22 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

22 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bandırmada tertip edilen güreş müsabakaları Kasımpaşa spor birliği güreş takımile Bandırma —. Halkevi a takımı karşılaştı Kasımpaşa ve Bandırma Halkevi güreşçileri bir arada Bandırma Halkevi tarafından mağ yapmak üzere davet edilen Kasım- paşa spor birliği güreş takımı Ordu- evinde Bandırma güreşçilerile karşı- laşmış ve Bandırmada henüz bir yıl lık bir maxiye malik güreşin bu mü- hitte çok kuvvetli ve müstait gençler yetiştirmeğe namzet olduğunu gös- termiştir. Müsabakalarda üç mağlü- biyet ve üç galibiyef kazanan Ban- dırma güreşçileri meraklılar tarafın- dan şiddetle alkışlanmış misafirlerin teknik bakımdan gösterdikleri ince. likler takdir uyandırmıştır. Bandırma Halkevi tarafından mi. safir güreşçiler şerefine çay ziyafeti verilmiş ve burada müteaddit nutuk» lar söylenmiştir. Yapılan müsabakalarda elde edi- len netieler Hakemler Durmuş, Saim (Kasım- paşa) Cengiz, Galib (Bandirma). 56 Kiloda Hamdi (Kasımpaşa) Mus- tafa (Bandırma) Hamdi beş dakika» da tuşla mağlüp. 6l Kiloda Basri (Kasımpaşa) Ha san (Bandırma) Hasan 2 Dakika 45 saniyede tuşla mağlüp. 66 Kiloda: Hikmet (Kasımpaşa) Necmi (Bandırma) Necmi 1 dakika 25 saniyede tuşla mağlüp. > 73 Kiloda: İzzet (Kasımpaşa) Ah- met (Bandırma) İzzet 6 dakika 40 sa- niyede tuşla mağlüp. 79 Kiloda: Hüsnü (Kasımpaşa) İb- rahim (Bandırma) Hüsnü 4 dakika da tuşla mağlüp. 87 Kiloda: Rızık (Kasımpaşa) Mus- tafa (Bandırma) 2 dakika 16 saniye- de tuşla mağlüp. Brentford Avrupada İngiltere İlginin hali hazırda en ileri takımı olan Brentford mevsim | sonunda Avrupada bir turneye çıka caktır, Brentford ilk olarak Viyana” da Austria ve Budapeştede Hungaria ile oynuyacaktır. İngiltere kupasinın Kardö- final müsabakaları İngilterede kral kupasının Kardö- final maçlarının kurası çekilmiştir. Arsenalin galibi Preston Brentford Birkaç gün evvel tafsilâtını verdiğimiz Arsenal-Preston İngiltere kral kupası iaçından fevkalâde bir enstantane. Preston kalecisi Arsenal merkez muha- ciminin şarjına rağmen topu uzaklaştırıyor. Bu resim oyunun no kadar sıkı olduğu hakkında güzel bir fikir vermektedir. 22 Şubat 1938 eser Izmit ve Adapazarı güreşte berabere kaldı Adapazarı (Akşam) — Halkevi sar lonunda Adapazarı Gençay güreşçile- gile İzmit güreşçileri arasında çok sa mimi ve heyecanlı bir müsabaka yapıl- dı. Oldukça kalabalık bir seyirci küt lesi önünde icra edilen bu güreş mü- #abakasında her İki klüp 2 şer puan alarak berabere kaldılar, Güreşenlerle aldıkları neticeleri bil- diriyorum. 56 kiloda; İzmitten Sezai, Adaspor- dan Serverle karşılaştı. Server çok geç- meden hâkimiyeti ele aldı, iyi bir oyun göstererek ve çok alkış toplıyarak has» mına (7) dakikada galib geldi. 61 kiloda Faik; İrmitten, Adapaza- rından Eyüp karşılaştılar, Falk, beş dakika içinde Eyübü tuşla mağlüp et- t. 68 kiloda: İzmitten Şeref, Adapa- zarından Ömerle karşılaştılar. Neticede Ömer (9) dakikada hasmını tuşla 72 kiloda: İzmitten Besler ile Adar pazarından Memduh güreştiler. Bu maç çok çetin oldu. Neticede Besler (8) dakikada Memduhu tuşla mağ- tüp etti, En son maç en ağırlar arasında, İz- mitten Hüseyin, Adapazarından Ham- di arasında olacaktı. Herkes bu son ve mühim olacak maçı bekliyordu. Her Ikisi mindere çıktılar. Hakem güreş- çiler arasında epice uzun süren güreş“ melerden sonra, hakem İzmitten Hü- seyinin alafranga güreş bilmediğini söyledi. Bunun için bu maçın yapılar mıyacağını ve her iki klübün bu ge- ceki yaptığı güreşlerinin neticesinde 23 berabere kaldığını bildirdi. İngilterede kupa maçları Charlton, Aston Villa ile ikinci defa berabere kaldı İngilterede Kral kupası maçlarının 1/8 final müsabakalarında Charlton ila Aston Villa berabere kalmışlardı. Hafta içinde tekrar edilen maç bu sefer 2-2 berabere bitmiştir. - Aston Vila ve Chariton İngiltere kupası için üçüncü bir defa daha karşılaşacaklar- dır. Yüksek mühendis mektebi sporcularının İzmir seyahati Geçenlerde Mühendis mektebinin İzmirde muhtelif spor temasları yap- tağını ve bu arada futbolda, basket- bolda yenildiğini, voleybolda kazan- dıklarını yazmıştık. Mühendis mekto- bi idman yurdundan aldığımız bir mektupta: «Basketbol takımımızı seyahate götürmedik ve orada ısrar karşısında | bir kaç defa basketbol seyretmiş bir | kaç arkadaşımızdan bir takım teşkil ettik ve o yüzden büyük bir farkla | kaybettik denilmektedir.» Bu hususu kaydetmekle iktifa ediyoruz. Laurai Fransaya döndü Aslen Fransız olan Arjantin mil? | takımı oyuncularından Lauri Fransa» da bir mevsim oynadıktan ve Fran- 8iz beynelmileli olduktan sonra asker» liğini yapmak için tekrar Arjantine dönmüştür, Bir kaç hafta sonra eski klübü Socbaux'nun birinci takımında” ki yerini alacağı tahmin edilmektedir. Bundan sonraki dünya kupa- ları nerede yapılacak? 1946 da yapılacak olan beşinci dünya kupasını Yugoslavlar organi- 24 etmek istemektedirler. 1942 de ya- pulacak olan dördüncü dünya kupası için ill talib vardır; Almanya ve Ar- jentin, Önümüzdeki Haziranda Pa- riste toplanacak olan F. LP, A, 1943 dünya kupasının Arjantinda mi, yok» KONFERANS Beyoğlu Halkevinden: 1 — 20 Şubat 938 salı günü saat 1830de daki merkez binasın- Sipahi tarafından FİZİK TEDKİKAT) mevzuunda konfe- rans verilecektir. 2 — Herkes gelebilir. pa Çocuk Dünyası HEDİYE KAZANANLAR İkinci kânun bilmecemizi doğru | halledenlerden hediye kazananların isimlerini neşrediyoruz: 16 LİRA KAZANAN Muzaffer: İstanbul yüksek mü- hendiş mektebi talebesi No, 439. 5 LİRA KAZANAN Münir Torun: Ankara erkek lisesi 1 inci sınıf talebesi No. 1432. 3 LİRA KAZANAN Bine Kür; İstanbul Üniversitesi Fen faktltesinden. 2 LİRA KAZANAN Nafiz: Kabataş lisesi talebesi Na 687. 1 LİRA KAZANAN Ahmed Nihad: İstanbul Tıb fakül- tesi talebesi No. 1393. UÇAK KAZANANLAR Gülen Akman: Üsküdar Ameri- kan kız lisesi — Nevra Tunakan: Şişli Terakki lisesi No, 89 — Artin Kuyumcu: Pangaltı Mihitaryan li- sesi 5 inci sınıf — Necdet; Boğaziçi lisesi No, 419 — Muallâ Kepli; Çar pa kız ort, ok. No, 564 — Hulüsi Gazi Osman paşa ok, No, 664 — Neri- man: İşt. kız or. ok, No. 129 — Ali: İst. erk. lis. No, 724 — İbrahim Ör- nek; Kumkapı ort. ok. No. 120 — Bürhan Mecid: Hayriye lis. No. 113 — Vecihe: Kandilli lis. No. 173 — Hay- ri Avcoğlu: Haydarpaşa lis, No. 1929 — Aydın Bakanoğlu; Galata- saray lis, No. 1156 — Affan Koray: İst, erk. lis. No. 198 — Muzaffer Haydarpaşa lis. No. 2472. KOLONYA KAZANANLAR Turhan: İst. erk, lis. No. 270 — Semiha Tan: 60 ıncı ilk ok. No. 165 — Handan; 64 üncü ilk ok. No, 295 — Refah Çenir: 15 incel ilk ok. — Le man: Süleymaniye ort. ok. No, 241 — Meleksima: Kız lis, No. 924 — Gü- zide: Kız lis, No, 1028 — Melâhat Seven; 44 üncü ilk ok, — Süheylâ: Kız ort. ok, No, 115 — Mehlika Özerengin: Kız lis. No, 975 — Neclâ: 23 üncü okul No. 64 — Şükran Ten- guz: Kınalıada ilk ok. — Kadriye: Kadıköy Sanat okulu No, 442 — Ul vi Ersoy: Darüşşafaka No, 293 — Ferdane; Cumhuriyet lis, No, 588 — Nermin; Kız Us, No. 1711 — Müj- gân Bayer: 45 inci ilk ok. — H. To- roslu; Pertevniyal 1s. No, 208 — Sar im: 6 nci ilk ok, No, 20 — Sabahad- din Önez; Kabataş lis, No. 237 KRAVAT KAZANANLAR Hami Yoksulçay: 1 inel'ort, ok. Ankara No, 439 — Necip: Ulugazi okulu No, 718 İzmit — Kâzım: Kay- seri lis, No, 331 — Orhan Özgür: Ba- | lıkesir 6 eylül okulu No, 170 — İs- met Tunçok; Balıkesir lis, No, 397 — Bilip Işıkoğlu: İnönü okulu $ üncü sınıf Karantina İzmir — Fehim Şen- gül: Taşmağaza sokağı No. 42 Elâ- ziğ — Sadiye Vural: Ort. ok. No, 189 Kırklareli — Faruk Erönçel: Ort, ok. No. 327 Sıvas — Nejat Kamber; An- kara Ticaret lis, No. 390 — Aydın Uz: İnegöl İsmet paşa ilk ok. — O. Şarman; Denizli liş, ort. kısmı No, 810 — Zihni Erey: Kayseri lis, No, 633 — Selçuk Bengü: Konya ark, ok. No, 42 — Halit Güray: Bahkesir lig. No. 198 — Fikret Keçecloğlu: Çör nakkale ort. ok, No. 82 — İlhami: Kadıköy Recaizade sokağı No, 85 — Ercüment Kacamer: Tecim lis, No, 421 Ankara — Enver Atay: 1 inci rok, 421 Ankara — Enver Atay; 1 inçi ort, ok. No, 1481 Ankara, Sabit Pilevng; Eskişehir lisesi No. 1681 MUUHTELİF MEDİYE KAZANANLAR Orhan Erçin: İst, erk. lis. No. 38 — Mehmed Türkay: Yüce Ülkü lis. No. 883 — Hikmeğ Demirel: Cağaloğlu art, ol. No. 108 — Şükran Tümer: Kadıköy 41 inci ilk ok. No. 26 — Yu- suf Özbey: Gazipaşa ilk ok, Na 23 Yalvaç — Nimet Göncü: 5 Kânunu- sani okulu No. 2006 Adana — Naci Galatalı; 1 inel ort, ok, No. 821 An- kara — Müyesser Kızılçelik :ort. ok, No. 282 Akhisar — Melâhat Okyay: kız lis, No. 1049 İzmir — Pakize: Dumlupınar ilk olk. No, 146 Ankara— Süheylâ Yalçın: İnönü ilk ok, Te kirdağ — Şehime Göknil: Kâğıd fab- rikası İzmit — Sevim Güleç: Küçük- yozgat okulu No. 166 — Fahrünnisâ Sarızeybek: oİnkilâp ilk ok. No 19 Adana — Güzin Başltunç: Hayriye lis. No, 101 — Yılmaz Dardan: 13 ün cü ilk ok. No. 893 — B. Çağlı: Mü- dafaai milliye cad. No. 52 Samafr ya — Belma Culum:; İstanbul 1 inci ilk okul — Nahide Özsümer: Gölcük ilk ok. No, 63 — Naci Zerenoğlu: İst. 23 üncü ilk ok. No, 466. . HEDİYELERİNİZ Hediyelerinizi her cumartesi gü- nüZ2den 5e kadar malbaamızdan aldırınız. İstanbul dışındaki karile- rimizin hediyeleri posta ile gönde rilir, Bu akşam Nöbetçi eczaneler Şişli: ıda Nargilecizan, Tak- yan, Beyoğlu: İstikiği caddesinde Della Suda, Galata: Kara- köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: Vasi, Hasköy: Halıcloğlunda Barbut, Eminönü: Agop Minasiyan, & Fatih; Yemecilerde Üniversite, Karagümrük Merkez, Sa- Ahmed Suad, Bakırkö; rıyer: Osman, Aksaray; Beşiktaş: Vidin, Fener: Vi kapı: Belkis, Küçükpazar: Necati, Sa- matya: Kocamustapaşada — Rıdvan, Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Top- kapıda Nazım, Kadıköy: Pazaryolun- du Rifat Muhtar, Modada: Alâaddin Üsküdar: Çarşıboyunda İtlmad, Hey- belada: Halk, Büyükada: Şinasi Rı- za, Mer gece açık eczaneler: Yeni taköy, Armayutköy, Paşabahçe ve Anadoluhisarındaki 66- zaneler har gtce açıktır. Tarahys, Akba müesseseleri Ankarada het dilden kitap, ga“ zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz olarak AKBA müesseselerinde bu- labilirsiniz. Her dilde kitap, mes mua elparişi kabul edilir. İstanbul gazeteleri için ilân kabul, abone kaydedilir. Undervodd yam ve he” sap makinelerinin Ankara acentesi, İİ Parker dolma kelemlerinin Ankarada veridir. Telefon: 3377. Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Grip, Baş, ve Diş ağrıları Nevrajjı, Artritizm, Romatizma > m eme

Bu sayıdan diğer sayfalar: