23 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

23 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir tek tüp sizin bu neticeyi almanıza kâfı gelir Baş ağrısı, Diş ağrısı NEVRALJİ Bütün ıstırâbları teskin eder bilhasan bunlara karşı müessirdi. İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe Bugün ilk iş olarak Alınız ve bitinciye kadar günde üç defa kullanınız; Bu müddetin . so- nunda dişlerinizin evvvelkinden çok daha parlak, çok daha beyaz ve çok daha temiz olduğunu göre- ceksiniz. RADYOLİN ile muhakkak sabah, ve akşam ve her yemekten sonra dişlerinizi fır- çalayınız Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler EEE MER EE kokmaz. “ Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir | SEFALI N ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu | yerlere koymalıdır. Kutusu 1O , büyük 25, ikisi bir arada | 30 kuruştur. Bulundurmayı unutmayınız. Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Öksürük, nefes darlığı, soğuk algınlığı ve göğüs nezlelerin- den sizi kurtaracak en iyi ilâç y budur. SN Her eczaneden ısrarla isteyi" niz. MECMUA SATACAK KIZ ARANIYOR Bir tane Kadıköy iskelesinde ve bir tane de Şişli ile Tünel arasında Dİ mecmuâ satışında kullanılmak üzere 14 ile 16 yaş arasında TÜREÇE Ül konuşur güzel iki kiz srıyoruz. Talip olanlar postane arkası Basiret han 2 müracaat. İnhisarlar U. Müdürlüğünden fa a ağrıları Karaciğer, böbrek, taş ve kumların- dan mütevellid sancılarını, damar sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi URİN AL ile geçiriniz URINAL 1 — Şartname ve praje mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yapili tadilât've tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 — Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 tiradıf 3 — Eksiltme 25/2/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kaba? da levâzım ve mübayaat çitzesindeki alım komisyonunda yapılacaktır... og. 4 — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım Vücudde toplanan âsid ürik ve oksalat Eczanelerden 1 — 12 lik amba- bayaat şubesinderi alınabilir. gibi mağdeleri eritir, kanı temizler, lâjlarım ısrarla - arayınız. 5 — Eksiltmeye iştirâk etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki J3hi99”” lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek- 5 lâr inşaat şubesine İbraz ederek ayrica ehliyet vesikâsi almaları lâzımdı". lerden sonra yarım bardak su içerisin- Taklitlerinden sakınınız. 6 — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik! ve beşinci maddede Y le eksiltmeye iştirik vesikasını ve müvükkat güvenme parasını ihtiva İ olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda İ | çen slm komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmasi dir. (200) de alınır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL NERVİN & I — Nümünesi miuciBince (1265)'adet Bâyi levhası pazarlıkla yap” caktır. » II — Pazarlık 24/11/933 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 d8 bataşdi Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıl ii TI — şartnameler parasız ölarak Her gün sözü geçen şübeden alnabli IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve sâatte © 7,5 güve” İ Baralariyle birlikte adr geçen komisyona gelmeleri ilân-olunur. -(758) | * 4| 500 kilo çekerinde 1 adet baskül 7 Sinir ağrıl i öksürük! baş 300 kilo çekerinde 1 adet baskül | Mamak Sis der, mekik, we 1 — Yukarda tartma kabiliye ıl) Zadet baskül şartnamesi mucibine?” zarlıkla satın alınacaktır. a TI — Pazarlık-7/111/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Kabi taşla Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. v 111 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. YATIN: IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 96 7,5 Bü” 188) SİDDETLİ.AĞRILARI Oi | paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (ÖLR ŞEZKİN vw İZALE EDE Bahçıvan aranıyor | “KU RTU LUŞ,, Çiçek, sebze ve pieyva ağaçlarından anlar bir bahçıvana ihtiyaç va” Biçki ve dikiş dersanesi dır. Şerhiti arilamak üzere Postane arkası Basiret hanı 27 numarasi Müdiresi: Mm. Papazyan müracaat, Hattarim 4 günü kadınlara günde üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş P R O F İ L â K S j N dersi tedris edilir ve 4 ayda Müarifçe / | peüstü 116 No. Papazyan apartımanı, çe Belsoğukluğu ve Frengiden korur. j yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. il 4 ki TURK HAVA KURUMU BUYUK PIYANGOSU 5.ci Keşide 11/Mart/938 dedir. Büyük İkramiye: 50.00) liradır... Bundan başka 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyükikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan- goya iştirak ediniz... musaddak diploma verir, Feriköy Te- Umunl seyiyat müdürü Şevket hade | ||, KARON, BEYOGLU, TÜNELMEYDANI Akşam Matbaası | «Beyers Mode für aller mecmualarının satış yeri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: