20 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAĞLIK KUPONU Bu. kuponun onumü topliyan o - SAYISI KER YERDE rinci sınıf dahiliye müteha rafından Beşiktaşta tramtı rağında 59 numarada cuma: zartesi, çarşamba günler KURUŞ 20 Şubat 1938 PAZAR Seyı * 343 — En ton Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi — Çe'sfon No: 20927 İonra muayene ve tedevi edilirler | HANGİSi: HARB Mi, SULH MU ? ' Hangi yoldan | gıdıleceğı bu akşam belli olacak. Bir tarafta Hitler nutkunu söylüyor, öbür tarafta İngiliz Kabinesi son kararını veriyor/!.. * xgrggşnran Emınonunun Açılması İndirilecek ? Ortaya bir mesele Maliye Vekilinin Beyanatı Ka ça geet gee | ve bir dilek çıkardı Eminönünde dörtyüz dükkâncı açıktamı || gibi bazı vergilerin indirilmesi et- k a ı l yor d De talkikierin'esekcen blmiktea kadart tekrar Ankaraya dönecek- ödü büirigi vergilerdeğ ve m.k.ı Vilâyete bir istida verildi | , | gazetecilere demiştir kis «— Büyük Şef Atatürkün nu- tuklarında —işaret buyurdukları İngilterenin Akdeniz filoları aldıkları son bir emirle Malta üssübahrisin de toplanmağa başladılar İngiliz ve Fransız Erkânıhar- :: biye Reisleri temaslara —" ».: başıad'ıar Şükrü Kaya radye- da mühim bir nutuk | | Harb çıkarsa İngiltere ve Fransanın birlikte nasıl -oyıuyL İ İ!(.I'Bİ(Bİ WWİ&I W m— HZİM M yeni ev ;çdı.Hı.’ Gİddi ve bütün dünya İçin merak vericidir | — Her yerde radyolar âyar edilmiş, Hitler'in nutku bekleniyor, vaziyet bu akşam yüzde doksan aydınlanmış olacaktır. Londra, 20 4$on: S tiyati bir tedbir olup Almanyanın A- 'Telgraf) kabine -| | vusturya meselesi karşısında fili bir nin fevkalâde İç- arekete geçmesi ihtimali karşısında —| * timai hııgun 'ittihaz olunmuştur. 5 de &i | KARAR HİTLERİN | | >Londra 20 (Son Telgrâf) — Bugün | bütün dünya Hitlerin irad edeğği! nutku beklemektedir. | Hitlerin Avusturyanın mukadde »e ratı üzerinde fili bir barekete geçe - | mesi Avrupa sulhunu ağlebi ihtimal bozacak ve bir harb felâketinin çık- Öğniliye Vekili ve Parti | masına sebeb olacaktır. Bunun için- - Genel Sekreteri Sükrü dir ki, Alman devlet şefinin böyle Kaya (Deovamı ikinci sahifede) x Yuzest 2incl sayfamızday ——— —— Londra 20 (Son Telgraf) — Akde- ı aa Aşk kurbanları ae guruşları bir gğcla trenince Bizdeki İngiliz filoları Mal ü - RR e a . . . ..:"""'..."”' H':’*”““'“î'“ ,İ';ı:* Mar| — Fransiz Erkâniharbiye | Dahiliye Vekâleti emir verdi!, ünmak ermrini almışlardır. Bu ih-| - Rejisi Mareşal Gamelin Ni EdnhSlnl da, ayırıcıyı da 11 H Ş d b..*.. .*f . ikisini y azıranda bDufun ıifaiye ikisini de ağır yaraladı A y aşEai HPar ee SNi |2“J":LL“;;;&.*;'::;;;“n:;’:: : teşkilâtı seferberlik müdür- mak ıslı mişdir. Tertile GOK ayd göcdüğü a ha luklerıne ra p!olunuyor | İj tir. Mumaileyh kendisile görüşen tar tenzilât yapılacağı anlaşıla- || caktır.» S üi ü aa KÜĞ 1 S Şimdiki Eminönüne köprüden bır bakis — (Yazısı 2 de) ———=ı====__—___= Kaza mı, Cinayet mi? Belli değil Ortaköyde denizden bir cesed B çıkarıldı e ğ him gm—dlmvku : dir, y Hitler'in bugün ircad edeceği nu - tukla — dünyanın| $ harbe —mi, “sulhe mi gideceği anla- nglliz Erkâ; şılâcaktır. — İngiliz harbiye Reisi hükümeti het ih. timali gözönünde tutarak ona göre hazırlanmıkka ve kararlarını vermek tedir. İngiliz ve Fransız büyük erkâ- nıharbiye reisleri an!' hâdiseler — zu- huru takdirinde almacak müşterek tedbirleri kararlaştırmaktadırlar. MALTADA | de bir igenç nişanlısı Tevfik'e — ilo tütün amelesinden bir delikanlıyı da e yaralamıştır. Iı içi biça- " ae Müdafai Miliye Vekâleti mewul Kanlar içinde kal . olacakine efrad maaşlarına 1T0, Tail hastanesi sokağına doğru yürü -|yadı üzerine oraya koşan ve bu eli . . a Töğa'keşlanmşlardir. Hotana sesi y lyniile atüğ âçığin — kanlı — işine zabitlere 15 lira zam edilecek h (Yazısı 2 inci sahilemizde) j Maresa! Göritig son nutkü söylüyor ğina girdikleri sırada Osman'a sar-|mâni olmak yaralı kızcağızı kurtür- i n Höş olduğunu — söyleyen nişanlımra (Devamı ikinci sahitert> # bulunan Osma bayli rakı içtikten sonra 1 le Üsküdar vapur iskelesinde. buluş-| V muş ve iki fşık beraberce Zynep Kü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: