösk başka bir teyezanla kaybolup gitmiş. YURT Yurt çalıştığını yer, Alın teri dökerek Yurt alıştığım yer, Severek, sevilerek Her Türk bu yurtta bir, Sağlam, sağır, kötürüm Her memlekette esir Bu memlekette hürüm. Vatan, ey güzel annem! Sensin kemiğim etim. Ben seni nasıl sevmem Ey güzel memleketim, Berna Saydar £ bi abin kimezeikei senii zninei

Bu sayıdan diğer sayfalar: