23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pore AE 7 OĞLUNUN Yazan: Ali Haydar Mithat (Tercüme ve iktibas bakla mahtuzdur,| Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Bir Hadise ka Kumkapıda Hali, Akın, Dimit- POLİSTE: Yedi Eroinci Altı Esrarkeş Yakalandı Emniyet kaçakçılık bürosu memur ri, Fahrettin, Sait ve Muammer is- TAN ER a Maliye Vekilinin Gazetemize Beyanatı Maliye Teftiş Heyeti, umumi, usul- lerin icabı olarak bir müddetlenbe- BELEDİYEDE : Terkos Tesisatı İçin Yeniden Makine Getirildi Sular idaresi, Kâğıthanedeki terşih havuzlarını bir misli çoğaltmıya ka- rar vermiştir. Diğer taraftan Terkos 23-2-938 Ankaradan | Telefon ve Telgraf Halkevlerinden Şef Atatürke Bağlılık Andı Ankara, 22 (A.A.) — Halkevlerinin ai ttnet yıldönümü dolayıs'le büsün halkev- lerinin sarsılmaz bağlılığını ve gönülden saygılarını Yüce Şefe sunan telgraflarla Atatürkün lütfetiiği cevabı aynen neşro- diyoruz: Kemal Atatürk Cümhurbaşkamı İstanbul No. 31 Sait Halim Paşa çekildi, yerine Ta- İminde altı eroinci yakalamışlardır. İİİ ri Kızılay teşkilâtım teftiş ediyordu. İl| gölüne konulacak Olan son sistem Yarattığınız büyük İdealler İçinde ça“ 'ebüsan meclisinden ben, Di. (Jüt Paşa sadrazam oldu. Bunlar, erolni, sabıkalı Necmiden al) Teftisler 10 şubatta nihayet bülmuş- İ makinelerin ilk partisi dün İngilter| hpırek önerdiğiniz yüksek Kadafe bir vaniyeyi temsil ediyordum. İrak seçim dairelerini temsil eden diğer mebuslarla beraber sık sık toplanıyor ve İrakın büyük bir kıs- Hunan İşgal altına düşmesinden ve hükümetin hakikati saklamasından dolayı dertleşiyorduk. Bir gün hep birlikte Dahiliye Nazırı Talât Beyi ziyaret ettik. 'Talât Beyin teşebbüsü üzerine En- ver Paşa meclise gelmiye ve İrak dairelerini temsil eden mebuslara izahat vermiye razı oldu. Bu toplantıda Talât Bey de ha- bir hâdise çıkmasının önüne geşi- yordu. Green haber aldım ki, Baş kumandan vekili ve Harbi- ye Nazırı Enver Paşa, benim ten - kitlerime ve teşebhüslerime çok kız mış. Bana karşı şahsen hiddet ve şirldet göstermek niyeti ile mecli- se gelmiş. Talât Beyin toplantıda hazır bulunmasının ve fren vazife. tini görmesinin himmeti bu imiş, Yü züme karşı şiddet göstermiye im- kân bulamayınca meclis reisi Hacı Adil Beye içini dökmüş ve hakkım- da ağır ithamlarda bulunmuş, Ha- cı Adil Bey, bunları bana tebliğ etti, Çok müteessir oldum. Enver Paşaya şu mektubu yaz- dım; “Meclisi Mebusan reisi Hacı A- dil Bey, K lemarenin düsmite al. Talât Paşanın tahsili noksandı. Fakat her şeyi çabuk kavrıyan, ze ki, hamiyetli, temiz kalpli bir zat- tı. Hiçbir zaman büyüklüğe kapıl- mez, sadeliğini ve neşesini muha- faza ederdi. Tevazuu âdeta bir zevk sayardı. Bana birkaç defa sadaret sandalyesini gösterdi ve şu sözleri söyledi; — Bu sandalyaya oturan büyük adamları hatırladıkça kendimden utanıyorum. Talât Paşanın bir zâfı vardı: O da sırasına göre komiteci, sırasına rafları vardır. Vallahi bilmiyorum, ben kedim de hangi duvar dibinde veya hangi sokak ortasında, can | vereceğim. Uğradığı elim âkıbeti duyduğum zaman bu sözlerini hatırladım. Ha- yatının ne gibi bir son bulacağını | âdeta iptidadan hissetmişti. ttihat ve Terakki bu kadar uzun zaman İş başında ka- labilmesini, her şeyden evvel Ta- lât Paşaya borçludur. , Harbin ikinci senesinde Talât Paşa nüfuzunu kaybetmiş bulunu- yordu. Yalnız İttihat ve Terakki u- mumi merkezinde, dayanacak bir kuvvet buluyordu. Enver Paşa şi- malde, Cemal Paşa cenupta hâkim- di. Bunların nüfuz sahasına karış- mak imkânı yoktu. Talât Paşa, an- va Yü üEE üre uy ye rr elime e İtur, Ayni kahvede sabıkalı Celâl, A- ur dıklarını söylemişlerdir. Necmi ya- kalanmış, üzerinde ve evinde bir mik tar eroin bulunmuştur. Tahtakalede, Murtazamın kahve- sinde Mehmet isminde birinin üze- rinde de bir miktar afyon bulunmuş- li Osman, Şevket, Hikmet ve Hıristo- nun oturdukları masanın — altından bir miktar esrar ve afyon çıkmış, hepsi yakalanmışlardır. Dört Hırsız Yakalandı Emniyet ikinci şube memurları Kumkapı, Lâleli, Fındıklı, Anadolu- lamışlardır. Hepsi de suçlarını itiraf etmişlerdir. Şüpheli Görülen Bir Ölüm Kadıköyde Aynalı fırın sokağında 23 numaralı dükkânda oturan 60 yaş larında Koço İsminde bir demirci dün birdenbire hastalanmış ve kal! dırıldığı Nümune hastanesinde hiç i- | fade veremeden ölmüştür. Koçonun ölümü şüpheli görülerek cesedi morga kaldırılmıştır. ÜNİVERSİTEDE : Maruf İki İsveç Profesörü Geldi İsveçteki Uppsala üniversitesi pro fesörlerinden maruf dahiliyeci Berg- mark ile teşrihi marazi profesörü Fahracus, dün, şehrimize gelmişler. | ral Güne Ze RE İl | lâyıktır. | tur. Varılan neticeler hakkında Mae Mye Vekili Fuat Ağralı, gazetemize $u beyanatta bulunmı ; — Kızılayın teftişine 2? ilk- kânunşla başlanmış, teftişler i- ki aydan fazla devam etmiş Ankara merkezi esaslı bir teftiş- İl ten geçtiği gibi Kızılayın bir. çok işlerinin kesafet merkezi ol- ması dolayısile İstanbula da çok ehemmiyet verilmiştir. | İki aydan fazla süren bu tef. | | iş ve tetkikler neticesinde mü- İettişlerimizin vardıkları netice- | ler şunlardır İ rakı müsbite iyi tanzim edil mişir ve iyi mahafaza olun- maktadır. Mübayaalar mun tazam ve temizdir. Heyeti umumiye bakımından Kızıl- | ayın muhasebe ve muamele | vaziyeti maddeten ve ma İ nen mükemmel ve takdire Maliye teftiş heyetinin tensip ve tavsiyesile vekâlet, muame- | lelerindeki intizam ve mükem- | meliyetten dolayı, Kızılay Re- isliğine yazı ile de takdirlerini | Gelecek Sene Çifte reden şehrimize gelmiştir. || Şehir Meclisinin Toplantısı | Şehir meclisi, dünkü toplantısında | İbütçenin muhtelif fasıllarında yapıl- ması İstenilen münakaleler hakkın- daki teklifleri bütçe encümenine, be- lediyeye ait vergi ve resimleri öde- enlerden bunların tahsili emval | | kanunu tatbik edilmek suretile alın- ması hakkındaki teklifleri de kava- nin encüigenine göndermiştir. Belediye ve meclis seçiminde for- maliteyi hem kolaylaştırmak, hem mesinin müzakeresine devam edile- rek talimatnamenin mecralar ve yan | gınlar hakkındaki fasılları olduğu gi- bi kabul olundu. Tekrar cumaya top lanılmak üzere toplantıya geç vakit İ nihayet verildi. # Her çeşit taze ve kuru derilerin /depo edildikleri yerlerin tâbi tutula- cağı mhhi şartları gösteren bir tali- matnamfe yapılmıştır. * Ete konulacak azami fiyatlar 28 şubatta ilân edilecektir. * Şehircilik mütehassısı Prost || mert ortalarında gelecektir. İİ MALİYEDE: -© Yüz liralıklar el 2. an evvel varmak İstiyen halkevleri bum nes yıldönümünü tezahü, iu lu güzel vesile ile de Büyük Şef- lerine inan ve bağlılıkları daha coş kunluklarln tekrarladılar. Malkevlerimi- zin bu candan bağlılıklarını arzederken yüce tazimlerimin kabulünü riza #d4- Dahiliye Vekili C. H. P. Genel Sekreteri $. KAYA Şükrü Kaya, Dahiliye Vekili ve C, 'H. P. Genel Sekreteri, Ankara G. kültür sahasındaki | İnkişafımızda mühim bir vazife gören halkevlerinin yıldönümü münasebetile | gönderdiğiniz ö örü kavağı, Süleymaniye gibi şehrin muh Kızılı muhasebe usu- İl|en kısa bir zamana sığdırmak mak-| telgraftan çek müti lum. Teşek- ei il göre devlet adamı görünmekti. Bir ayın v N zır ee ordu, Enver Paşa, ba- gün kendisine hallerin fenalığın - | 11 semtlerinde birçok hırsızlıklar) | dö çok iyidir. Kayıtlar ve | sadile hazırlanan yeni talimatname| Kür eder ve halkevierine şuur ve Ba hiddetli hiddetli bakıyordu. Sık O Kari ii fenahj yapan Hüseyin, Niyazi, Hüsamettin || defterler dar, Ev. | kabul edilmiştir. surlu çalışmalarında başarılar dilerim. sık Talât Bey aramıza giriyor ve an a ; ta. | ve Müstafa isminde dört hırsızı yaka muntazamdır. le e Şa K. ATATURK Denizbankta İlk Meclis Toplantısı Ankara, 22 (Yan muhabirinden) < Denizbank umum müdürü Yusuf Zi- ya Öniş, İktısat Vekâletinde çalışma- larına devam etmektedir. Banka ida- re meclisi bugünlerde ilk içtimamı yapacaklardır. Bu içtimaa Başvekil Celâl Bayar riyaset edecek ve İkti- sat Vekilimiz de hazır bulunacaktır. Metres Katilleri Ankara, 22 (Tan muhabirinden) — Bundan 25 gün kadar evvel Ankara» da Kale dibinde 11 numarslı evde e lektrik tamricisi Ali, metresi Ayşe i- le bir olup diğer metresi Mihribanı iple boğmak suretile öldürmüşlerdi. Bu cinayetin muhskemesine bugün de devam edildi. İddia makamı Ali - duğuna dair ecnebilere beyanatta © yesinde ortalığı idare edebiliyordu. | törü ve tıp fakültesi dekanmi ziya- iedgrısatr Kalkıyor Çıkarılıyor Pe Aş e kaldı. Ö gün Hi bulunmuş olduğumdan ve bu gibi Meclisi mebusanın da'yardımna | ret etmişlerdir. Gelecek tedris yılından itibaren) ye ağ daekhe ie Rİ G #skeri meselelerin ve hele böyle &- (— dayanarak levazım reisi İsmail | İsveç profesörleri, şehrimizde bi- | mekteplerimizden çifte tedrisat usu-| Deniz bankası, 1 mart tarihinden ide yayi Mi ij sılsız bir şayianın ilânı münasebet Hakkı Paşanın elindeki kuvveti al “İrer konferans vereceklerdir. ü kaldırılacaktır. Bunun için, ilk ve | itibaren yeni 100 liralık kupürleri te-| “9 si Me liye Tayinleri İ simadığından bahisle kendisine $öY yıya çok Çalıştı. Fakat Enver Pa | Rektör Londradan Döndü £ |orta okullardan bu yıl çift tedrisat gaygle çıkarmıya başlıyacak ve çi- Yen la lediğiniz sözleri dün bana hususi © şanın mukavemetini yenmek müm | Milletler cemiyetine müzaheret | Yapan okullarla bunların yerlerine), |... 54 miktarlar mukabilinde mü- ix i bir şekilde bildirdi. kün olmadı. Memleketin ve bilhas- | kurumunun Londradaki toplantısına | nerelerde, kaç yeni okul açılması j-| “7 9 e m Si Pa Vie gi ei U “Küt düşmedi. Bu havadis yan — sa İstanbulun iaşe işlerine, askeri | iştirak etmek Üzere İngiltereye git. |cap edeceğinin şimdiden tesbit edil-|tedavil bankınotlardan ayni miktar|m seyirli li Kg S5 X lıştır. Bu gibi şeyleri söylemek mü- — tarafa karışmamak şartile, Kemal | miş olan üniversite rektörü profesör | mesine lüzum hâsil olmuştur. Bu| tedavülden çekilecektir. ze bi ÇA U nasip değildir, yollu bir ihtarımıza (o Bey memur edilmişti. O da Türk | Cemil Bilsel, dün dönmüş ve vazife- | maksatla dün kaza maarif memurla-| Sahteleri çıktığı için Merkez ban- bkz? ni Hi iz yil dürü Ab il muhatap olabilirm, Fakat “ecnebi-. zengini yetiştireceğim diye kendi | sine başlamıştır. rı, maarif müdürü Tevfiğin başkan-| kasınen esasen kısmı azamı toplan- e DE mi3 slirilğine e vir gl Ve kl e Bp Önem kanca teş | li nm ai rinde | ve panda mert pe baki lr Şaka vl küt etmek benim için mümkün o- ERA il miz kral ge. Dedeli Biz MİNESİ DMM | İner a el ln ge me > . Ecnebi olarak bugün serbest lere başlanacı » Asviçi g— çı râlıklar, i mart tarihinden İtibaren | sebe memuru İbrahim, kazanç hesap bir halde memleketimizde kim var? Müttefiklerimiz değil mi? Onlar i- 86 olan biten şeyleri sizin kadar bi- MÜTEFERRİK : Tanınmış Bir İngiliz tirilen mütehassıs | martta Ankara- dan şehrimize gelecek ve üniversite rektörü İle temas ederek bu iş üze rinde çalışmıya başlıyacaktır. uzun bir müddet hizmet eden muallim B. Memleketin maarifine 43 sene gibi çok Sabri dün vefat etmiş, bu ölüm kendisini tamyanları çok müteessir etmiştir. Muni- ancak 6 ay müddetle mecburi olarak tedavülde kelacaktır. Altı aydan son- ra kanuni müruru zaman müddeti mütehassıslığına, Kırklareli eski be lediye reisi Şevket kazanç temyiz ka misyonu raportörlüğüne tayin edil iki üst köşede ufak madalyonlar içerisinde 100 Türk Hrası yazılı ve alt iki köşesinde daha ufak iki madalyon içinde yalnız 100 rakamları vardır. Orta zeminin #iğ tarafında Atatürkün resimleri, rozetin üst ortasında ve iki s0- kararı itiraz yoluyla tetkik eden as liye mahkemesi reisi bunu kaldır 5 mıştır. Dava, Bursa ikinci asliye ce za mahkemesinde görülecektir. haysiyet sahpilerine tecavüz için kiüplerde, ötede beride vesile ve imkân ararlar. Tekrar ettiğiniz söz- ler onların marifetidir. Aralarında mıştır. Bilhassa umumi harp, İngilizler 0- zerinde Türkleri çok temiz yürekli mert, cesur bir asker oldukları intibamı bırak mıştır. İngilterede kime sorsanız, size Tür kü böyle tarif eder... edebiliyorlar. Denizyollarının Erzu - rum vapuru Karadeniz postsını yap mak üzere dün Boğazdan çıkmıştır. Diğer küçük gemiler henüz Büyükde : aa Um B. Sabri 1306 senesinde Mülkiye mek- mişlerdir. e Muharriri Şehrimizde e tebinden çıktıktan sönre meari£ hayatını | bakiyesi ola:f9 sene 6 ay kadar Mere| yy cr. emlekete bağlılığımın dere- w p DENİZ ve LİMAN : atılmış, senelerce birçok idadı mekteple | kez bankası gişelerinde değiştirilecek| göreyse eee a vi ye Dame ilme vali Soğuk rinde meallimlik ve müdürlüklerde bulun | tir, Bursada Neşriyat Davası i i tanınmış muharrirlerinden * rtına ve müş, sonra Galatasaray İlsesinde edebiyat # Bursa, 22 (Tan muhabirinden) — ki sale m en ee Morton gebiimnişe geleli. gu mealini olmuş, burada da urun seneler ça | Yeri OZ Hralıkların evsafı Böyle.) gaiiz ay kadar evvel Bursada bez g tahlilde görmpk eni), 581is muhairin kesliile görüşe Devam Ediyor Uşmıştır. B. Sabri bir ara mülga Maarif | di” kızları iğfal suçile muhakeme edilen ği Mi deko Hüda; Heh 1 erimli ve Birkac gün evvel baslıyan fırtına | Nerircinde yüksek tedrisat şubesi mo. | EBATE8 1 x18 3 senindir. | ve beraet eden Bursa orman müdürü a | a mam Mİ ar ne tan ner m ana e ne hm | san mat rg nü Kök beden ünde b - e R set up orta zemin hafıf sir, Orta- Şi Biliyorum ki, bu şehirde pek çok | deki tarihi eserler bakkında birçok kitap | cilde kar yağmıştı. Soğuk, fazlalaş | << “#süüüğünü kazanmıştır. Fakat gi olup orta anin hali beşli renk, madan mübakeme safahatım meşref- i i irçok ahlâksız adamlar | ve mekale yazdım. Yakında tekrar memle- z > bu emektar muallim tekatit olduktan aom- |şinda paramla, mo Da ard, İmek iddiasile İstanbul gazeteleri a p yn pe Din ketinize gelerek bir müddet kalacağım. İn. | UŞtir. Fırtınanın bugün biraz daha|ya da ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde | “Ken. Are ortasında Türki, |leyhine bir dava açmıştı. Sorgu hâ- E. var. Bunlar vâki olmıyan şeyleri | gikere, Türkiyeye karşı ötedenberi mev | şiddetleneceği tahmin ediliyor. muallimlik hizmetine devam etmiş, bu suret | ye Gemini zn simge 1 bu davayı isimiz, fakat ba X uydururlar ve yaysırlar. Namus ve | cut olan seripati son zamanlarda çok art- | Büyük vapurlar seferlerine devami|;4 talim ve tedris hayatında pe iğ bir devre doldurmuştur. Oğlu B. Suphi de babasının mesleğine intisap etmiş olup ha len Fatih orta mektebinde fransizea mü allimidir. B. Sabrinin cehazesi buğün me- sizin himaye ettiğiniz bir, iki kişi de vardır. Ortaya bir (ecnebi) kelimesi ka- rıştırılması, beni size bu uzun İza- İngiliz meslekdaşımızın eşi Bayan Morton da Türkiyeye ilk defa geldi- Arnavutluk Başkonsolosluğu resmen tek- #ibe salâhiyettardır. Şehrimizdeki Kızılay Teşkilâtı re önündedir. rasimle kaldırılacaktır. ——————— | tırda 100 Türk ras yazıları ve bunların altında 11 haziran 1930 tarih ve 1715 nu- “VERSOSU: Arka yüzü, ön yüz renginin aynidir. Tezyinat çerçevesinin Üst ortamın- AKVİM ve HAVA : Benim, özüm gibi sözüm de doğ- | ğini, Türkleri fevkalâde sevdiğini i- Dün Gelen İngiliz Muharriri maral kanuna göre çıkarılmıştır, fberesi Pp” İ rudur. Harbiye Nazırı olmadan be- | lâve etmiştir. van si yemini si lipid 23 Şubat 1938 pi ni nasıl biliyorsanız yine öyle bi | Arnavutluk Konsolosluğunun a m e alli A ŞA MR ki menizi rica ederim. Memleketin se Tekzibi raları ve alttaki seri ve sira numaralarının | (77 ray a R Jâmet sahiline çıkması için ne yap- N altında da banka umum müdür ve umum *. Kasma ” mak lâzımsa onu yapmanızı ve mu | ArYulluk Başkonsolodluğundar. müdür mumvininin imzaları bulunmakta | | Arabı. 1336 Rumi: isa ş vaffakiyetinizi candan dilerim. Bü- | gen Ayen ale ha e ii gemeleniye dır. İmamların bulunduğu orta it kısmın) | Çince ae m il neşredilen fonunu, ufak yazıların “Türki; rey < nun haricinde ne bir emelim, ne de | yanat muhayyel ve bazan maksadı mah- ir yel More Be kemi V0ü) bee, | | inis 1629 — Arşın EŞE Ş bir maksadım vardır. susla uydurulmuş mahiyette olduğundan el e Yatan: 1022 — Imnliez 38 YURTTA HAVA VAZİYETİ da !ki satırda “Türl Cümhurivet Mer- Yurdun Eze mıntakasında hava fazla be ; hatı vermiye mecbur etti. Hürmet- | fstanbul Kızılay teşkilâtının bu - kez yle; e bunun iki yan aşa | lutlu ve mevzii yaşığlı, diğer mintakalardı Verimi takdim ederi, Yunduğu “Kızılay hanı,, son değişik- kısında daire içeririnde 100 rakamı altın. | papalı ve yağışlı geçmiş, rüzgür doğu ve Ka iz ithaf © İliklerden sonra e öümihel halâ da da “Türk lirası, yazıları vardır. radenizin şark kıyılarında cenubi istikamel AH e ta — Çerçevenin ortasında Çanakkale Boğazı. | ten Orta, diğer muntakalarda is: sivali ist ri 27 İlkkânun 1916 (| getirilmiştir. Kızılayın kurduğu baş- nın bir kumının resmi ve hağ tütatında | kametten kuvvetli esmiy yağışlar ekyeriyel hea müesseseler, bu binada toplan - hafif pembe renkte bir dalfe vardir. Ban- | 1e kar şeklinde olmuştur, yiz emleketi bekliyen korkunç İmıştır. Kızılay elişleri sergisine ve knot riyaya tutul Bu datrenin | Dün Mi Tariş bene a Li âkıbet gittikçe açık bir şe- |atelyesine binanın üst katında yer ay içerisinde Atattrkon/İliğğr seklinde baş | rüzgârli geçmiş, şimali şarkiden r © © kilde beliriyordu. Mukadderatı da- | rılmıştır. Maden suyu ile inhasarı Kı- resimleri görülmektedir. * Çerçevenin aht | niyede 8—10 metre hızla esmiştir, Saat ortasında 100 Türk Xrası İbaresi yazılıdır. | te barometre 761,5 milimetre idi, Hararet Janknetum Dar ge İK Sizi en çok 6 ve en az İ,Z santigrat olarak kağ tabıdır, e öş “edilmiştir, ha sıkı bir elde tutmak ümidlie &a- | zılaya verilen tıbbi ecza satış bürola- İngilterenin tanınmış muharrirlerinden V. Morton ve eşi, muharriri- darette bir değişiklik hazırlandı. zi buraya alınmıştır. imizle görüşüyorlar. Be essin, İ yo *i

Bu sayıdan diğer sayfalar: