23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngiliere Siyaseti Ömer Rıza DOĞRUL İ ngiltere Harielye Nazırı Mis ter Edenin istifası dolayssile Avam Kamarasında vuku bulan münakaşa ve müzakereler, Mister , gerek Mister Edene cevap vermek, gerek muha- İefet namma söz söyliyen İngiliz mebuslarına mukabelede bulun- mak için vuku bulan beynnatında bu siyaseti bir hayli aydınlatmış ve bu siyasetin istikametini tavzih etmşitir. Bu beyanata göre Mister Cham- berlain İngiltere, Fransa, Almanya TAN HARİCİ HABERLER Uzak “Şark Son Çin Tebliği 3000 Japon Askerinin Imhasıni Bildiriyor a İl İtalyaya | Borç Para Verilecek mi? | Hankeu, 22 (A.A) — Tsinpu'nun cenup bölgesindeki Çin kıtsatı, şid- detli taarruzları sayesinde, geçen haf la terkettikleri Huay nehrinin şimal kıyısına tekrar varmışlardır. Nehrin şimal sahiline çıkarılan 10 bin Japon askerinden üç bini ölmüş ve geri ka- lanı eenüba doğru çekilmiştir. Bin- AMERİKA: Deniz Teslihatı Programında 69 Gemi Var Vaşington. 22 (A.A.) — Mebusan meclisinin tetkik etmekte olduğu ye- ni deniz programı 47 harp gemisini ve 22 de muavin gemiyi ihtiva et - mektedir. Bu program takriben bir milyar dolarlık bir masraf icap ettir mektedir. Bir Âlim Öldü Pasadona, 22 (A.A.) Meşhur heyetşinaslardan ve Mont-Wilson ve Yerkes rasahatneleri sabık direktörü ELEK Bir de Namus Kontrolü (Yazan: B. FELEK) Etin fiyatını ucuzlatmakla uğraşan komisyon. kasapların halkı aldatmas ması için de birtakım kayıtlar koy- muş. Her etin cinsi, fiyatı ve kalitesi bir eliketle ilân edileceği gibi etler. de parçalanmadan teşhir olunacak» miş. Komisyonun bu teşebbüstinü mem- buniyetle karşılarken hatırımıza ge- len endişeleri de burada sıralamadan geçemedik. Bir kere herşeyden ev- vel kasapları ikinci veya üçüncü ne vi eti birinci nevi diye satmaktan me netmenin güçlüğünü ileri sürdükten sonra şurayı yana yakıla anlatmak istiyarum ki; bizde gıda maddelerinin çok pahalı, karışık ve muttasıl kon trole utulmak ihtiyacını hissete den fazla Japon askeri Huayuan'ı terketmiştir. Şimdi Japonlar hücum- larını batı cihetinde İlopci istikame- tinde şiddetlendiriyorlar. Halen Ho- | | pei'nin 60 mil doğusundaki Taşuşi- en'de mühim bir muharebe vuku bul Londra, 22 (A.A) —A- vam Kamarasında, ihracat kredileri plânları dahilinde İtalyaya ikrazatta bulunul. masının düşünülüp dü; Çinde Japonlara karşı çarpışan me-| Dr. Goerge Ellery. 70 yaşında oldu- törlü Çin kuvvetlerinden bir görünüş) ğu halde vefat etmiştir. tiren hali bu maddelerin haddi za- tında bozuk oluşundan değil, şüphe- siz satıcıların herşeye ve her tedbire rağmen mallar karıştırmalarından, fiyatları yükseltmek ve işi hileye dök ve İatiya arasında sağlamlanacak bir anlaşmanın Avrupa sulhünü hiç olmazsa bir nesil için koruya- cağı. kanaatindedir. Onun için Chamberizin hükümeti, Almanya HİNDİSTAN: RUSYA: ve İtalya ile anlaşmak için uğra- şacak ve aradaki anlaşamamazlık- lardan bir harp çıkarmasına mey» dan vermiyecektir. Mister Chamberlain bu dört dev- let arasında, sulh namına anlaşına- nın lüzumunu anlatırken omaksa- dın, dört devlet iştirakile bir dik- tatörl'ik vücude getirerek küçük milletlerin mukadder: hâkim kesilmek olmadığını, bilâkis maksa dın yalnız sulh ve emniyeti temel- İeştirmek olduğunu söylemiştir. Göze çarpan mühim bir nokta, İngilterenin bu yolda adım atmıya başladığı sırada gerek Almanya, ge rek İtalyanın vaziyetindeki değişik liktir, İmanva, Avusturyadaki son tebeddüllerden sonra, A- vusturyanın mukadderatına hâkim bir vaziyet almış bulunuyor. Bun- dan böyle Avusturyn istiklâli mev xuu bahis ise, hu istiklâlin Alman he mübaliga, ne de hatâ teşkil ©- der. Avusturya işlerinde son söz, daima Almanyaya ait olacaktır. Pa kat Almanyanın bu yüzden kazan- dığı nüfuz Avusturyaya mlintasır kalmıyacak, daha uzak sahalarda kendini hissettirecektir. Almanya- »in eski Viyana elçisi Fon Papen, bu vaziyeti anlatmak için bütün Or nülmediği hakkında bir su- ale, Sir Joohn Simon: “Bil. diğime göre, hayır,, cevabı- nt vermiştir, FRANSA Mi.li Müdafaa Masrafları İçin Bir Teşekkül Paris, 22 (A.A) — Nazrlar mec- lisinde maliye nazırı, muhtariyeti baiz bir milli müdafaa sandığı ihda- sına müteallik bir kanun projesini meclisin tasvibine arzetmiştir. Muhtariyeti haiz amortisman san- dığının prensiplerine göre, ihdas e dilecek olan bu sandık bir mart 938 tarihinden itibaren milli müdafa tar. Hava işleri nağıri da birçök karar nameleri meclise tasvip ettirmiştir. Bu meyanda bilhassa general Vuille- min'in hava ordusu umumi erkânı - harbiye reisliğine tayinine mütealik olân kararname vardır. Bir Hava Faciası Paris, 22 (Radyo) — Almanyadan İle Pinghan civarlarında maktadır. Tsining. Çovsien ve Liang Hisatlen'deki Japon kuvvetleri mü- him miktarda takviye almışlardır Bütün bu noktalarda ve Sinhsiang i- muharebe şiddetle devam etmektedir. Tokyo, 22 (A.A.) — Changteh'den Domel ajarisına bildiriliyor: Japon kıtaatı sarı nehrin 16 kilo- metre şimalinde kâin Novaiking ka lesini zaptetmişlerdir. Berlinde Bir işme Berlin, 22 (A.A.) — Havas ajansı muhabirinden: B. Ribbentrop, dün bir saat Çin sefiri B. Tienfovn Geriehg İle görüş- müş ve kendisine Almanyayı Mançu kuoyu tanımağa sevketmiş olan es - kabın ne olduğunu bildirmiştir. Sefir. resmi Çin mahafilinin hoş- nutsuzluğundan bahsetmiş ve bolşe- viklerin tesiri altında olduğu iddia İedilen Çin hakkındaki ithamları red Dipdiri Hastayı Mezara Gönderenler Mahkemeye Verildi Adana, 22 (TAN) — Memleket has- İn Avrupanın Alman nüfuzuna ar- | buraya yolcu getirmekte olan bir tay | tanesinde yatan Salih kızı Cemile a- tık boyun eğmiş sayılacağını söy- Tüyor. Bu yüzden bütün Orta Av. rupa devletleri siyasetlerini yeni va ziyete göre tadil etmek mecburiye- tini hissedecek ve durumlarını bu hareketin icaplarına uydurmıya ça ışacaklardır. Almanya pek sa- rih olan bu vaziyeti, şüphe yok ki Fransanın Avrupadaki ittifaklarile ve nüfuziyle çarpışacak ve Alman- Ya ile Fransa arasında anlaşma inm- kânlarını zâfa uğratacaktır. talyaya gelince, İtalya Ta beş macerasından sonra da kika geçirmeden İspunyaya müda- bale etti ve Libyaya asker yığa Tak Mısırı tehdit ettiğini zösterdik- ten başka Şarki Akdenizde deniz hürriyetini tehdide hazır olduğunu Şarka hitap eden propazandolarile doğrudan doğruya | İnyiltereyi is- tihdaf ettiğini göstermiş. bumu ne icesi olarak İngiltere ile arasi a- Silmişta. Bu kısa İzahattan Almanyanın Or ta Avrupaya hâkim kesilmek iste- diği sırada İtalyanın da Akdenizde 'm olmak siyasetini takip ctüği Apaçık anlaşılıyor. ngiltere hükümeti vaziyetin bu merkezde olduğu serada bu iki dev- etle anlaşmak ve sulhü korumak is tediğini bildiriyor. Bu anlaşma için sağlam bir zemin zrlanıp hazırlarımadığını Avam #marasında dün vuku bulan beya Bat Göstermiş bulunuyor. anlaşma teşebbüsü, Avrupa» da nüfuz mücadelesine sen verecek $e V& Akilenizde emniveti koruya Saksa onu memnuniyetle selâmla- Miyacak bir kimse yoktur. Fakat bu teşoohis te hoşa gide- €ek olursa, Avrapa bugünkünden daha acı, daha vahim mücadeleli- *e sahne olacaktır. yare alev almış. içindekilerin kepsi yanarak ölmüştür. BULGARİSTAN: Nüfus Sayısı 6,077,939 Kişi 22 (Hususi) — İstatistik mü dürlüğü Bulgaristonin umum nüfusu nu 6.077.939 olarak tesbit etmiştir Bunun 3,053.839 w erkek. 3.024.046 sı kadındır. Sayıma göre Bulgaristanda | bugün 821.298 kişi müslümandır. Ya! hudi 48,398 kişidir. Bu arada 23 bin kadar da Alman vardır. Bütün nü- fusun beş milyona yakın olan mikda rını köylüler teşkil ediyor. Diğer bir hesaba göre Bulgaristan- dan diğer memleketlere 936 senesin- de 21 bin kişi göç etmistir. Kraliçe İtalyada Sofya, 22 (Hususi) — Bulgar Kra-!doktor Kemal ile asistan doktor Azmi İsör, raporunu vermiştir. Bu raporda! liçesi, amca zadesinin düğününde bu- lunınak üzere İtalyaya gitmiştir. i Kırbaç Cozasına Ma dında bir kadın ölmeden mezara gön- .derilmiş, fakat orada hayat eseri gösterdiği için tekrar hastaneye ge- tirilmiş, ancak bu feci ihmal neticesi olarak bir'gün sonra ölmüştü. Yapi- lan resmi tahkikata göre, hemşire ve kili Sıdıkanın, nefesi kesilmiş ve vü- cudü soğumuş olduğunu hissedince Cemileyi ölüler koğuşuna kaldırtmış. hemşire Nebahat te bunu duyunca kendi kovuşunda yatan Çemile ile fazla alâkadar olmıyarak “belki bay- gındır,, demekle iktifa etmiş ve dok- torlara haber verilmemiştir. Böylece tabelâya ölü işareti konulmuş, cena- ze otomobili şoförü de, resmi puslası olmadığı halde, Cemileyi diğer ölüler le beraber mezarlığa götürmüştür. Vilâyet idare heyeti, hemşire ve- kili Sıdıka, hastabakıcı Nebahat ve haklarında muhakeme tir. hküm Olmuş'ar! Dayak cezası, gerçi orta çağ hukukunda geniş mikyasta yer almış. tır. Faknt bu ceza, bugün en ileri sayılan memleketlerde hükmünü sür. mektedir. Şu dört delikanlı İngilterede hırsızlık suçu ile mahkemeye verilmişlerdir. Dörd le kibar ailelere mensuptur. Bunların sefahat i- Milli Kongre Görüşmelerini Tamamladı Haripuras, 22 (A.A) — Mill Hint kongresi senelik toplantılarını bitir- miştir. Kabul edilen karar suretinde. kü anayasa ihtilâf birleşik vi- lâyetlere ve Bihar'a inhisar ettiril. mektedir. Bununla beraber anayasa. | Bin feshi ve yerine Hintliler arasında yapılacak bir plebisit ile tesbit olu- nacak diğer bir anayasanın konulma: 8 istenmektedir. İTALYA: Nüfus 43 Milyon Roma. 22 (A.A.) — Bir istatistiğe razarân 31 temmuz 1937 de Italya N Balusu ad 00 OYU, UYU idi, o Firari Maslahatgüzar Roma, 22 (A.A.) — Tribune gate- tesi Sövyetlerin eski Bükreş mas- lahatgüzarı Butenko'nun Romadan ayrıldığını yazmaktadır. ———— MISIR : Seçim Tarihleri Tesbit Edildi Kahire, 22 (A.A) — Yeni intiha- bat tarihleri tesbit edilmistir. Yukarı | Mısırda 31 Martta ve aşağı Mısırda da2 Nisanda yapılacaktır. Dahiliye! Nazırı yarı askeri bütün teşekkülle- ri ve bu meyanda yeşil gömleklileri kapatmıştır. BELÇİKA: Bir Ölümden Sonra Yapılan Tahkikat Brüksel, 22 (A A.) — Geçen ilkkâ- nun ayında birdenbire ölmüş olan Ma liyeeilerden Julius Bormat'nın ahşa- sını tahlile memur edilmiş olan profe- ği bildiriliyor. Şimal Kutbunda Yeni Keşifler Yapıldı i Moskova, 22 (A.A) — Profesör O- to Şmidin bulunduğu Erman buzkıra- nı dün sabah Groenland denizinde Taymir ve Murman buzkıranlarile bu luşmuş ve Papanin grupunun kahra- manlarile samimi bir mülâkat yapıl- mıştır. Ermak buzkıranı. buzlar arasında kalmış bir vapurun yardımına gider- | ken Taymir ve Murman Rusya sahil- lerine doğru yol alıyorlar. Prf Şmit son kutüp kahramanlığı hakkında matbuat mümessillerine şu beyanatta bulunmuştur: “Bir harika olan kutup destanı par lak bir zaferle nihayet buldu. Bugün şimal kutbu telsiz istasyonu hüküme te son telgrafını gönderdi. Dört kah Aryan BELA Ga 4 we BARAKA ları akla hayret verecek derecededir. Bunlar gemilere alınmak için tazyik te bulunmak şöyle dursun, vapurla- rm muvasalatına kadar dayanabile- ceklerini bildirerek ameliyatın lü- zumsuz bir tehlikeye maruz kalma. 'dan yapılmasını ısrarla istediler. Şimal kutbü istasyonunun mesaisi muazzam ilmi neticeler vermiştir.,, Umumi Bir Af Moskova. 22 (A.A.) — Yüksek Sov- yet meclisinin divanı, kızılordunun 20 inci yildönümü münasebetle umu mi bir af ilân etmiştir. Bu aftan dev- lete karşı cürüm işlemiş olanlar müs- tesna olmak üzere 3 seneye kadar ha Pis cezasına mahküm olanlar istifa. Her Iki mektubunuru da de etmektedirler. LEHİSTAN © Mareşal Göring Varşovaya Gidiyor Varşova, 2 2(A.A.) — Mareşal Goe ring. Roisicümhurun daveti üzerine bir av partisinde bulunmak özere çarşamba günü buraya gelecektir. Hariciye Nazırı İtalyada Varşova, 22 (A.A) — Resmen bil dirildiğine göre, hariciye nazırı B. Beck, İtalyan hükümetinin daveti ü- kararı vermiş) hiç bir zehir izine tesadüf edilmedi. | zerine mart bidayetlerinde Romayı ziyaret edecektir. çin hırsızlığa kadar cüret ettikleri sabit olmuş ve kısa müddetlerle ha- pis cezasına mahküm edilmişlerdir. dayak yiyeceklerdir. Mahkeme ların çıplak vücutlerine vurulacaktır. Ayrıca şa köşedeki kırbaçla her biri kararı mucibince bu kırbaç mahküm- ia imleri bı satsınlar diye İratlar Küçük v melerinden neşet ediyor. Bugün üstünde uğraşılan ette böy- le olduğu gibi, henüz bir hal şekli bu- lunamıyan sütte de, yoğurtın da. yağ da ve hattâ suda da höyledir. Dün bana bir manav. kan portaka- ir satıcının âdi por ahı kırmızıya boyadığını ve Belo- diye memurlarınm da herifi yakala” dıklarını söyledi. Esnafın gidişi bu şe» le olunca buna Belediye ne yas par? Komisyon. kontrol ne yapar? Portakalı boyamak kimin aklına gelirdi?... Bütün bu satırlarla varmak istedi- miz netice şudur: Sade hükümet, belediye velhasıl resmi teşkilâtın kontrolü kâfi değil dir. Halkın temiz şey yemesi, saf, süt, yağ ve su bulahilmesi için satıcılar. daki ticaret namusu mefhun: in- Kişaf ederek ayrıca bir de namus kon trolü teessüs etmesi lâzımdır. O za man Belediye kontrolü olmasa hile çok defa «af yiyecek ve hilesiz gıda maddesi bulmak kolay olur, Bu netice sade bizim “sihhatimiz ve kesemiz için bir kâr değil, tcnret ahlâkımız bakımından da büyük bir kazanç olur. Bu hususta da en mü- €ssir yey kontrollerden sonra ceza vermek değil, böyle karışık mal sax tanları halka teşhir etmektir. İsmi, ahlâkını tashih edinceye kadar kara listede kalan bir satıcı bir daha bu fena hareketi tekrara cüret edemiye- ceği gibi, başkaları da bunu görüp ür- ker ve yavaş yavaş bugünkü fena iti. yatları terkederler, * Okuyucularımızdan Mersinde Bay Kos mari dim. Fetoğ- Bulanık olduğundan mas alesel istifade edemedik. Musiki hakkım daki mektubunuzu — (Redakslyonja vere dim. — B.F. Meclis Binası İçin Seçilen Plân Ankara, 22 (A A.) — Türkiye B. M. Meclisi binası için açılan millet- ler arası ve anonim müsabakaya iş- tirak edenlerin plânlarını; hakem ©- larak intihap edilen İsveçli profe- sör Mimar Mr. İ Tengbom. Hollan- dalı Prof Mimar Or Dudok ve İn- giltereli mimar Mr, Hevad Robertson tetkik etmiş ve 13. 14 ve 8 matrikül numaralı plânları seçmişlerdir. Mü- sabeka talimatnamesi mucibince bun lardan 14 numarah olan plân Cüm- huriyet hükümeti tarafından tefrik ve tercih edilmiştir. Bu plân profesör Holzmeister'e a- ittir, KIZILCAHAMAMDA: Kurtlar İndi Kızılcahamam. (TANI — Civarda. ki köylerde 1.5 . 2 metre kadar kar olduğu bildiriliyor. Cayboyunda bir çok kadınlar çamaşır vıkarlarken üç kurt gelmiş Hacı Mehmet isminde birinin iki yaşındaki devesini parça- lamışlardır. Kurtlar, deveyi tama - inen yedikten sonra, hiç kimse tara- fından rahatsız edilmeden, çekilip

Bu sayıdan diğer sayfalar: