20 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Jömek üz üzere; orduda bir h el ile evlâtlarımıza telkin - GAZi ME İZMİR - 44 e iyi sahibin 'KET BİLGİN muharrir neşriyat müdürü: z «zig HAKKI | OCAKOĞLU İDE, EONE SERATTI > j Biran MÜDDETİ arya XI v p» enelik... İ e aylık 1180 TELEFON! e are 2697. Başvekil istanbulda BALKAN KONSEYİNE HAZIRLIK Müttefik devlet mümessilleri Önümüzdeki cuma günülİstanbulda buluna caklardır. Ekonomik konsey nisandadır Kızılçullada yeni l ir ocak.. dumanı in di leci ie yeni bir müessese var- un eğip bir kı ii kalmamıştır. meler e İyem derli -) Mistieli eyt” ulkede Man; al ne olduğ! - | giderek Balkan o Antantı silleri Malimatı edinmiştim vid öylerimizde, muallim zi m çıkacak öğretme: mekte siz ir Zun zamana muhtaç. Bir ER ri yde birer nal meki ip) iğmak programına Zaman me ir ie püza hiç p bile lm Mek, sima ve ıklarımıza ayal "bişi ke İekesine sahip ike muk- olanlarını bir tarafa toplayıp pin bir sene, eyi muallimler ta- ili çocuk gm uğa hayatının daha yükseğini öğ- an An ayı yirmi" beşinde toplanacağından başvell ere dön dir. #aksasın > i e da B. 1- ciye nazırının şimdi | bekleni e TÜRK Ululuğunu | Ra doj nu öğr: gi merakına düşmüş ve şu kasa | kabul etmeleri muhte, İçen sene Atisada, toplanmış ve mühim «bazı kararler. in defaki konsey ii 5 e ai 18 (Yeni Asır muhabirin- — Balk: tantı o konseyi ve.hariciye vekili bugünlerde tekrar An- ecekler: riyaset edeceği konsey: e Kamer B. yale peni linoviç temsil lerdir. 24 e im günü Yı ön a A siyle Romanya hari- tanbula muvasalâtları meler. ir. EKONOMİK KONSEY 19 (Yeni Asır muhabirin- momik kon- İstanbul. dat el pisi konsey İstanbul, den) — > Balkan Anteni o üyük Şef Atatürkün son son bir resmi - Dünkü maçlar Beşiktaş 0-3 sayı ile Alsancağı yendi Uümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir iz lk A İİİ EE Londra, 19 (Ö.R) — im Dai e dünkü vaki nl b daha ziyade müdafaa oyunu| akşam için davet edilen aş © Son i | Avusturyada umumi aftan is den dolayı mahküm | genlerin mikarı altı yüzü bulmaktadır. | | Bunların yüzle otuz beşi Marksist partisi YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır “Halkevleri yıldönümü Bütün memlekette Bugün kutlanacak Memleketin her tarafında açılma törenleri yapılacak Ankara, 19 (Yeni Asır muhabi ri yelpahiliye vekli anın #adyo ile bütün a Yeli olan lk başlı- — i Hilkevi açılacak olan yerlerden bu ve ile 1 aleni ey ko- ik: Şefe minnet eni ç ürmi £ dir IZMIRDE Halkevleri Bugün rdun “her köşesi yıldönümü, inde büyük bir coş- gunluk e tesit edilecek, sensin olan tör Halkevinde Dahiliye vekili ve Parti ülkü kayı yapi bulataktır. ienelğbkenieri Rin Kayalı VE ün Ai ği - vilâyetinde res e İve Çeşme Halk, Teri delinir ee MEM DÖRDÜNCÜ SAHİFEDE— isinin d8 açım töre > Büyük tezahürata salıne olacak olan güzel Ankara In miri kabine içtimaı Tatil gününe yapılan bu fevkalâde içtimaa büyük ehemmiyet veriliyor Kabinenin bu fevkalâde içti Bitmenler oku ele k, ağaç diktirecek; hü- y hayatının e ik b ev ber oyunu tatminkâr de ai O han | etlik aslen le Le e taleh, Senao) Şöyle “İralken edebi İn Baraj eko GE devreli EDİZ IKINCI SAHİFEDE — e aleyi ananesine böy- Lu pr ami oyunun cereyanı- | ece yi eri ba edilmesini im abim kararlar ittihaz etmek 2a — sol ziyaret ve ia bir fikir edinme- oçuNcD SAHİFEDE, EFİK İNCE © Âmeleyi F azla çalıştıran ir fabrikatör ai tayorlar. «Times» gazetesinin dipli habiri tarafından yazıldığına gi alınması için hazırla: müzahereti İngiliz - ziyan ik mü- green Tngiltere eşakanı B. Chemberlain çalışma odasında ba kalay bicak. Dün Kesi Gnadi 5 İngiliz tekliflerine hükümet — SONU DÖRDÜNCÜ Da — IMAM YAHYANIN OĞLU > RUS ALIMI PAPANİN VE KARISI, BUZLAR ARASINDAKI ALIMLER Mahkeme ye verildi inden) iş (Yeni muhabi. Bulgar Bulgar ordusun- Parise geldi ve hararetli surette karşılandı Buzkıran gemisi nihayeti da tekaüt edilen |, 7.9» 5155551 m Il hm Ya gn İM Bır Fransız zırh- Papanin Buz kampına mrlmenn ri SE inma ir) lısında yangın girmeğe muvaffak oldulmizimi mann a yemi Moskova, 19 (Ö.R) — Tass ağı Ji iy dü in 3 Kral Boris b ei lan kabul ae bir e gin Me yl Şiki na göre «Murmansk» buzl kâp-| ka i imza etmiştir. Generallerin teka-| bul yapmağa karar vermiştir. Protokol | sin önüne geçilebildiğini ildirmektedir. in ll amm eb güz Varsa e m yy ki ni ame bazlar Kaç sy ve kn Yam tebliğinde hakkında dermiştir: Şimali | garbi istikametinde| — SONU DORDUNCU SAHİFEDE — nbilnastbetsiz değildir. iğer hi k

Bu sayıdan diğer sayfalar: