22 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m No. 9788 KIRK ÜÇÜNCÜ SENE 22 ŞUBAT SALI 1938 —— — ME a YARI IZMIR 44 —— Ee isik ğ Re RM e 5 y ” iyaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN e Bahika Başmuharrir ve umumf neşriyat müdürü: anl PİNİ « HAKKI OCAKOĞLU > Roman > Plebisit Bükreş, 21 — Yeni Anayasanın kabulü için A id yapılacaktır. . ———————— a ————.. —. Fans ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basilmiğtr. Londra vahim kararlar arefesinde m en mühim siyasi hâdisesi Italya i ile devam eden görüşmeler B.Eden'i istifaya sevketti. Halk Hariciye nezareli Önünde ve B.Eden lehinde büyük nümayişler yaptı Londra; 21 (ÖR) — Edenin istifası haberi öğreni- “İnsafsız fide çok halk Fay trak pl üm en min bu Ci t Z mi B. Ede enkidler . | — Yıkıcılıktan başka bii IF netice veremez Halkevleri bayramına güzel bir nütukla açan Dahiliye vekili bay Şükrü Kaya Halkevi Bayramı Yeniden açılan 42 Halk- evi her tarafta kutlandı 7 : Ankara, 20 (A.A) — Halkevlerinin bir bal kei ber anmakla idi Rumen Ha. nazırı Tataresko Pariste ime eler ee rg —DR. BAY MEMDUHA — | İstifasını veren İngiltere hariciye nazırı B. Eder da ni Ce vi b iz Ea İarımıştır. teri iin) B. Antant konseyinde | Yenibircephane nr Ar Hakem mii > a M. i relsi larını öv; ve e Vi: amima. h I mi te bulundu len Kaada Ja vlan veb Halkevi e EE Mann) hazız bulunamıyacak “ia arkan cannes — 1 yoktur. : Belediye memurlarının de- : a e Same eyrikdeibiz Roman yadaki dahili ve ei vazi yeller is Set ağı inin ağ Milli Küme maçları bir va liği e üzerine iri Ee Bükreşte > Bunun şimdiye kadar keredir. gli IZMIRDE (OSISTANBULDA ildir. depoların en mühimmi olduğu bildiril. mektedir. akar akl işler İzmir şehri e fedakârlığı ile vücut bul yi . - .. yeğ Plamıyanların dâ mesulü be Da 5 b yi İsveç fabrıkala- Beşiktaş: 3 E Güneş e 3 da m in m m 3 LE z öğ ne rında casusluk |İÜçok (O: 1#M.Gücü:1l Bar rn ia: Gen Stokholm, 20 (ÖR) — Bazı İsveç z Hep" haricinde bir sürü lâf. enik. Sabelenleizeyin. ilen; eaşaluk ED yiideta Meal evvel aziz doktora hidirleiyle alikader olark hükümetin) Ankarada Harbiye, G. Birliğini 3 - 1 ve lenin tetik ve ekimde ve Ee balandoğu beke almmektidr. Istanbulda G. Saray, 1. sporu 5 - 2 yendi i istanbul, 21 (Hususi) — Mili küme|tardılar, bilâhare oyun yavaş yavaş mü- Yolma hu larından ayrıl Bulgarıstanda maçlarına Pazar günü edildi. |tevazin bir şekil aldı. Birinci devrenin iler 4, ıkikler manasızlığa ve ten- Mahafızgücü doğru Niyazi, çektiği çok mü- Doktor ie ğa gider. : Yeniden tevkif ediler! da yapılan maç çok heyecanlı oldu. Gü:| kemmel bir şutla Güneşin ilk gölünü haksız emduhu bu şekil- komünistler neş, beklenen oyununu gösteremedi. İlk | kaydetti. İkinci devrede Ankaralılar hü Pimak 2 ie mekkitler arasında gör- j dakikalarda Güneşlier rakiplerini ukıy.| — SONU OÇDNCU SAHIFEDE — ta ölümüz zün isteğidir müz. Sol Ö.R)— Bulgaristan ce işi nup kasabalarından birinde Komünist li rr boym ve doğ i |partisini yeniden tese kalkışmak mlm hasıl yansin ver | SONU 8 g0 Rumen Büşvekili Patrik M e gali Mİ lar Mi ptir» demek ma- F O ıztırabı gidermenin tı Zn g in ee) Mısır kralı 5. M. Faru YEN aşkı zak olarak kullanmak ve el ından muğalata yapmal e 5 İn; ir saflı insanların kâri e “..«İMemleketimizi ziyarete geliyor. Ye- ie in w“İ menEmiride Türkiyeye gelecek. ei sök ye iyaçlar olduğunu da) ali b bili, men dev yi yener yeri rte da bilir, Fakat bunlar: | ge İle Smile Fare kun Tü ürkiye eti “ie p” İn NU ikin; sır kralı Samajeste Farul ür! eyi — N a Ci samırene — | aram Hemi — ei SELÇU K CIV ARIND A x Map, İ a ARİREABASAEa ER aa renerrnzan alir >; ayini .R) — Kür ai bir . “ : ki kir çe neme Diy 20 yaşında bir delikanlı a svekil İnieiem za iLE Vee , ğ nkaraya dö kağ bil bir ka lanla boö a7 bo & di Ş tana nd. YEMEN EMİRİNİN TORKİYE SEYAHATI p g g H) — «El Me gazetesi Ye- İdi k l old #5 dü ; Mi ek za geldi, kaplanı oldurdu galuğund lan eli ld rl Türyeyi ziyaret eden ; ayal Yeme Yemene imi büyük bir rabıta da duymakla elimle vin Sag o feriyle, kaplanın ölümiyle neticelenmiş: göle ayata, Hin lilere Yene karşı san boğuşması olmuştur. 23 dakika fa-| Acarlar köyü halkından en seçkin ave besledikleri “bime izlerini billillerimden Yemen slasız olarak devam eden bu müthiş sa-| cılar, rn bir sürek avına — — SONU ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE — — SONU YEDİNCİ SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: