26 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

26 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bf 4 Günlük meşgalelerinizin yorgunluğundan kurtulmak Için RCA radyonuzun kadranını çevirmeniz kâfidir. Bu suretle Londrayı, Tokyoyu, New York'u dinleyerek İyice İstirahat edebilirsiniz. Radyonuzu seçerken, telsiz tatbikatına mütedair TEKMİL aksamın R C A tarafından Imal edildiğini hatırınızdan çı- a Ancak bu kabiliyette bir firma tarafından vücude getirilen bir ahize ihtiyacınızı tam manasile tatmin edebilir, RCA'nın harikulâda shengi sizi teshir edecektir. Onun zarafeti zevkinizi okşıyacaktır. Hasılı, yuvanıza bir RC A aldığınız gün, hem radyo hususundaki tekmil arzularınız tatmin edilmiş olacaktır. Hem bu zevki her gün duymuş olacaksınız. er «o Nİ takyıt eden! ,9 Ailreyi verenl©" $, #4; BOURLA BİRADERLER ISTANBUL-ANKARA IZMIR e EE e müthiş S.M. A. geldi ağrı yarabbi Fazla istek karşısında piyasada mevcudu kalmıyan büyük kut S.M.A. net - net 450 Gr Amerikadan geldi Sayın çocuk dok torlarımız ana sü- tünün eşi olan ve A ve D vitaminlerini muhtevi bulunan S 'M. A, yı annelere ehemmiyetle tavsiye etmekte- dirler. Her eczanede bulunur. Tafsilât için: < Mot ON yerek BİR TEKLİ? 7 NW a“ Mi 4 GÜLNİHAL ” tertip etmek! Harici ve dahili camekâni, Bütün ağrıların panzehiridir.. Beyhude ıstırap çekmeyiniz! BİR TEK KAŞE NEVROZİN Bu.muannid baş ve 'diş ağrılarını süratle izaleye kâfidir. Romatiz- özerinden, ikincisi ise yarı FİATLA hesap edilecektir. Bu sergi için hususi suretle tertip elen camekânlarımıza bir defa bakan isler istemez dükkânm girecektir. Bu fırsatı kaçırmayınız. OT. Gömün, krarar, yeka, parma, İç gerine vg Galata P. K. 1097 ye müracaat Hakkı var, dün kırda ya- sükkümemızda setler bula aya e teRiNe Ger ma eveaı, sinir. mafsal ve adale İMAMA i kalandığı soğuk algınlığı İstanbul, Borsa karşısında Le ti ıstırabları NEVROZİN'le MAZIMSIZLIĞI ona tahammül edilmez ağ- Sms SENE, MİDE rılarla hücum etti. ma u NALARINI ip i âkin yalnız bir kaşe ven ZE e İİ MAZON y ' karşı en müessir. ilâç ARM NEVROZİN'dir. NİDİ VE BANSAKLARI ALIŞTIRMAZ içiLMEsi 1 TESİRİ KOLAY 21 e 9 VE MÜLÂYIMDIR * NEV R Oo Z İ N tercih ediniz YERİNİ MİÇ'BİR MÜMASİL alarak bu e İNE MOSTAMLAR TUTAMAZ muvaftak oldu. İcabında günde 3 kaşe alınabilir MAZON ısım w HOROS İM | icabında günde üç kaşe alma. AKA EVİNİZDE BİM ilir. İsim ve markaya dikkat İstanbul Defterdarlığından : menin i taklitlerinden: sakini. K UMRA L Lira. Kr, ye “İNTURİST" Arnavutköyünde: Subahçesi sokağında eski 25 yeni 23 sayılı 175 00 SİYAH evin 7/20 payı Seri ve muntazam posta Mahmutpaşada: Çuhacı hanin a't katında eski ve yeni 45, 46 o 175 00 ü k sayılı odanın 1/2 payı. gi ZENİTH SVANETİA, Saçlara gayet tabii surette İs Yukarıda yazılı mallar 4/3/938 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Sa- | Tüks vapuru, 7 Şubat Pazar © çi e tış bedeline istikrazı dahili ve 9 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. || Bütün Avrupa ve Amerikada || bine 13'da kia epi teni'en rengi verir. Ter ve yı- Taliplerin $6 7.5 pey âkçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak def- cn fazla aranan Zenith || | pe Hayfa ve si snşekii “APiyyon Gir terdarlık milli emlâk müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü- radyolarından üçüncü parti | di çi Poet Bü ; racaatları, (F) (1059) İ BAKER Umanlarına gidecektir. ütün dünya sergilerinde sıhbi ev İstanbul - Pire seyahati 22 saattir E z İstanbul - Hayfa , (63 e Fazla tafsilât için Galatada Hovs 2500 ÇİFT MERCAN TERLİK )lesmyan hanında birinci katta İNTU satın a'macaktır. RİST acenteliğine ve yine Hovagim yan Hanında G SCHEMBRİ acen tasına. Telefon: 42653 ve : Galatasa rayında NATTA. Galatada VAGON Lİ seyahat acenteliklerine ve Rıh- MAĞAZALARINA gelmiştir. Tükenmeden evvel radyonuzu İntihab ediniz. safı haiz saç boyaları arasıda bi rinci gelmiştir. Saçları ve cildi kat'iyyen tahriş etmeden isten'len renkte bo yayan Yeğâne sıhhi saç boyalarıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Alâkadarların nümuneyi görmek ve şerâiti anlamak üzere Yeni postane civarında (Kızılay Handa) Kızılay Deposu Direktörlüğüne 3 Mart 935 tarihine müsadif Perşembe günü akşamma kadar | Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet | tum caddesinde 25 numarada ANDO Şirketi, Basıldığı yer TAN matbaası | NAROS'a müracaat. Telefon 43777 ; Sahibi Ahmet Emin YALMAN Umumi Neşryiatı İdare Eden; 8. SALİM BEYOĞLU - İSTANBUL

Bu sayıdan diğer sayfalar: