20 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Sirkeci istasyonunun etrafı açılıyor Nafia, deniz kenarındaki kulübeleri kavun karpuz sergilerini yıktırıyor ı K Yıktırılması
 Ven Papenin beyanatı “Şimdi mesele Cermenlik sahasında bu temessülü kolaylaştırmaktır,, “Cermen kavmine ayrılan sahada...
 Arsası üzerinde yeni Adliye saraYinın inşa edileceği hapishane binafında bülunan mahkümların yarından itibaren — Kocaeli,...
 MDikkatlerıiı —— Gramer Tanınmış imza sahibi muharrirler arasında bile itilâf Hhasıl olamıyor; gazetelerin tmlâsını tevhid
 Başvekil ve Hariciye Vekili dün şehrimize geldi Saraya giderek Atatürke tazimlerini arzettiler puuun yahut yarın Ankaraya...
 Ingiltere bundan sonra sesini işittirecek Chamberlain “Ingilterenin, son senelerde işitilmiyen sesi, şimdi işitilecek,, diyor
 Deniz Gedikli erbaşları âbideye çelenk koydular Taksim Cümhuriyet âbidesi etrafında da parlak bir geçit resmi yaptılar Genç
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hesap defterleri Bn iyi kâğıda basumiş, hakiki İngiliz prose kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz “En üçüz ve en tesirli A ilân; vasıtasıdır Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler - ; muavin defterler â 4 defası: 125 kuruş 200, 300, 409 sahifeli: 146, 175 ve 250 kuruş akşamı ilin, Servisi, teleton 24240 Akşam matbaası — Telefon: 24240 — amam PAZAR 20 Şubat 1938 z mama Sene 204— No. 6917 45 Fiati her yerde 5 kuruş Ven Papenin beyanatı Telefon: 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Başvekil ve Hariciye Vekili dün şehrimize geldi “Simdi mesele Cermenlik sahasında bu temessülü kolaylaştırmaktır,, “Cermen kavmine ayrılan sahada inkişaf zaruret ve imkânları için de Berlin 19 (A.A.) — Angrifi gazetesi von Pâpen ile yaptığı bir “mülâkatı neşretmektedir. Bu mülükat esnasın- da von Papen ezcümle şöyle demiştir.? «Siyasi mücrimler için Avusturya- da ilân edilen umumi af tam olmalı dır, Avusturyanın Avrupadaki vazi- yetini Almanyaya karşı olan tarzi hareketinden ayırmanın kabil olma» dığı hakkındaki kanaat gittikçe kuve vet bulmaktadır. Şimdi mesele tali- hin bize cermenlik sahasında nasib ettiği bu temessül keyfiyetinin sey- rini kolaylaştırmaktır, Aynı faaliyetin fikir ve ruh saha- larında da tecelli etmesi lâzımdır. Cermen kavmine ayrılan sahada in- Kişaf zaruret ve imkânları için aynı fikirler hâkim olmalıdır.» Naziler her teşekküle ser- besce girecekler Viyana 19 (Akşam) — Viyana ve | ayni fikirler Berlinde aynı zamanda neşredilen bir tebliğe göre Avusturya Nazileri, vatanperver: cephesine ve diğer $i- yasi teşekküllere serbesçe ve müsavi haklarla girebileceklerdir. Tabii bun- | hâkim olmalıdır., ların fasliyeti Avusturya kanunucsa- sisi çerçevesi “dahilinde - “kalacaktır. Almanya buna mukabil, Alman na- xilerinin Avusturya işlerine karışma- larıni menedecek tedbirler alacaktır. Avusturyanın iktisadi ve para si- yasetinin prensipleri olduğu gibi ka- lacaktır, Bu tebliğin Almanya hükümetile Ytürfak edilerek hazırlandığı için bu hükümetin de mesuliyeti tahtında tatbik edileceği ehemmiyetle kayde- ı dllmektedir. Aftan istifade edenler Viyana 19 (A.A) — Siyest cürüm- lerden dolayı mahküm olüp umumi aftan istifade edenlerin mikdarı 600 olarak tahmin edilmektedir. Bunla- rın yüzde otuz beşi marksist partisi- ne mensubtu. (Devamı 4 üncü sahifede) Sirkeci istasyonunun etrafı açılıyor . Nafia, deniz kenarındaki kulübeleri kavun karpuz sergi ilerini yıktırıyor M2 ş Yıktırılması takarrür eden Sirkeci İstasyon lokantası ve gazinosu Nafia Vezâleti Sirkeci ştmendifer İstasyonunun etrafını açmak için yap- makta olduğu tedkikleri bitirmiş ve faaliyete geçmiştir. İstasyonun cad- deye çıkış tarafındaki küçük mey- dancığı kapıyan polis ve inzibat dal- relerile çalğılı istasyon gazinosu yık- tarılacaktır. Bu suretle meydan çok genişlemiş olacaktır. Meydanın orta- sına ileride bir park yapılması da dü- şünülüyör. (Devamı 4 üncü sahifede) İstanbul umumi hapisanesi lağvediliyor Mahkümlar, bundan sonra mahkümiyet müd- detlerini taşra hapishanelerinde geçirecekler Arsası - üzerinde yeni Adliye sara- Yının inşai edileceği hapishane bina- Sinda bulunan mahkümların yarın- dan itibaren - Kocaeli, “Tekirdağı ve Bursa hapishanelerine naklilerine lanarak ve bu iş'süratle bitirile- Sektip, ldığınma- malümata nazaran ha- yy, ane Binası Yaklıp arsasına Ad- mada yapıldiktan sonra İstan- ha Müpishane binası ya- | “7 pılmıyacak, bu suretle İstanbuldan hapishane tamamile kaldırılmış ola» caktır, Bundan sonra İstanbul mahkeme- leri tarafından mahküm edilen müc- rimlerin hepsi muhtelif vilâyetler ha- pishanelerine gönderilecekler ve mah- kümiyet müddetlerini oralarda geçi- receklerdir, (Devamı 4 üncü sahifede) Gok müessif bir kayıp Eski Ziraat Vekili B, Sabri Merhum B. Sabri Toprak Manisa mebusu ve eski Ziraat Ve- kili B. Sabri Toprağın dün akşam saat 19,5 da Taksimde Sıraselviler. deki Alman hastanesinde vefat etti- ğini büyük bir teessürle haber aldık. (Devamı 5 inci sahifede) »Dikkatlonrz amm aa Tanınmış imza sahibi muharrirler arasında bile itldf hasıl olamıyor; Saraya giderek Atatürke tazimlerini arzettiler RE ğ li bugün yahut yarın Başvekil B. Celâl Bayar refâkatin- de Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü A- Tas, Baş Vekâlet kalemi mahsus mü- dürü B. Baki Sedes, Hariciye Vekâle- ti hususi kalem müdürü B. Tevfik nkaraya dönecekler j Başvekil B. Celâl Bayar Haydarpaşa istasyonunda nan hususi vagonla Ankaradan şehri- mize gelmiştir. Reisicümhur namma Söryaver B. Celâl, hususi kalem müdürü B. Sü- reyya, Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya, Âmir Kocamaz olduğu halde dün saat şehrimizde bulunan bazı (o saylavlar, 11,30 da Diyarbakır trenine bağla” (Devamı 4 üncü sahifede) İngiltere bundan sonra sesini işittirecek Ghamberlain “lagilterenin, son senelerde işitilmiyen sesi, şimdi işitilecek,, diyor Londra 19 (A.A.) — Birminghamda bit nutuk söyliyen Chamberlain İngi- liz siyasetinin hedefi her şeyden evvel sulhun idamesi olduğunu kaydetmiş ve ecümle demiştir ki: «Sulhu idame etmek istediğimizi söyliyorum. Fakat bundan atil kalmak ve ümid ile iktifa etmek istediğimiz manası çıkarılmamalıdır. Bilâkis yeni bir harbin çıkmasına sebep olabilecek her türlü hâdiseye meydan vermemek için faal ve müsbet bir şekilde harekete geçebilmek üzere her fırsattan istifade et- meği kendimiz için borç telâkki ediyoruz. Tekrar silâhlanma sahasında büyük adımlarla ilerlediğimizi bildirmekle bahtiyarım. Her gün yeni silâhlar yapıyo- ruz. Ve bu silâhlar sayesinde günden güne kuvvetleniyoruz. Bu yeni kuvvetten hasıl olacak neticenin meyvalarını vermekte - gecikmiyeceğini söyleyebiliriz. İngilterenin sesi bu son seneler zarfında işidilmemekte idi. Bu ses şimdi bütün Avrupa meclislerinde işitilecektir5 Deniz Gedikli erbaşları âbideye çelenk koydular Taksim Cümhuriyet âbidesi etrafında da parlak bir gazetelerin tmlâsını tevhid edemiyo- e «Putbolcun mu denecek? «Putbolcün mü? «Kabuls, «Nasrattins, «Ahmed» mi?... Yoksa «kabı», «Nasreddins, «Ahmet» mi? Apostrof nerelerde kullanılır? Tereddild edilen daha bin bir keli- me ve şekil ki, imlâmızı eski harflerin anarşisine sürüklüyor; ve, en kötüsü, bu zapt ve raptsızık yaz dilimizin tabiati haline geliyor. (Keza: «Tabiatı» ms, «tabiat mi?) “ On yaşını dolduran yeni imlâmız artık ıttıradsızlıktan, kurtarsak... Pe geren | lu örne ANKARA a ci z Genç bahriyeliler âbide etrafında çelenk koyma merasiminde Deniz gedikli erbaş hazırlama oku- | huriyet âbidesine çelenk koymuşlar- lu 1937 senesi mezunları, deniz talim | dır. taburunda tahsil devrelerini ikmal e | -Merasimde İstanbul merkez kuman- derek donanmaya ilhakları münase- | danı Tüm general İhsan Tigaz, deniz betile dün saat 15 te merasimle Cum- İ (Devamı 4 üncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: